ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за злочини, вчиненi злочинною спiльнотою

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 255 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 255. Створення, керiвництво злочинною спiльнотою або злочинною органiзацiєю, а також участь у нiй

     1. Створення злочинної органiзацiї, керiвництво такою органiзацiєю або її структурними частинами -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     2. Участь у злочиннiй органiзацiї -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до тринадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     4. Створення злочинної спiльноти, тобто об'єднання двох чи бiльше злочинних органiзацiй, керiвництво такою спiльнотою -

     караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     5. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яка здiйснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусi суб'єкта пiдвищеного злочинного впливу, у тому числi у статусi "вора в законi", -

     караються позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     6. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, крiм органiзатора або керiвника злочинної органiзацiї, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цiєї статтi, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi цього злочину добровiльно повiдомила про створення злочинної органiзацiї або участь у нiй та активно сприяла її розкриттю.

     Примiтка. 1. Пiд злочинним впливом у цiй статтi та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слiд розумiти будь-якi дiї особи, яка завдяки авторитету, iншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здiйснює iнший вплив на злочинну дiяльнiсть, органiзовує або безпосередньо здiйснює розподiл коштiв, майна чи iнших активiв (доходiв вiд них), спрямованих на забезпечення такої дiяльностi.

     2. Пiд особою, яка перебуває у статусi суб'єкта пiдвищеного злочинного впливу, у тому числi у статусi "вора в законi", у цiй статтi та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слiд розумiти особу, яка завдяки авторитету, iншим особистим якостям чи можливостям здiйснює злочинний вплив i координує злочинну дiяльнiсть iнших осiб, якi здiйснюють злочинний вплив";

     2) доповнити статтями 2551, 2552, 2553 такого змiсту:

     "Стаття 2551. Встановлення або поширення злочинного впливу

     1. Умисне встановлення або поширення в суспiльствi злочинного впливу за вiдсутностi ознак, зазначених у частинi п'ятiй статтi 255 цього Кодексу, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або в iзоляторах тимчасового тримання, слiдчих iзоляторах чи установах виконання покарань, -

     караються позбавленням волi на строк вiд дев'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, яка перебуває у статусi суб'єкта пiдвищеного злочинного впливу, у тому числi у статусi "вора в законi", -

     караються позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     Стаття 2552. Органiзацiя, сприяння у проведеннi або участь у злочинному зiбраннi (сходцi)

     1. Органiзацiя або сприяння у проведеннi злочинного зiбрання (сходки) представникiв злочинних органiзацiй або органiзованих груп, або осiб, якi здiйснюють злочинний вплив, для планування вчинення одного або бiльше злочинiв, матерiального забезпечення чи координацiї злочинної дiяльностi, у тому числi розподiлу доходiв, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зiбраннi (сходцi), у тому числi з використанням засобiв зв'язку, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

     2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, крiм органiзатора злочинного зiбрання (сходки), за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цiєї статтi, якщо вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi цього злочину добровiльно повiдомила про цей злочин, а також активно сприяла його розкриттю.

     Стаття 2553. Звернення за застосуванням злочинного впливу

     1. Звернення до особи, яка завiдомо для винного може здiйснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусi суб'єкта пiдвищеного злочинного впливу, у тому числi у статусi "вора в законi", з метою застосування нею такого впливу -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з конфiскацiєю майна або без такої";

     3) абзац перший частини другої статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або службовою особою з використанням службового становища".

     2. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     1) абзац п'ятий частини другої статтi 18 пiсля слiв "за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в перiод вiдбування покарання у видi позбавлення волi" доповнити словами i цифрами "чоловiки, засудженi за вчинення злочину, передбаченого частиною п'ятою статтi 255, статтями 2551, 2552 Кримiнального кодексу України";

     2) частину третю статтi 92 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "засудженi за вчинення злочину, передбаченого частиною п'ятою статтi 255, статтями 2551, 2552 Кримiнального кодексу України";

     3) частину першу статтi 140 пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "чоловiки, засудженi за вчинення злочину, передбаченого частиною п'ятою статтi 255, статтями 2551, 2552 Кримiнального кодексу України".

     У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тринадцятим.

     3. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину першу статтi 41 пiсля слiв "органiв Державної прикордонної служби України" доповнити словами "органiв, установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв Державної кримiнально-виконавчої служби України";

     2) частину четверту статтi 183 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) щодо злочину, передбаченого статтями 255 - 2553 Кримiнального кодексу України";

     3) частину першу статтi 208 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "4) якщо є обґрунтованi пiдстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину, передбаченого статтями 255, 2551, 2552 Кримiнального кодексу України".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     4) у частинi шостiй статтi 246 слова "органiв Державної кримiнально-виконавчої служби України" замiнити словами "органiв, установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв Державної кримiнально-виконавчої служби України".

     4. Абзац тринадцятий частини другої статтi 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами) пiсля цифр "200 - 235" доповнити словами i цифрами "частиною п'ятою статтi 255, статтями 2551, 2552".

     5. У статтi 13 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2018 р., N 19, ст. 180; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX):

     абзац другий частини першої доповнити словами "або боротьби з органiзованою злочиннiстю";

     перше речення частини третьої доповнити словами "або уповноваженим пiдроздiлом Нацiональної полiцiї України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Рекомендувати Офiсу Генерального прокурора, Державному бюро розслiдувань, Службi безпеки України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 червня 2020 року
N 671-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.