ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо забезпечення збору даних та iнформацiї, необхiдних для декларування окремих об'єктiв оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.54:

     в абзацi третьому пiдпункту "и" слова "довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору" замiнити словами "операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     в абзацi першому пiдпункту "i" слова "юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору" замiнити словами "юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) пiдпункт 14.1.231 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Цей пiдпункт застосовується для цiлей статтi 39 цього Кодексу, в тому числi при доведеннi обставин, що свiдчать про вiдсутнiсть дiлової мети, у випадках, визначених пунктом 140.5 статтi 140 цього Кодексу, якi передбачають застосування вiдповiдних положень статтi 39 цього Кодексу".

     2. У статтi 39:

     1) у пiдпунктi 39.2.2 пункту 39.2:

     пiдпункт 39.2.2.11 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Якщо сторони контрольованої операцiї не надають достатнього обґрунтування фактичної поведiнки сторiн операцiї та фактичних умов її проведення, функцiї, ризики, активи розподiляються на користь сторони контрольованої операцiї, яка є резидентом України";

     доповнити пiдпунктом 39.2.2.12 такого змiсту:

     "39.2.2.12. Якщо комерцiйнi та/або фiнансовi характеристики контрольованої операцiї для цiлей трансфертного цiноутворення, визначенi згiдно з фактичними дiями сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення, вiдрiзняються вiд умов, що застосовуються мiж непов'язаними особами з урахуванням наявностi розумної економiчної причини (дiлової мети) у зiставних обставинах, та буде встановлено, що непов'язанi особи, якi дiють у зiставних умовах та ведуть себе комерцiйно рацiонально з урахуванням альтернативних варiантiв, реально доступних для кожної iз сторiн угоди, не вступали б у таку контрольовану операцiю, контролюючий орган має право при розрахунку фiнансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) таку контрольовану операцiю або операцiя може бути замiнена альтернативним варiантом з метою визначення умов договору (контракту), якi були б узгодженi непов'язаними особами, що дiють комерцiйно рацiонально у зiставних умовах.

     При визначеннi альтернативних варiантiв для операцiї, реально доступних для кожної iз сторiн угоди, необхiдно враховувати, чи були iншi реалiстичнi варiанти, доступнi для будь-якої iз сторiн, що привели б до вигiднiшого економiчного ефекту, якби така сторона укладала угоду з непов'язаними особами замiсть укладання угоди з пов'язаними особами.

     При збiльшеннi фiнансового результату до оподаткування платника податкiв унаслiдок неврахування (невизнання) контрольованої операцiї вiдповiдно до вимог абзацу першого цього пiдпункту iншi коригування, передбаченi статтею 39 цього Кодексу, не застосовуються, а в разi замiни операцiї альтернативним варiантом вiдповiднiсть умов такої альтернативної операцiї принципу "витягнутої руки" визначається з урахуванням вимог пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу.

     Обов'язок доведення обставин, передбачених цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган";

     2) пiдпункт 39.3.2.1 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.2.1. Вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного цiноутворення, який є найбiльш доцiльним до фактiв та обставин здiйснення контрольованої операцiї, крiм випадкiв, коли цим Кодексом визначенi вимоги щодо обов'язковостi застосування конкретного методу встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцiй певного виду.

     Найбiльш доцiльний метод трансфертного цiноутворення обирається з урахуванням таких критерiїв:

     доцiльностi обраного методу вiдповiдно до характеру контрольованої операцiї, що визначається, зокрема, на основi результатiв функцiонального аналiзу контрольованої операцiї (з урахуванням виконуваних функцiй, використовуваних активiв i понесених ризикiв);

     наявностi повної та достовiрної iнформацiї, необхiдної для застосування обраного методу та/або методiв трансфертного цiноутворення;

     ступеня зiставностi мiж контрольованими i неконтрольованими операцiями, включаючи надiйнiсть коригувань зiставностi, якщо такi застосовуються, якi можуть використовуватися для усунення розбiжностей мiж такими операцiями.

     Платник податку з урахуванням зазначених критерiїв використовує будь-який метод, який вiн вважає найбiльш доцiльним, однак у разi, якщо iснує можливiсть застосування i методу порiвняльної неконтрольованої цiни, i будь-якого iншого методу, застосовується метод порiвняльної неконтрольованої цiни.

     У разi якщо з урахуванням таких критерiїв метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподiлення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надiйнiстю, застосовується метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс".

     Платник податку може не застосовувати бiльше одного методу для визначення того, чи вiдповiдають умови контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     Якщо платник податкiв використав метод, що вiдповiдає положенням цiєї статтi, встановлення контролюючим органом вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" базується на тому методi трансфертного цiноутворення, який застосовується платником податкiв, за винятком випадкiв, якщо контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податкiв, не є найбiльш доцiльним.

     Контролюючий орган не має права застосовувати пiд час встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" iнший метод трансфертного цiноутворення, нiж зазначений у договорi про попереднє узгодження цiноутворення";

     3) у пiдпунктi 39.4.6 пункту 39.4:

     пiдпункт "д" доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Опис операцiй з придбання (продажу) товарiв, робiт (послуг), нематерiальних активiв, iнших предметiв господарських операцiй, вiдмiнних вiд товарiв, має мiстити обґрунтування економiчної доцiльностi (економiчної вигоди, що отримується в результатi здiйснення контрольованої операцiї у порiвняннi iз неконтрольованими операцiями, якi є реально доступними альтернативними варiантами такої контрольованої операцiї) i наявностi дiлової мети їх придбання (продажу)";

     абзац другий пiдпункту "е" виключити.

     3. У пунктi 64.5 статтi 64:

     1) в абзацi першому слова "Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", зобов'язанi" замiнити словами "Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", або набувають право власностi на iнвестицiйний актив, визначений абзацами третiм - шостим пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу, в iншого нерезидента, який не має постiйного представництва в Українi, зобов'язанi";

     2) пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "до дати здiйснення першої оплати за iнвестицiйний актив, що придбавається, - до контролюючого органу за мiсцезнаходженням української юридичної особи, акцiї, корпоративнi права якої формують вартiсть iнвестицiйного активу, що є предметом такого правочину".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - шiстнадцятим.

     4. В абзацi третьому пiдпункту 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75 слово та цифри "пiдпунктiв 140.5.4, 140.5.6" замiнити словом та цифрами "пiдпунктiв 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6".

     5. Абзац перший пункту 82.4 статтi 82 пiсля слiв "платника податкiв" доповнити словами "крiм платника податкiв - суб'єкта малого пiдприємництва".

     6. У пунктi 93.2 статтi 93 слова та цифри "пiдпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1" замiнити словом та цифрами "пунктом 93.1".

     7. У статтi 94:

     1) пункт 94.19 доповнити пiдпунктом 94.19.10 такого змiсту:

     "94.19.10. взяттям контролюючим органом на податковий облiк нерезидента на пiдставi акта перевiрки";

     2) абзац перший пункту 94.20 пiсля цифр "94.19.9" доповнити цифрами "94.19.10".

     8. У пунктi 140.5 статтi 140:

     1) доповнити пiдпунктом 140.5.21 такого змiсту:

     "140.5.21. на суму операцiї, яку контролюючий орган не враховує (не визнає) внаслiдок застосування пiдпункту 39.2.2.12 пiдпункту 39.2.2 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу.

     При збiльшеннi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду платника податкiв вiдповiдно до вимог цього пiдпункту iншi коригування, передбаченi пiдпунктами 140.5.1 i 140.5.2 цього пункту щодо такої операцiї, не застосовуються.

     Обов'язок здiйснення коригування фiнансового результату до оподаткування, передбаченого цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суми коригувань, передбачених пiдпунктами 140.5.1 i 140.5.2 цього пункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував цi коригування щодо такої операцiї";

     2) у пiдпунктi 140.5.4:

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на всю суму вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв (крiм активiв з права користування за договорами оренди), робiт та послуг (крiм операцiй, зазначених у пунктi 140.2 i пiдпунктi 140.5.6 цього пункту, та операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), придбаних у нерезидентiв, визначених абзацами третiм i четвертим цього пiдпункту, якщо такi операцiї не мають дiлової мети. Обов'язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган iз застосуванням вiдповiдних положень статтi 39 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суму коригування, передбаченого абзацом першим цього пiдпункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував це коригування щодо такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У випадку незастосування вимог цього пiдпункту на пiдставi абзацу шостого цього пiдпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцiю за результатами аналiзу вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується у порядку, передбаченому абзацом першим пiдпункту 140.5.21 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суму коригування, передбаченого абзацом сьомим цього пiдпункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував це коригування щодо такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     3) у пiдпунктi 140.5.51:

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на всю суму вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг (крiм операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), реалiзованих на користь у нерезидентiв, визначених абзацами другим та третiм цього пiдпункту, якщо такi операцiї не мають дiлової мети. Обов'язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган iз застосуванням вiдповiдних положень статтi 39 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суму коригування, передбаченого абзацом першим цього пiдпункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував це коригування щодо такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У випадку незастосування вимог цього пiдпункту на пiдставi абзацу п'ятого цього пiдпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцiю за результатами аналiзу вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується у порядку, передбаченому абзацом першим пiдпункту 140.5.21 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суму коригування, передбаченого абзацом шостим цього пiдпункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував це коригування щодо такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     4) у пiдпунктi 140.5.6:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на всю суму витрат по нарахуванню роялтi (крiм операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числi нерезидента, зареєстрованого у державах (на територiях), зазначених у пiдпунктi 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу), якщо такi операцiї не мають дiлової мети. Обов'язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган iз застосуванням вiдповiдних положень статтi 39 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються, а сума цього коригування щодо такої операцiї зменшується на суму коригування, передбаченого абзацом першим цього пiдпункту, якщо платник податку самостiйно вже застосував це коригування щодо такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У випадку незастосування вимог цього пiдпункту на пiдставi абзацiв третього та четвертого цього пiдпункту фiнансовий результат до оподаткування збiльшується у порядку, передбаченому пiдпунктом 140.5.21 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу. При цьому iншi коригування, передбаченi цим пiдпунктом, не застосовуються".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     5) пiдпункт 140.5.15 виключити.

     9. У пiдпунктi "е" пiдпункту 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141:

     1) в абзацi п'ятому слова "довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору" замiнити словами "операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     2) в абзацi шостому слова "такою юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору" замiнити словами "такою юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

     10. У пiдпунктi 291.5.3 пункту 291.5 статтi 291 цифри "100" i "300" замiнити вiдповiдно цифрами "400" та "900".

     11. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пункт 14 пiдроздiлу 1 викласти в такiй редакцiї:

     "14. Тимчасово до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб за 2020 - 2021 податковi (звiтнi) перiоди не включаються доходи у виглядi доходiв у грошовiй та/або iншiй майновiй формi, отриманi внаслiдок лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв:

     1) акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи у разi дотримання усiх таких умов:

     а) процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не ранiше 1 сiчня 2020 року та завершена не пiзнiше 31 грудня 2021 року;

     б) платник податкiв подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацiєю за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк складену в довiльнiй формi заяву про звiльнення таких доходiв вiд оподаткування iз зазначенням характеристик отриманого майна та лiквiдованої (припиненої) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть отриманого майна, вiдповiдно до фiнансової звiтностi iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на дату прийняття рiшення про розподiл майна у якостi виплати доходу у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи;

     в) iноземну юридичну особу або iноземне утворення без статусу юридичної особи було створено на пiдставi правочину або закону iноземної держави (територiї) не пiзнiше 23 травня 2020 року або було зареєстровано не пiзнiше 23 травня 2020 року вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) у випадку, якщо вiдповiдно до законодавства такої iноземної держави (територiї), регуляторних вимог та/або документiв, що регулюють дiяльнiсть (особистого закону) такої iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, така особа (утворення) пiдлягає реєстрацiї у вiдповiднiй державi (територiї);

     2) кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) вiд номiнального утримувача (номiнального власника) у розумiннi пункту 103.3 статтi 103 цього Кодексу за умови дотримання вимог пiдпунктiв "а" - "в" пiдпункту 1 цього пункту. При цьому платник податкiв додатково до вiдомостей та документiв, передбачених у пiдпунктi "б" пiдпункту 1 цього пункту, зобов'язаний надати документи, що пiдтверджують отримання таких доходiв вiд номiнального утримувача (номiнального власника) у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи";

     2) у пiдроздiлi 5:

     доповнити пунктами 32 - 35 такого змiсту:

     "32. Суб'єкти господарювання, якi до 23 травня 2020 року не пiдпадали, а з 23 травня 2020 року пiдпадають пiд визначення платникiв податку вiдповiдно до пiдпункту 212.1.15 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, якi здiйснюють ввезення на митну територiю України або реалiзацiю палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):

     1) зобов'язанi до 31 грудня 2020 року включно:

     зареєструватися платниками акцизного податку з реалiзацiї пального та зареєструвати в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового всi акцизнi склади, розпорядниками яких є такi платники податку;

     обладнати всi акцизнi склади витратомiрами-лiчильниками та/або рiвнемiрами-лiчильниками та зареєструвати їх у Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi;

     2) мають право одноразово до 31 грудня 2020 року включно без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним у разi подальшого використання зазначеного у цьому пунктi пального виключно для:

     власного споживання палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання пального для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом;

     власного споживання пального, що було передано (вiдпущено, вiдвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання або ввезено таким суб'єктом господарювання на митну територiю України. Ця норма не поширюється на пальне, зазначене в абзацi другому цього пiдпункту;

     промислової переробки (крiм виробництва пiдакцизних товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу);

     3) зобов'язанi до 15 сiчня 2021 року включно скласти акцизнi накладнi на загальнi обсяги пального, зазначеного у пiдпунктi 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у перiод з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД i зареєструвати їх у Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     4) мають право одноразово до 31 грудня 2020 року включно подати заявку на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зi списанням з облiкової картки грошових коштiв сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягiв пального, що в подальшому буде використовуватися для iнших цiлей, нiж зазначенi у пiдпунктi 2 цього пункту;

     5) зобов'язанi до 15 сiчня 2021 року включно скласти акцизнi накладнi на загальнi обсяги пального, зазначеного у пiдпунктi 4 цього пункту, реалiзованого у перiод з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД i зареєструвати їх у Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     До суб'єктiв господарювання, зазначених у цьому пунктi:

     до 31 грудня 2020 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 117.3 статтi 117 (за здiйснення операцiй з реалiзацiї пального без реєстрацiї платниками акцизного податку), пунктами 1281.2 (за вiдсутнiсть реєстрацiї акцизних складiв) та 1281.3 (за неподання електронних документiв з акцизних складiв) статтi 1281 цього Кодексу;

     до 15 сiчня 2021 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 1202 цього Кодексу за порушення строкiв реєстрацiї акцизних накладних, складених на операцiї з реалiзацiї пального, здiйсненi з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

     до 31 грудня 2020 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1281.1 статтi 1281 цього Кодексу за необладнання резервуарiв, в яких знаходиться пальне, витратомiрами-лiчильниками та/або рiвнемiрами-лiчильниками та за вiдсутнiсть їх реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi.

     33. Суб'єкти господарювання, якi до 23 травня 2020 року пiдпадали пiд визначення платникiв акцизного податку вiдповiдно до пiдпункту 212.1.15 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу та станом на 23 травня 2020 року мали залишки палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):

     1) зобов'язанi до 31 грудня 2020 року включно:

     зареєструвати в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового всi акцизнi склади, на яких зберiгаються палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинники або розрiджувачi на основi метанолу, iншi готовi сумiшi на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90);

     обладнати всi резервуари, в яких зберiгаються палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинники або розрiджувачi на основi метанолу, iншi готовi сумiшi на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), витратомiрами-лiчильниками та/або рiвнемiрами-лiчильниками та зареєструвати їх у Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi;

     2) мають право одноразово до 31 грудня 2020 року включно без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним у разi подальшого використання зазначеного у цьому пунктi пального виключно для:

     власного споживання палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання пального для заправлення транспортних засобiв, обладнання або пристроїв з двигунами внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення, з двигунами внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, з двигунами внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом;

     промислової переробки (крiм виробництва пiдакцизних товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу);

     3) зобов'язанi до 15 сiчня 2021 року включно скласти акцизнi накладнi на загальнi обсяги пального, зазначеного у пiдпунктi 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у перiод з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, i зареєструвати їх у Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     4) мають право одноразово до 31 грудня 2020 року включно на обсяги палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90) подати заявку на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зi списанням з облiкової картки грошових коштiв сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягiв пального, що в подальшому буде використовуватися для iнших цiлей, нiж зазначенi у пiдпунктi 2 цього пункту;

     5) зобов'язанi до 15 сiчня 2021 року включно скласти акцизнi накладнi на загальнi обсяги пального, зазначеного у пiдпунктi 4 цього пункту, реалiзованого у перiод з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД i зареєструвати їх у Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     До суб'єктiв господарювання, зазначених у цьому пунктi:

     до 31 грудня 2020 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пунктами 1281.2 (за вiдсутнiсть реєстрацiї акцизних складiв) та 1281.3 (за неподання електронних документiв з акцизних складiв) статтi 1281 цього Кодексу;

     до 15 сiчня 2021 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 1202 цього Кодексу за порушення строкiв реєстрацiї акцизних накладних, складених на операцiї з реалiзацiї палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), здiйсненi з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно;

     до 31 грудня 2020 року включно не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1281.1 статтi 1281 цього Кодексу за необладнання резервуарiв, в яких знаходиться пальне, зазначене в абзацi першому цього пункту, витратомiрами-лiчильниками та/або рiвнемiрами-лiчильниками та за вiдсутнiсть їх реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi.

     34. Суб'єкти господарювання, зазначенi у пунктi 32 цього пiдроздiлу, якi пiсля 23 травня 2020 року та до набрання чинностi цими пунктами Кодексу подали зi сплатою акцизного податку заявки на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яке в подальшому буде використовуватися / використане для цiлей, зазначених у пiдпунктi 2 пункту 32 цього пiдроздiлу, одноразово: можуть подати розрахунки коригування акцизної накладної, якi вiдмiняють операцiї, зазначенi в акцизнiй накладнiй, яка коригується, - для обсягiв пального, яке використане у цiлях, зазначених у пiдпунктi 2 пункту 32 цього пiдроздiлу; у межах залишкiв пального, якi рахуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, можуть подати коригування до поданої зi сплатою акцизного податку заявки на поповнення обсягiв залишку пального, яка зменшує обсяг пального, зазначеного в заявцi на поповнення обсягiв залишку пального, показники якої коригуються; враховують показники розрахункiв коригування акцизної накладної та коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в декларацiях акцизного податку за календарнi перiоди, в яких були врахованi акцизнi накладнi та заявки на поповнення обсягiв залишку пального, показники яких скориговано такими розрахунками коригування акцизної накладної та коригуваннями до заявки на поповнення обсягiв залишку пального. Суми надмiру сплачених грошових зобов'язань з акцизного податку, що виникнуть у результатi такого врахування, пiдлягають поверненню в порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу. Суб'єкти господарювання, зазначенi у пунктi 33 цього пiдроздiлу, якi пiсля 23 травня 2020 року та до набрання чинностi цими пунктами Кодексу подали зi сплатою акцизного податку заявки на поповнення обсягiв залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), на якi встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 лiтрiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90) в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згiдно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яке в подальшому буде використовуватися / використане для цiлей, зазначених у пiдпунктi 2 пункту 33 цього пiдроздiлу, одноразово: можуть подати розрахунки коригування акцизної накладної, якi вiдмiняють операцiї, зазначенi в акцизнiй накладнiй, яка коригується, - для обсягiв пального, використаного у цiлях, зазначених у пiдпунктi 2 пункту 33 цього пiдроздiлу; у межах залишкiв пального, якi облiковуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, можуть подати коригування до поданої зi сплатою акцизного податку заявки на поповнення обсягiв залишку пального, яка зменшує обсяг пального, зазначеного в заявцi на поповнення обсягiв залишку пального, показники якої коригуються; враховують показники розрахункiв коригування акцизної накладної та коригування до заявки на поповнення обсягiв залишку пального в декларацiях акцизного податку за календарнi перiоди, в яких були врахованi акцизнi накладнi та заявки на поповнення обсягiв залишку пального, показники яких скориговано такими розрахунками коригування акцизної накладної та коригуваннями до заявки на поповнення обсягiв залишку пального. Суми надмiру сплачених грошових зобов'язань з акцизного податку, що виникнуть у результатi такого врахування, пiдлягають поверненню в порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу.

     35. Положення пiдпункту 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу щодо базових олив та iнших мастильних матерiалiв, iнших дистилятiв, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогiчним методом ASTM D86) при температурi 350°C та атмосферному тиску переганяються не бiльше 35 вiдсоткiв об'ємних одиниць, в редакцiї, що дiяла з 8 серпня 2020 року, застосовуються з 23 травня 2020 року";

     3) у пiдроздiлi 10:

     пункт 54 викласти в такiй редакцiї:

     "54. Встановити такi особливостi застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї протягом перехiдного перiоду:

     першим звiтним (податковим) роком для звiту про контрольованi iноземнi компанiї є 2022 рiк (якщо звiтний рiк не вiдповiдає календарному року - звiтний перiод, що розпочинається у 2022 роцi). Контролюючi особи мають право подати звiт про контрольованi iноземнi компанiї за 2022 рiк до контролюючого органу одночасно з поданням рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2023 рiк iз включенням зазначеного у такому звiтi скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, до показникiв вiдповiдних декларацiй за 2023 рiк. При цьому штрафнi санкцiї та/або пеня не застосовуються;

     пiдпункт "б" пiдпункту 392.1.2 пункту 392.1 статтi 392 цього Кодексу для 2022 - 2023 звiтних (податкових) рокiв застосовується в такiй редакцiї:

     "б) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв за умови, що декiлька фiзичних осiб - резидентiв України та/або юридичних осiб - резидентiв України володiють частками в iноземнiй юридичнiй особi, розмiр яких у сукупностi становить 50 i бiльше вiдсоткiв, або";

     пiдпункти 392.3.2.1 - 392.3.2.4 пiдпункту 392.3.2 пункту 392.3 статтi 392 цього Кодексу застосовуються щодо звiтних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2023 року;

     штрафнi санкцiї та пеня за порушення вимог статтi 392 цього Кодексу пiд час визначення та обчислення прибутку контрольованої iноземної компанiї не застосовуються за результатами 2022 - 2023 звiтних (податкових) рокiв;

     до платника податкiв, його посадових осiб не застосовується за результатами 2022 - 2023 звiтних (податкових) рокiв адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдальнiсть за будь-якi порушення, пов'язанi iз застосуванням норм статтi 392 цього Кодексу. У зв'язку з цим iнформацiя та/або документи, отриманi контролюючим органом вiдповiдно до статтi 392 цього Кодексу, за результатами 2022 - 2023 звiтних (податкових) рокiв:

     а) є iнформацiєю з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     б) не може вважатися доказами у кримiнальному провадженнi у розумiннi статтi 84 Кримiнального процесуального кодексу України";

     у пунктi 60:

     в абзацi першому цифри i слова "1 липня 2020 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2021 року";

     в абзацi другому цифри i слова "1 сiчня 2021 року" замiнити цифрами i словами "1 липня 2021 року";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Постiйнi представництва нерезидентiв, якi були зареєстрованi платниками податкiв (у тому числi податку на прибуток пiдприємств) у перiодах до 1 сiчня 2021 року, залишаються платниками таких податкiв вiдповiдно до вимог цього Кодексу до реєстрацiї як платники податкiв (у тому числi податку на прибуток пiдприємств) вiдповiдних нерезидентiв";

     доповнити пунктами 601 - 6011 такого змiсту:

     "601. Норми, визначенi абзацом двадцять п'ятим пiдпункту 14.1.193 пункту 14.1 статтi 14, пунктом 120.7 статтi 120, абзацом третiм пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133, абзацом дванадцятим пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134, пунктом 136.7 статтi 136 цього Кодексу, застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2022 року.

     Норми пункту 67.5 статтi 67, пiдпункту 78.1.22 пункту 78.1 статтi 78, пункту 86.13 статтi 86, пiдпункту 94.2.9 пункту 94.2 статтi 94, пункту 117.4 статтi 117 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     602. Норми пiдпункту 14.1.54 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту 14.1.54 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "14.1.54. дохiд з джерелом їх походження з України - будь-який дохiд, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх дiяльностi на територiї України (включаючи виплату (нарахування) винагороди iноземними роботодавцями), її континентальному шельфi, у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, у тому числi, але не виключно, доходи у виглядi:

     а) процентiв, дивiдендiв, роялтi та будь-яких iнших пасивних (iнвестицiйних) доходiв, сплачених резидентами України;

     б) доходiв вiд надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Українi портiв;

     в) доходiв вiд продажу рухомого та нерухомого майна, доходiв вiд вiдчуження корпоративних прав, цiнних паперiв, у тому числi акцiй українських емiтентiв;

     г) доходiв, отриманих у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування ризикiв на територiї України;

     ґ) доходiв страховикiв-резидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв-резидентiв за межами України;

     д) iнших доходiв вiд дiяльностi, у тому числi пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов'язкiв за угодами про розподiл продукцiї на митнiй територiї України або на територiях, що перебувають пiд контролем контролюючих органiв (у зонах митного контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах тощо);

     е) спадщини, подарункiв, виграшiв, призiв;

     є) заробiтної плати, iнших виплат та винагород, виплачених вiдповiдно до умов трудового та цивiльно-правового договору;

     ж) доходiв вiд зайняття пiдприємницькою та незалежною професiйною дiяльнiстю".

     603. Норми пiдпункту 14.1.193 (крiм абзацу двадцять п'ятого) пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту 14.1.193 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "14.1.193. постiйне представництво - постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково проводиться господарська дiяльнiсть нерезидента в Українi, зокрема: мiсце управлiння; фiлiя; офiс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвiдки природних ресурсiв; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке iнше мiсце видобутку природних ресурсiв; склад або примiщення, що використовується для доставки товарiв, сервер.

     З метою оподаткування термiн "постiйне представництво" включає будiвельний майданчик, будiвельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову дiяльнiсть, якщо тривалiсть робiт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи дiяльнiстю, перевищує шiсть мiсяцiв; надання послуг нерезидентом (крiм послуг з надання персоналу), у тому числi консультацiйних, через спiвробiтникiв або iнший персонал, найнятий ним для таких цiлей, але якщо така дiяльнiсть провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Українi протягом перiоду або перiодiв, загальна тривалiсть яких становить бiльш як шiсть мiсяцiв, у будь-якому дванадцятимiсячному перiодi; резидентiв, якi мають повноваження: дiяти вiд iменi виключно такого нерезидента (проведення переговорiв щодо суттєвих умов та/або укладення договорiв (контрактiв) вiд iменi цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв; та/або утримувати (зберiгати) запаси товарiв, що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка товару вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв, що мають статус складу тимчасового зберiгання або митного лiцензiйного складу.

     Постiйним представництвом не є використання будiвель або споруд виключно з метою зберiгання, демонстрацiї або доставки товарiв чи виробiв, що належать нерезиденту; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою зберiгання або демонстрацiї; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки iншим пiдприємством; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою закупiвлi товарiв чи виробiв або для збирання iнформацiї для нерезидента; направлення у розпорядження особи фiзичних осiб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої iншої дiяльностi, яка має пiдготовчий або допомiжний характер".

     604. Норми абзацу першого пiдпункту 47.1.1 пункту 47.1 статтi 47 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого пiдпункту 47.1.1 пункту 47.1 статтi 47 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "47.1.1. юридичнi особи, постiйнi представництва нерезидентiв, якi вiдповiдно до цього Кодексу визначенi платниками податкiв, а також їх посадовi особи".

     605. Норми пункту 64.5 статтi 64 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пункту 64.5 статтi 64 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "64.5. Пiдставою для взяття на облiк (внесення змiн, перереєстрацiї) вiдокремленого пiдроздiлу iноземної компанiї, органiзацiї, у тому числi постiйного представництва нерезидента, є належна акредитацiя (реєстрацiя, легалiзацiя) такого пiдроздiлу на територiї України згiдно iз законом.

     Для взяття на облiк постiйнi представництва нерезидентiв та вiдокремленi пiдроздiли iноземних юридичних осiб зобов'язанi звернутися протягом 10 календарних днiв з дня їх державної реєстрацiї (акредитацiї, легалiзацiї) в установленому порядку або до початку провадження господарської дiяльностi, якщо така реєстрацiя не є обов'язковою згiдно iз законодавством, до контролюючих органiв за своїм мiсцезнаходженням. Взяття на облiк таких платникiв податкiв здiйснюється вiдповiдно до пункту 64.2 цiєї статтi.

     У разi встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської дiяльностi через постiйне представництво на територiї України без взяття на податковий облiк складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу iноземної держави для органiзацiї заходiв стягнення.

     Форма зазначеного акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     У разi отримання iноземною компанiєю або органiзацiєю майнових прав на нерухомiсть або землю в Українi, якi пiдлягають оподаткуванню, якщо спосiб та цiлi отримання цього майна не потребують створення такою компанiєю (органiзацiєю) вiдокремленого пiдроздiлу або постiйного представництва нерезидента в Українi, такий нерезидент береться на облiк у контролюючому органi за мiсцезнаходженням вiдповiдного об'єкта пiсля подання таких документiв:

     заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     копiї витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру, виданого в країнi реєстрацiї iноземної компанiї, органiзацiї та легалiзованого в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

     нотарiально засвiдченої копiї правовстановлювальних документiв, якими пiдтверджується право власностi на нерухомiсть або право власностi чи користування земельною дiлянкою, виданих та зареєстрованих на iм'я нерезидента уповноваженими органами України;

     данi про представника платника податку".

     606. Норми пiдпункту 133.2.2 пункту 133.2 статтi 133 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту 133.2.2 пункту 133.2 статтi 133 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "133.2.2. постiйнi представництва нерезидентiв, якi отримують доходи iз джерелом походження з України або виконують агентськi (представницькi) та iншi функцiї стосовно таких нерезидентiв чи їх засновникiв".

     607. Норми пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "е) прибуток вiд здiйснення операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, деривативiв або iнших корпоративних прав, визначений вiдповiдно до цього роздiлу".

     608. Норми пiдпункту 141.4.2 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту 141.4.2 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "141.4.2. Резидент, у тому числi фiзична особа - пiдприємець, фiзична особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єкт господарювання (юридична особа чи фiзична особа - пiдприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або постiйне представництво нерезидента, що здiйснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крiм постiйного представництва нерезидента на територiї України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в нацiональнiй валютi), утримують податок з таких доходiв, зазначених у пiдпунктi 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв (крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країнами резиденцiї осiб, на користь яких здiйснюються виплати, що набрали чинностi".

     609. Норми абзацу першого пiдпункту 141.4.4 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого пiдпункту 141.4.4 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "141.4.4. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числi фiзичною особою - пiдприємцем, фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єктом господарювання (юридичною особою чи фiзичною особою - пiдприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв. При цьому".

     6010. Норми абзацу першого пiдпункту 141.4.5 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого пiдпункту 141.4.5 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "141.4.5. Страховики або iншi резиденти, у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi, фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єкти господарювання (юридичнi особи чи фiзичнi особи - пiдприємцi), якi обрали спрощену систему оподаткування, якi здiйснюють страховi платежi (страховi внески, страховi премiї) та страховi виплати (страховi вiдшкодування) у межах договорiв страхування або перестрахування ризикiв, у тому числi страхування життя на користь нерезидентiв, зобов'язанi оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином".

     6011. Норми пiдпункту 141.4.7 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     До 31 грудня 2020 року включно норми пiдпункту 141.4.7 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу застосовуються в такiй редакцiї:

     "141.4.7. Суми прибуткiв нерезидентiв, якi провадять свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постiйне представництво прирiвнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою дiяльнiсть незалежно вiд такого нерезидента.

     У разi якщо нерезидент провадить свою дiяльнiсть в Українi та за її межами i при цьому не визначає прибуток вiд своєї дiяльностi, що ведеться ним через постiйне представництво в Українi, сума прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, визначається на пiдставi складення нерезидентом окремого балансу фiнансово-господарської дiяльностi, погодженого з контролюючим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва, з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу.

     У разi неможливостi визначити шляхом прямого пiдрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як рiзниця мiж доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефiцiєнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених статтею 39 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм змiн до пiдпунктiв 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 пункту 140.5 статтi 140 Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2022 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     у статтi 2:

     абзац четвертий доповнити словами "операцiй з видачi готiвкових коштiв держателям електронних платiжних засобiв";

     в абзацi сiмнадцятому слова "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй" виключити;

     у пунктах 6 i 7 статтi 4 слова "купiвлi-продажу iноземної валюти" замiнити словами "торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi";

     у частинi дев'ятiй статтi 5 слова "вiд контролюючого органу" замiнити словами "вiд фiскального серверу контролюючого органу";

     у статтi 25 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "контролюючими органами";

     у статтях 27 i 28 слова "купiвлi-продажу iноземної валюти" замiнити словами "торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi";

     2) у Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 32, ст. 227):

     у роздiлi I:

     у пунктi 14:

     в абзацi шiстдесят третьому (щодо доповнення абзацом дев'ятим пiдпункту 392.1.6) слова "фiзичної особи, вважається" замiнити словами "фiзичної особи, виконуючи, при цьому, обов'язковi до виконання вказiвки такої фiзичної особи, вважається";

     в абзацi сiмдесят п'ятому цифри i слово "12 мiсяцiв" замiнити цифрами i словом "15 мiсяцiв";

     в абзацi дев'яносто другому слова "разом iз копiями первинних документiв контрольованої iноземної компанiї" виключити;

     в абзацi дев'яносто третьому слова "та/або копiї первинних документiв" виключити;

     у пiдпунктi 3 пункту 45 (щодо пункту 78.4 статтi 78) цифри "78.1.21" замiнити цифрами "78.1.22";

     в абзацi другому пiдпункту 1 пункту 59 (щодо пункту 102.1 статтi 102) слова "та/або перевiрки податкових зобов'язань податкових агентiв щодо податку на доходи фiзичних осiб, вiйськового збору при виплатi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) фiзичнiй особi у зв'язку з трудовими вiдносинами)" виключити;

     пiдпункт 3 пункту 64 (щодо пункту 111.3 статтi 111) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Притягнення фiзичної або юридичної особи до фiнансової вiдповiдальностi за податкове правопорушення, що передбачає встановлення контролюючими органами вини особи, не передбачає презумпцiї наявностi вини фiзичної особи чи посадових (службових) осiб юридичної особи у випадках притягнення фiзичної особи чи посадових (службових) осiб юридичної особи до юридичної вiдповiдальностi iнших видiв та не звiльняє вiд обов'язку її доведення в порядку, передбаченому законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     у пунктi 69 слово i цифри "Статтю 115" замiнити словом i цифрами "Статтi 115, 127";

     пункт 79 пiсля абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "124.5. У разi якщо контролюючий орган не надiслав (не вручив) фiзичнiй особi податкове/податковi повiдомлення-рiшення з податку на майно у строки, встановленi вiдповiдними нормами цього Кодексу, фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять п'ятим - тридцять восьмим;

     у пiдпунктi 2 пункту 90 (щодо пункту 140.2 статтi 140) абзаци другий - одинадцятий замiнити чотирнадцятьма абзацами такого змiсту:

     "140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених пунктом 140.1 цiєї статтi, що виникли за операцiями з нерезидентами, перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському облiку процентiв за кредитами, позиками та iншими борговими зобов'язаннями (крiм процентiв, що пiдлягають капiталiзацiї вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi до моменту введення вiдповiдного активу в експлуатацiю), що виникли за операцiями з нерезидентами, понад 30 вiдсоткiв суми розрахованого об'єкта оподаткування податком на прибуток звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснюється нарахування таких процентiв, збiльшеного на суму фiнансових витрат за даними фiнансової звiтностi та суми амортизацiйних вiдрахувань за даними податкової звiтностi того самого звiтного (податкового) перiоду.

     Сума боргових зобов'язань, що виникли за операцiями з нерезидентами, та сума власного капiталу для цiлей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень таких боргових зобов'язань та вiдповiдно власного капiталу на початок та кiнець звiтного податкового перiоду з урахуванням процентiв, зазначених у пунктi 140.3 цiєї статтi.

     Для цiлей цього пункту об'єкт оподаткування визначається згiдно iз статтею 134 цього Кодексу з коригуванням фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу, крiм:

     вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв;

     рiзницi, визначеної цим пунктом.

     Якщо у звiтному (податковому) перiодi показник, розрахований вiдповiдно до абзацу першого цього пункту, має вiд'ємне значення, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на всю суму процентiв, що виникли за операцiями з нерезидентами, нарахованих у цьому звiтному (податковому) перiодi.

     Для цiлей цього пункту до суми процентних витрат, що виникли за операцiями з нерезидентами, нарахованих протягом звiтного (податкового) перiоду, додається частка амортизацiйних вiдрахувань, що припадає на суму таких процентних витрат, капiталiзованих у складi вартостi необоротного активу до моменту введення його в експлуатацiю. Платник податку в кожному окремому звiтному (податковому) перiодi визначає частку амортизацiйних вiдрахувань iз вартостi вiдповiдного необоротного активу, що припадає на суму таких капiталiзованих процентiв, виходячи iз застосовного методу амортизацiї та строку корисного використання вiдповiдного необоротного активу.

     У разi перевищення суми процентних витрат за контрольованими операцiями над рiвнем, визначеним вiдповiдно до принципу "витягнутої руки", положення цього пункту застосовуються до суми процентних витрат, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки". Положення цього абзацу застосовуються за наслiдками звiтного (податкового) року.

     Норми цього пункту не застосовуються та фiнансовий результат до оподаткування не збiльшується на суму процентiв, що пiдлягають капiталiзацiї вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та не впливають на фiнансовий результат до оподаткування платника податкiв у звiтному (податковому) перiодi, до моменту введення вiдповiдного необоротного активу в експлуатацiю.

     Коригування, передбаченi цим пунктом, не здiйснюються щодо:

     а) суми процентiв, визнаних такими, що не вiдповiдають принципу "витягнутої руки" згiдно iз статтею 39 цього Кодексу;

     б) суми процентiв, що нарахованi на користь мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетом за кредитами (позиками), отриманими суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями;

     в) суми процентiв, що нарахованi на користь iноземних банкiв.

     Норми цього пункту не застосовуються до фiнансових установ та компанiй, що займаються виключно лiзинговою дiяльнiстю".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять дев'ятим;

     у пiдпунктi 5 пункту 98 (щодо нової редакцiї пункту 170.131) абзаци вiсiмнадцятий - двадцять шостий замiнити десятьма абзацами такого змiсту:

     "170.131. Оподаткування доходiв контрольованих iноземних компанiй.

     Не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку:

     1) дивiденди, отриманi платником податку в порядку, визначеному пiдпунктом 170.13.3 пункту 170.13 статтi 170 цього Кодексу, ранiше оподаткованi на рiвнi української компанiї;

     2) доходи у грошовiй та/або iншiй майновiй формi, що не є розподiлом прибутку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, отриманi платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) вiд iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числi при лiквiдацiї (припиненнi) такої iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартостi грошових коштiв та/або майна, ранiше внесеного таким платником податку (членами його сiм'ї першого та другого ступенiв спорiднення) та облiкованого в якостi капiталу iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансового облiку;

     3) доходи у грошовiй та/або iншiй майновiй формi, отриманi при лiквiдацiї (припиненнi) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у разi дотримання усiх таких умов:

     а) процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не ранiше 1 сiчня 2020 року та завершена не пiзнiше 31 грудня 2021 року.

     У разi якщо рiшення акцiонерiв або iнших уповноважених осiб про лiквiдацiю (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи прийнято пiсля 1 сiчня 2020 року, але не пiзнiше 31 грудня 2021 року, однак процедура лiквiдацiї (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2021 року у зв'язку з обмеженнями та/або вимогами, встановленими особистим законом iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, чи у зв'язку з участю iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи в судовому спорi, умова щодо строкiв завершення процедури лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи вважається виконаною, якщо процедура лiквiдацiї (припинення) завершена протягом 365 послiдовних календарних днiв пiсля дати завершення дiї таких обмежень та/або завершення судового спору.

     У разi якщо особистим законом iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи передбачено вимоги щодо мiнiмального перiоду володiння платником податкiв акцiями (частками, паями) цiєї iноземної юридичної особи та/або її дочiрньої органiзацiї, та/або iноземного утворення без статусу юридичної особи, при недотриманнi яких у такого платника податкiв виникає обов'язок сплатити вiдповiдну суму iноземного податку, i при цьому початок такого перiоду припадає на перiод до 1 сiчня 2021 року, а закiнчення такого перiоду припадає на дату пiсля 31 грудня 2021 року, умова щодо строкiв завершення процедури лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи є виконаною, якщо процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи завершена протягом 365 послiдовних календарних днiв вiд дати завершення перiоду мiнiмального володiння акцiями (частками, паями);

     б) платник податкiв подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацiєю складену в довiльнiй формi заяву про звiльнення таких доходiв вiд оподаткування iз зазначенням характеристик отриманого майна та лiквiдованої (припиненої) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть отриманого майна, вiдповiдно до фiнансової звiтностi iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансового облiку, на дату прийняття рiшення про розподiл майна у якостi виплати доходу у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи;

     в) iноземну юридичну особу або iноземне утворення без статусу юридичної особи було створено на пiдставi правочину або закону iноземної держави (територiї) не пiзнiше 23 травня 2020 року, або було зареєстровано не пiзнiше 23 травня 2020 року вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) у випадку, якщо вiдповiдно до законодавства такої iноземної держави (територiї), регуляторних вимог та/або документiв, що регулюють дiяльнiсть (особистого закону) такої iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, така особа (утворення) пiдлягає реєстрацiї у вiдповiднiй державi (територiї);

     4) доходи, передбаченi у пунктi 3 пункту 170.131 статтi 170 цього Кодексу, отриманi кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) вiд номiнального утримувача (номiнального власника), у розумiннi пункту 103.3 статтi 103 цього Кодексу, у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, за умови дотримання вимог пiдпунктiв "а" - "в" пункту 3 пункту 170.131 статтi 170 цього Кодексу. При цьому платник податкiв додатково до вiдомостей та документiв, передбачених у пiдпунктi "б" пункту 3 пункту 170.131 статтi 170 цього Кодексу, зобов'язаний надати документи, що пiдтверджують отримання таких доходiв вiд номiнального утримувача (номiнального власника), у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи";

     абзаци третiй - п'ятий пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "змiн до пiдпунктiв 14.1.49, 14.1.162, 14.1.265 пункту 14.1 статтi 14, пiдпункту 17.1.16 пункту 17.1 статтi 17, пiдпункту 39.4.7 пункту 39.4 статтi 39, пунктiв 44.6, 44.7 статтi 44, абзацiв першого та другого пункту 53.1 статтi 53, пунктiв 58.1, 58.2 статтi 58, пiдпункту 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78, пунктiв 86.7, 86.8 статтi 86, статей 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, пiдпунктiв "в" - "ґ" пункту 137.5 статтi 137, пунктiв 140.1, 140.2 статтi 140, пункту 277.1 статтi 277, пiдпункту 1 пункту 297.1 статтi 297 Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     доповнення Податкового кодексу України статтею 392, що набирає чинностi з 1 сiчня 2022 року;

     доповнення Податкового кодексу України статтями 1121, 1251, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     змiн до пiдпунктiв 14.1.563, 14.1.564, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.114, 14.1.148, 14.1.190, 14.1.212 пункту 14.1 статтi 14, пiдпунктiв 191.1.13, 191.1.16 - 191.1.18 пункту 191.1 статтi 191, пiдпункту 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80, пункту 215.1, пiдпунктiв 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3, 215.3.31 пункту 215.3 статтi 215, пункту 221.2 статтi 221, пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222, статей 226 i 227, назви та пунктiв 228.1 - 228.4, 228.7 - 228.9 статтi 228, пункту 17 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     змiн до пiдпункту 133.1.5 пункту 133.1 статтi 133, пiдпункту 134.1.7 пункту 134.1 статтi 134, пiдпункту "д" пункту 137.5, пункту 137.9 статтi 137, пiдпункту 140.4.2 пункту 140.4 статтi 140, пунктiв 170.13 i 170.131 статтi 170, пункту 297.6 статтi 297, що набирають чинностi з 1 сiчня 2022 року".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчно, починаючи з 2021 року, iнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 грудня 2020 року
N 1117-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.