МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 грудня 2021 року N 2852


Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiкарськi засоби", пунктiв 5, 7, 9, 10 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 року N 376, пункту 10 Порядку державної реєстрацiї вакцин або iнших медичних iмунобiологiчних препаратiв для специфiчної профiлактики гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, пiд зобов'язання для екстреного медичного застосування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 лютого 2021 року N 95, абзацу двадцять сьомого пiдпункту 12 пункту 4 Положення про Мiнiстерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2015 року N 267 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2020 року N 90), на пiдставi результатiв експертизи реєстрацiйних матерiалiв лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв), що поданi на державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв, проведених Державним пiдприємством "Державний експертний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України", висновкiв щодо ефективностi, безпечностi та якостi, щодо експертної оцiнки спiввiдношення користь/ризик лiкарського засобу, що пропонується до державної реєстрацiї (перереєстрацiї), щодо внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв та рекомендацiї його до державної реєстрацiї (перереєстрацiї) або внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв наказую:

     1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лiкарських засобiв України лiкарськi засоби (медичнi iмунобiологiчнi препарати) згiдно з перелiком (додаток 1)*.

     2. Перереєструвати та внести до Державного реєстру лiкарських засобiв України лiкарськi засоби (медичнi iмунобiологiчнi препарати) згiдно з перелiком (додаток 2)*.

     3. Внести змiни до реєстрацiйних матерiалiв та Державного реєстру лiкарських засобiв України на лiкарськi засоби (медичнi iмунобiологiчнi препарати) згiдно з перелiком (додаток 3)*.

     4. Вiдмовити у державнiй реєстрацiї/перереєстрацiї та внесеннi змiн до реєстрацiйних матерiалiв та Державного реєстру лiкарських засобiв України лiкарських засобiв згiдно з перелiком (додаток 4)*.

____________
     * Не наводиться.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Комарiду О. О.

Мiнiстр Вiктор ЛЯШКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.