ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ, КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

05.01.2022 N 15-01/8

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї


Про внесення iнформацiї до АСМО "Iнспектор"

     Департамент митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД на доповнення до службової записки вiд 23.12.2021 N 15-01/1682 надсилає вiдповiдну iнформацiю, що додається, для впровадження в iнформацiйнi системи Держмитслужби.

     З 01.01.2022 вiдповiдно до абзацу другого пункту 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України базою оподаткування податком на додану вартiсть для тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, що ввозяться на митну територiю України, та на якi встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, визначено максимальну роздрiбну цiну таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть.

     З метою здiйснення всебiчного контролю за правильнiстю нарахування сум податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю України зазначених товарiв, та до внесення змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, повторно просимо запровадити в АСМО "Iнспектор" код надходжень податку на додану вартiсть "032" на товари за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, що додаються.

     Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. Директора Департаменту Дмитро ПАДУН

 

Код Назва
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:
2402 10 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну:
2402 10 00 10 - - сигари
2402 10 00 90 - - сигарили
2402 20 - сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:
2402 20 10 00 - - з вмiстом гвоздики
2402 20 90 - - iншi:
2402 20 90 10 - - - сигарети без фiльтра, цигарки
2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром
2402 90 00 00 - iншi
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:
  - тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-якiй пропорцiї:
2403 11 00 00 - - тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи
2403 19 - - iнший:
2403 19 10 00 - - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г
2403 19 90 00 - - - iнший
  - iншi:
2403 91 00 00 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн
2403 99 - - iншi:
2403 99 10 00 - - - жувальний i нюхальний тютюн
2403 99 90 - - - iнший:
2403 99 90 10 - - - - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням
2403 99 90 90 - - - - iнший
3824 99 96 20 рiдини, що використовуються в електронних сигаретах

 

Додаток
до листа Держмитслужби
вiд 05.01.2022 N 15-01/8

     Доповнити Класифiкатор видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, новою позицiєю такого змiсту:

"

032 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України тютюну та тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах 14070100 Роздiл V Податкового кодексу України

".

Директор Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Андрiй ВОЙЦЕЩУК
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.