НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 12.06.2000 р. N 18-112/1808

 

Юридичний департамент Кримському республiканському, по м. Києву i Київськiй областi територiальним управлiнням НБУ, операцiйному управлiнню НБУ, департаментам НБУ, комерцiйним банкам


     У зв'язку iз неоднозначним розумiнням порядку реєстрацiї договорiв про залучення коштiв в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв на умовах субординованого боргу роз'яснюємо наступне. Вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку комерцiйних банкiв України, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 21 листопада 1997 року N 388, субординований борг - це позика, за якою в договiрному порядку погоджено, що в разi лiквiдацiї або банкрутства боржника сплата буде здiйснена пiсля задоволення вимог усiх iнших кредиторiв.

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв та застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства", що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за позиченими у них коштами, пiдлягають реєстрацiї Нацiональним банком України.

     На виконання згаданого Указу Президента України постановою Правлiння НБУ вiд 22 грудня 1999 року N 602 затверджено Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими кредитами, позиками (зi сплатою вiдсоткiв за користування чи без такої сплати) в iноземнiй валютi, в тому числi поворотної фiнансової допомоги. Це Положення передбачає обов'язкову реєстрацiю таких надходжень коштiв шляхом видачi реєстрацiйних свiдоцтв.

     Незважаючи на це, окремi комерцiйнi банки та окремi територiальнi управлiння НБУ невiрно вважали, що реєстрацiя такого субординованого боргу згiдно iз Порядком надання дозволу на врахування залучених коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу, затвердженим постановою Правлiння НБУ N 518 вiд 25 жовтня 1999 року, надає право не отримувати свiдоцтво про реєстрацiю вiдповiдних договорiв. Така позицiя є невiрною i не грунтується на чинних нормативно-правових актах, оскiльки реєстрацiя субординованого боргу i реєстрацiя договорiв про залучення коштiв вiд нерезидентiв на згаданих умовах переслiдують рiзнi цiлi i необхiднi для здiйснення регулювання рiзних правовiдносин.

     У зв'язку iз зазначеним та з метою уникнення судових спорiв комерцiйним банкам, якi залучили вiд нерезидентiв кредити, позики (зi сплатою вiдсоткiв за користування чи без такої сплати) в iноземнiй валютi, в тому числi поворотну фiнансову допомогу на умовах субординованого боргу i не отримали свiдоцтва про реєстрацiю вiдповiдних договорiв, необхiдно протягом трьохденного термiну подати документи для реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими кредитами, позиками (зi сплатою вiдсоткiв за користування чи без такої сплати) в iноземнiй валютi, в тому числi поворотної фiнансової допомоги - у вiдповiдностi з Порядком, затвердженим постановою Правлiння НБУ N 518 вiд 25 жовтня 1999 року. У разi неподання у зазначений термiн документiв для реєстрацiї до таких банкiв мають застосовуватись санкцiї, передбаченi ст. 16 Декрету КМ України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" (15-93).

Заступник Голови Я. Ф. Солтис
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.