ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 грудня 2021 року N 159


Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 30, 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою забезпечення стабiльностi дiяльностi банкiв та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та iншими кредиторами Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зi змiнами) (далi - Змiни), що додаються.

     2. Нацiональний банк України розглядає пакети документiв, що поданi банками до набрання чинностi цiєю постановою, згiдно з вимогами та в порядку, що визначенi Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зi змiнами), без урахування Змiн, затверджених цiєю постановою.

     3. Департаменту методологiї регулювання дiяльностi банкiв (Наталiя Iваненко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
29 грудня 2021 року N 159

Змiни до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

     1. У главi 1 роздiлу II:

     1) у пунктi 1.5:

     пункт пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим, третiм такого змiсту:

     "Джерелами формування коштiв субординованого боргу є власнi та/або залученi кошти iнвестора, крiм залучених вiд банку-боржника.

     Банк з метою включення субординованого боргу до капiталу банку пiдтверджує джерела формування коштiв субординованого боргу.".

     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "може включатися" замiнити словом "включається";

     2) у пунктi 1.6:

     в абзацi першому слова "може включатися до основного капiталу банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку за таких умов:" замiнити словами "включається до основного капiталу банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку.";

     абзаци другий - одинадцятий замiнити двома новими абзацами другим, третiм такого змiсту:

     "Джерелом формування коштiв фiнансової допомоги акцiонера є власнi кошти акцiонера, якi наданi в грошовiй формi та є безповоротними.

     Банк з метою включення фiнансової допомоги акцiонера до капiталу банку пiдтверджує джерело формування коштiв фiнансової допомоги акцiонера.";

     3) пункт 1.9 пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим, третiм такого змiсту:

     "Джерелами формування коштiв капiтального iнструменту з умовами списання/конверсiї є власнi та/або залученi кошти iнвестора, крiм коштiв, отриманих iнвестором унаслiдок прямого/опосередкованого фiнансування вiд банку-боржника.

     Банк з метою включення капiтального iнструменту з умовами списання/конверсiї до капiталу банку пiдтверджує джерела формування коштiв цього iнструменту.".

     2. У роздiлi III:

     1) заголовок роздiлу пiсля слiв "списання/конверсiї" доповнити словами ", фiнансової допомоги акцiонерiв";

     2) у главi 1:

     в абзацi третьому пункту 1.1 лiтери, слова, цифри "є", "ж" пункту 2.2 глави 2 та пункту глави 3 роздiлу III" замiнити лiтерами, словами, цифрами "е", "є", "ж" пункту 2.2 глави 2 та пункту 3.9 глави 3 роздiлу III цiєї Iнструкцiї";

     пункти 1.5, 1.6 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 1.7, 1.8 уважати вiдповiдно пунктами 1.5, 1.6;

     3) у главi 2:

     абзаци перший, другий пункту 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Рiшення про надання/скасування Дозволу на врахування залучених коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу банку (далi - Дозвiл), унесення змiн до Дозволу приймає Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем (далi - Комiтет з питань нагляду) протягом 30 робочих днiв iз дня отримання повного пакета документiв.

     Комiтет з питань нагляду має право вiдмовити банку в наданнi Дозволу в разi недотримання банком-боржником вимог роздiлу III цiєї Iнструкцiї та/або якщо внесення Iнвестором (банком-резидентом) коштiв на умовах субординованого боргу загрожує iнтересам вкладникiв та кредиторiв Iнвестора (банку-резидента).";

     у пунктi 2.2:

     в абзацi першому слово "термiн" замiнити словом "строк";

     пiдпункти "в", "г" викласти в такiй редакцiї:

     "в) копiю угоди про залучення коштiв на умовах субординованого боргу, що укладається мiж Iнвестором i банком-боржником, - у разi залучення коштiв шляхом укладання прямих договорiв;

     г) копiю договору - у разi залучення коштiв шляхом випуску облiгацiй;";

     пiдпункт "д" виключити.

     У зв'язку з цим пiдпункти "е", "є", "ж" уважати вiдповiдно пiдпунктами "д", "е", "є";

     в абзацi першому пiдпункту "е":

     абзац пiсля слова "боргу;" доповнити словами "обґрунтування розмiру процентної ставки за коштами, залученими на умовах субординованого боргу;";

     цифри "5.7, 5.8" замiнити цифрами "5.3, 5.4";

     слова "нормативу мiнiмального розмiру регулятивного" замiнити словом "нормативiв";

     пiдпункт "є" замiнити двома новими пiдпунктами "є", "ж" такого змiсту:

     "є) документи щодо розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора - юридичної особи, наданих на умовах субординованого боргу, вiдповiдно до пiдпунктiв 1, 3 пункту 158, пункту 159 глави 18 роздiлу III Положення про лiцензування банкiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 грудня 2018 року N 149 (зi змiнами) (далi - Положення N 149), крiм випадкiв, коли Iнвестором є Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб або мiжнародна фiнансова установа;

     ж) документи щодо пiдтвердження джерел грошових коштiв Iнвестора - фiзичної особи, наданих на умовах субординованого боргу, вiдповiдно до пiдпунктiв 1, 3 пункту 170, пункту 171 глави 19 роздiлу III Положення N 149.";

     главу доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2.4. Документи, якi подають банки для отримання Дозволу, повиннi вiдповiдати вимогам, що визначенi в пунктах 5 - 15 глави 2 роздiлу I Положення N 149.";

     4) у главi 3:

     пункт 3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.3. Розмiр процентної ставки за субординованим боргом має бути обґрунтованим.

     Розмiр процентної ставки за субординованим боргом може бути пiдвищений у разi продовження строку дiї угоди (договору), але за умови, що таке продовження здiйснюється не ранiше нiж через п'ять рокiв iз дня залучення коштiв за угодою (договором).";

     пункт 3.4 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.17 уважати вiдповiдно пунктами 3.4 - 3.16;

     в абзацi сьомому пункту 3.8 цифри "3.9" замiнити цифрами "3.8";

     пункт 3.10 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.16 уважати вiдповiдно пунктами 3.10 - 3.15;

     у пунктi 3.10 цифри та слова "3.9 цiєї глави" замiнити цифрами та словами "3.8 глави 3 роздiлу III цiєї Iнструкцiї";

     пункт 3.11 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 3.12 - 3.15 уважати вiдповiдно пунктами 3.11 - 3.14;

     абзац третiй пункту 3.12 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк-боржник протягом 10 робочих днiв iз дня внесення таких змiн, але не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до закiнчення дiї Дозволу, має надiслати до Нацiонального банку клопотання щодо продовження дiї Дозволу та документи, що передбаченi в пiдпунктах "б", "в" пункту 2.2 глави 2 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, а також програму капiталiзацiї банку, обґрунтування розмiру процентної ставки, прогнозний розрахунок прибутковостi банку та значень нормативiв капiталу згiдно з вимогами пiдпункту "е" пункту 2.2 глави 2 роздiлу III цiєї Iнструкцiї.";

     пункт 3.13 викласти в такiй редакцiї:

     "3.13. До угоди (договору) можуть вноситися змiни стосовно найменування банку-боржника та Iнвестора. Банк надсилає до Нацiонального банку клопотання щодо внесення вiдповiдних змiн до Дозволу та копiю угоди (договору) протягом 10 робочих днiв iз дня внесення таких змiн.";

     абзац третiй пункту 3.14 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк-боржник для отримання дозволу щодо нового Iнвестора подає копiю документа, що свiдчить про перехiд прав та обов'язкiв до нового Iнвестора, та документи, передбаченi в пiдпунктах "а", "б", "в" пункту 2.2 глави 2 роздiлу III цiєї Iнструкцiї.";

     главу доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "3.15. Документи, якi банки подають до Нацiонального банку вiдповiдно до вимог глави 3 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, повиннi вiдповiдати вимогам, що визначенi в пунктах 5 - 15 глави 2 роздiлу I Положення N 149.";

     5) у главi 5:

     заголовок глави викласти в такiй редакцiї:

"Глава 5. Порядок подання звiтностi щодо врахування залучених коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу банку";

     пункти 5.1 - 5.4 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.10 уважати вiдповiдно пунктами 5.1 - 5.6;

     пункт 5.5 викласти в такiй редакцiї:

     "5.5. Банк-боржник у разi змiни перелiку пов'язаних з Iнвестором осiб має надiслати до Нацiонального банку до 10 числа наступного за мiсяцем, в якому вiдбулися змiни, оновлений список пов'язаних з Iнвестором осiб та письмове пiдтвердження про дотримання банком-боржником вимог пунктiв 3.8, 3.9 глави 3 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, крiм випадкiв, коли Iнвестором є мiжнародна фiнансова установа.";

     в абзацi першому пункту 5.6 слова "структурному пiдроздiлу Нацiонального банку, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю банку-боржника," замiнити словами "до Нацiонального банку";

     главу доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "5.7. Банк наступного робочого дня пiсля набрання чинностi правочином про прощення Iнвестором субординованого боргу припиняє вiдображати прощений субординований борг у файлi 79X. Банк протягом трьох робочих днiв подає до Нацiонального банку копiю документа про прощення Iнвестором субординованого боргу.";

     6) у главi 6:

     пункт 6.1 викласти в такiй редакцiї:

     "6.1. Нацiональний банк здiйснює контроль за виконанням банком-боржником умов угоди (договору), бiзнес-плану, включаючи програму капiталiзацiї, та дотриманням ним вимог пунктiв 3.8, 3.9 глави 3 роздiлу III цiєї Iнструкцiї пiд час проведення планової iнспекцiйної перевiрки (у разi потреби - пiд час проведення позапланової iнспекцiйної перевiрки).";

     у першому реченнi пункту 6.2 слова "структурний пiдроздiл Нацiонального банку, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю банку-боржника, подає Комiтету з питань нагляду пропозицiї щодо" замiнити словами "Комiтет з питань нагляду розглядає питання про";

     в абзацi другому пункту 6.3 слова та цифри "та облiковувати субординований борг згiдно з вимогами пункту 5.4 глави 5 цього роздiлу" виключити;

     7) у главi 8:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Документи, якi банки подають до Нацiонального банку вiдповiдно до вимог глави 8 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, повиннi вiдповiдати вимогам, що визначенi в пунктах 5 - 15 глави 2 роздiлу I Положення N 149.";

     у пунктi 2:

     пiдпункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) копiї документiв, якi пiдтверджують надходження/зарахування коштiв до банку на балансовий рахунок за Iнструментом;"

     пiдпункт 7 замiнити двома новими пiдпунктами 7, 8 такого змiсту:

     "7) документи, визначенi в пiдпунктах 1, 3 пункту 158, пунктi 159 глави 18 роздiлу III Положення N 149, щодо розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора - юридичної особи за Iнструментом, отриманих банком за Договором;

     8) документи, визначенi в пiдпунктах 1, 3 пункту 170, пунктi 171 глави 19 Положення N 149, щодо пiдтвердження джерел грошових коштiв Iнвестора - фiзичної особи за Iнструментом, отриманих банком за Договором.";

     у пунктi 3:

     у пiдпунктi 2 слова "вiдповiднiсть фiнансового/майнового стану Iнвестора за Iнструментом" замiнити словами "станом на робочий день, що передує датi сплати коштiв за Iнструментом, вiдповiднiсть фiнансового/майнового стану Iнвестора, крiм випадкiв, коли Iнвестором є мiжнародна фiнансова установа,";

     пiдпункт 3 пiсля слiв "репутацiї Iнвестора за Iнструментом" доповнити словами ", крiм випадкiв, коли Iнвестором є мiжнародна фiнансова установа,";

     у пiдпунктi 2 пункту 12 слова та цифру "пiдтвердження джерел походження коштiв Iнвестора за Iнструментом згiдно з пiдпунктом 7" замiнити словами та цифрами "розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора - юридичної особи та/або пiдтвердження джерел формування грошових коштiв Iнвестора - фiзичної особи за Iнструментом згiдно з пiдпунктами 7, 8";

     8) пiдпункт 5 пункту 6 глави 10 пiсля слiв "Нацiональним банком" доповнити словами "змiн до статуту банку у зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу за рахунок Iнструменту та/або";

     9) роздiл доповнити двома новими главами такого змiсту:

"Глава 12. Вимоги щодо отримання дозволу на включення фiнансової допомоги акцiонерiв до основного капiталу банку

     1. Банк для отримання дозволу на включення фiнансової допомоги акцiонерiв до основного капiталу подає до Нацiонального банку такi документи:

     1) клопотання про надання дозволу на включення фiнансової допомоги акцiонерiв до основного капiталу банку;

     2) документи, що пiдтверджують виникнення у банку зобов'язань перед акцiонером, якi були прощенi цим акцiонером, крiм зобов'язань за субординованим боргом;

     3) документи щодо розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора - юридичної особи, визначенi в пунктах 158, 159 глави 18 Положення N 149;

     4) документи щодо пiдтвердження джерел власних грошових коштiв Iнвестора - фiзичної особи, визначенi в пунктах 170, 171 глави 19 роздiлу III Положення N 149.

     2. Банк має право не надавати документи, визначенi в пiдпунктах 3, 4 пункту 1 глави 12 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, якщо такi документи були наданi банком для отримання Дозволу на врахування залучених коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу банку вiдповiдно до вимог глави 2 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, про що зазначає в клопотаннi Нацiонального банку.

     3. Документи, якi подає банк на включення фiнансової допомоги акцiонерiв до основного капiталу банку, повиннi вiдповiдати вимогам, що визначенi в пунктах 5 - 15 глави 2 роздiлу I Положення N 149.

     4. Комiтет з питань нагляду приймає рiшення про надання банку дозволу на включення фiнансової допомоги акцiонерiв до основного капiталу банку протягом 30 робочих днiв iз дня отримання повного пакета документiв.

Глава 13. Вимоги щодо отримання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу

     1. Нацiональний банк приймає рiшення про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу в повному обсязi або частково в разi дотримання однiєї з умов:

     1) збiльшення банком-боржником розмiру регулятивного капiталу протягом останнiх шести мiсяцiв на суму не меншу, нiж розмiр субординованого боргу, який банк має намiр достроково повернути Iнвестору. Збiльшення розмiру регулятивного капiталу має бути здiйснене виключно за рахунок збiльшення статутного капiталу або субординованого боргу, або Iнструменту;

     2) спрямування коштiв, якi залученi на умовах субординованого боргу, на збiльшення статутного капiталу;

     3) спрямування коштiв, якi залученi на умовах субординованого боргу, до Iнструменту вiдповiдно до глав 7, 8 роздiлу III цiєї Iнструкцiї.

     2. Банк для отримання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї подає до Нацiонального банку клопотання та письмове пiдтвердження Iнвестора про його згоду на дострокове погашення субординованого боргу.

     3. Банк для отримання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї подає/забезпечує подання до Нацiонального банку:

     1) клопотання;

     2) письмового пiдтвердження Iнвестора про його згоду на дострокове погашення субординованого боргу;

     3) копiї рiшення загальних зборiв учасникiв банку;

     4) копiї тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску акцiй;

     5) гарантiйного листа Iнвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збiльшення статутного капiталу банку-боржника з метою забезпечення його капiталiзацiї. Гарантiйний лист має вiдповiдати вимогам Положення про застосування Нацiональним банком України заходiв впливу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17 вересня 2012 року N 1590/21902 (зi змiнами) (далi - Положення N 346);

     6) документiв, визначених у главах 18, 19 роздiлу III Положення N 149, крiм документiв, визначених у пiдпунктах "є", "ж" пункту 2.2 глави 2 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, якщо такi документи подавалися банком для отримання Дозволу;

     7) документiв, визначених у роздiлi V Положення N 149, якщо в разi дострокового погашення субординованого боргу вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї Iнвестор (та/або iнша особа) набуде або збiльшить iстотну участь у банку.

     4. Комiтет з питань нагляду приймає рiшення про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї за умови вiдповiдностi Iнвестора вимогам Положення N 149.

     5. Банк для отримання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, крiм документiв, визначених у главi 8 роздiлу III цiєї Iнструкцiї, подає до Нацiонального банку такi документи:

     1) клопотання;

     2) письмове пiдтвердження Iнвестора про його згоду на дострокове погашення субординованого боргу;

     3) гарантiйний лист Iнвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу до Iнструменту банку-боржника з метою забезпечення його капiталiзацiї. Гарантiйний лист має вiдповiдати вимогам Положення N 346.

     6. Документи, якi подає банк на отримання дозволу, повиннi вiдповiдати вимогам, що визначенi в пунктах 5 - 15 глави 2 роздiлу I Положення N 149.

     7. Комiтет з питань нагляду приймає рiшення про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу:

     1) протягом 30 робочих днiв у разi дострокового погашення вiдповiдно до пiдпунктiв 1, 3 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї;

     2) у строки та з урахуванням порядку розгляду документiв, що визначенi в главi 3 роздiлу I Iнструкцiї N 149, - у разi дострокового погашення вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 13 роздiлу III цiєї Iнструкцiї.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.