МIНIСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТА СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

27.04.2020 N 3814-05/26749-03

 

Державна митна служба України


Щодо критерiїв звiльнення вiд сплати спецiального мита

     Мiнекономiки опрацювало листи Держмитслужби вiд 10.04.2020 N 08-3/16-01/5.2/3676, ОП "Укрметалургпром" вiд 24.04.2020 N АК-408 щодо проблемних питань митного оформлення коксiвного вугiлля росiйського походження, призначеного для вiтчизняних коксохiмiчних пiдприємств, якi не входять до складу металургiйних комбiнатiв, та повiдомляє.

     Так, на деяких митних постах вже зараз виникають проблеми з пiдготовкою до розмитнення коксiвного вугiлля росiйського походження, призначеного для українських коксохiмiчних пiдприємств, якi не входять до складу металургiйних комбiнатiв, у виглядi 65% мита, через те, що на думку спiвробiтникiв митних органiв, цi коксохiмiчнi пiдприємства не вiдносяться до металургiйних.

     Проте, коксохiмiчнi заводи є частиною вiтчизняної металургiйної галузi, оскiльки єдиним застосуванням коксу є його використання в доменних печах для виробництва чавуну.

     Вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019 N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2020 N 301) запроваджується спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї незалежно вiд iнших видiв мита у вiдсотках до митної вартостi товарiв за такими ставками:

     для всiх типiв вугiлля за товарною позицiєю 2701 згiдно з УКТЗЕД (крiм антрацитового вугiлля за кодом 2701 11 00 00 згiдно з УКТЗЕД незалежно вiд мети ввезення; бiтумiнозного вугiлля, коксiвного та iншого вугiлля за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, а також бiтумiнозного, коксiвного та iншого вугiлля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмiнеральну основу до 35 вiдсоткiв включно за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання у виробництвi електричної та теплової енергiї), що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, з 1 травня 2020 р. - 65 вiдсоткiв.

     Документами, якi засвiдчують мету використання зазначених товарiв, є зовнiшньоекономiчнi договори та/або договори постачання на територiї України, стороною яких є пiдприємства металургiйної та коксохiмiчної промисловостi або виробники електричної та теплової енергiї, що пiдтверджується вiдповiдним кодом виду економiчної дiяльностi пiдприємства, а у разi, коли така дiяльнiсть лiцензується згiдно iз законодавством, - вiдповiдною лiцензiєю.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв спецiальне мито пiдлягає донарахуванню вiдповiдно до законодавства.

     Надаємо перелiк металургiйних пiдприємств, якi є споживачами вугiлля походженням з Росiйської Федерацiї (додається).

     Додаток:
     1. Лист ОП "Укрметалургпром" вiд 24.04.2020 N АК-408 на 2 арк.
     2. Перелiк металургiйних пiдприємств, якi є споживачами вугiлля походженням з Росiйської Федерацiї, на 1 арк.

Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України Юлiя СВИРИДЕНКО

 

Додаток

ПЕРЕЛIК
МЕТАЛУРГIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ, ЯКI Є СПОЖИВАЧАМИ ВУГIЛЛЯ ПОХОДЖЕННЯМ З РОСIЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦIЇ

     1. ПрАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (ЄДРПОУ 00191075)

     2. ПрАТ "Запорiжкокс" (ЄДРПОУ 00191224)

     3. ПрАТ "Днiпровський коксохiмiчний завод" (ЄДРПОУ 05393085)

     4. ПрАТ "Южкокс" (ЄДРПОУ 05393079)

     5. ПрАТ "Харкiвський коксовий завод" (ЄДРПОУ 24481702)

     6. ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" (ЄДРПОУ 24432974)

     7. ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат" (ЄДРПОУ 05393043)

     8. ПрАТ "Днiпровський металургiйний завод" (ЄДРПОУ 05393056)

     9. ПрАТ "Днiпроспецсталь" (ЄДРПОУ 00186536)

     10. ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь" (ЄДРПОУ 33718431)

     11. ПрАТ "Азовсталь" (ЄДРПОУ 001911158)

     12. ПрАТ "ММК iм. Iллiча" (ЄДРПОУ 00191129)

     13. ПАТ "Запорiжсталь" (ЄДРПОУ 00191230)

     14. ТОВ "Запорiзький ливарно-механiчний завод" (ЄДРПОУ 32729463)

     15. ПрАТ "Донецьксталь - металургiйний завод" (ЄДРПОУ 30939178)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.