КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 березня 2015 р. N 267


Про затвердження Положення про Мiнiстерство охорони здоров'я України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 серпня 2015 року N 575,
вiд 27 грудня 2017 року N 1074,
вiд 27 грудня 2018 року N 1206,
вiд 3 квiтня 2019 року N 426,
вiд 27 листопада 2019 року N 1073,
вiд 24 сiчня 2020 року N 90

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про Мiнiстерство охорони здоров'я України, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 28

 

АТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 березня 2015 р. N 267
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2020 р. N 90)

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiнiстерство охорони здоров'я України

     1. Мiнiстерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     МОЗ є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, а також захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, попередження та профiлактики неiнфекцiйних захворювань, забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах:

     епiдемiологiчного нагляду (спостереження), iмунопрофiлактики, промоцiї здорового способу життя та запобiгання факторам ризику, попередження та зниження рiвня вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, безпеки харчових продуктiв, регламентацiї факторiв середовища життєдiяльностi населення, гiгiєнiчної регламентацiї небезпечних факторiв, створення нацiональної системи кровi, управлiння системою якостi щодо безпеки кровi, бiологiчної безпеки та бiологiчного захисту, боротьби iз стiйкiстю до протимiкробних препаратiв, реагування на небезпеки для здоров'я та надзвичайнi стани в сферi охорони здоров'я, а також забезпечення формування державної полiтики у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

     розвитку медичних послуг, впровадження електронної системи охорони здоров'я, забезпечення державних фiнансових гарантiй медичного обслуговування населення;

     технiчного регулювання медичних виробiв, медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують, косметичної продукцiї;

     забезпечення населення якiсними, ефективними та безпечними лiкарськими засобами, створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв, медичних iмунобiологiчних препаратiв, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, а також безпечних медичних виробiв та косметичної продукцiї;

     розвитку кадрового потенцiалу системи охорони здоров'я, вищої медичної, фармацевтичної освiти та науки.

     2. МОЗ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

     3. Основними завданнями МОЗ є забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони здоров'я, а також захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, попередження та профiлактики неiнфекцiйних захворювань, забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у сферах:

     1) епiдемiологiчного нагляду (спостереження), iмунопрофiлактики, промоцiї здорового способу життя та запобiгання факторам ризику, попередження та зниження рiвня вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення, безпеки харчових продуктiв, регламентацiї факторiв середовища життєдiяльностi населення, гiгiєнiчної регламентацiї небезпечних факторiв, створення нацiональної системи кровi, управлiння системою якостi щодо безпеки кровi, бiологiчної безпеки та бiологiчного захисту, боротьби iз стiйкiстю до протимiкробних препаратiв, реагування на небезпеки для здоров'я та надзвичайнi стани в сферi охорони здоров'я, а також забезпечення формування державної полiтики у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

     2) розвитку медичних послуг, впровадження електронної системи охорони здоров'я, забезпечення державних фiнансових гарантiй медичного обслуговування населення;

     3) забезпечення населення якiсними, ефективними та безпечними лiкарськими засобами, створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв, медичних iмунобiологiчних препаратiв, у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, а також безпечних медичних виробiв та косметичної продукцiї;

     4) технiчного регулювання медичних виробiв, медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують, косметичної продукцiї;

     5) розвитку кадрового потенцiалу системи охорони здоров'я, вищої медичної, фармацевтичної освiти та науки.

     4. МОЗ вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектiв законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) розробляє проекти законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань, що належать до його компетенцiї;

     3) погоджує проекти законiв, iншi акти законодавства, якi надходять на погодження вiд iнших мiнiстерств та центральних органiв виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки i пропозицiї до проектiв законiв, iнших актiв законодавства, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України, та проектiв законiв, внесених на розгляд Верховної Ради України iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи, нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження i пропозицiї до прийнятих Верховною Радою України законiв, що надiйшли на пiдпис Президента України;

     5) визначає перспективи та прiоритетнi напрями розвитку сфер охорони здоров'я, у яких МОЗ формує та реалiзує державну полiтику;

     6) здiйснює нормативно-правове регулювання у сферах охорони здоров'я, у яких МОЗ формує та реалiзує державну полiтику;

     7) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво, забезпечує виконання зобов'язань, взятих за мiжнародними договорами України з питань, що належать до компетенцiї МОЗ;

     8) веде та визначає порядок функцiонування iнформацiйно-аналiтичних систем, iнформацiйних ресурсiв, електронних реєстрiв та баз даних, якi створюються, впроваджуються та ведуться у сферах охорони здоров'я за напрямами, визначеними цим Положенням;

     9) затверджує перелiк вiдомостей електронних документiв та записiв електронних реєстрiв, якi створюються, впроваджуються та ведуться з метою органiзацiї, пiдтримки та забезпечення процесiв та надання послуг, та за необхiдностi форми документiв у паперовому виглядi у сферах охорони здоров'я та за напрямами, визначеними цим Положенням;

     10) у сферi охорони здоров'я:

     забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, додержання закладами охорони здоров'я, пiдприємствами, установами та органiзацiями права громадян на охорону здоров'я та прав пацiєнта;

     готує пропозицiї стосовно визначення прiоритетних напрямiв розвитку охорони здоров'я, розробляє та органiзовує виконання державних комплексних та цiльових програм охорони здоров'я;

     здiйснює органiзацiйне керiвництво судово-медичною i судово-психiатричною службами;

     здiйснює керiвництво службою медицини катастроф;

     погоджує щорiчнi регiональнi плани функцiонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi;

     визначає єдинi вимоги i критерiї до закладiв охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць, а також до закладiв охорони здоров'я, якi можуть бути залученi до надання екстреної медичної допомоги у разi виникнення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв, здiйснює контроль за дотриманням таких вимог i критерiїв;

     затверджує примiрнi штатнi розписи i табелi оснащення закладiв охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;

     визначає єдинi квалiфiкацiйнi вимоги до працiвникiв сфери охорони здоров'я;

     органiзовує наукове забезпечення функцiонування системи екстреної медичної допомоги;

     сприяє працевлаштуванню випускникiв закладiв вищої освiти;

     аналiзує якiсть освiтньої дiяльностi закладiв вищої освiти, що належать до сфери управлiння МОЗ;

     розробляє порядок атестацiї здобувачiв вищої освiти на першому (бакалаврському) та/або другому (магiстерському) рiвнях вищої освiти за спецiальностями галузi знань "22. Охорона здоров'я";

     затверджує:

     - галузевi стандарти у сферi охорони здоров'я, зокрема клiнiчнi протоколи i стандарти, здiйснює контроль за їх дотриманням;

     - критерiї та стандарти акредитацiї закладiв охорони здоров'я;

     - єдинi квалiфiкацiйнi вимоги до осiб, якi займаються певними видами медичної i фармацевтичної дiяльностi;

     - норми харчування для дiтей у закладах дошкiльної освiти, фiзiологiчнi норми харчування для осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     - норми радiацiйної безпеки та допустимi рiвнi впливу на людину iнших фiзичних факторiв;

     - нормативи навантаження лiкуючих лiкарiв;

     - порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатностi громадян;

     - порядок надання медичної допомоги лiкарями та iншими медичними працiвниками i порядок направлення пацiєнтiв до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу вiдповiдного виду;

     - порядок проведення обов'язкових медичних оглядiв здобувачiв освiти усiх рiвнiв;

     - порядок проведення клiнiчних випробувань тканинних i клiтинних трансплантатiв i експертизи матерiалiв клiнiчних випробувань з метою їх застосування у клiнiчнiй практицi;

     - положення про здiйснення медико-педагогiчного контролю за фiзичним вихованням учнiв у закладах загальної середньої освiти;

     - правила визначення придатностi за станом здоров'я осiб для роботи на суднах;

     - стандарт надання медичної допомоги особам, якi постраждали або особам, якi ймовiрно постраждали вiд домашнього насильства;

     - порядок проведення та документування результатiв медичного обстеження осiб, якi постраждали вiд домашнього насильства;

     здiйснює:

     - лiцензування господарської дiяльностi з медичної практики;

     - лiцензування господарської дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим МОЗ;

     - контроль за додержанням лiцензiатами вимог лiцензiйних умов з медичної практики, банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим МОЗ;

     - акредитацiю закладiв охорони здоров'я у порядку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 765 "Про затвердження Порядку акредитацiї закладу охорони здоров'я" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., N 2, ст. 40);

     - державний контроль дiяльностi психiатричних установ незалежно вiд форми власностi та фахiвцiв, iнших працiвникiв, якi беруть участь у наданнi психiатричної допомоги;

     - органiзацiю заходiв щодо поширення здорового способу життя серед населення;

     - органiзацiю екстреної медичної допомоги, медичної допомоги на первинному, вторинному (спецiалiзованому) та третинному (високоспецiалiзованому) рiвнi, палiативної медичної допомоги та медичної реабiлiтацiї, органiзацiю надання медичної допомоги за спецiальностями, у тому числi iз застосуванням телемедицини;

     - монiторинг стану здоров'я населення, дiяльностi та ресурсного забезпечення закладiв охорони здоров'я;

     - контроль i нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, зокрема про медико-соцiальну експертизу, вимог, необхiдних для провадження дiяльностi, пов'язаної iз трансплантацiєю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi, та дотриманням галузевих стандартiв медичного обслуговування, медичних матерiалiв i технологiй;

     проводить клiнiко-експертну оцiнку якостi надання медичної допомоги;

     органiзовує разом з Нацiональною академiєю наук, Нацiональною академiєю медичних наук конкурси для проведення наукових дослiджень з прiоритетних напрямiв розвитку медичної науки, здiйснює запит для органiзацiї такого конкурсу Нацiональним фондом дослiджень;

     створює метрологiчну службу МОЗ;

     проводить медико-соцiальну експертизу з метою виявлення ступеня обмеження життєдiяльностi особи;

     формує пропозицiї до державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв у сферi охорони здоров'я на вiдповiднi роки та розмiщує на офiцiйному веб-сайтi МОЗ затвердженi обсяги в установленому законодавством порядку, затверджує обсяги пiдготовки iнтернiв за вiдповiдними спецiальностями в iнтернатурi;

     встановлює медичнi показники застосування методiв стерилiзацiї громадян;

     встановлює регламенти медичних втручань, дозовi межi опромiнення пацiєнтiв з урахуванням особливостей конкретних медичних втручань;

     встановлює правила та перiодичнiсть проведення обов'язкових профiлактичних оглядiв на туберкульоз певних категорiй населення;

     бере участь в органiзацiї щорiчного медичного обстеження (диспансеризацiї) осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     забезпечує замовлення, постачання бланкiв листка тимчасової непрацездатностi, ведення їх облiку та звiтностi витрачання, розподiл за регiонами згiдно iз заявами;

     встановлює норми харчування i рекомендацiї щодо складення наборiв продуктiв для донора у день здавання кровi та (або) її компонентiв;

     забезпечує органiзацiю та формування кадрової полiтики;

     визначає прiоритетнi напрями розвитку кадрового потенцiалу у сферi охорони здоров'я;

     затверджує перелiки:

     - суб'єктiв господарювання, що належать до сфери управлiння МОЗ, якi забезпечують цивiльний захист населення;

     - захворювань, якi дають право на усиновлення хворих дiтей без дотримання строкiв перебування на облiку;

     - хвороб, наявнiсть яких є перешкодою для реалiзацiї права на усиновлення;

     - хронiчних захворювань, за наявностi яких громадяни не можуть проживати в комунальнiй квартирi або в однiй кiмнатi з членами своєї родини;

     - iнфекцiйних хвороб, захворювання якими є пiдставою для вiдмови в наданнi дозволу на iммiграцiю в Україну;

     - груп населення та категорiй працiвникiв, якi пiдлягають профiлактичним щепленням, у тому числi обов'язковим;

     - важких робiт, робiт iз шкiдливими та небезпечними умовами працi, на яких забороняється застосування працi жiнок i неповнолiтнiх осiб, граничнi норми пiднiмання i перемiщення важких речей;

     - медичних протипоказань (захворювань i вад), за наявностi яких особа не може бути допущена до керування вiдповiдними транспортними засобами;

     - дозволених до застосування методiв профiлактики, дiагностики, лiкування, реабiлiтацiї та лiкарських засобiв;

     - медичних показань для застосування iмплантацiї електрокардiостимуляторiв, органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi можуть використовуватися для трансплантацiї;

     - органiв людини, якi дозволяється вилучати в донора-трупа, показникiв безпеки та якостi кровi, її компонентiв i препаратiв, що вводяться реципiєнтам, органiв людини, анатомiчних утворень, тканин, їх компонентiв i фрагментiв та фетальних матерiалiв, якi дозволяється вилучати в донора-трупа та мертвого плода людини;

     - захворювань i форм ризикованої поведiнки, за наявностi яких виконання донорської функцiї може бути обмежене;

     затверджує порядки:

     - застосування методiв профiлактики, дiагностики, лiкування, медичної реабiлiтацiї та лiкарських засобiв, якi перебувають на розглядi в установленому порядку, але ще не допущенi до застосування;

     - надання первинної, вторинної (спецiалiзованої), третинної (високоспецiалiзованої), екстреної, палiативної медичної допомоги, медичної реабiлiтацiї;

     - допуску до професiйної дiяльностi в Українi громадян, якi пройшли медичну або фармацевтичну пiдготовку у закладах освiти iноземних держав;

     - проведення судово-медичної експертизи та судово-психiатричної експертизи;

     - проведення патолого-анатомiчного розтину;

     - проведення медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у здiйсненнi професiйного добору, щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року;

     - проведення медичних оглядiв працiвникiв професiйних аварiйно-рятувальних служб, а також медичних оглядiв зазначених працiвникiв пiсля виконання аварiйно-рятувальних робiт та перiодичнiсть проведення таких оглядiв;

     - проведення медичного обстеження осiб, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та визначення вiку особи;

     - застосування методу штучного заплiднення та iмплантацiї ембрiона;

     - проведення попереднiх i перiодичних психiатричних оглядiв;

     - переведення хворих, якi страждають на психiчнi розлади, щодо яких були застосованi примусовi заходи медичного характеру, з одного закладу з надання психiатричної допомоги в iнший за рiшенням суду про змiну застосування примусового заходу медичного характеру, направлення хворих на наркоманiю на примусове лiкування;

     - лiкування вiд наркоманiї осiб, якi страждають важкими психiчними розладами або iншою важкою хворобою, що перешкоджає перебуванню в спецiалiзованих закладах охорони здоров'я, осiб з iнвалiднiстю I i II групи, вагiтних жiнок та матерiв, що мають немовлят, а також чоловiкiв у вiцi понад 60 рокiв та жiнок у вiцi понад 55 рокiв;

     - проведення екстреної постконтактної профiлактики працiвникiв, якi пiд час надання медичної допомоги та соцiальних послуг людям, якi живуть з ВIЛ або контактують з кров'ю або бiологiчними матерiалами людини, забрудненими ними iнструментарiєм, обладнанням чи предметами, отримали пошкодження шкiрного покриву або слизової оболонки внаслiдок фiзичного контакту iз забрудненими кров'ю або бiологiчними матерiалами людини iнструментами, обладнанням чи iншими предметами або зазнали безпосереднього вiдкритого фiзичного контакту з кров'ю або бiологiчними матерiалами людини;

     - проведення медико-бiологiчної оцiнки якостi та цiнностi природних лiкувальних ресурсiв, визначення методiв їх використання;

     - створення та ведення Державного кадастру природних лiкувальних ресурсiв;

     - застосування ксенотрансплантатiв;

     - застосування трансплантацiї органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини;

     - медичного обстеження донора, а також затверджує умови взяття кровi та (або) її компонентiв, їх заготовки, величину разової максимально допустимої дози кровi та (або) її компонентiв, яка може бути здана донором, умови i строк зберiгання кровi та (або) її компонентiв;

     - здiйснення медичного контролю за станом здоров'я хворих, якi живуть з електрокардiостимуляторами, а також затверджує умови та порядок замiни електрокардiостимуляторiв таким хворим;

     - створення та ведення загальнодержавного реєстру хворих, якi потребують iмплантацiї електрокардiостимуляторiв;

     - ведення реєстрiв донорiв кровi та її компонентiв, обмiну даними мiж ними i порядок виключення донорiв iз зазначених реєстрiв;

     - здiйснення органiзацiї та забезпечення функцiонування системи екстреної медичної допомоги України;

     - госпiталiзацiї громадян, якi перебувають на курортах;

     - проведення медичних оглядiв кандидатiв у водiї та водiїв, а також їх направлення на позачерговi огляди та перiодичнiсть їх проведення;

     - присвоєння квалiфiкацiї судового експерта i квалiфiкацiйних класiв судово-медичним i судово-психiатричним експертам та позбавлення квалiфiкацiї судового експерта i квалiфiкацiйних класiв судово-медичних i судово-психiатричних експертiв;

     - визначення критерiїв перинатального перiоду, живонароджуваностi та мертвонароджуваностi, а також порядок реєстрацiї живонароджених i мертвонароджених;

     - застосування методiв психологiчного та психотерапевтичного впливу;

     - здiйснення контролю дiяльностi закладiв охорони здоров'я та наукових установ, пов'язаної iз трансплантацiєю органiв, тканин i клiтин;

     затверджує форми:

     - медичного висновку про стан здоров'я для зарахування/вступу до закладiв освiти;

     - акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, iншому закладi охорони здоров'я або яку вiдмовилися забрати батьки або iншi родичi, про пiдкинуту чи знайдену дитину та iнструкцiю щодо заповнення такого акта;

     - первинної облiкової документацiї, яка використовується в закладах охорони здоров'я незалежно вiд рiвня надання медичної допомоги i форми власностi закладу, а також порядок її видачi та заповнення;

     - медичної облiкової документацiї "Картка донора резерву", а також затверджує iнструкцiю з її заповнення;

     - довiдки про медичне обстеження або здавання кровi та (або) її компонентiв i затверджує порядок її видачi, а також форму книги реєстрацiї посвiдчень донора кровi та (або) її компонентiв;

     - реєстрацiйної картки особи, яка зазнала впливу радiацiї внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС;

     затверджує:

     - рiшення про проведення лiкування громадян за кордоном;

     - медико-бiологiчнi вимоги до тварин, умови їх утримання, порядок взяття у них ксенотрансплантатiв;

     - медичну документацiю, яка засвiдчує випадки народження i смертi, критерiї, за якими встановлюється факт смертi;

     - дiагностичнi критерiї смертi мозку та процедуру констатацiї моменту смертi людини;

     - разову максимально допустиму дозу кровi та її компонентiв, якi можуть бути взятi в донора;

     - правила проведення заходiв фiзичного обмеження та (або) iзоляцiї особи, яка страждає на психiчний розлад;

     11) у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням:

     видає довiдки про пiдтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантiв (субгрантiв), наданих вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, якi виконуються вiдповiдно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi";

     затверджує:

     - перелiк i обсяг протитуберкульозних препаратiв, якими безоплатно i безперебiйно забезпечуються хворi на туберкульоз пiд час лiкування;

     - нормативи оснащення лабораторiй з мiкробiологiчної дiагностики туберкульозу I - IV рiвня;

     - перелiк та нормативи забезпечення необхiдними засобами iндивiдуального захисту працiвникiв, що проводять дiагностичнi дослiдження на ВIЛ-iнфекцiю, надають медичну допомогу та соцiальнi послуги людям, якi живуть з ВIЛ, або контактують з кров'ю або бiологiчними матерiалами людини, забрудненими iнструментарiєм, обладнанням чи предметами;

     - типову iнструкцiю про порядок використання засобiв iндивiдуального захисту працiвниками, що проводять дiагностичнi дослiдження на ВIЛ-iнфекцiю, надають медичну допомогу та соцiальнi послуги людям, якi живуть з ВIЛ, або контактують з кров'ю або бiологiчними матерiалами людини, забрудненими iнструментарiєм, обладнанням чи предметами;

     - перелiк державних i комунальних закладiв охорони здоров'я, якi ведуть облiк ВIЛ-iнфiкованих i хворих громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, що перебувають на територiї України на законних пiдставах, та здiйснюють медичний нагляд за такими особами;

     - перелiк спецiалiзованих закладiв охорони здоров'я та структурних пiдроздiлiв закладiв охорони здоров'я, якi проводять дiагностику туберкульозу та надають лiкувально-профiлактичну допомогу хворим на туберкульоз;

     - методики розрахунку та граничнi тарифи на надання послуг з профiлактики ВIЛ серед групи пiдвищеного ризику щодо iнфiкування ВIЛ та надання послуг з догляду i пiдтримки людей, якi живуть з ВIЛ;

     затверджує порядки:

     - ведення облiку людей, якi живуть з ВIЛ, та здiйснення за ними медичного нагляду;

     - здiйснення контролю за якiстю кровi, її компонентiв i препаратiв та вiдповiдних консервуючих розчинiв;

     - повiдомлення особi, яка пройшла тестування з метою виявлення ВIЛ, результатiв тестування та видачi їй вiдповiдних офiцiйних висновкiв;

     - виявлення, профiлактики та лiкування хворих на туберкульоз iммiгрантiв;

     - безоплатного забезпечення антиретровiрусними препаратами та лiкарськими засобами для лiкування опортунiстичних iнфекцiй людей, якi живуть з ВIЛ;

     - пiдтвердження зв'язку зараження ВIЛ-iнфекцiєю з виконанням працiвником своїх професiйних обов'язкiв;

     - ведення реєстру хворих на туберкульоз;

     - облiку захворювань на туберкульоз;

     - надання послуг з профiлактики ВIЛ серед представникiв груп пiдвищеного ризику щодо iнфiкування ВIЛ;

     - надання послуг з догляду i пiдтримки людей, якi живуть з ВIЛ;

     затверджує форми:

     - облiкової документацiї хворих на туберкульоз, а також порядок її видачi та заповнення;

     - первинної облiкової документацiї, звiтностi з питань ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу, а також iнструкцiї з її заповнення;

     здiйснює:

     - монiторинг рiвня захворюваностi на ВIЛ-iнфекцiю/СНIД та iншi соцiально небезпечнi захворювання;

     - контроль за якiстю кровi, її компонентiв i препаратiв та вiдповiдних консервуючих розчинiв;

     - органiзацiйне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Нацiональної ради з питань протидiї туберкульозу та ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу;

     веде Нацiональний реєстр донорiв кровi та її компонентiв;

     проводить у межах повноважень, передбачених законом, монiторинг виконання програм та використання грантiв Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю;

     12) у сферi створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв, медичних iмунобiологiчних препаратiв i медичних виробiв:

     затверджує:

     - методи здiйснення контролю якостi лiкарського засобу;

     - iнструкцiю з медичного застосування лiкарського засобу;

     затверджує перелiки:

     - лiкарських засобiв, дозволених до застосування в Українi, якi вiдпускаються без рецептiв в аптеках та їх структурних пiдроздiлах;

     - препаратiв (лiкарських засобiв), що мiстять незначну кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що пiдлягають контролю пiд час ввезення на митну територiю України та вивезення за її межi;

     - лiкарських засобiв, якi повиннi бути наявнi в медичних аптечках першої допомоги для пасажирських легкових i вантажних транспортних засобiв;

     - отруйних i сильнодiючих лiкарських засобiв;

     - лiкарських засобiв, заборонених до рекламування, якi вiдпускаються без рецепта;

     - лiкарських засобiв, що пiдлягають реiмбурсацiї;

     затверджує порядки:

     - ведення мiжвiдомчої бази даних зареєстрованих в Українi лiкарських засобiв;

     - перевiрки суб'єктiв господарювання та здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв;

     - видачi реєстрацiйного посвiдчення лiкарського засобу;

     - видачi сертифiката вiдповiдностi на мастер-файл на плазму;

     - заборони (тимчасової заборони) i вилучення з обiгу лiкарських засобiв на територiї України;

     - здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi;

     - отримання листа-повiдомлення щодо можливостi ввезення на митну територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв, стандартних зразкiв, реагентiв, ввезення i вивезення зразкiв бiологiчного матерiалу та супутнiх матерiалiв, призначених для проведення доклiнiчних, клiнiчних випробувань i наукових дослiджень;

     - здiйснення фармаконагляду;

     - здiйснення контролю за цiльовим використанням спирту етилового, який застосовується для виготовлення лiкарських засобiв, якiстю медичних iмунобiологiчних препаратiв, якi використовуються, виробляються або пропонуються до використання в медичнiй практицi в Українi;

     - органiзацiї та проведення експертизи, а також узгодження нормативно-технiчної документацiї з виробництва лiкарських засобiв;

     - проведення клiнiчних випробувань лiкарських засобiв та експертизи матерiалiв клiнiчних випробувань, а також Типове положення про комiсiю з питань етики;

     - проведення доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, а також затверджує вимоги до умов проведення окремих дослiджень, порядок проведення експертизи матерiалiв доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв;

     - проведення сертифiкацiї виробництва лiкарських засобiв, лiкарських засобiв для мiжнародної торгiвлi, а також сертифiкацiї пiдприємств, якi здiйснюють оптову реалiзацiю (дистрибуцiю) лiкарських засобiв;

     iнформує працiвникiв охорони здоров'я i населення про лiкарськi засоби та медичнi iмунологiчнi препарати, дозволенi до застосування;

     здiйснює державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв, у тому числi медичних iмунобiологiчних препаратiв в Українi, та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення;

     затверджує форму спецiальних бланкiв рецептiв, порядок їх реєстрацiї, ведення облiку i зберiгання, а також правила оформлення;

     затверджує правила:

     - виписування рецептiв на лiкарськi засоби та медичнi вироби, а також порядок вiдпуску лiкарських засобiв i медичних виробiв з аптек та їх структурних пiдроздiлiв;

     - виробництва (виготовлення) та контролю якостi лiкарських засобiв в аптеках;

     - зберiгання лiкарських засобiв у закладах охорони здоров'я та здiйснення контролю їх якостi;

     - утилiзацiї та знищення лiкарських засобiв;

     затверджує форми:

     - звiту про обсяги виробництва лiкарських засобiв з використанням спирту етилового;

     - реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб;

     видає реєстрацiйне посвiдчення на лiкарський засiб;

     дозволяє ввезення незареєстрованих в Українi лiкарських засобiв в установленому законодавством порядку;

     приймає рiшення про затвердження програми клiнiчних випробувань лiкарських засобiв та їх проведення;

     здiйснює державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв, у тому числi медичних iмунобiологiчних препаратiв в Українi, та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення;

     затверджує декларованi змiни оптово-вiдпускних цiн на лiкарськi засоби, що закуповуються за кошти державного та мiсцевих бюджетiв;

     затверджує перелiк лiкарських засобiв, якi включенi до Нацiонального перелiку основних лiкарських засобiв та на якi встановлюються граничнi оптово-вiдпускнi цiни, та реєстр граничних оптово-вiдпускних цiн на деякi лiкарськi засоби, що включенi до Нацiонального перелiку основних лiкарських засобiв;

     приймає в установленому порядку рiшення про проведення клiнiчних випробувань лiкарських засобiв та їх припинення;

     веде Державний реєстр лiкарських засобiв;

     виконує функцiї технiчного регулювання у сферi охорони здоров'я, створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв;

     затверджує унiфiкованi форми актiв, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва лiкарських засобiв, оптової та роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами, iмпорту лiкарських засобiв (крiм активних фармацевтичних iнгредiєнтiв);

     13) у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу:

     затверджує порядки:

     - виявлення та взяття на облiк осiб, якi незаконно вживають наркотичнi засоби або психотропнi речовини;

     - реєстрацiї, ведення облiку i зберiгання рецептiв на наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також правила їх оформлення;

     - проведення медичного огляду та медичного обстеження осiб, якi зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами;

     - функцiонування iнформацiйної системи раннього оповiщення про новi психоактивнi речовини;

     затверджує форми:

     - спецiальних бланкiв рецептiв на наркотичнi засоби, психотропнi речовини, включенi до таблиць II i III перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     - замовлення на придбання лiкарських засобiв, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     визначає спецiалiзованi лiкувальнi та лiкувально-виховнi заклади охорони здоров'я для неповнолiтнiх осiб, хворих на наркоманiю;

     встановлює перелiки посад медичних i фармацевтичних працiвникiв, а також закладiв охорони здоров'я, яким може надаватися право на реалiзацiю (вiдпуск) наркотичних засобiв, психотропних речовин фiзичним особам;

     розробляє i затверджує навчальнi програми, методичнi рекомендацiї та посiбники з питань обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, органiзовує проведення навчальних курсiв для фахiвцiв, зайнятих у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     подає щороку Кабiнетовi Мiнiстрiв України звiт про результати формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу;

     виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, органiзовує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв щодо їх усунення;

     проводить постiйний монiторинг стану протидiї злочинам у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, забезпечує збирання та узагальнення iнформацiї про джерела i шляхи надходження в незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв;

     отримує, аналiзує та узагальнює в межах своїх повноважень iнформацiю про обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiю їх незаконному обiгу;

     затверджує порядок вiднесення засобiв i речовин до аналогiв наркотичних засобiв i психотропних речовин;

     затверджує таблицi невеликих, великих та особливо великих розмiрiв наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi перебувають у незаконному обiгу;

     координує в межах своїх повноважень виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу;

     готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо:

     - визначення перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та змiн до нього;

     - визначення гранично допустимої кiлькостi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що мiстяться у препаратах;

     - визначення перелiку iнструментiв та обладнання, якi використовуються для виробництва i виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та пiдлягають контролю, i правил розроблення, виробництва, виготовлення, зберiгання, розподiлу, перевезення, пересилання, придбання, реалiзацiї (вiдпуску), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання та знищення зазначених iнструментiв та обладнання;

     - порядку провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом;

     14) у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення:

     затверджує:

     - державнi санiтарнi норми i правила, санiтарно-епiдемiологiчнi та санiтарно-протиепiдемiчнi правила i норми, санiтарно-епiдемiологiчнi правила i норми, протиепiдемiчнi правила i норми, гiгiєнiчнi та протиепiдемiчнi правила i норми, державнi санiтарно-епiдемiологiчнi нормативи, санiтарнi регламенти;

     - показники безпечностi та окремi показники якостi питної води;

     - показники та критерiї умов працi, за якими надаються щорiчнi додатковi вiдпустки працiвникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкiдливих виробничих факторiв;

     - рекомендованi допустимi добовi дози споживання дiєтичних добавок;

     - показники безпечностi харчових продуктiв та iнших об'єктiв санiтарних заходiв;

     - регламенти використання небезпечних факторiв, рiвень їх гранично допустимої концентрацiї та орiєнтовно безпечнi рiвнi хiмiчних i бiологiчних факторiв у предметах та виробах, водi, повiтрi, ґрунтi;

     - санiтарнi правила та норми у сферi охорони працi;

     - унiфiкованi форми актiв перевiрок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходiв державного нагляду (контролю) у сферi санiтарного законодавства, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення (крiм виконання функцiй з реалiзацiї державної полiтики у сферi епiдемiологiчного нагляду (спостереження);

     надає погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного законодавства, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення (крiм виконання функцiй з реалiзацiї державної полiтики у сферi епiдемiологiчного нагляду (спостереження);

     здiйснює державну реєстрацiю косметичних засобiв, якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або отриманi з їх використанням;

     затверджує методичнi настанови та розмiщує їх на своєму офiцiйному веб-сайтi наступного дня пiсля затвердження;

     затверджує критерiї вiднесення води питної до категорiї "вода питна мiнеральна";

     здiйснює державну реєстрацiю та веде державнi реєстри новiтнiх харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, ензимiв, вод питних мiнеральних вiдповiдно до встановлених критерiїв;

     визначає:

     - допустимi вiдхилення мiж зазначеними в iнформацiї про харчовий продукт величинами енергетичної цiнностi, кiлькостi поживних речовин та фактичними значеннями цих параметрiв, визначеними пiд час проведення державного контролю;

     - перевiднi коефiцiєнти для визначення вмiсту вiтамiнiв i мiнеральних речовин у харчових продуктах;

     - вимоги до iнформацiї для споживачiв про харчовi продукти, що надається в добровiльному порядку;

     затверджує перелiки:

     - установ та органiзацiй, якi виконують роботи з гiгiєнiчної регламентацiї небезпечних факторiв;

     - особливо небезпечних i небезпечних iнфекцiйних захворювань, а також затверджує умови визнання особи iнфекцiйно хворою або носiєм збудника iнфекцiйного захворювання;

     - показникiв, за якими здiйснюється виробничий контроль у сферi питної води та питного водопостачання;

     - професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники яких пiдлягають обов'язковим профiлактичним щепленням проти вiдповiдних iнфекцiйних хвороб;

     - видiв робiт, для виконання яких особи, якi є бактерiоносiями, можуть бути визнанi тимчасово або постiйно непридатними;

     затверджує порядки:

     - здiйснення виробничого контролю у сферi питної води та питного водопостачання i визначає перiодичнiсть його проведення;

     - пiдготовки i подання державної, галузевої та оперативної звiтностi про санiтарно-епiдемiчну ситуацiю;

     - ведення державного облiку iнфекцiйних i професiйних захворювань, отруєнь;

     - проведення всiх видiв випробування, дослiдження, спецiалiзованої оцiнки у разi проведення державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, гiгiєнiчної регламентацiї та державної реєстрацiї небезпечних факторiв у нехарчовiй продукцiї, дезiнфекцiйних засобiв, а також порядок проведення аналiзу небезпечних для здоров'я людини факторiв на всiх етапах виробництва та реалiзацiї нехарчової продукцiї;

     - проведення профiлактичних щеплень, у тому числi обов'язкових;

     затверджує форми:

     - ведення державного реєстру дезiнфiкуючих засобiв;

     - токсикологiчно-гiгiєнiчного паспорта хiмiчної речовини;

     органiзовує ведення державного облiку iнфекцiйних i професiйних захворювань та отруєнь;

     забезпечує проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу;

     визначає вимоги щодо комплексу заходiв санiтарної охорони державного кордону України, координує дiяльнiсть органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування з цих питань;

     координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослiдними установами, що належать до сфери його управлiння, заходiв, спрямованих на санiтарну охорону територiї України;

     подає в установленому порядку пропозицiї щодо обмеження або заборони в'їзду на територiю України її громадян, iноземцiв та осiб без громадянства з держав або регiонiв у зв'язку з неблагополучною епiдемiчною ситуацiєю на їх територiї;

     аналiзує i прогнозує епiдемiчну ситуацiю та показники здоров'я населення в Українi та в окремих регiонах, розробляє i забезпечує здiйснення заходiв, спрямованих на профiлактику та зниження рiвня iнфекцiйних хвороб, на полiпшення епiдемiчної ситуацiї;

     органiзовує вивчення, оцiнку i прогнозування показникiв здоров'я населення залежно вiд стану середовища життєдiяльностi людини, встановлення факторiв навколишнього середовища, що шкiдливо впливають на здоров'я населення;

     забезпечує здiйснення монiторингу проведення санiтарних i протиепiдемiчних заходiв, виконання програм профiлактики захворювань, охорони здоров'я населення;

     визначає необхiднiсть здiйснення профiлактичних щеплень, прiоритетнi заходи профiлактики захворювань, охорони здоров'я населення вiд шкiдливого впливу на нього факторiв навколишнього середовища, а також iншi заходи профiлактики у разi загрози виникнення епiдемiй, масових отруєнь та радiацiйних уражень;

     забезпечує органiзацiю проведення розслiдувань причин i умов виникнення iнфекцiйних захворювань, отруєнь, радiацiйних аварiй i подання матерiалiв з цих питань вiдповiдним державним органам;

     координує проведення наукових дослiджень, спрямованих на зниження рiвня захворюваностi населення, полiпшення епiдемiчної ситуацiї, пiдвищення ефективностi протиепiдемiчних заходiв;

     здiйснює мiжвiдомчу координацiю i забезпечує взаємодiю з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб та неiнфекцiйних захворювань;

     координує роботу з проведення гiгiєнiчного навчання населення з питань запобiгання виникненню та поширенню iнфекцiйних хвороб, поширює iнформацiю про епiдемiчну ситуацiю в Українi та у свiтi;

     подає зауваження i пропозицiї до заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки проекту документа державного планування загальнодержавного рiвня;

     розробляє нормативно-методичнi документи з питань стратегiчної екологiчної оцiнки;

     15) у сферi впровадження електронної системи охорони здоров'я:

     здiйснює стратегiчне планування розвитку електронної системи охорони здоров'я та пов'язаних iнформацiйних систем, електронних реєстрiв i баз даних у сферi охорони здоров'я;

     здiйснює монiторинг функцiонування електронної системи охорони здоров'я;

     здiйснює координацiю НСЗУ та iнших установ, пiдприємств, органiзацiй, що здiйснюють впровадження електронної системи охорони здоров'я та пов'язаних iнформацiйних систем, електронних реєстрiв i баз даних у сферi охорони здоров'я;

     розробляє пропозицiї щодо стандартiв, затверджує класифiкацiї в рамках впровадження електронної системи охорони здоров'я та пов'язаних iнформацiйних систем, електронних реєстрiв i баз даних у сферi охорони здоров'я;

     здiйснює монiторинг, аналiз та оцiнку якостi надання електронних послуг у сферi охорони здоров'я;

     16) у сферi технiчного регулювання щодо медичних виробiв, косметичної продукцiї, тютюнових виробiв:

     розробляє та переглядає технiчнi регламенти i процедури оцiнки вiдповiдностi;

     бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв у сферi технiчного регулювання;

     забезпечує впровадження технiчних регламентiв;

     проводить оцiнювання претендентiв на призначення та за його результатами подає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi чи вiдмови в їх призначеннi;

     бере участь у проведеннi монiторингу призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй;

     здiйснює iншi повноваження у сферi технiчного регулювання, визначенi законами України;

     затверджує:

     - порядок введення в обiг та експлуатацiю окремих медичних виробiв, медичних виробiв для дiагностики in vitro та активних медичних виробiв, якi iмплантують, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я;

     - порядок проведення клiнiчних дослiджень медичних виробiв та активних медичних виробiв, якi iмплантують, i Типове положення про комiсiю з питань етики;

     - порядок ведення Реєстру осiб, вiдповiдальних за введення медичних виробiв, активних медичних виробiв, якi iмплантують, та медичних виробiв для дiагностики in vitro в обiг, форми повiдомлень, перелiк вiдомостей, якi зберiгаються в ньому, та режим доступу до них;

     - методичнi рекомендацiї iз застосування технiчних регламентiв;

     - перелiки нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчних регламентiв;

     17) здiйснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю МОЗ, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     18) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує пiдприємства, установи та органiзацiї, у тому числi заклади охорони здоров'я, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звiльняє з посади їх керiвникiв;

     19) виконує в межах повноважень, передбачених законом, iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння МОЗ;

     20) координує та здiйснює методичне забезпечення дiяльностi структурних пiдроздiлiв мiсцевих держадмiнiстрацiй;

     21) забезпечує в межах повноважень виконання завдань:

     з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави;

     у сферi цивiльного захисту, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй;

     22) проводить перевiрку вiдомостей пiд час спецiальної перевiрки щодо вiдомостей про стан здоров'я осiб, якi претендують на зайняття посад, якi передбачають зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, та посад з пiдвищеним корупцiйним ризиком (в частинi перебування на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я);

     23) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     5. МОЗ з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контролю за їх реалiзацiєю в апаратi МОЗ, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     2) здiйснює добiр кадрiв в апарат МОЗ, на пiдприємства, в установи та органiзацiї, що належать до сфери його управлiння, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв апарату МОЗ;

     3) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, органiзацiю внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту та їх здiйснення в МОЗ та на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння МОЗ;

     4) здiйснює контроль за дiяльнiстю пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     5) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi МОЗ, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського облiку;

     6) забезпечує ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв;

     7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

     реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони державної таємницi, здiйснення контролю за станом режиму секретностi в апаратi МОЗ, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння МОЗ;

     залучення громадян до участi в управлiннi державними справами, ефективну взаємодiю з iнститутами громадянського суспiльства, здiйснення громадського контролю за дiяльнiстю МОЗ, урахування громадської думки пiд час формування та реалiзацiї державної полiтики у сферах, що належать до компетенцiї МОЗ;

     8) забезпечує самопредставництво iнтересiв МОЗ у судах.

     6. МОЗ для виконання покладених на нього завдань має право:

     1) залучати в установленому порядку спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

     2) отримувати безоплатно вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, документи i матерiали, зокрема вiд органiв статистики - статистичнi данi;

     3) скликати наради, утворювати комiсiї та робочi групи, проводити науковi конференцiї, семiнари з питань, що належать до його компетенцiї;

     4) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами.

     7. МОЗ у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими державними органами, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, утвореними Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спiлками, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також з пiдприємствами, установами та органiзацiями.

     8. МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України i постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, органiзовує та контролює їх виконання.

     Накази МОЗ, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Нормативно-правовi акти МОЗ пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Накази МОЗ, виданi в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, мiсцевими держадмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi та громадянами.

     9. МОЗ очолює Мiнiстр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України i звiльняється з посади Верховною Радою України.

     Мiнiстр має першого заступника та заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй Мiнiстра.

     10. Мiнiстр:

     1) очолює МОЗ, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) спрямовує та координує дiяльнiсть визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України центральних органiв виконавчої влади, зокрема:

     забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi та контролює її реалiзацiю центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром;

     погоджує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     визначає прiоритетнi напрями роботи центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органiв виконавчої влади;

     погоджує структуру апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром;

     видає обов'язковi до виконання центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, накази та доручення з питань, що належать до сфери дiяльностi таких органiв;

     погоджує пропозицiї керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, щодо утворення, реорганiзацiї, лiквiдацiї їх територiальних органiв як юридичних осiб публiчного права та вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiднi подання;

     погоджує утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, як структурних пiдроздiлiв апарату таких органiв;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо скасування актiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, повнiстю чи в окремiй частинi;

     дає керiвникам центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, доручення щодо скасування актiв територiальних органiв повнiстю чи в окремiй частинi, а в разi вiдмови скасовує акти територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади повнiстю чи в окремiй частинi;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, та їх заступникiв;

     приймає рiшення щодо проведення перевiрки дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, та їх територiальних органiв;

     заслуховує звiти про виконання покладених на центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, завдань та планiв їх роботи;

     визначає структурний пiдроздiл апарату МОЗ, що вiдповiдає за взаємодiю з центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром;

     визначає посадових осiб МОЗ, якi включаються до складу колегiї центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром;

     визначає порядок обмiну iнформацiєю мiж МОЗ та центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Мiнiстром, перiодичнiсть її подання;

     вирiшує iншi питання, пов'язанi iз спрямуванням i координацiєю дiяльностi центральних органiв виконавчої влади;

     3) визначає прiоритети роботи МОЗ та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МОЗ, звiти про їх виконання;

     4) в межах компетенцiї органiзовує та контролює виконання МОЗ Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за мiжнародними договорами України;

     6) вносить Прем'єр-мiнiстровi України пропозицiї щодо призначення на посаду i звiльнення з посади першого заступника Мiнiстра та заступникiв Мiнiстра;

     7) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату МОЗ;

     8) затверджує структуру апарату МОЗ;

     9) органiзовує вiдповiдно до Бюджетного кодексу України внутрiшнiй контроль i внутрiшнiй аудит та забезпечує їх здiйснення в МОЗ та на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння МОЗ; призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння МОЗ, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     10) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує пiдприємства, установи, органiзацiї, що належать до сфери управлiння МОЗ, затверджує їх положення (статути), виконує в межах своїх повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

     11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв Мiнiстра та державного секретаря МОЗ;

     12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МОЗ;

     13) представляє МОЗ у публiчно-правових вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за її межами;

     14) визначає обов'язки першого заступника Мiнiстра, заступникiв Мiнiстра, розподiл повноважень Мiнiстра мiж першим заступником Мiнiстра та заступниками Мiнiстра, якi вони здiйснюють у разi його вiдсутностi;

     15) залучає державних службовцiв, а за згодою керiвникiв - державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй до розгляду питань, що належать до компетенцiї МОЗ;

     16) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є МОЗ;

     17) утворює комiсiї, робочi та експертнi групи;

     18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     19) пiдписує накази МОЗ;

     20) дає обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату МОЗ доручення;

     21) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     11. Повноваження керiвника державної служби в МОЗ здiйснює державний секретар МОЗ.

     Державний секретар МОЗ є вищою посадовою особою з числа державних службовцiв МОЗ. Державний секретар пiдзвiтний i пiдконтрольний Мiнiстру.

     Державний секретар МОЗ призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України строком на п'ять рокiв з правом повторного призначення.

     Державний секретар МОЗ звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України або Мiнiстра.

     12. Державний секретар МОЗ вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) органiзовує роботу апарату МОЗ;

     2) забезпечує пiдготовку пропозицiй щодо виконання завдань МОЗ та подає їх на розгляд Мiнiстру;

     3) органiзовує та контролює виконання апаратом МОЗ Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв МОЗ та доручень Мiнiстра, його першого заступника та заступникiв, звiтує про їх виконання;

     4) готує та подає Мiнiстру для затвердження плани роботи МОЗ, звiтує про їх виконання;

     5) забезпечує реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi МОЗ;

     6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в Українi та за її межами безоплатно iнформацiю, документи i матерiали, а вiд органiв державної статистики - статистичну iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на МОЗ завдань;

     7) призначає на посади та звiльняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Мiнiстерства, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     8) приймає на роботу та звiльняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату МОЗ, приймає рiшення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     9) призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв патронатної служби Мiнiстра за його поданням, а також у зв'язку iз звiльненням Мiнiстра;

     10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звiльнення з посади керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй;

     11) забезпечує в установленому порядку органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та iнших працiвникiв МОЗ;

     12) представляє МОЗ як юридичну особу в цивiльно-правових вiдносинах;

     13) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язковi для виконання державними службовцями та iншими працiвниками МОЗ доручення;

     14) з питань, що належать до його повноважень, видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

     15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовцiв та iнших працiвникiв апарату МОЗ до вiдзначення державними нагородами України.

     13. На час вiдсутностi державного секретаря МОЗ чи неможливостi здiйснення ним своїх повноважень з iнших причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату МОЗ вiдповiдно до наказу державного секретаря МОЗ.

     14. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї МОЗ, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у МОЗ може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу МОЗ.

     Мiнiстр органiзовує роботу колегiї МОЗ i головує на її засiданнях, затверджує кiлькiсний та персональний склад колегiї МОЗ, консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i положення про них.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у МОЗ можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     15. Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв апарату МОЗ затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура апарату МОЗ затверджується Мiнiстром.

     Штатний розпис та кошторис МОЗ затверджуються державним секретарем МОЗ за погодженням з Мiнфiном.

     16. МОЗ є юридичною особою публiчного права, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства.

(Положення iз змiнами внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2015р. N 575, вiд 27.12.2017р. N 1074, вiд 27.12.2018р. N 1206, вiд 03.04.2019р. N 426, вiд 27.11.2019р. N 1073, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2020р. N 90)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.