ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РIВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Рiвне

08.04.11 N 135


Про затвердження Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття"

     З метою мiнiмiзацiї ризикiв при здiйсненнi процедур митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, посилення контролю за митним оформленням окремих видiв товарiв в частинi контролю за базою оподаткування товарiв та правильнiстю визначення країни їх походження, недопущення випадкiв невiрної класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД, попередження митних правопорушень суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, визначення кодiв митних процедур у вiдповiдностi до наказу Держмитслужби України вiд 31.01.11 N 66 "Про затвердження класифiкаторiв, якi використовуються при застосуваннi автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками" наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" (додаток).

     2. Начальникам пiдроздiлiв митницi, посадовi особи яких приймають участь в митному контролi та митному оформленнi товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, забезпечити належний контроль за повнотою збереження iнформацiї про здiйснення митних процедур до бази даних митницi за допомогою ПIК АСМО (роздiл ПIК АСМО "Результати митного контролю за ВМД") вiдповiдно Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.10 N 1467, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.11 за N 180/18918.

     3. Начальникам митних постiв та вiддiлiв митного оформлення митницi забезпечити неухильне виконання додаткових заходiв митного контролю при митному оформленнi товарiв, згiдно затвердженого Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" вiдповiдно до визначених митних процедур.

     4. Накази Рiвненської митницi вiд 28.02.11 N 70 "Про затвердження Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" та вiд 24.03.11 N 111 "Про внесення змiн до Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" вважати такими, що втратили чиннiсть.

     5. Заступникам начальника митницi, начальникам митних постiв, вiддiлiв митного оформлення, адмiнiстрування митних платежiв, контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв, органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв, забезпечити належний контроль за пiдтриманням в актуальному станi Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття". За результатами аналiзу ефективностi запроваджених додаткових заходiв митного контролю при здiйсненнi митного оформлення окремих видiв товарiв, iнiцiювати внесення змiн та доповнень до Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття".

     6. Начальнику вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв Меркулову О.I. забезпечити узагальнення пропозицiй вiд структурних пiдроздiлiв митницi та внесення змiн та доповнень до Перелiку товарiв "групи ризику" та "групи прикриття".

     7. З метою здiйснення вiдповiдних заходiв контролю при митному оформленнi товарiв "групи ризику" та "групи прикриття", начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики Гончаренку Д.I. направити у Регiональну iнформацiйну митницю наказ з Перелiком товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" для iмплементацiї до програмного iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006".

     8. Заступнику начальника вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Шустовiй Н.Є. довести наказ до вiдома начальникiв пiдроздiлiв митницi згiдно з листом розсилки.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.

В.о. начальника митницi О.I.Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Рiвненської митницi
08.04.11 N 135

Перелiк товарiв "групи ризику" та "групи прикриття"

1. Iмпорт (ВМД типу IМ 40 Г, IМ 40, IМ 40 ТД, IМ 40 НД)

N з/п Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Пiдстави застосування митних процедур Заходи митного контролю
1 0102 10 10 00 Велика рогата худоба, жива: чистопороднi племiннi тварини: нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0102905100, 0102905900
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 211)
2 0103 10 00 00 Свинi, живi: чистопорднi племiннi тварини Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 010391, 010392
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
3 02 М'ясо та харчовi м'яснi субпродукти Заборона ввезення з певних країн; ст.282, 283 МКУ; ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП "Про перевiрку та заповнення граф сертифiката походження товарiв загальної форми", лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". 1. Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (код митної процедури 161);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
3. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 241)
3.1. 0203 29 55 00 Вiдруби м'яса свiйських свиней, мороженi, обваленi (тримiнг, пахвина без шкiри). Товар групи "прикриття". В залежностi вiд % вмiсту жиру або чiткої iдентифiкацiя окремих вiдрубiв свинини (фiлейнi частини, грудинка, окiст) значно вiдрiзняється рiвень митної вартостi товару. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 211)
3.2. 0206 49 20 00 Їстивнi субпродукти свiйських свиней мороженi. Товар групи "прикриття" для вiдрубiв свинини товарної позицiї 0203 (наприклад "баки", "нiжки", "хвости") значно вiдрiзняється рiвень митної вартостi.
Товари, якi класифiкуються за кодом 0206 49 20 00 згiдно з УКТЗЕД, можуть бути товарами "прикриття" для товарiв товарної позицiї 0203 (вiдруби свинини наприклад "баки", "нiжки", "хвости") (ставка ввiзного мита 10 %, 12 %), крiм того - рiзнi рiвнi митної вартостi.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 211)
3.3. 0207 14 70 00 Частини тушок та субпродукти свiйських курей, мороженi, iншi. Товар групи "прикриття" для iнших товарiв товарної пiдкатегорiї 020714, за якими значно вiдрiзняється рiвень митної вартостi Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
4. 0303 - 0304 Риба Заборона ввезення з певних країн; ст.282, 283 МКУ; ст. 10 ЗУ N 486/IV вiд 06.02.03; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП "Про перевiрку та заповнення граф сертифiката походження товарiв загальної форми". 1. Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (код митної процедури 161);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 241)
4.1. 0303 19 00 00 Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), морожений Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 03032110 00, 0303212000, 0303218000
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
4.2. 0303 39 70 90 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304: камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cinoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крiм печiнки, iкри та молочка Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0303 39 30 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
4.3. 0303 51 00 00 Оселедцi, салака (Clupea harengus, Clupea pallasii), мороженi, крiм печiнки, iкри та молочка Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0303 71 80 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
4.4. 0303 79 19 90 Риба прiсноводна, морожена Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0303 79 11 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
4.5. 0303 80 90 00 Печiнка, iкра та молочко, мороженi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 1604 30 10 00, 1604 30 90 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
5 0306 29 10 00 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або у парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi. Сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 1605 40 00 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
6 0801 11 00 00 Горiхи кокосовi, висушенi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2008 19 11 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
7 0801 32 00 10 Горiхи кеш'ю без шкарплупи, свiжi або сушенi у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2008 19 11 00, 0801 32 00 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
8 0802 11 90 10 Мигдаль у шкiрцi, негiркий, свiжий або сушений, у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг Товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0802 11 90 90, 0802 11 10 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
9 0802 12 90 10 Мигдаль без шкiрки, негiркий, у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг Товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 0802 12 90 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
10 0806 20 90 00 Виноград сушений Товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2008 99 43 00, 2008 99 99 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
11 1006 40 00 00 Рис битий Товар групи "прикриття", можлива неправильна класифiкацiя товару з метою зменшення розмiру ввiзного мита. Товар "рисова крупа" може заявлятись пiд виглядом товару "рис битий" 1. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221 );
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
12 1511 90 99 00 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнована або нерафiнована, але без змiни хiмiчного складу Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi";
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 1516, 1517.
1. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
13 1517 90 99 Сумiшi олiй для виробництва харчових продуктiв Лист Держмитслужби України вiд 19.02.11 N 11/1-10.16/2720 "Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
14 1601 - 1602 Вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв... Заборона ввезення з певних країн; ст..282, 283 МКУ; ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП "Про перевiрку та заповнення граф сертифiката походження товарiв загальної форми". 1. Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (код митної процедури 161);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 241)
15 1701 99 10 00 Цукор бiлий Правомiрнiсть застосування преференцiйного режиму оподаткування Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 241)
16 1803 10 00 00 Какао-паста, незнежирена Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановленi "0" ставки ввiзного мита;
товар групи "прикриття". При наявностi у какао-пастi вмiсту жиру 48 - 54 % товар повинен класифiкуватись у товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 1803 10 00 00. У разi коли какао-паста повнiстю або частково знежирена, товар класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 1803 20 00 00 (ставка ввiзного мита 0%). Какао-паста, що мiстить добавки цукру включається у товарну позицiю УКТЗЕД 1806 (ставка ввiзного мита 10 %).
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
17 2005 20 10 00 Картопля у виглядi борошна, круп або пластiвцi. Товар групи "прикриття". Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 1105: 1) продукти цiєї товарної позицiї можуть бути полiпшенi доданням дуже невеликих кiлькостей антиокислювачiв, емульгаторiв чи вiтамiнiв (перелiк дозволених добавок є вичерпним); 2) до цiєї товарної позицiї не включаються продукти, якi в результатi додання iнших речовин набули властивостей готових картопляних продуктiв. При доданнi в такi продукти iнших iнгредiєнтiв (наприклад, консервантiв, стабiлiзаторiв, барвникiв) їх необхiдно класифiкувати в товарнiй пiдкатегорiї 2005 20 10 00. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
18 2103 90 90 00 Смако-ароматичнi сумiшi Товар групи "прикриття". Смаковi добавки можуть бути задекларованi як iншi харчовi продукти за кодом УКТЗЕД 2106 90 98 90 або як ароматизатори в товарнiй позицiї УКТЗЕД 3302 шляхом приховування iнформацiї про наявнiсть смакових компонентiв. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
19 2106 90 98 90 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi Товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2106 90 92 00, 2106 90 98 60, 1806, 1901
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
20 2309 90 99 10 Попереднi сумiшi (премiкси) Товар групи "прикриття". Рiзниця мiж товаром групи "прикриття" та "ризику" полягає в тому, що у товарi "прикриття" -
(a) ферменти, в яких молекула складається лише з бiлка (наприклад, пепсин, трипсин, уреаза);
(b) ферменти, в яких молекула складається з бiлка, зв'язаного з небiлковою сполукою низької молекулярної маси, що дiє як кофактор. Цi продукти звичайно мають кристалiчну форму i призначенi для використання здебiльшого у медицинi або в наукових дослiдженнях. А товар групи "ризику" - цi готовi продукти, вiдомi в торгiвлi як "премiкси", являють собою складнi сумiшi, що складаються з ряду речовин (iнодi називаних добавками), склад i спiввiдношення яких змiнюються залежно вiд вимог тваринництва.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
21 2701 - 2702 Вугiлля кам'яне, антрацит, брикети, котуни з кам'яного вугiлля; лiгнiт, буре вугiлля Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України".
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
22 2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), англомерований або неангломерований Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на який встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 2530 90 98 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
23 2707 50 10 00
2707 50 90 00
Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi: iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 2710
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури - 211)
24 2709 00 10 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв): газовий конденсат природний Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 2710 11
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
25 2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв): iншi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 2710
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
26 2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 11
2710 11 45 99
Бензини моторнi iз вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 11 41 11, 2710 11 41 19, 2710 11 49 11, 2710 11 49 99
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
27 2710 19 31 30 Газойлi для специфiчних процесiв переробки iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00, 2710 19 31 20, 2710 19 35 20, 2710 19 41 20, 2710 19 31 10, 2710 19 35 10, 2710 19 41 10
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
28 2710 19 41 10 Газойлi (дизельне паливо) iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
29 2710 19 41 20 Газойлi (дизельне паливо) iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00, 2710 19 31 10, 2710 19 35 10, 2710 19 41 10
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
30 2710 19 41 30 Газойлi (дизельне паливо) iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,05 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00, 2710 19 31 20, 2710 19 35 20, 2710 19 41 20, 2710 19 31 10, 2710 19 35 10, 2710 19 41 10
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
31 2710 19 45 00 Газойлi (дизельне паливо) iз вмiстом сiрки бiльш як 0,05 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00, 2710 19 31 20, 2710 19 35 20, 2710 19 41 20, 2710 19 31 10, 2710 19 35 10, 2710 19 41 10
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
32 2710 19 49 00 Газойлi (дизельне паливо) iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.% Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2707 50, 2709 00, 2710 19 31 30, 2710 19 35 30, 2710 19 41 30, 2710 19 45 00, 2710 19 31 20, 2710 19 35 20, 2710 19 41 20, 2710 19 31 10, 2710 19 35 10, 2710 19 41 10
Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в український ВМД (ДКПТ), вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) ВМД сумiжної сторони (книжцi МДП), ( код митної процедури 112)
33 2815 11 00 00 Гiдроксид натрiю (сода каустична) у твердому станi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2836 20 00 00, 2836 30 00 00, 3804 00 90 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
34 2815 12 00 90 Гiдроксид натрiю (сода каустична) у водному розчинi (рiдкий лiг каустичної соди): Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2815 12 00 10
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
35 2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2608 00 00 00, 2620 19 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
36 2825 80 00 00 Оксиди стибiю, сурьми Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2617 10 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
37 2833 21 00 00 Сульфати магнiю Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2530 20 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
38 2901 10 00 00 Вуглеводнi ациклiчнi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710, 2711
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
39 2929 10 90 00 Iзоцiанати Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 3909 50 90 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
40 3004 Фармацевтичнi товари, лiки, профiлактичнi препарати Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 2208, 2105, 15
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
41 3102 30 90 00 Нiтрат амонiю не у водному розчинi Товар групи "прикриття". Товари цiєї товарної пiдкатегорiї можуть класифiкуватись за кодами УКТЗЕД 2834 29 80 00 (ставка ввiзного мита 2 %), 3105 20 10 00 (ставка ввiзного мита 5 %). Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
42 3206 11 00 90 Пiгменти та препарати, виготовленi на основi дiоксину титану Товар групи "прикриття".
Можливе декларування товарiв однiєї позицiї пiд кодом 3206 11 00 10 з метою заниження ставки ввiзного мита
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
43 3215 11 00 00
3215 19 00 00
Фарба друкарська Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 3215 90 10 00, 3215 90 80 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
44 3304 99 00 00 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою; засоби для манiкюру Лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
45 3402 20 90 00 Засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi: мийнi засоби та засоби для чищення Лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
46 3808500000
3808912000
3808913000
3808914090
3808919000
3808921000
3808922000
3808923090
3808924090
3808925090
3808926000
3808929000
3808931190
3808931300
3808931590
3808931700
3808932100
3808932300
3808932790
3808933000
3808941000
3808939000
3808942000
3808949000
3808991000
3808999000
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дзiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад стрiчки, обробленi сiркою, гноти, свiчки i папiр, липкий вiд мух) Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
Товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 3808911000, 3808914010, 3808923010, 3808924010, 3808925010, 3808931110, 3808931510, 3808932710, 3808932720
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
47 3816 00 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 Товар групи "прикриття".
У товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3816 00 00 00 можуть декларуватись цементи за кодами УКТЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00, 2523 90 10 00, 2523 90 80 00 зi ставкою ввiзного мита 10 %.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
48 3901 10 10 00
3901 10 90 00
3901 20 90 00
Полiмери етилену в первинних формах Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
З метою ухиляння вiд сплати митних платежiв, в товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3901 10 90 00 можуть декларувати товари "сополiмери полiетилену" товарної пiдпозицiї УКТЗЕД 3901 90.
Лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi".
Товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 3901 90 10 00, 3901 90 20 00, 3901 90 90 90
1. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
49 3902 10 00 00 Полiмери пропiлену Лист ДМСУ вiд 25.04.08 N 11/2-16/4774-ЕП "Про рiвнi цiн на полiпропiлен та посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi полiпропiлену та виробiв з нього". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
50 3903 Полiмери стиролу Лист ДМСУ вiд 25.04.08 N 11/2-16/4767-ЕП "Про рiвнi цiн на полiстирол та посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi полiстиролу та виробiв з нього". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
51 3904 10 00 90 Полiвiнiлхлорид у первинних формах не змiшаний з iншими речовинами, iнший Товар групи "прикриття".
Рiзниця мiж товаром "ризику" та товаром "прикриття" полягає в наявностi пластифiкатора. У разi, якщо пластифiкатор вiдсутнiй, класифiкацiя полiвiнiлхлориду вiдбувається в товарнiй пiдкатегорiї 3904 21 00 00 з бiльш високим рiвнем оподаткування ввiзним митом.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
52 3916 20 10 90 Прути, стрижнi та профiлi фiгурнi з полiмерiв вiнiлхлориду Лист ДМСУ вiд 20.06.08 N 11/2-16/6798-ЕП "Щодо довiдкового рiвня цiн на профiль з ПВХ при iмпортi в Україну"; лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
53 4011 20 10 00 Шини пневматичнi гумовi, новi для автобусiв та вантажних автомобiлiв з iндексом навантаження не бiльш як 121 Товар групи "прикриття" для товарiв за кодом 4011100090 з бiльшим рiвнем оподаткування. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
54 4410 21 00 00 Плити деревостружковi (OSB) Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
55 4808 Папiр туалетний або аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 3307
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
56 4810 29 80 00 Папiр та картон покритi з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами для письма друку та iнших графiчних цiлей, iз змiстом волокон бiльш як 10 мас%... Товар групи "прикриття".
Рiзниця мiж товаром "ризику" "Папiр пакувальний багаташаровий з вибiленим зовнiшнiм шаром" та товаром "прикриття" "Папiр пакувальний " полягає в наявностi шарiв у складi матерiалу товару.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
57 5511 - 5512,
5515
Синтетичнi тканини iз незначним вмiстом вовни Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України", лист ДМСУ вiд 03.09.07 N 11/7-16/8974 "Про посилення контролю правильностi визначення митної вартостi тканин, що мiстять вовну" 1. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
58 5601 - 5604 Матерiали нетканi Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
59 5702 42 90 00 Килими ворсовi з штучних волокон Товар групи "прикриття".
Рiзниця мiж товаром групи "прикриття" чи "ризику" є спосiб виготовлення товару коли текстильна нитка вводиться в готову пiдкладку з подальшим закрiпленням їх гумовим чи пластмасовим покриттям.
Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України".
1. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
60 5705 Килими та iншi покриття для пiдлоги Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
61 6001 Полотно ворсове Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України", антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, заниження митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
62 7603 20 00 00 Порошки з шаруватою структурою та луска алюмiнiєва Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 3212 90 31 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
63 7604 10 90 00 Профiлi з алюмiнiю нелегованого Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 7610 90 90 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
64 7607 11 10 00 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, без основи) завтовшки менш як 0,021 мм Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 3212 10 90 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
65 7608 20 89 00 Незварнi труби та трубки з алюмiнiєвих сплавiв Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 7610 90 90 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
66 7616 10 00 00 Скоби з алюмiнiю Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8305 20 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
67 8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товар групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8311 30 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
68 8403 10 10 00 Котли для центрального опалення з ливарного чавуну потужнiстю не бiльш як 100кВт Товар групи "прикриття".
Рiзниця мiж товаром групи "прикриття" та "ризику" полягає в матерiалi виготовлення котла, це чавунний котел, або це - стальний. В даних випадках обов'язкове проведення митного огляду iз вивченням технiчної документацiї, що супроводжує даний товар.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
69 8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне та морозильне обладнання, електричне та iнших типiв Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249 "Про внесення доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України", антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, заниження митної вартостi", антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". 1.Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
2. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 241)
70 8419 89 98 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8415), для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, зокрема обладнання для копчення сирих ковбас, тощо Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 7309 00 59 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
71 8424 81 10 00 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбрискування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8705909090
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
72 8426 Iншi машини й апарати самохiднi, на колiсному ходу Товар групи "прикриття".
Ризик полягає в можливостi декларування автокранiв товарної пiдкатегорiї 8705 10 00 00 пiд виглядом пiдiймальних самохiдних кранiв на колiсному ходу пiдкатегорiї 8426 41 00 00.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
73 8428 33 00 00 Стрiчковi елеватори та конвеєри безперервної дiї для товарiв або матерiалiв: Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8422 30 00 99
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
74 8432 40 10 00 Розподiльники мiнеральних добрив Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8705 90 90 90, 8716 20 00 00, 8716 40 00 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
75 8433 51 - 8433 53,
8433 59
Iншi машини для збирання врожаю; машини й механiзми для обмолоту Лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221);
76 8434 20 00 00 Обладнання для обробки та переробки молока Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8418 10 20 98, 8418 10 80 98, 8421 11 00 00, 8422 19 00 00, 8422 20 00 00, 8422 30 00 10, 8422 30 00 91, 8422 30 00 99, 8422 40 00 10
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
77 8436 10 00 00 Машини та механiзми для приготування кормiв для тварин Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8424 81 99 00, 8424 89 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
78 8436 80 99 00 Iнше обладнання для сiльського господарства Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8424 81 99 00, 8424 89 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
79 8474 39 10 00 Обладнання для змiшування або перемiшування мiнеральних речовин, що використовуються в керамiному виробництвi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8474 20
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
80 8474 39 90 00 Iншi машини для змiшування або перемiшування Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8474 20
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
81 8474 80 10 00 Обладнання для англомерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8474 20
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
82 8474 80 90 00 Iнше обладнання Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8474 20
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
83 8477 59 10 90 Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, преси вулканiзацiйнi гiдравлiчнi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8420 10 50 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
84 8477 59 80 00 Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, преси, крiм пресiв вулканiзацiйних гiдравлiчних Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8420 10 50 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
85 8479 10 00 00 Обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8705 90 90 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
86 8479 82 00 00 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8474 20
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
87 8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8420 10
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
88 8523 40 45 00 Оптичнi диски, записанi, для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальнiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення iнформацiї Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8523 40 51 00, 8523 40 59 00
Перевiрка вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у товаросупровiдних документах з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО (код митної процедури 211)
89 8517 18 00 00 Телефоннi апарати, крiм апаратiв телефонних для сотових мереж зв'язку та телефонних апаратiв для дротового зв'язку з бездротовою трубкою Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8517 69 39 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
90 8701 90 11 00,
8701 90 20 30,
8701 90 35 00,
8701 90 39 00
Трактори Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8701 90 20 10, 8701 90 25 00, 8701 90 31 00, 8701 90 50 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
91 8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя Товар групи "прикриття".
Можливе декларування транспортних засобiв товарних позицiях УКТЗЕД 8703.
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
92 8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв Товар групи "прикриття".
Можливе декларування транспортних засобiв товарної позицiї УКТЗЕД 8703.
Лист Держмитслужби України вiд 19.02.11 N 11/1-10.16/2720 "Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД".
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
93 8704 10 10 90 Автомобiл-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi, з двигуном внутрiшнього згорання iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згорання з iскровим запалюванням, вантажопiдйомнiстю менш як 75 т Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8704 21, 8704 23
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
94 8707 10 90 Кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703. Товар групи "прикриття" для транспортних засобiв товарної позицiї 8703. Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
94.1 8707 90 90 00 Кузов до вантажного автомобiля Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття". можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8707 10 90 10, 8707 10 90 20, 8707 10 90 90
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
95 8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобiв Лист ДМСУ вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП "Щодо монiторингу та аналiзу митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi". Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 221)
96 8716 39 30 10 Бортовi, тентованi, напiвпричепи - рефрижератори, напвпричепи - контейнеровози Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8716 39 30 90,
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
97 9018 90 50 00 Апаратура для переливання кровi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8421 19 20 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
98 9020 00 00 00 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок буз механiчних частин i змiнних фiльтрiв Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 6703 90, 9506 29 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
99 9021 10 10 00 Пристрої ортопедичнi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 4014 90 90 00, 6212 20 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
100 9021 39 90 00 Штучнi частини тiла - iмплантованi пластини, що замiнiють кiстки, тканi смужки для замiни зв'язок Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 3824 90 64 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
101 9022 21 00 00 Апаратура, що базується на використаннi рентгенiвського, альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 9018 20 00 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
102 9026 80 20 00 Прилади та апаратура електроннi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 9015 80 11 00
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
103 9030 33 10 00 Електроннi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi, крiм унiверсальних вимiрювальних приладiв Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 9028 30
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
104 9031 80 34 00,
9031 80 38 00,
9031 80 91 00,
9031 80 98 00
Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi 90 групи не зазначенi Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 9017
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
105 9032 10 20 00,
9032 10 81 00,
9032 10 89 00
Термостати Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8536 30
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
106 9401 20 00 00 Сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодом згiдно з УКТЗЕД 8708 99 97 98
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
107 9403 90 10 00,
9403 90 90 00
Частини меблiв з металу або пластмаси Бюджетоформуючi товари та товари окремої категорiї, на якi встановлено "0" ставку ввiзного мита;
товари групи "прикриття", можливе декларування за кодами згiдно з УКТЗЕД 8302 42 00 90, 3926
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
108 9406 00 20 00 Збiрнi будiвельнi конструкцiї з дерева Товар групи "прикриття".
Лист Держмитслужби України вiд 19.02.11 N 11/1-10.16/2720 "Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД".
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)
109 8419 31 00 00 Обладнання для зберiгання та сушiння зерна Товар групи "прикриття". Можлива класифiкацiя у товарнiй пiдпозицiї 730900.
Лист Держмитслужби України вiд 19.02.11 N 11/1-10.16/2720 "Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД".
Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у ВМД (код митної процедури 231)

     Примiтка: у разi обґрунтованої необхiдностi, митний контроль визначених товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД, здiйснювати iз залученням представникiв вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв з оформленням рiшення про визначення коду товару, вiдбором проб i зразкiв, та направленням їх на дослiдження до вiдповiдних пiдроздiлiв Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи.

Начальник вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв О.I.Меркулов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.