ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

     При здiйсненнi мiжнародних перевезень з використанням автомобiльного транспорту широке застосування отримали перевезення товарiв за процедурою Мiжнародних дорожнiх перевезень (МДП) на умовах Конвенцiї МДП. Застосування положень цiєї Конвенцiї в Українi передбачено Законом України вiд 15.07.94 N 117/94.

     Для перевезення товарiв на умовах Конвенцiї МДП транспортний засiб має бути допущено до таких перевезень, що пiдтверджується Свiдоцтвом про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.11.2017 N 953 "Про затвердження Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року та Iнструкцiї про заповнення книжки МДП"). Порядок реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року визначає умови виконання мiжнародних дорожнiх перевезень, правила допущення суб'єктiв господарювання України до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на товари, що перевозяться мiж митницями ДФС з дотриманням вимог Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року, вiдповiдальнiсть держателя книжки МДП та гарантiйного об'єднання за порушення МДП. Iнструкцiя про заповнення книжки МДП визначає порядок заповнення граф книжки МДП на митнiй територiї України пiд час перевезення товарiв мiж митницями ДФС з дотриманням умов Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року.

     Мiжнароднi страховики системи МДП надали згоду на збiльшення суми гарантiї по кожнiй книжцi МДП та iCarnet в Українi до 100 тис. євро з 1 липня 2016 року.

     Ваучер TIR+ це комп'ютеризована пiдвищена фiнансова гарантiя сплати митних платежiв пiд час транзитних перевезень по територiї України товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у розмiрi 100000 євро по кожному ваучеру, використаному разом з книжкою МДП. Тобто, завдяки ваучеру TIR+ сума гарантiї за книжкою МДП збiльшується до 200 тисяч євро (100000 євро за книжкою МДП + 100000 євро за одним ваучером TIR+) (див. лист Державної фiскальної служби України вiд 12.12.2016 N 39482/7/99-99-18-02-01-17).

     В якостi нацiонального гаранта, який у випадку недоставки товарiв компенсує суми обов'язкових платежiв до Державного бюджету, в Українi визнана Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв (АсМАП).

     Автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що використовується для перемiщення товарiв через митний кордон України, не потребує окремої митної декларацiї, якщо пiд час такого перемiщення декларуються товари, якi перевозяться цим автотранспортним засобом.

     Вiдомостi про автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларацiї, за якою оформлено цi вантажi, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцiєю про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року, товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провiзних та iнших супровiдних документiв, передбачених законодавством. (див. статтю 221 Митного кодексу України)

     Порожнi автотранспортнi засоби комерцiйного призначення та автотранспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв через митний кордон України, декларуються шляхом подання нацiональних реєстрацiйних документiв. (див. статтю 222 Митного кодексу України)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.