КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 грудня 1998р. N 1968


Про посилення контролю за проведенням розрахункiв резидентiв i нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними операцiями

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України
вiд 24 сiчня 2000 року N 127

     З метою забезпечення дiєвого контролю за розрахунками за експортно-iмпортними операцiями, своєчаснiстю повернення резидентами в Україну валютних цiнностей та запобiгання незаконному вiдпливу їх за межi України Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України постановляють:

     1. У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - резидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд нього доручень на перерахування коштiв на користь нерезидентiв.

     У разi застосування до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - нерезидента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi уповноваженi банки не приймають вiд резидентiв доручень на перерахування коштiв на користь такого нерезидента.

     У разi застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування уповноваженi банки здiйснюють розрахунки за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) тiльки за наявностi у резидентiв разової iндивiдуальної лiцензiї, що надається органом, який застосував зазначену спецiальну санкцiю.

(пункт 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 24.01.2000 р. N 127)

     2. У разi ненадходження резидентам валютних цiнностей в установленi Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" термiни уповноваженi банки iнформують про це Нацiональний банк та органи державної податкової служби. Порядок iнформування встановлюється Нацiональним банком разом з Державною податковою адмiнiстрацiєю.

пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 24.01.2000 р. N 127)

     3. Порушення уповноваженими банками вимог цiєї постанови тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством за невиконання функцiй агента валютного контролю.

(пункт 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 24.01.2000 р. N 127)

     4. Ця постанова набирає чинностi через десять днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Заступник Голови правлiння Нацiонального банку України О. КIРЕЄВ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.