ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 грудня 2021 року N 158


Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 50, 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою вдосконалення регулювання дiяльностi банкiв України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту методологiї регулювання дiяльностi банкiв (Наталiя Iваненко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Постанова набирає чинностi з 01 лютого 2022 року.

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
29 грудня 2021 року N 158

Змiни до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

     1. У роздiлi VII:

     1) главу 1 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 1. Вимоги щодо участi банку в юридичних особах

     1. Нацiональний банк здiйснює контроль за iнвестицiями банку в статутний капiтал юридичної особи та за сукупними iнвестицiями банку в статутнi капiтали юридичних осiб.

     2. Банк має право придбати акцiї (частки, паї) юридичної особи, включаючи в разi створення юридичної особи, що становлять або в сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, за умови попереднього отримання письмового дозволу Нацiонального банку на таке придбання, який надається:

     1) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Нацiонального банку про лiцензування банкiв, - у разi придбання акцiй (паїв) українського банку або придбання акцiй (часток, паїв) iноземного банку з метою створення дочiрнього банку;

     2) у порядку, визначеному в главi 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, - в iнших випадках.

     3. Банку забороняється набувати участь в юридичнiй особi, якщо законом або статутом цiєї особи передбачена повна вiдповiдальнiсть учасника за зобов'язаннями такої юридичної особи.

     4. Банк має право придбати акцiї (частки, паї) юридичної особи, що становлять або в сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, без отримання письмового дозволу Нацiонального банку, якщо:

     1) акцiї (частки, паї) в юридичнiй особi набуваються у зв'язку з реалiзацiєю банком права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованостi перед банком за здiйсненими банкiвськими операцiями, наданими фiнансовими послугами за умови, що банк не утримуватиме їх бiльше одного року;

     2) акцiї набуваються банком за договором андеррайтингу за умови, що банк не утримуватиме їх бiльше одного року.

     5. Банк зобов'язаний вiдчужити акцiї (частки, паї), набутi вiдповiдно до пункту 4 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї [далi - набутi акцiї (частки, паї)], протягом одного року з дня набуття права власностi на них або до закiнчення цього строку звернутися до Нацiонального банку за отриманням письмового дозволу на подальше їх утримання у власностi банку.

     6. Банк залежно вiд мети подальшого утримання у власностi набутих акцiй (часток, паїв) має право звернутися до Нацiонального банку за отриманням письмового дозволу на:

     1) утримання у власностi набутих акцiй (часток, паїв);

     2) тимчасове утримання у власностi набутих акцiй (часток, паїв) з метою завершення продажу.

     7. Нацiональний банк надає дозвiл, зазначений у пiдпунктi 1 пункту 6 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, у порядку, визначеному в главi 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї для придбання акцiй (часток, паїв).

     8. Банк для отримання письмового дозволу, зазначеного в пiдпунктi 2 пункту 6 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, подає до Нацiонального банку:

     1) клопотання про отримання письмового дозволу на тимчасове утримання у власностi набутих акцiй (часток, паїв) з метою завершення продажу за пiдписом голови правлiння банку;

     2) задокументоване обґрунтоване судження управлiнського персоналу / колегiального органу банку щодо:

     причин, якi унеможливили вiдчуження банком набутих акцiй (часток, паїв) у строк, визначений частиною другою статтi 50 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     спроможностi банку вiдчужити набутi акцiї (частки, паї) протягом наступного року.

     9. Нацiональний банк приймає рiшення про вiдмову в наданнi дозволу на тимчасове утримання у власностi набутих акцiй (часток, паїв) з метою завершення продажу, якщо банк не довiв, що неможливiсть вiдчуження набутих акцiї (часток, паїв) була спричинена подiями чи обставинами, якi перебувають поза контролем банку та/або не довiв його спроможностi вiдчужити набутi акцiї (частки, паї) протягом наступного року.

     10. Невiдчуження банком набутих акцiй (часток, паїв) протягом одного року з дня їх набуття за умови вiдсутностi у банку дозволу, зазначеного в пунктi 6 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї (незвернення за отриманням письмового дозволу), може бути пiдставою для розгляду Нацiональним банком питання про застосування до банку адекватних заходiв впливу.

     11. Банк має право звернутися до Нацiонального банку за отриманням письмового дозволу на придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, за умови одночасного дотримання таких вимог:

     1) строк банкiвської дiяльностi становить не менше нiж три роки;

     2) придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи вiдповiдає стратегiї та бiзнес-плану банку;

     3) здiйснення придбання не приведе до порушення банком економiчних нормативiв та комбiнованого буфера капiталу;

     4) банк не є об'єктом застосування заходiв впливу (у частинi щодо обмеження, зупинення чи припинення здiйснення окремих видiв операцiй);

     5) виконання банком протягом останнiх шести мiсяцiв економiчних нормативiв (крiм випадкiв, визначених пунктом 6 роздiлу VII Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"), комбiнованого буфера капiталу та вимог щодо порядку формування обов'язкових резервiв;

     6) наявнiсть прибутку за даними оборотно-сальдового балансу банку (файл 02X), визначеного нормативно-правовим актом Нацiонального банку, який регламентує правила органiзацiї статистичної звiтностi, що подається банками до Нацiонального банку, на кожну звiтну дату протягом останнiх шести мiсяцiв, що передують датi звернення.

     12. Банк для отримання письмового дозволу на придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, подає до Нацiонального банку такi документи:

     1) клопотання про отримання письмового дозволу за пiдписом голови правлiння банку;

     2) рiшення ради банку щодо участi банку в юридичнiй особi, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, та висновки пiдроздiлiв / колегiальних органiв банку, на яких ґрунтувалося таке рiшення;

     3) поточну та заплановану структуру власностi юридичної особи, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати.

     13. Банк у клопотаннi, визначеному в пiдпунктi 1 пункту 12 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, зазначає:

     1) iдентифiкацiйнi данi юридичної особи, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати:

     повне найменування;

     мiсцезнаходження (повна адреса), iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - щодо юридичних осiб - резидентiв;

     мiсце реєстрацiї, мiсцезнаходження (повна адреса) українською та англiйською мовами, iдентифiкацiйний код iз витягу з торговельного, банкiвського, судового реєстру або iншого офiцiйного документа, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в країнi, в якiй зареєстровано її головний офiс, - щодо юридичних осiб - нерезидентiв;

     2) види дiяльностi, якi здiйснює юридична особа, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати (у разi створення юридичної особи - види дiяльностi, якi здiйснюватиме юридична особа);

     3) вартiсть придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи;

     4) розмiр частки в статутному капiталi юридичної особи, що набувається, сукупний розмiр частки, який буде у власностi банку в разi такого набуття;

     5) економiчне обґрунтування придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи з посиланням на положення стратегiї та бiзнес-плану банку, очiкуванi доходи згiдно з бiзнес-планом банку;

     6) вплив придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи на дотримання банком економiчних нормативiв, комбiнованого буфера капiталу;

     7) намiри щодо участi банку в органах управлiння юридичної особи;

     8) iнформацiю про те, чи пiдлягає юридична особа, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати, регулюванню та нагляду в країнi реєстрацiї такої особи, а також найменування органу нагляду, якщо пiдлягає;

     9) є чи немає заборон у країнi реєстрацiї на передавання iнформацiї про дiяльнiсть юридичної особи, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати, а також перелiк заборон у разi їх наявностi;

     10) iнформацiю про те, чи буде наслiдком придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи створення банкiвської групи або змiна структури власностi наявної банкiвської групи;

     11) запевнення про те, що законом та статутом юридичної особи не передбачена повна вiдповiдальнiсть учасника за її зобов'язаннями.

     14. Банк, який внаслiдок набуття акцiй (часток, паїв) юридичної особи здiйснюватиме контроль над цiєю юридичною особою, до клопотання додатково надає:

     1) рiчну фiнансову звiтнiсть юридичної особи, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати, за попереднi три роки поспiль;

     2) бiзнес-план юридичної особи, акцiї (частки, паї) якої банк має намiр придбати (за наявностi);

     3) висновок (попереднiй висновок) Антимонопольного комiтету України стосовно концентрацiї та/або дозвiл Антимонопольного комiтету України на концентрацiю у випадках, передбачених законодавством України;

     4) копiю договору або iншого документа (його проєкту), на пiдставi якого придбаватимуться акцiї (частки, паї) юридичної особи.

     15. Банк на запит Нацiонального банку зобов'язаний надати додаткову iнформацiю, документи та пояснення, необхiднi для повного та всебiчного аналiзу й прийняття Нацiональним банком рiшення вiдповiдно до глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї.

     16. Нацiональний банк розглядає пакет документiв, поданий банком для отримання дозволу на придбання акцiй (часток, паїв), протягом 30 робочих днiв з дня отримання повного пакета документiв, визначеного в главi 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї.

     17. Нацiональний банк приймає рiшення про вiдмову банку в наданнi письмового дозволу на придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, за однiєї з пiдстав:

     1) Нацiональний банк дiйшов висновку, що таке придбання матиме негативний вплив на фiнансовий стан банку та/або створюватиме загрозу безпецi коштiв вкладникiв та iнших кредиторiв банку;

     2) корпоративнi зв'язки або структура управлiння, включаючи органiзацiйну структуру групи, до якої входитиме банк, або заборони в країнi реєстрацiї на передавання iнформацiї про дiяльнiсть юридичної особи можуть перешкоджати здiйсненню Нацiональним банком ефективного банкiвського нагляду;

     3) банк подав недостовiрнi вiдомостi для отримання дозволу.

     18. Рiшення Нацiонального банку про надання письмового дозволу / вiдмову в наданнi письмового дозволу / скасування письмового дозволу, передбачене главою 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, приймається Комiтетом з питань нагляду, копiя якого надсилається банку не пiзнiше третього робочого дня з дня його прийняття.

     19. Дозвiл Нацiонального банку втрачає свою чиннiсть, якщо банк не придбав акцiї (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, протягом 90 календарних днiв iз дня його отримання.

     20. Нацiональний банк у разi встановлення за результатами банкiвського нагляду факту подання недостовiрних вiдомостей для отримання письмового дозволу на придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, має право прийняти рiшення про скасування письмового дозволу на придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу.

     21. Банк має протягом п'яти робочих днiв iз дня придбання акцiй (часток, паїв) юридичної особи, на придбання яких отримано дозвiл Нацiонального банку, надiслати письмове повiдомлення Нацiональному банку про таке придбання.

     22. Нацiональний банк з метою обмеження ризикiв, пов'язаних з прямою та/або опосередкованою участю банку у статутних капiталах юридичних осiб, установлює такi нормативи iнвестування: норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми iнвестування (Н12).

     23. До розрахунку нормативiв iнвестування не включаються:

     1) акцiї (частки, паї) та iншi цiннi папери, набутi банком у власнiсть у зв'язку з реалiзацiєю права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованостi перед банком за здiйсненими банкiвськими операцiями, наданими фiнансовими послугами, i банк не утримує їх бiльше одного року;

     2) придбанi акцiї (частки, паї) банку - учасника банкiвської групи;

     3) цiннi папери, придбанi банком за договором андеррайтингу та утримуються у власностi банку не бiльше одного року;

     4) акцiї та iншi цiннi папери, придбанi банком за рахунок та вiд iменi своїх клiєнтiв.

     24. Банк вiдображає iнформацiю про данi, якi не включено до розрахунку нормативiв iнвестування згiдно з пунктом 23 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, у вiдповiдному файлi з показниками статистичної звiтностi, який використовується для розрахунку нормативiв iнвестування.

     25. Банк подає план реалiзацiї набутих у власнiсть цiнних паперiв, визначених у пiдпунктах 1, 3 пункту 23 глави 1 роздiлу VII цiєї Iнструкцiї, та вiдповiдне документальне пiдтвердження, що такi папери були одержанi на погашення заборгованостi за попередньо наданим кредитом, протягом 30 календарних днiв iз дня набуття їх у власнiсть.";

     2) у главi 2:

     пункт 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою встановлюється для обмеження ризикiв, пов'язаних з прямою та/або опосередкованою участю банку у статутному капiталi окремої юридичної особи.";

     у пунктi 2.2 слово "статутного" замiнити словом "регулятивного";

     2) у главi 3:

     пункт 3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Норматив загальної суми iнвестування встановлюється для обмеження ризикiв, пов'язаних з прямою та/або опосередкованою участю банку у статутних капiталах юридичних осiб.";

     у пунктi 3.2 слово "статутного" замiнити словом "регулятивного".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.