ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 серпня 2020 року N 126


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 5 (зi змiнами), що додаються.

     2. Пiдпункт 2 пункту 9 роздiлу III Iнструкцiї про порядок валютного нагляду банкiв за дотриманням резидентами граничних строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 7 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "2) у разi експорту товару - пiсля зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштiв, що надiйшли вiд нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказанi резидентом iз власного рахунку, вiдкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здiйснювалися через рахунок резидента, вiдкритий за кордоном, та резидентом подано документи iноземного банку, якi пiдтверджують зарахування коштiв вiд нерезидента за товар), або вiд банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, вiдкритим на користь резидента за операцiєю з експорту товару, або в порядку, визначеному пунктом 162 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї;".

     3. Департаменту вiдкритих ринкiв (Олексiй Лупiн) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова К. Шевченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
27 серпня 2020 року N 126

Змiни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi

     1. Абзац третiй пункту 4 роздiлу I доповнити словами ", та Державною казначейською службою України;".

     2. Абзац третiй пiдпункту 2 пункту 44 роздiлу IV доповнити словами ", та Державною казначейською службою України.".

     3. У роздiлi V:

     1) у пунктi 63 слова "Державнiй казначейськiй службi України для здiйснення розпорядниками бюджетних коштiв, переведеними на казначейське обслуговування/" та слова "Державної казначейської служби України/" виключити;

     2) роздiл пiсля пункту 63 доповнити новим пунктом 631 такого змiсту:

     "631. Банк здiйснює купiвлю iноземної валюти Державнiй казначейськiй службi України на пiдставi заяви/доручення на купiвлю iноземної валюти.".

     4. Пункт 84 роздiлу VIII пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змiсту:

     "Страховi (перестраховi) брокери-резиденти мають право купувати iноземну валюту для здiйснення розрахункiв за договорами про страхування з страховиками-нерезидентами виключно iз страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (включаючи супутники), якщо об'єктом страхування є майновi iнтереси, пов'язанi з товарами, якi транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарiв.".

     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третiм.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.