МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 1 вересня 2020 року N 2000


Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, та внесення змiни до позицiї 2 додатка 1 до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 05 грудня 2019 року N 2380

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiкарськi засоби", пункту 5, 7, та 9 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 року N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв i розмiрiв збору за їх державну реєстрацiю (перереєстрацiю)", абзацу двадцять сьомого пiдпункту 12 пункту 4 Положення про Мiнiстерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2015 року N 267 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2020 року N 90), на пiдставi результатiв експертизи реєстрацiйних матерiалiв, доданих до заяви про державну реєстрацiю лiкарського засобу, який пiдлягає закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, проведеної Державним пiдприємством "Державний експертний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України", висновку за результатами експертизи щодо автентичностi реєстрацiйних матерiалiв на лiкарський засiб, який подається на державну реєстрацiю з метою його закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, Протокольного рiшення засiдання N 8 Постiйної робочої групи з розгляду проблемних питань державної реєстрацiї лiкарських засобiв вiд 12 серпня 2020 року наказую:

     1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лiкарських засобiв України лiкарськi засоби згiдно з перелiком (додаток*).

____________
     * Не наводиться.

     2. Внести змiну до позицiї 2 додатка 1 до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 05 грудня 2019 року N 2380 щодо лiкарського засобу "ФЛУДАРАБIНУ ФОСФАТ ДЛЯ IН'ЄКЦIЙ, Ф. США, порошок лiофiлiзований для iн'єкцiй, по 50 мг, флакон; по одному флакону в картоннiй упаковцi" виклавши роздiл "Реєстрацiйна процедура" у новiй редакцiї:

     "реєстрацiя до 31.03.2020 року".

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра охорони здоров'я України з питань європейської iнтеграцiї Iващенка I. А.

Мiнiстр М. Степанов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.