ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

22.06.2020 N 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi - Кодекс), до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19) та, керуючись статтею 52 ПКУ, повiдомляє.

     Як зазначено у зверненнi, товариство здiйснює реалiзацiю лiкарських засобiв "Спирт етиловий 96 %" та "Спирт етиловий 70 %".

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статтi 1 Кодексу).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX Кодексу.

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (далi - Закон N 540) викладено в новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Кодексу.

     Згiдно з пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу (з урахуванням внесених змiн) вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються такi операцiї:

     з ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (СОVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (СОVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiд оподаткування ПДВ вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, положення пункту 198.5 статтi 198 Кодексу та положення статтi 199 Кодексу не застосовуються щодо таких операцiй.

     Норми пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу застосовуються до операцiй, здiйснених в перiод, починаючи з 17 березня 2020 року, i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленої э Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     Перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), на якi розповсюджується режим звiльнення вiд оподаткування, встановлений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224 (далi - Постанова N 224) та доповнено окремими товарними позицiями постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2020 року N 271 (далi - Перелiк N 224, Постанова N 271).

     Режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ застосовується:

     - з 17 березня 2020 року - до операцiй з постачання товарних позицiй, включених до Перелiку N 224 в редакцiї, до внесення доповнень Постановою N 271;

     - з 15 квiтня 2020 року - до операцiй з постачання всiх товарний позицiй, включених до Перелiку N 224, в тому числi з урахуванням Постанови N 271.

     Згiдно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язанi самостiйно декларувати свої податковi зобов'язання та визначати сутнiсть i вiдповiднiсть здiйснюваних ними операцiй тим, якi перерахованi ПКУ.

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 Кодексу податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платника я податкiв, якому надано таку консультацiю.

     Щодо питання 1

     Розрахунки коригування до податкових накладних, складених з 17 березня 2020 року на операцiї з постачання товарiв з Перелiку N 224 з нарахуванням суми ПДВ, складаються на дату повернення сум податку покупцям, а у разi зарахування таких сум податку в рахунок майбутнiх поставок - на дату такого зарахування.

     При цьому у разi зарахування сум податку, нарахованих (сплачених) при постачаннi товарiв з Перелiку N 224 в перiод з 17.03.2020 по 02.04.2020) року, в рахунок майбутнiх постачань - на дату такого зарахування складається податкова накладна на операцiю з постачання товарiв з я номенклатурою, визначеною договором щодо обсягу таких майбутнiх постачань.

     Щодо питання 2

     Законом N 540 передбачене застосування режиму звiльнення вiд оподаткування на операцiї з постачання товарiв з Перелiку N 224 на митнiй територiї України не з моменту набрання чинностi даним Законом (2 квiтня 2020 року), а з моменту запровадження карантинних заходiв на територiї України, тобто з 17 березня 2020 року.

     В зв'язку з цим податковi накладнi, якi були складенi в перiод з 17 березня по 2 квiтня 2020 року iз застосуванням ставки 7 або 20 вiдсоткiв, вважаються такими, що складенi з порушенням (не вiдповiдають вимогам) положення пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу. Тому податкоii зобов'язання з ПДВ, визначенi у таких податкових накладних, пiдлягають коригуванню пiсля повернення покупцям сплаченої ними суми ПДВ, або зарахування її в рахунок оплати майбутнiх поставок.

     В свою чергу, у податковiй звiтностi з ПДВ платником податку вiдображається операцiя з постачання товарiв з Перелiку N 224, якi звiльняється вiд оподаткування ПДВ - за такою операцiєю має бути складен i податкова накладна без нарахування ПДВ.

     Тому податковi накладнi, складенi з 17 березня 2020 року на операцiї з постачання товарiв з Перелiку N 224 з нарахуванням суми ПДВ, тi розрахунки коригування до таких податкових накладних, в податковiй декларацiї з ПДВ за березень та будь-якi наступнi звiтнi перiоди не вiдображаються. Тобто в декларацiї за березень операцiя з постачання товарiв з Перелiку N 224 вiдображається виключно як звiльнена вiд оподаткування ПДВ.

     Якщо ж платник податку, який при складаннi податкової звiтностi i ПДВ за березень 2020 року включив податковi накладнi, складенi з 17 березня 2020 року на операцiї з постачання товарiв з Перелiку N 224 з нарахуванням суми ПДВ, i не подав "Звiтну нову" податкову декларацiю з ПДВ у термiн до 21 квiтня 2020 року з виправленими показниками - такий платник податку має право подати до податкової звiтностi з ПДВ за березень 2020 року уточнюючий розрахунок, на пiдставi якого зменшити податковi зобов'язання з ПДВ, нарахованi за операцiєю з постачання товарiв з Перелiку N 224.

     Щодо питання 3

     До Перелiку N 224 (в редакцiї, до внесення доповнень Постановою N 271) включено, у тому числi, лiкарськi засоби, медичнi вироби та/або медичне обладнання, дезiнфекцiйнi засоби i антисептики з перелiком найменувань (назв товару (основного компоненту)) вiдповiдних засобiв/виробiв. Головним критерiєм для застосування пiльги з оподаткування, встановленої пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, з включення товару до Перелiку N 224. При цьому згiдно з примiтками до Перелiку N 224 коди згiдно з УКТЗЕД наводяться у Перелiку N 224 довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та вiд сплати ввiзного мита товарiв, що ввозяться н i митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв назвi товару (медичного виробу, основного компонента), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарського засобу, якi зазначенi в Перелiку N 224.

     Так, до Перелiку N 224 у роздiлi "Дезiнфекцiйнi засоби, антисептики та обладнання для проведення дезiнфекцiї, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" до пiдроздiлу "Антисептики" включено товар за назвою основного компоненту "Етанол (Ethanol)" розчин 70 % (денатурований) та до пiдроздiлу "Дезiнфекцiйнi засоби" - "Етанол (Ethanol)" розчин 96 %.

     Разом з тим Постановою N 271 визначено додатковi критерiї щодо товарiв, якi мають бути дотриманi для застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ як при ввезеннi, так i при виробництвi та постачаннi їх на митнiй територiї України. Цi критерiї для цiлей застосування пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу мають в повнiй мiрi виконуватися з дати набрання чинностi Постанови N 271.

     Для цiлей Перелiку N 224 термiн "дезiнфекцiйнi засоби" використовується у значеннi, наведеному в Законi України вiд 06 квiтня 2000 року N 1645-III "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (далi - Закон N 1645).

     Статтею 34 Закону N 1645 визначено, що дезiнфекцiйнi засоби - це хiмiчнi речовини, бiологiчнi чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезiнфекцiйних заходiв, пiдлягають гiгiєнiчнiй регламентацiї та державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому законодавством.

     Виробництво, зберiгання, транспортування, застосування та реалiзацiя дезiнфекцiйних засобiв здiйснюються з дотриманням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     Застосування дезiнфекцiйних засобiв, не зареєстрованих у встановленому порядку в Українi, а також тих, у процесi виготовлення, транспортування чи зберiгання яких було порушено вимоги технологiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв, забороняється.

     Порядок державної реєстрацiї (перереєстрацiї) дезiнфекцiйних засобiв затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2006 року N 908, з урахуванням внесених змiн та доповнень (далi - Порядок N 908). Пунктом 4 Порядку N 908 встановлено, що державну реєстрацiю (перереєстрацiю) засобiв проводить Мiнiстерство охорони здоров'я України на пiдставi поданих документiв, зазначених у пунктi 5 Порядку N 908, або позитивного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, що виданий до моменту набрання чинностi порядками дослiдження специфiчне i активностi, безпечностi, якостi (ефективностi) засобiв та їх випробування на практицi.

     Операцiї з постачання на митнiй територiї України товарiв, включених до Перелiку N 224, звiльняються вiд оподаткування ПДВ. При здiйсненнi таких операцiй у перiод з 17 березня 2020 року (з 15 квiтня 2020 року для товарних позицiй, включених до Перелiку N 224 Постановою N 271) i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, податок на додану вартiсть не нараховується.

     В той же час до Державного реєстру лiкарських засобiв включено так i лiкарськi засоби, як "Спирт етиловий 96 %" та "Спирт етиловий 70 %", виробником та заявником якого є AT "Лубнифарм". При цьому вiдповiдно до пункту 193.1 статтi 193 Кодексу до операцiй з постачання лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв застосовується ставка 7 вiдс.

     Таким чином, "Спирт етиловий 96 %" та "Спирт етиловий 70 включено як лiкарський засiб до Державного реєстру лiкарських засобiв, та як дезiнфекцiйний засiб для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 до Перелiку N 224.

     Враховуючи зазначене, вважаємо за доцiльне платнику податку звернутись до Мiнiстерства охорони здоров'я України з питанням вiднесення "Спирту етиловий 96 %" та "Спирту етиловий 70 %", що виготовляється безпосередньо платником, до категорiї лiкарських засобiв чи до категорiї дезiнфекцiйних засобiв для надання медичної допомоги хворим на COVID 19.

     Згiдно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язанi самостiйно декларувати свої податковi зобов'язання та визначати сутнiсть i вiдповiднiсть здiйснюваних ними операцiй тим, якi перерахованi ПКУ.

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 роздiлу II ПКУ податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключнi) платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.