КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
I НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 сiчня 2000 р. N 127


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 12 грудня 1998 р. N 1968

     Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України постановляють:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 12 грудня 1998 р. N 1968 "Про посилення контролю за проведенням розрахункiв резидентiв i нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними операцiями" такi змiни:

     пункти 1-3 викласти у такiй редакцiї:

     "1. У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - резидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд нього доручень на перерахування коштiв на користь нерезидентiв.

     У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - нерезидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд резидентiв доручень на перерахування коштiв на користь такого нерезидента.

     У разi застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування уповноваженi банки здiйснюють розрахунки за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) тiльки за наявностi у резидентiв разової iндивiдуальної лiцензiї, що надається органом, який застосував зазначену спецiальну санкцiю.

     2. У разi ненадходження резидентам валютних цiнностей в установленi Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" термiни уповноваженi банки iнформують про це Нацiональний банк та органи державної податкової служби. Порядок iнформування встановлюється Нацiональним банком разом з Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     3. Порушення уповноваженими банками вимог цiєї постанови тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством за невиконання функцiй агента валютного контролю".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО
Голова Нацiонального банку України В.СТЕЛЬМАХ
Iнд.52
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.