ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 11 вересня 2020 року N 133


Про затвердження Змiн до Положення про електроннi грошi в Українi

     Вiдповiдно до вимог статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 15 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", статей 1, 11, 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання дiяльностi, пов'язаної з випуском та використанням електронних грошей, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про електроннi грошi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 листопада 2010 року N 481, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2010 року за N 1336/18631 (зi змiнами), що додаються.

     2. Банкам України - емiтентам електронних грошей протягом шести мiсяцiв iз дня набрання чинностi цiєю постановою розробити та подати Нацiональному банку України змiни до правил використання електронних грошей та привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Положення про електроннi грошi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 листопада 2010 року N 481, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2010 року за N 1336/18631 (зi змiнами).

     3. Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку (Ольга Василєва) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови, а банкам України - до вiдома їхнiх комерцiйних агентiв та користувачiв електронних грошей.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова К. Шевченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
11 вересня 2020 року N 133

Змiни до Положення про електроннi грошi в Українi

     1. У главi 1:

     1) у пунктi 1.3:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "використання електронних грошей - сукупнiсть вiдносин мiж емiтентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здiйснення випуску, розповсюдження, розрахункiв за товари, переказiв мiж користувачами - фiзичними особами, обмiнних операцiй, приймання агентом з розрахункiв електронних грошей в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти, погашення емiтентом електронних грошей та поповнення електронних гаманцiв;";

     пункт пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змiсту:

     "електронний гаманець - облiковий запис емiтента / оператора / агента / торговця / користувача, що згенерований/створений в процесинговiй системi / програмному забезпеченнi емiтента/оператора для облiку, зберiгання та здiйснення з електронними грошима операцiй, визначених цим Положенням;".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять перший уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - двадцять другим;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "електронний пристрiй - будь-який носiй iнформацiї, який використовується для зберiгання електронних грошей;";

     пункт пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змiсту:

     "засiб поповнення - набiр знакiв, який дає змогу поповнити електронний гаманець, розмiщений на електронному пристрої, електронними грошима на певну суму, та реалiзований на будь-якому носiї;".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий уважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцять третiм;

     в абзацi одинадцятому слова "електронних пристроїв" замiнити словами "електронних гаманцiв";

     абзаци п'ятнадцятий, сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "наперед оплачена картка багатоцiльового використання (далi - наперед оплачена картка) - матерiальний або вiртуальний засiб, який забезпечує доступ до електронних грошей, що зберiгаються на електронному гаманцi;";

     "оператор електронних грошей (далi - оператор) - юридична особа, iнша, нiж емiтент, яка на пiдставi договору, укладеного з емiтентом, виконує операцiйнi, iнформацiйнi та iншi технологiчнi функцiї, що забезпечують використання електронних грошей;";

     пункт пiсля абзацу вiсiмнадцятого доповнити новим абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "програма лояльностi - система маркетингових заходiв, яка передбачає використання електронних грошей, правила яких узгодженi з Нацiональним банком, з метою винагородження й заохочення покупцiв - користувачiв електронних грошей та стимулювання оплати користувачами товарiв торговцiв, якi є учасниками програми лояльностi;".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третiй уважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять четвертим;

     абзац двадцять перший виключити;

     2) пункт 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. Випуск електронних грошей в Українi мають право здiйснювати лише банки.

     Емiтент має право надавати своїм клiєнтам такi фiнансовi послуги з використання електронних грошей:

     випуск електронних грошей;

     розповсюдження електронних грошей;

     надання засобiв поповнення електронних гаманцiв;

     обмiннi операцiї з електронними грошима;

     погашення та/або приймання електронних грошей в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти;

     здiйснення розрахункiв за товари та переказiв електронних грошей мiж користувачами - фiзичними особами.

     Агенти на пiдставi договору, укладеного з емiтентом, мають право надавати такi фiнансовi послуги:

     розповсюдження електронних грошей;

     надання засобiв поповнення електронних гаманцiв;

     обмiннi операцiї з електронними грошима;

     приймання електронних грошей в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти.";

     3) у пунктi 1.5 слова "та за кожним видом електронного пристрою" замiнити словами "чи найменуванням правил використання електронних грошей".

     2. У главi 2:

     1) абзаци другий та третiй пункту 2.2 пiсля слiв "з поповнення" доповнити вiдповiдно словами "/агента з розповсюдження", "/агентом з розповсюдження";

     2) у пунктi 2.3 слова "електронний пристрiй" замiнити словами "електронний гаманець";

     3) пункт 2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "2.4. Емiтент зобов'язаний:

     1) визначати суму електронних грошей, яка не повинна перевищувати 5000 гривень на електронному гаманцi, який не може поповнюватися;

     2) установити обмеження максимальної суми електронних грошей на електронному гаманцi користувача, який поповнюється, не вище нiж передбачено в статтi 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - Закон про запобiгання).";

     4) главу доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2.9. Емiтенту забороняється:

     1) надавати кредит з коштiв, якi є зобов'язанням цього емiтента за випущеними ним електронними грошима;

     2) нараховувати на суму електронних грошей вiдсотки та/або iнший вид доходу, пов'язаного з тривалiстю перiоду часу, протягом якого користувач, агент, торговець мають їх у своєму розпорядженнi;

     3) залучати агентiв для випуску електронних грошей.".

     3. У главi 3:

     1) пункти 3.1 - 3.3, 3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Емiтент має право на пiдставi договорiв залучати агентiв для здiйснення операцiй, визначених цим Положенням.

     Агент (крiм банку) зобов'язаний здiйснювати операцiї, пов'язанi з використанням електронних грошей, через окремий поточний рахунок, вiдкритий в емiтента.

     Агент, якщо немає вiддiлення емiтента в населеному пунктi, в якому агент здiйснює свою дiяльнiсть, має право вiдкрити окремий поточний рахунок в iншому банку. Агент зобов'язаний пiд час вiдкриття окремого поточного рахунку в iншому банку надати такому банку письмову згоду на передавання будь-якої iнформацiї/документiв емiтенту на його запит щодо фiнансових операцiй агента. Агент зобов'язаний надати емiтенту копiю такої згоди.

     Агент зобов'язаний:

     1) пiдтвердити здiйснення операцiї з приймання та/або видачi готiвки користувачу - фiзичнiй особi шляхом надання касового документа;

     2) застосовувати знак (торговельну марку, комерцiйне найменування), використання якого узгоджено емiтентом з Нацiональним банком.

     Агенту забороняється передавати свої повноваження за агентським договором iншим особам.

     3.2. Емiтент та агент з поповнення мають право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних гаманцiв.

     Емiтент / агент з поповнення / агент з розповсюдження має право приймати вiд користувачiв кошти для поповнення електронних гаманцiв, до яких дають доступ наперед оплаченi картки.

     Агент з поповнення / агент з розповсюдження зобов'язаний забезпечити зарахування готiвки в гривнях, прийнятої вiд користувачiв за наданi електроннi грошi, на окремий поточний рахунок, вiдкритий в емiтента.

     Вимоги абзацу третього пункту 3.2 глави 3 цього Положення не поширюються на агента з поповнення / агента з розповсюдження, який:

     є банком;

     є небанкiвською фiнансовою установою, що має лiцензiю Нацiонального банку на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв (далi - НФУ);

     одночасно є торговцем у програмi лояльностi.

     Агенту з поповнення / агенту з розповсюдження забороняється використовувати готiвковi кошти, отриманi вiд користувачiв - фiзичних осiб, у будь-яких iнших цiлях, крiм унесення їх на окремий поточний рахунок з метою подальшого перерахування емiтенту.

     Агент з поповнення / агент з розповсюдження зобов'язаний iнiцiювати переказ коштiв, отриманих вiд користувачiв для поповнення електронними грошима електронних гаманцiв, на рахунок емiтента не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання коштiв.

     Емiтент / агент з розповсюдження / агент з поповнення зобов'язаний надавати електроннi грошi користувачу з моменту внесення користувачем готiвкових коштiв у касу або iнiцiювання переказу безготiвкових коштiв.

     Представництво мiжнародної органiзацiї має право здiйснювати функцiю лише агента з розповсюдження.

     3.3. Емiтент зобов'язаний з урахуванням вимог законодавства України у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - законодавство у сферi ПВК/ФТ) та вимог цього Положення встановити обмеження щодо суми готiвкових коштiв, що надається користувачу - фiзичнiй особi в обмiн на електроннi грошi через платiжний пристрiй.

     Емiтенту забороняється надавати неiдентифiкованому користувачу - фiзичнiй особi готiвковi кошти через платiжний пристрiй в обмiн на електроннi грошi.";

     "3.5. Агентами з розрахункiв можуть бути виключно банк i НФУ.

     Банк, який є членом/учасником карткової платiжної системи, має право приймати вiд користувачiв електроннi грошi, випущенi iншими членами/учасниками цiєї платiжної системи, до яких дають доступ наперед оплаченi картки, в обмiн на готiвковi кошти та проводити розрахунки за операцiями, що здiйсненi з цими картками.

     Агент з розрахункiв має право приймати електроннi грошi вiд користувачiв - фiзичних осiб в обмiн на готiвковi та безготiвковi кошти, а вiд користувачiв - суб'єктiв господарювання та торговцiв виключно в обмiн на безготiвковi кошти.

     Агент з розрахункiв зобов'язаний щоденно пред'являти емiтенту до погашення електроннi грошi, отриманi вiд користувачiв i торговцiв. Порядок здiйснення таких розрахункiв установлюється правилами використання електронних грошей.";

     2) пункт 3.7 виключити.

     4. Положення пiсля глави 3 доповнити новою главою 4 такого змiсту:

     "4. Вимоги щодо створення та використання електронних гаманцiв

     1. Емiтент/оператор зобов'язаний перед укладенням договору з користувачем про використання електронних грошей:

     1) iнформувати користувача про створення йому електронного гаманця та отримати його згоду;

     2) забезпечити неможливiсть використання користувачем електронного гаманця до отримання його згоди.

     2. Користувач пiсля отримання iнформацiї про створення електронного гаманця в разi вiдмови вiд його створення повинен мати змогу закрити електронний гаманець до початку його використання.

     3. Емiтент/оператор зобов'язаний надати користувачу iнформацiю про:

     1) найменування i мiсцезнаходження емiтента та оператора (юридична адреса, адреса для листування, назва офiцiйної сторiнки в мережi Iнтернет);

     2) умови та порядок створення/використання електронного гаманця;

     3) порядок, способи здiйснення переказiв мiж користувачами - фiзичними особами та оплати за товари електронними грошима;

     4) порядок та мiсця приймання готiвкових/безготiвкових коштiв в обмiн на електроннi грошi;

     5) умови та порядок отримання готiвкових/безготiвкових коштiв користувачем в обмiн на електроннi грошi;

     6) суму та порядок сплати комiсiйної винагороди користувачем;

     7) порядок досудового врегулювання спорiв, подання претензiй користувачем та порядок їх розгляду, включаючи iнформацiю для зв'язку з емiтентом i оператором.

     Iнформацiя, зазначена в пiдпунктах 1 - 7 пункту 3 глави 4 цього Положення, надається користувачу в письмовiй та/або електроннiй формi, та/або шляхом надання користувачу доступу до такої iнформацiї на вебсайтi емiтента/оператора.

     4. Електронний гаманець користувача - фiзичної особи використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд:

     емiтента / агента з поповнення / агента з розповсюдження, якi отриманi в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти;

     торговця в разi повернення користувачем - фiзичною особою вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв, придбаних за електроннi грошi;

     емiтента/агента з обмiнних операцiй, якi отриманi в результатi обмiну електронних грошей одного емiтента на електроннi грошi iншого емiтента;

     2) списання електронних грошей на користь:

     торговцiв для оплати товарiв;

     емiтента для їх погашення на готiвковi/безготiвковi кошти;

     агента з розрахункiв для їх обмiну на готiвковi/безготiвковi кошти;

     емiтента/агента з обмiнних операцiй для їх обмiну одного емiтента на електроннi грошi iншого емiтента.

     Користувачi - фiзичнi особи, щодо яких ужитi заходи належної перевiрки клiєнта вiдповiдно до законодавства у сферi ПВК/ФТ, додатково до зазначених у пунктi 4 глави 4 цього Положення операцiй мають право переказувати електроннi грошi iншим iдентифiкованим та верифiкованим користувачам - фiзичним особам з урахуванням вимог та обмежень, визначених законодавством у сферi ПВК/ФТ.

     Користувачам - фiзичним особам, щодо яких не вжитi заходи належної перевiрки клiєнта вiдповiдно до законодавства у сферi ПВК/ФТ або верифiкацiя яких проведена спрощеним шляхом та встановленi обмеження щодо використання електронного гаманця лише для оплати товарiв або послуг, забороняється здiйснювати перекази на користь iнших користувачiв - фiзичних осiб.

     5. Електронний гаманець користувача - суб'єкта господарювання використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд:

     емiтента / агента з поповнення / агента з розповсюдження, якi отриманi в обмiн на безготiвковi кошти;

     емiтента/агента з обмiнних операцiй, якi отриманi в результатi обмiну електронних грошей одного емiтента на електроннi грошi iншого емiтента;

     2) списання електронних грошей на користь:

     торговцiв для оплати товарiв;

     емiтента для погашення на безготiвковi кошти;

     агента з розрахункiв для обмiну на безготiвковi кошти;

     емiтента/агента з обмiнних операцiй для їх обмiну на електроннi грошi iншого емiтента.

     6. Електронний гаманець торговця використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд:

     користувачiв за реалiзованi товари;

     емiтента/агента з розрахункiв для переказу користувачам - фiзичним особам у разi повернення ними вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв, придбаних за електроннi грошi;

     2) списання електронних грошей на користь:

     користувачiв - фiзичних осiб у разi повернення ними вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв, якi придбанi за електроннi грошi;

     емiтента для погашення електронних грошей на безготiвковi кошти;

     агента з розрахункiв для обмiну на безготiвковi кошти.

     Порядок придбання електронних грошей торговцем в емiтента/агента з розрахункiв для їх переказу користувачам - фiзичним особам у разi повернення ними вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв установлюється емiтентом у правилах використання електронних грошей.

     7. Електронний гаманець агента з поповнення / агента з розповсюдження використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд емiтента в обмiн на безготiвковi кошти, перерахованi цими агентами емiтенту;

     2) списання електронних грошей на користь:

     користувачiв - фiзичних осiб в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти;

     користувачiв - суб'єктiв господарювання в обмiн на безготiвковi кошти;

     емiтента для погашення на безготiвковi кошти.

     8. Електронний гаманець агента з розрахункiв використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд:

     користувачiв - фiзичних осiб в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти;

     користувачiв - суб'єктiв господарювання в обмiн на безготiвковi кошти;

     торговцiв для обмiну на безготiвковi кошти;

     емiтента для надання їх торговцям з метою повернення користувачам - фiзичним особам за товар;

     2) списання електронних грошей на користь:

     торговцiв у разi повернення користувачами - фiзичними особами вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв, якi придбанi за електроннi грошi;

     емiтента для погашення на безготiвковi кошти.

     9. Електронний гаманець агента з обмiнних операцiй використовується виключно для таких операцiй:

     1) зарахування електронних грошей вiд:

     користувачiв для здiйснення обмiнних операцiй з електронними грошима, випущених одним емiтентом, на електроннi грошi iншого емiтента;

     емiтента в обмiн на безготiвковi кошти;

     2) списання електронних грошей на користь:

     користувачiв для здiйснення обмiнних операцiй;

     емiтента для погашення електронних грошей емiтентом на безготiвковi кошти.

     10. Електроннi грошi, що зберiгаються на електронних гаманцях користувачiв, торговцiв, агентiв, використовувати для iнших операцiй забороняється.".

     У зв'язку з цим пункти 4.1, 4.2, 5.1 - 5.6 та глави 4 - 8 уважати вiдповiдно пунктами 5.1, 5.2, 6.1 - 6.6 та главами 5 - 9.

     5. У главi 6:

     1) пункти 6.1 - 6.4 викласти в такiй редакцiї:

     "6.1. Емiтент має право самостiйно забезпечувати здiйснення операцiй з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операцiйних, iнформацiйних або iнших технологiчних функцiй, якi забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом.

     Юридична особа має право виконувати функцiї оператора пiсля внесення її до Реєстру як оператора послуг платiжної iнфраструктури, крiм випадкiв, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань реєстрацiї платiжних систем, їх учасникiв та операторiв послуг платiжної iнфраструктури.

     6.2. Емiтент/оператор на пiдставi договору з емiтентом зобов'язаний забезпечити:

     1) фiксування всiх трансакцiй з електронними грошима мiж користувачами, торговцями, агентами, емiтентом та оператором за допомогою технiчних засобiв, iз зазначенням форм оплати (готiвковi/безготiвковi кошти) пiд час приймання готiвкових/безготiвкових коштiв в обмiн на електроннi грошi, погашення та/або приймання електронних грошей в обмiн на готiвковi/безготiвковi кошти, обмiнних операцiй;

     2) зберiгання протягом п'яти рокiв вiдповiдної iнформацiї у формi, яка дає змогу перевiрити цiлiснiсть iнформацiї.

     Емiтент зобов'язаний протягом 10 робочих днiв iз дня початку/припинення використання послуг оператора в письмовiй формi повiдомити про це Нацiональний банк.

     6.3. Емiтент зобов'язаний забезпечити:

     1) органiзацiйнi, процедурнi заходи та використання технiчних засобiв з метою виявлення, а також запобiгання, перешкоджання та протидiї шахрайству;

     2) систему захисту iнформацiї, яка має здiйснювати безперервний захист iнформацiї пiд час випуску, використання та погашення електронних грошей на всiх етапах її формування, оброблення, передавання i зберiгання;

     3) контроль за операцiями з електронними грошима, що здiйснюються виключно на територiї України;

     4) заходи iз запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення вiдповiдно до законодавства України (далi - заходи у сферi ПВК/ФТ).

     6.4. Емiтент зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням:

     1) користувачами, торговцями, оператором та агентами пiд час здiйснення операцiй з електронними грошима вимог цього Положення та правил використання електронних грошей;

     2) агентом з розповсюдження / агентом з поповнення визначених цим Положенням вимог щодо зарахування готiвки, отриманої вiд користувачiв - фiзичних осiб за наданi електроннi грошi, на їх окремi поточнi рахунки.

     Порядок контролю встановлюється правилами використання електронних грошей.";

     2) главу доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "6.7. Емiтент зобов'язаний забезпечити:

     1) здiйснення належної перевiрки користувача до створення йому електронного гаманця в порядку, установленому законодавством у сферi ПВК/ФТ;

     2) супроводження операцiї з використанням електронних грошей, iнформацiєю про платника (iнiцiатора переказу) та про отримувача коштiв вiдповiдно до законодавства у сферi ПВК/ФТ.

     Вiдповiдальнiсть за неналежне здiйснення агентами заходiв у сферi ПВК/ФТ покладається на емiтента.

     6.8. Емiтент за умови застосування достатнiх заходiв щодо виявлення незвичних або пiдозрiлих операцiй та, якщо немає ознак пов'язаностi такої фiнансової операцiї з iншими операцiями, має право не здiйснювати належної перевiрки користувача - фiзичної особи в таких випадках:

     1) iнiцiювання операцiй з електронними грошима здiйснюється з використанням наперед оплаченої картки карткових платiжних систем та виконується кожен з таких заходiв щодо зменшення ризикiв:

     електронний гаманець вiдкривається та використовується виключно для оплати товарiв i послуг;

     електронний гаманець може одноразово поповнюватися шляхом унесення готiвкових або перерахування безготiвкових коштiв;

     електронний гаманець не поповнюється електронними грошима, що надходять вiд неiдентифiкованих користувачiв;

     електронний гаманець поповнюється та використовується на загальну максимальну суму платежiв не бiльше нiж 5000 гривень.

     Емiтент зобов'язаний забезпечити здiйснення iдентифiкацiї, верифiкацiї користувача - фiзичної особи - держателя наперед оплаченої картки карткових платiжних систем пiд час виплати цьому користувачу готiвкових коштiв / переказу безготiвкових коштiв на його рахунок у результатi погашення електронних грошей;

     2) здiйснення фiзичною особою оплати товарiв готiвкою або за допомогою електронного платiжного засобу з використанням емiтентом електронного гаманця (технiчного/транзитного), що вiдкривається одноразово виключно для технологiчного проведення цiєї операцiї, та за умови виконання емiтентом вiдповiдних вимог щодо супроводження iнформацiєю переказу коштiв готiвкою або супроводження iнформацiєю переказу з використанням електронних платiжних засобiв, передбачених у статтi 14 Закону про запобiгання, на всьому шляху руху коштiв вiд платника (покупця) до отримувача (продавця) iз зазначенням у призначеннi платежу, що оплата здiйснюється за товар. Номер електронного технiчного/транзитного гаманця не є iнформацiєю, що може використовуватися пiд час супроводження переказу.".

     6. У главi 7:

     1) у пунктi 1:

     в абзацi другому слова "Банк, що є членом/учасником платiжної системи i внесений Нацiональним банком до Реєстру" замiнити словами "Банк, що внесений Нацiональним банком до Реєстру як член/учасник карткової платiжної системи";

     пункт доповнити десятьма новими абзацами такого змiсту:

     "Заявник / заявник-член / учасник платiжної системи подає до Нацiонального банку електроннi документи з квалiфiкованим електронним пiдписом керiвника або оригiнали документiв на паперових носiях одночасно з електронними копiями цих документiв (далi - електроннi копiї документiв).

     Електроннi копiї документiв подаються до Нацiонального банку одночасно iз запевненням на паперовому носiї про вiдповiднiсть поданих електронних копiй документiв оригiналам на паперових носiях, пiдписаних керiвником.

     Нацiональний банк у разi отримання електронних копiй документiв має право додатково вимагати вiд заявника / заявника-члена / учасника платiжної системи подання цих документiв на паперових носiях.

     Документи на паперових носiях мають бути прошитi, пронумерованi, пiдписанi керiвником та не мiстити виправлень або неточностей.

     Електроннi копiї документiв, що подаються до Нацiонального банку вiдповiдно до вимог цього Положення, мають створюватися з дотриманням вимог глави 7 цього Положення та у виглядi файлiв, якi мiстять вiдсканованi з паперових носiїв зображення документiв.

     Сканування зображення документiв здiйснюється з урахуванням таких вимог:

     1) формат готового файла - pdf;

     2) документи, що мiстять бiльше однiєї сторiнки, скануються в один файл;

     3) роздiльна здатнiсть сканування не нижче нiж 300 dpi.

     Електроннi копiї документiв подаються до Нацiонального банку на цифрових носiях [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флешнакопичувачах].";

     2) у пунктi 2:

     пiдпункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) правила використання електронних грошей, якi мають мiстити положення про:

     порядок здiйснення операцiй мiж емiтентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему та опис усiх грошових та iнформацiйних потокiв (уключаючи схематичне зображення);

     органiзацiю контролю за фiнансовими i технiчними ризиками пiд час використання електронних грошей;

     систему захисту iнформацiї, що включає опис порядку розмежування прав доступу до iнформацiйних ресурсiв пiд час використання електронних грошей, механiзму забезпечення захисту iнформацiї пiд час зберiгання електронних грошей на електронних гаманцях;

     порядок автентифiкацiї та захисту iнформацiї на всiх ланках обмiну iнформацiйними потоками, уключаючи назву алгоритмiв i довжину ключiв, паролiв, технологiю використання засобiв захисту iнформацiї, iнформацiю про розробника цих засобiв, систему керування ключами;

     порядок ужиття заходiв у сферi ПВК/ФТ;";

     пiдпункт 5 виключити;

     3) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Заявник - член / учасник платiжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Нацiонального банку:

     1) iнформацiю, яка має мiстити опис порядку здiйснення операцiй з електронними грошима мiж емiтентом, iншими учасниками платiжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всiх грошових та iнформацiйних потокiв;

     2) зразки договорiв, якi укладатимуться з користувачами.".

     7. У главi 8:

     1) пiдпункт 3 пункту 2 доповнити словами "або з дати надання Нацiональному банку iнформацiї, яка свiдчить про те, що емiтент не здiйснює дiяльностi з випуску електронних грошей та їх використання";

     2) пункт 3 доповнити словами "та виключає емiтента з перелiку банкiв, якi мають право здiйснювати випуск електронних грошей, що розмiщений на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.