ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, Кримiнального кодексу України та Кримiнального процесуального кодексу України у зв'язку iз внесенням змiн до Податкового кодексу України щодо стимулювання детiнiзацiї доходiв та пiдвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровiльного декларування фiзичними особами належних їм активiв та сплати одноразового збору до бюджету

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Абзац "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1631 - 1634, 16312, частини друга i третя статтi 16317, статтi 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772, 2043)" пункту 1 частини першої статтi 255 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та його територiальних органiв (статтi 512, 1551, 1621, 1631 - 1634, 16312, частини друга i третя статтi 16317, статтi 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772)".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 212 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Дiяння, передбаченi частинами першою - третьою цiєї статтi, не вважаються умисним ухиленням вiд сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять у систему оподаткування, якщо такi дiяння пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням об'єктiв, щодо яких особою було подано одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю та сплачено узгоджену суму збору вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX Податкового кодексу України в межах складу та вартостi об'єктiв декларування, зазначеної в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, якщо такi дiяння вчиненi до 1 сiчня 2021 року та пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням об'єктiв одноразового (спецiального) добровiльного декларування або розпорядженням ними";

     2) статтю 2121 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Дiяння, передбаченi частинами першою - третьою цiєї статтi, не вважаються умисним ухиленням вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якщо такi дiяння пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням об'єктiв, щодо яких особою було подано одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю та сплачено узгоджену суму податкових зобов'язань вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX Податкового кодексу України в межах складу та вартостi об'єктiв декларування, зазначеної в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, якщо такi дiяння вчиненi до 1 сiчня 2021 року та пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням об'єктiв одноразового (спецiального) добровiльного декларування або розпорядженням ними".

     3. Статтю 881 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 881. Недопустимiсть доказiв, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави, а також у порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування

     1. Докази, отриманi вiд вiдповiдача у позовному провадженнi у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави, не можуть бути використанi на пiдтвердження винуватостi пiдозрюваного, обвинуваченого у вчиненнi кримiнальних правопорушень.

     2. Документи, поданi особою в порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX Податкового кодексу України, зокрема одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя, не можуть бути використанi на пiдтвердження винуватостi пiдозрюваного, обвинуваченого у вчиненнi кримiнальних правопорушень, передбачених статтями 212, 2121 Кримiнального кодексу України, в межах складу та вартостi об'єктiв декларування, зазначеної в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо стимулювання детiнiзацiї доходiв та пiдвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спецiального) добровiльного декларування фiзичними особами належних їм активiв та сплати одноразового збору до бюджету".

     2. Особа, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, передбачене статтями 1551, 162, 1621, 1631 (щодо самозайнятих осiб), 1632 (щодо самозайнятих осiб у частинi сплати єдиного податку та єдиного соцiального внеску), 1634 (щодо самозайнятих осiб), 16315 (щодо самозайнятих осiб), 164 (щодо самозайнятих осiб), 1641, 1642 (щодо самозайнятих осiб), 1651 (щодо самозайнятих осiб), 1666 (щодо самозайнятих осiб) Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi в разi подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї та сплати узгодженої суми збору вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX Податкового кодексу України, якщо такi дiяння вчиненi до 1 сiчня 2021 року та пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням об'єктiв одноразового (спецiального) добровiльного декларування або розпорядженням ними (в межах складу та вартостi об'єктiв декларування, зазначеної в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування).

     Пiд самозайнятою особою розумiється особа, зазначена у пiдпунктi 14.1.226 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 червня 2021 року
N 1542-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.