ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ, КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

23.12.2021 N 15-01/1682

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї


Про внесення iнформацiї до АСМО "Iнспектор"

     З метою виконання вимог наказiв Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2021 NN 696, 697 "Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України" та "Про затвердження Змiн до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами" (далi - Наказ N 696, Наказ N 697), надсилаємо вiдповiдну iнформацiю, що додається, для впровадження в iнформацiйнi системи Держмитслужби.

     З метою актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, просимо внести Накази NN 696, 697 до рубрики "Тексти документiв" АСМО "Iнспектор" та розмiстити його на офiцiйному вебсайтi Держмитслужби.

     Вiдповiдно до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, запроваджується розподiл сплати єдиного збору в залежностi вiд його призначення (за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, а також за проведення заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю).

     З метою правильного вiдображення у 47 графi розрахунку єдиного збору, надаємо алгоритми його розрахунку (додаток 5).

     Крiм цього зазначаємо, що вiдповiдно до пункту 17 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України тимчасово з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року застосовуються новi ставки акцизного податку на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну та збiльшується розмiр мiнiмального акцизного податкового зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв (додаток 6).

     Також звертаємо увагу, що абзацом другим пункту 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України визначено базою оподаткування для тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, що ввозяться на митну територiю України, максимальну роздрiбну цiну таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть.

     До внесення змiн до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, при здiйсненнi митного оформлення тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, застосовувати код надходжень податку на додану вартiсть "032".

     Додатки:
     Наказ N 696 на 3 арк. в 1 прим. (додаток 1);
     Наказ N 697 на 5 арк. в 1 прим. (додаток 2);
     Змiни до роздiлу I ("Iмпорт") Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України на 2 арк. в 1 прим. (додаток 3);
     Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, на 3 арк. в 1 прим. (додаток 4);
     алгоритм розрахунку єдиного збору на арк. в 1 прим.;
     ставки акцизного податку на 3 арк. в 1 прим.

В. о. Директора Департаменту Дмитро ПАДУН

 

Додаток 3

     I. Змiни до роздiлу I ("Iмпорт") Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     у роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     1. Позицiї "52", "78", "84", "103" викласти у такiй редакцiї:

52 До 1 сiчня 2027 року вiдходи та брухт чорних i кольорових металiв, а також папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД - - - - 112 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 23
78 Операцiї з ввезення на митну територiю України племiнних чистопородних тварин, племiнних (генетичних) ресурсiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 0101 21 00 00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, що здiйснюються сiльськогосподарськими товаровиробниками - - - - 149 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.18
84 Трамвайнi вагони (товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбуси (товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД 8702 40 00 10), автобуси (товарної позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД) для перевезення громадян на маршрутах (лiнiях) вiдповiдно до вимог життєзабезпечення населених пунктiв - - - - 209 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.1, пiдпункт 197.1.29
103 Ввезення на митну територiю України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами, за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалiзацiї виробникам тютюнових виробiв або її експорт - - 176 Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.13
- -

     2. Доповнити пiсля позицiї "131" новими позицiями "132" i "133" такого змiсту:

132 Ввезення на митну територiю України iнвестицiйного золота, включаючи iнвестицiйне золото у виглядi сертифiкатiв розподiленого чи нерозподiленого золота, або золота, яким торгують на золотих рахунках, зокрема, позик золота та свопiв, що передбачають право власностi або право вимоги стосовно iнвестицiйного золота, а також операцiї з iнвестицiйним золотом, що передбачають ф'ючерснi та форварднi угоди, що призводять до передачi права власностi або права вимоги стосовно iнвестицiйного золота - - - - 220 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.26
133 До 01 сiчня 2037 року операцiї iз ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту обладнання та комплектуючих, що ввозяться суб'єктами господарювання, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України, виключно для використання у власнiй виробничiй дiяльностi та класифiкуються за товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД, визначеними цим пунктом - - - - 221 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 10, пункт 68

 

Додаток 4

     Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами:

     1. Позицiю "121" викласти у такiй редакцiї:

121 Мито на транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII

     2. Позицiю "321" виключити.

     3. У позицiях "023" та "123" цифри "15010900" замiнити цифрами "15030200".

     4. У позицiях "024", "124" цифри "15010800" замiнити цифрами "15030100".

     5. У позицiях "025" та "125" цифри "15011000" замiнити цифрами "15030300".

     6. У позицiях "022" та "122" цифри "15011100" замiнити цифрами "15030400".

     7. Позицiю "030" викласти в такiй редакцiї:

030 Спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї 15030100 Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть",
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2020 N 719 "Про запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України"

     8. Пiсля позицiї "122" доповнити новою позицiєю "050" такого змiсту:

Сезонне мито Митний кодекс України,
Закон України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
054 Сезонне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15030500

     9. Позицiю "084" викласти в такiй редакцiї:

084 Тютюн та тютюновi вироби, рiдини, що використовуються в електронних сигаретах 14030600 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3

     10. Пiсля позицiї "092" доповнити новою позицiєю "097" такого змiсту:

097 Електрична енергiя 14031400 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.9

     11. Позицiю "185" викласти в такiй редакцiї:

185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв; транспортних засобiв особистого користування, що оподатковуються вiдповiдно до пункту 36 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.51, 215.3.8

     12. Позицiю "385" виключити.

     13. У позицiї "485" цифри "14031300" замiнити цифрами "14030800".

     14. Позицiю "128" викласти в такiй редакцiї:

128 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв фiзичними особами (крiм транспортних засобiв особистого користування, що оподатковуються вiдповiдно до пункту 77 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України) 14070100 Роздiл V Податкового кодексу України,
Закон України вiд 15.04.2021 N 1402-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо справляння податкiв i зборiв, iнших обов'язкових платежiв, об'єктом оподаткування якими є транспортнi засоби"

     15. Позицiю "328" виключити.

     16. У позицiї "428" цифри 14070400" замiнити цифрами "14070100".

     17. Позицiю "070" замiнити новими позицiями "072", "073", "074" такого змiсту:

Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
072 Єдиний збiр за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходiв офiцiйного контролю (зокрема у формi попереднього документального контролю) 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
073 Єдиний збiр за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".
074 Єдиний збiр за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон".

     18. Виключити позицiю "092":

092 Екологiчний податок 19010600 Податковий кодекс України, роздiл VIII, стаття 241, пiдпункт 241.2.2

 

Додаток 5

Алгоритм розрахунку єдиного збору

     1. Розрахунок єдиного збору за проведення заходiв офiцiйного контролю (код "072")

     Особливостi заповнення 47 графи МД:

     "Основа" - кiлькiсть транспортних засобiв (контейнерiв);

     "Ставка" - ставка, визначена у статтi 5 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (далi - Закон).

Др Вид У Основа   Ставка Тип За Сума СП Вал
  072   Кiлькiсть т/з (контейнерiв) NMB Ст. 5 Закону EUR   ххххх 01/02 UAH

     Стаття 5 Закону:

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса транспортного засобу з вантажем Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро
за проведення контролю
1. Автобуси Вiд 10 до 30 мiсць включно 4
Понад 30 мiсць 10
2. Вантажнi автомобiлi з/або без причепiв та тягачi з/або без напiвпричепiв До 20 тонн включно 10
Понад 20 до 40 тонн включно 20
3. Великоваговi автотранспортнi засоби Понад 40 до 44 тонн включно 20
Понад 44 до 52 тонн включно 20
Вiд 52 до 60 тонн включно 20
Понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 20
4. Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно -
Понад 5 % до 10 % включно -
Понад 10 % до 20 % включно -
Понад 20 % за кожнi наступнi 5 % -
5. Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини За кожний параметр -
6. Залiзничний вагон, контейнер   4

     2. Розрахунок єдиного збору за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України (код "073")

     Розрахунок здiйснюється за формулою: ЄЗпр = Рпр х Вз

     де Рпр - розмiр плати за проїзд одиницi транспортного засобу (автобус, вантажний автомобiль з причепом / без причепа чи тягач з напiвпричепом / без напiвпричепа) автомобiльними дорогами України за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктах 1 i 2 статтi 5 Закону, та з урахуванням мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України;

     Вз - загальна вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України пiд час прохiдного транзиту територiєю України вiд пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України або пiд час внутрiшнього транзиту (ввезення на територiю України) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до мiсця призначення на територiї України та у зворотному напрямку, кiлометрiв.

     Особливостi заповнення 47 графи МД:

     "Основа" - вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України;

     "Ставка" - ставка, визначена у пунктах 1 та 2 статтi 5 Закону.

Др Вид У Основа   Ставка Тип За Сума СП Вал
  073   В (вiдстань) KM Пункти 1 та 2 статтi 5 Закону EUR   ххххххх 01/02 UAH

     Пункти 1 та 2 статтi 5 Закону

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса транспортного засобу з вантажем Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро
за проїзд автомобiльними дорогами (за кожен кiлометр проїзду)
1. Автобуси Вiд 10 до 30 мiсць включно 0,04
Понад 30 мiсць 0,04
2. Вантажнi автомобiлi з/або без причепiв та тягачi з/або без напiвпричепiв До 20 тонн включно 0,04
Понад 20 до 40 тонн включно 0,04

     3. Розрахунок єдиного збору, що справляється за проїзд транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв (код "074")

     Розрахунок здiйснюється за формулою: ЄЗпер = Рзм х В + Рнв х В + Рг х В,

     де Рзм (Великоваговi автотранспортнi засоби) - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 3 статтi 5 Закону;

     Рнв (Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень) - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням розмiрiв осьових навантажень, установлених для дорiг загального користування за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 4 статтi 5 Закону.

     Розмiр плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожної осi (одиночної та/або здвоєних та/або строєних). При цьому осi вважаються здвоєними або строєними, якщо вiдстань мiж зближеними (сумiжними) осями не перевищує 2,5 метра;

     Рг (Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини (додавання сум, обрахованих для кожного параметра (ширини, висоти, довжини)) - розмiр плати за проїзд автомобiльними дорогами України одиницi транспортного засобу з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини за 1 кiлометр проїзду вiдповiдно до ставок, визначених у пунктi 5 статтi 5 Закону.

     Розмiр плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожного параметра (ширини, висоти, довжини);

     В - вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України з перевищенням встановлених показникiв пiд час прохiдного транзиту територiєю України вiд пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України або пiд час внутрiшнього транзиту (ввезення на територiю України) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до мiсця призначення на територiї України, кiлометрiв.

     Особливостi заповнення 47 графи МД:

     "Основа" - вiдстань проїзду автомобiльними дорогами України;

     "Ставка" (пункти 3 та 4 статтi 5 Закону) - ставка, визначена у пунктах 3 та 4 статтi 5 Закону.

     Розрахунок єдиного збору (код "074") за проїзд транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв в 47 графi МД здiйснюється окремими рядками вiдповiдно до кожного iз 3, 4 та 5 пунктiв;

     "Ставка" (пункт 5 статтi 5 Закону) - зазначається добуток суми перевищень параметрiв та ставки, визначеної у пунктi 5 статтi 5 Закону.

Др Вид У Основа   Ставка Тип За Сума СП Вал
  074   В (вiдстань) KM Пункт 3 ст. 5 Закону EUR   ххххххх 01/02 UAH

 

Др Вид У Основа   Ставка Тип За Сума СП Вал
  074   В (вiдстань) KM Пункт 4 ст. 5 Закону EUR   ххххххх 01/02 UAH

 

Др Вид У Основа   Ставка Тип За Сума СП Вал
  074   В (вiдстань) KM Добуток суми перевищень параметрiв та ставки, визначеної у пунктi 5 статтi 5 Закону EUR   ххххххх 01/02 UAH

     Пункти 3, 4, 5 статтi 5 Закону

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або загальна маса транспортного засобу з вантажем Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро
за проїзд автомобiльними дорогами (за кожен кiлометр проїзду)
3. Великоваговi автотранспортнi засоби Понад 40 до 44 тонн включно 0,2
Понад 44 до 52 тонн включно 0,4
Вiд 52 до 60 тонн включно 0,54
Понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 1,56
4. Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно 0,1
Понад 5 % до 10 % включно 0,2
Понад 10 % до 20 % включно 0,54
Понад 20 % за кожнi наступнi 5 % 0,30
5. Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини За кожний параметр 0,06

 

Додаток 6

     17. Тимчасово, з 1 сiчня 2021 року до 31 грудня 2024 року включно, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

     1) тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401 Тютюнова сировина Тютюновi вiдходи гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,4
2402 10 00 10 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,4
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2403 (крiм 2403 99 90 10 - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням) Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва;
тютюн "гомогенiзований'' або "вiдновлений";
тютюновi екстракти та есенцiї
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,40
2403 99 90 10 Тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням гривень за 1000 штук 1456,33 1747,60 2097,12 2516,54;

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну вiдсоткiв 12;

     2) мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1456,33 1747,6 2097,12 2516,54
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1456,33 1747,6 2097,12 2516,54
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 1456,33, але не менше 1367,71 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1747,6, але не менше 1641,26 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2097,12, але не менше 1969,51 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2516,54, але не менше 2363,4 гривень за 1 кiлограм (нетто)*

     Пiдроздiл 5. Особливостi справляння акцизного податку та екологiчного податку
(Кодекс податковий, ВР України, вiд 02.12.2010, N 2755-VI "Податковий кодекс України (ред. з 01.01.2017)")

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.