ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

13.05.09 N 13-23/193

 

Першому заступнику начальника Київської регiональної митницi
Iванченку Е.П.


     З метою уникнення випадкiв ухилення суб'єктiв ЗЕД вiд сплати митних платежiв у повному обсязi шляхом невiрної класифiкацiї товарiв за УКТ ЗЕД, пропоную з 20.05.09 при митному оформленнi товарiв в режимi IМ40, котрi заявляються за кодами УКТ ЗЕД, зазначеними у графi 2 додатку, направляти до вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв (далi ВН та КТ) запити, вiдповiдно до п. 26 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням ВМД, затвердженого наказом ДМСУ вiд 26.04.05 N 314, з обов'язковим погодженням керiвництвом пiдроздiлiв митного оформлення (далi ПМО).

     При необхiдностi вiдбору проб (зразкiв) товару посадовим особам ПМО неухильно дотримуватись вимог наказiв ДМСУ вiд 14.01.09 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв" вiд 14.09.07 N 760 "Про внесення змiн до наказу Державної митної служби України вiд 23.12.02 N 719".

     З метою спрощення митного контролю, перевiрку правильностi класифiкацiї товарiв, перелiк яких наведений у додатку, здiйснювати на рiвнi посадової особи пiдроздiлу митного оформлення, що уповноважена на виконання вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифiкацiї товарiв та iнших предметiв для цiлей митного оформлення (далi уповноважена особа ПМО), при виконаннi однiєї з наступних умов:

     1) при митному оформленнi товарiв з поданням преференцiї, згiдно з класифiкатором звiльнень вiд обкладанням ввiзним митом, в тому числi вiдповiдно до угод про вiльну торгiвлю;

     Уразi виникнення обґрунтованих зауважень уповноважена особа ПМО готує запит до ВН та КТ.

     2) при митному оформленнi товару митною вартiстю менше 1000 гривень.

     У разi, якщо за однiєю ВМД сумарна вартiсть товарiв, що входять до перелiку товарiв згiдно з додатком, перевищує 1000 гривень, питання класифiкацiї передається на розгляд до ВН та КТ.

     При митному оформленнi товарiв включених до перелiку, щодо яких вже були застосованi процедури класифiкацiї та було прийнято рiшення, винесене до 01.01.08, а також рiшення з позначкою в реєстрацiйному номерi "КТ6", здiйснювати повторний запит до ВН та КТ.

     Митне оформлення товарiв, до яких були застосованi процедури класифiкацiї та було прийнято рiшення про визначення коду товару, можна здiйснювати на пiдставi рiшення про визначення коду товару, яке було надано ранiше за умов, що залишаються незмiнними - вiдправник (експортер), одержувач (iмпортер), виробник товару, торгова марка, модель, артикул, склад, властивостi.

     За умови, якщо артикульний номер товару мiстить в собi iнформацiю, яка не впливає на його класифiкацiю згiдно з УКТ ЗЕД (наприклад, розмiр, колiр), митне оформлення товару здiйснюється на пiдставi ранiше винесеного рiшення на iдентичний товар. У разi, якщо артикульний номер товару мiстить iнформацiю щодо його складу, конструктивного та функцiонального призначення, i змiна такого артикулу може призвести до змiни визначальних для класифiкацiї за УКТ ЗЕД показникiв, то в такому випадку направляється запит до ВН та КТ.

     За необхiднiстю та при наявностi обґрунтованих пiдстав посадова особа ПМО має право iнiцiювати проведення контрольної перевiрки правильностi класифiкацiї товару, що заявляється до митного оформлення за кодами УКТ ЗЕД, зазначеними у графi 2 додатку, i на якi ВН та КТ було прийнято рiшення про визначення коду товару.

     Наявнiсть попереднього класифiкацiйного рiшення на товар, котрий класифiкується за кодами УКТ ЗЕД, зазначеними у графi 2 додатку, не звiльняє вiд обов'язкового залучення ВН та КТ.

     Начальникам ПМО необхiдно вжити заходи щодо ознайомлення до 20.05.09 суб'єктiв ЗЕД з додатком до даної службової записки.

     З 20.05.09 службовi записки ВН та КТ вiд 23.10.08 N 13-23/466, вiд 15.12.08 N 13-23/561, вiд 23.02.09 N 13-23/65 вважати такими, що втратили чиннiсть.

     Додаток: 3 арк.

Начальник ВН та КТ О.В. Нiтун

 

Додаток
до службової записки
вiд 13.0509 N 13-23/193

Перелiк товарiв, перевiрка правильностi класифiкацiї яких здiйснюється з залученням ВН та КТ

N
п/п
Задекларований код товару згiдно з УКТ ЗЕД Заходи
1 2 3
1 0304 20 94 00
(тiльки фiле пангасiуса морожене та фiле тiлапiї морожене)
- проведення митного огляду;
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї.
2 0804
(тiльки плоди сушенi)
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
3 0910 50 00 00
0910 91 90 00
0910 99 99 00
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
4 1902 30 10 00
1902 30 90 00
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
5 2007 99 93 00
2007 99 98 10
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
6 2008 11 92 00
2008 19 13 00
2008 19 19 00
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
7 2009 39 39 10 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
8 2106 90 98 90
(тiльки бiологiчно активнi добавки, дiєтичнi добавки)
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
9 2520 20 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
10 3208 90 99 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
11 3402 11 - 3402 19 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
12 3505 10 10 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
13 3808 40 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
14 3812 30 80 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
15 3824 60 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
16 3904 22 00 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
17 3905 21 00 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
18 3923 29 90 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
19 3925 90 10 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- технiчна документацiя;
- каталог виробника.
20 3926 90 99 90
(тiльки товари, якi мають ознаки крiпильних виробiв)
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- технiчна документацiя.
21 4820 50 00 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв.
22 5407,
крiм
5407 10 00 00
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
23 5408,
крiм
5408 10 00 00
- проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
24 5512 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
25 5513 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання якiсної документацiї, товаросупровiдної документацiї (два пакети).
26 5702 42 00 00 - проведення митного огляду;
- фотографування;
- документи щодо сировини та способу виготовлення товару.
27 6112 11 00 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв.
28 6108 32 11 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв.
29 6108 39 00 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв.
30 6307 90 99 00 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- технiчна документацiя.
31 6808 - проведення митного огляду;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- технiчна документацiя;
- каталог виробника.
32 7318 23 00 90 - проведення митного огляду;
- вiдбiр зразкiв.
33 7615 20 00 00
(тiльки душовi кабiни)
- проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
34 8403 10 10 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
35 8427 20 19 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
36 8427 90 00 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
37 8438 20 00 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
38 8471 60 00 00
(тiльки монiтори рiдкокристалiчнi, плазмовi панелi)
- проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- iнструкцiя з експлуатацiї.
39 8479 10 00 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
40 8525 20 91 00
(крiм мобiльних телефонiв)
- проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
41 8529 90 88 00 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
42 8716 39 59 30 - проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- каталог виробника.
43 9018 90 85 90
(тiльки пробiрки, системи збору кровi)
- проведення митного огляду;
- каталог виробника.
44 9021 10 10 00
(тiльки бандажi та пояси трикотажнi, еластичнi, устiлки)
- проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- каталог виробника.
45 9021 90 90 00
(тiльки устiлки)
- проведення митного огляду;
- надання технiчної документацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв;
- каталог виробника.
 
Начальник ВН та КТ
О.В. Нiтун
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.