КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 14 березня 2001 р. N 244


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 березня 2001 р. N 244

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     1. В абзацi четвертому пункту 7 та в абзацi другому пункту 14 Положення про порядок проведення експертизи в галузi експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107), слова "Комiсiї з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" замiнити словами "Комiтету з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України".

     2. У Положеннi про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50; 1999 р., N 24, ст. 1107):

     а) пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16. Суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi укладають зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) про експорт товарiв, рекомендується вносити до них вiдомостi про:

     мету i мiсце використання товарiв;

     кiнцевого користувача товарiв;

     кiнцеве призначення та кiлькiсть товарiв;

     зобов'язання iноземного суб'єкта господарської дiяльностi про те, що:

     - отриманi з України товари не реекспортуватимуться i не передаватимуться будь-кому, крiм кiнцевого користувача, без письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;

     - вiн надасть сертифiкат кiнцевого користувача, iмпортний сертифiкат або iнший документ, який мiстить гарантiї уповноваженого на це державного органу держави призначення товарiв щодо їх кiнцевого використання;

     - вiн надасть сертифiкат пiдтвердження доставки товарiв або iнший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави призначення товарiв, яким пiдтверджується ввезення товару чи кожної партiї такого товару на територiю цiєї держави.

     За рекомендацiєю Держекспортконтролю до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може бути внесено зобов'язання iноземного суб'єкта господарської дiяльностi про надання експортеру або вiдповiдним державним органам України права на здiйснення контролю за доставкою товарiв кiнцевому користувачу та/або проведення перевiрок використання за призначенням товарiв, що експортуються з України.

     До зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, експортер може вносити положення про охорону прав його iнтелектуальної власностi або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи.

     У випадках коли передбачається експорт товарiв, якi є матерiальними носiями iнформацiї, що вiднесена до державної таємницi, в контрактi може обумовлюватися така форма доставки, яка забезпечує постiйну охорону таких товарiв до їх отримання користувачем, а також охорону державної таємницi.

     У разi невнесення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) положень, передбачених абзацами другим - десятим цього пункту, вiн зобов'язаний отримати вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi та надати Держекспортконтролю документи, якi мiстять зазначенi у цих абзацах вiдомостi, зобов'язання чи гарантiї.

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) про експорт товарiв вiйськового призначення через iноземного суб'єкта господарської дiяльностi - посередника може бути укладений лише за наявностi у нього повноважень на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй з товарами вiйськового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на територiї якої зареєстровано зазначеного посередника";

     б) абзац другий пункту 17 виключити;

     в) в абзацi другому пункту 18 слова "Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" замiнити словами "Комiтетом з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України".

     3. У Положеннi про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107):

     а) у пунктi 14 слова "Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" замiнити словами "Комiтетом з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України";

     б) пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15. Суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi за результатами переговорiв укладають зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) про експорт товарiв, рекомендується вносити до них вiдомостi про:

     мету i мiсце використання товарiв;

     кiнцевого користувача товарiв;

     кiнцеве призначення та кiлькiсть товарiв;

     зобов'язання iноземного суб'єкта господарської дiяльностi про те, що:

     - отриманi з України товари не реекспортуватимуться i не передаватимуться будь-кому, крiм кiнцевого користувача, без письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;

     - вiн надасть сертифiкат кiнцевого користувача, iмпортний сертифiкат або iнший документ, який мiстить гарантiї уповноваженого на це державного органу держави призначення товарiв щодо їх кiнцевого використання;

     - вiн надасть сертифiкат пiдтвердження доставки товарiв або iнший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави призначення товарiв, яким пiдтверджується ввезення товару чи кожної партiї такого товару на територiю цiєї держави.

     За рекомендацiєю Держекспортконтролю до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може бути внесено зобов'язання iноземного суб'єкта господарської дiяльностi про надання експортеру або вiдповiдним державним органам України права на здiйснення контролю за доставкою товарiв кiнцевому користувачу та/або проведення перевiрок використання за призначенням товарiв, що експортуються з України.

     До зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, експортер може вносити положення про охорону прав iнтелектуальної власностi або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи.

     У випадках коли передбачається експорт товарiв, якi є матерiальними носiями iнформацiї, що вiднесена до державної таємницi, в контрактi може обумовлюватися така форма доставки, яка забезпечує постiйну охорону таких товарiв до їх отримання користувачем, а також охорону державної таємницi.

     У разi невнесення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) положень, передбачених абзацами другим - десятим цього пункту, вiн зобов'язаний отримати вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi документи, якi мiстять зазначенi у цих абзацах вiдомостi, зобов'язання чи гарантiї.

     Зазначенi вiдомостi, а також зобов'язання чи гарантiї iноземного суб'єкта господарської дiяльностi за згодою Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) у випадках здiйснення експорту товарiв до держав - учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю за перелiком, що додається до цього Положення.

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) про експорт товарiв вiйськового призначення через iноземного суб'єкта господарської дiяльностi - посередника може бути укладений лише за наявностi у нього повноважень на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй з товарами вiйськового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на територiї якої зареєстровано зазначеного посередника".

     4. У Положеннi про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107):

     а) у пунктi 7:

     абзац сiмнадцятий виключити;

     доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "наявнiсть у пiдприємства (установи, органiзацiї):

     лiцензiї на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею (у разi коли суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi має намiр здiйснювати експорт, iмпорт товарiв, якi є матерiальними носiями iнформацiї, що вiднесена до державної таємницi);

     нормативних документiв, якi регулюють дiяльнiсть у галузi вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю;

     узгоджених з Мiноборони, Держпромполiтики та СБУ тактико-технiчних характеристик зразкiв озброєння та вiйськової технiки, а також основних даних щодо науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт iз створення (модернiзацiї) зразкiв озброєння та вiйськової технiки, якi можуть бути предметом обговорення пiд час проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi;

     можливостей для виконання робiт, надання послуг вiйськового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та технологiй, у тому числi з метою вiдновлення технiчного ресурсу товарiв вiйськового призначення;

     кредиторської та дебiторської заборгованостi";

     б) у текстi Положення слово "МЗЕЗторг" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна комiсiя з питань вiйськово-промислового комплексу" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнпромполiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держпромполiтики" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "Комiсiя з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Комiтет з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У пунктi 2 та в абзацi дев'ятнадцятому пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 651 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 16, ст. 672), слова "Комiсiї з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" замiнити словами "Комiтету з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю при Президентовi України".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.