ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Чоп

25.01.12 N 78


Про посилення контролю за визначенням митної вартостi товарiв групи "ризику"

     У зв'язку з введенням в дiю нових структури та штатного розпису митницi, а також з метою посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, на виконання вимог п.2.15 Наказу ДСМУ вiд 30.12.11 N 1104 "Про затвердження примiрного положення про вiддiл митних платежiв" та вимог Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.05 за N 439/10719, наказую:

     1. Затвердити Перелiк основних критерiїв ризику можливого заниження митної вартостi при митному оформленнi товарiв в режимi "iмпорт" та Перелiк товарiв, при митному оформленнi яких обов'язкове направлення запиту до вiддiлу митних платежiв для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження (додаються).

     2. При проведеннi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi вважати товарами групи "ризику" товари, що iмпортуються зi справлянням митних платежiв, вiдповiдають критерiям ризику або наведенi в Перелiку товарiв.

     3. Вiдповiдальнiсть за здiйснення заходiв контролю за митним оформленням товарiв покласти на начальникiв митних постiв, керiвникiв пiдроздiлiв митного оформлення митницi.

     4. З метою здiйснення вiдповiдних заходiв контролю при здiйсненнi митного оформлення, начальнику вiддiлу митних iнформацiйних технологiй забезпечити внесення змiн у довiдники програмного iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" щодо затвердженого Перелiку товарiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi, згiдно розподiлу обов'язкiв мiж начальником митницi та заступниками.

Т.в.о. начальника митницi В.Г.Середа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митницi
25.01.12 N 78

Перелiк основних критерiїв ризику можливого заниження митної вартостi при митному оформленнi товарiв в режимi "iмпорт"

Критерiї ризику Змiст заходу
1. Країна-вiдправник продукцiї не являється країною походження товару.
2. Торговельна країна не спiвпадає з країною вiдправлення товару.
3. Вiдсутнi вiдомостi щодо виробника та торгової марки товару.
4. Товар оформлюється за листами про погодження.
5. Товари, на якi Державною митною службою України надiсланi довiдковi цiни.
6. Товари вiдомих торговельних марок та виробникiв (брендовi товари).
7. Товари, якi були у використаннi.
8. Товари з характеристиками, якi мають вплив на їх цiну (пошкодження, дефекти, комплектнiсть, ґатунок, тощо).
9. Країна походження товару заявлена як "невiдома" (графа 34 ВМД - "00").
Пiд час здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, що заявляються до митного оформлення, неухильно дотримуватись вимог пункту 2 Порядку здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.04.2008 N 339.
 
Заступник начальника вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв
М.I.Дiдич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митницi
25.01.12 N 78

Перелiк товарiв,
при митному оформленнi яких обов'язкове направлення запиту до вiддiлу митних платежiв для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару
1 2
3901 - 3904 Полiмери у первинних формах
3922 10 00 00 Вироби санiтарно-гiгiєнiчного призначення з пластмаси: ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивальникiв
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
6309, 6310 Одяг та iншi вироби, що використовувалися; ганчiр'я
3901 - 3904 Полiмери у первинних формах
8427 - 8433 Машини, пристрої та iншi механiзми, бувшi у використаннi
8458 - 8466 Верстати та їх частини, бувшi у використаннi
8701 Трактори (за винятком засобiв товарної позицiї 8709), бувшi у використаннi
8702 Транспортнi засоби, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя, бувшi у використаннi
8703 Автомобiлi легковi та iншi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей включаючи вантажопасажирськi автомобiлi, фургони та гоночнi автомобiлi, бувшi у використаннi
8704 Транспортнi засоби для перевезення вантажiв, бувшi у використаннi
8705 Транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, машини прибиральнi, машини дорожнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi)
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, коляски, бувшi у використання
8716 Причепи та напiвпричепи для всiх транспортних засобiв; iншi несамохiднi транспортнi засоби, їх частини, бувшi у використаннi
89 Судна, човни та плавучi засоби, бувшi у використаннi

     * До запиту, який надається (надсилається) до Вiддiлу, долучаються оригiнали або копiї, завiренi штампом "Пiд митним контролем":

     - вантажної митної декларацiї;

     - товаросупровiдних документiв;

     - Акту митного огляду (у разi складання).

     ** Запит не надається у випадку митного оформлення товарiв:

     - якi ввозяться пiдприємствами-резидентами, та, вiдповiдно до наказiв Чопської митницi, внесенi до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України ("бiлий список"),

     - якi ввозяться в незначнiй кiлькостi (для маркетингових дослiджень, "тестовi" партiї товарiв, тощо);

     - iмпорт яких пiдпадає пiд дiю Угод про вiльну торгiвлю (преференцiя 65).

Заступник начальника вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв М.I.Дiдич
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.