МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

24.09.2013 N 11852/6/99-99-24-02-03-15


Щодо митного контролю виробiв з гранiту

     У Департаментi митної справи розглянуто лист <...> щодо митного контролю виробiв з гранiту за вiдсутностi гемологiчного висновку.

     З вищезазначеного питання повiдомляємо наступне.

     Органи доходiв i зборiв України для цiлей класифiкацiї товарiв використовують Українську класифiкацiю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" вiд 05.04.01 N 2371-III (iз змiнами i доповненнями).

     З метою забезпечення єдиного тлумачення i застосування УКТЗЕД в Українi запроваджено Пояснення до УКТЗЕД, затвердженi наказом Державної митної служби України вiд 30.12.10 N 1561.

     Класифiкацiя товарiв згiдно з УКТЗЕД здiйснюється за Основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД та на основi детальної iнформацiї про товари.

     Код 2516 00 00 00 в УКТЗЕД не iснує. Гранiт, лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми класифiкується за кодами 2516 12 10 00 та 2516 12 90 00 (в залежностi вiд його товщини) згiдно з вимогами УКТЗЕД.

     За кодом 6802 93 10 00 класифiкується гранiт, полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше згiдно з УКТЗЕД.

     Згiдно з частиною восьмою статтi 257 Митного кодексу України (далi - Кодекс) митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється митними органами на пiдставi митної декларацiї, до якої декларантом залежно вiд митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимiв, та заявленої мети перемiщення вносяться передбаченi в цiй статтi вiдомостi.

     Вiдповiдно до статтi 7 Кодексу заборони та/або обмеження щодо вивезення з України окремих видiв товарiв визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

     В свою чергу згiдно з положеннями статтi 197 Кодексу органами доходiв i зборiв України контролюються документи, якi пiдтверджують дотримання зазначених обмежень та видаються державними органами або iншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документiв органам доходiв i зборiв передбачено законами України.

     На виконання цiєї статтi Кодексу Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 21.05.2012 N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України". Цiєю постановою визначено перелiк документiв, що видаються державними органами або iншими юридичними особами, уповноваженими на видачу цих документiв, для подання їх митним органам при пропуску товарiв через митний кордон України та їх митному оформленнi.

     Висновок за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, напiвдорогоцiнних i декоративних каменiв у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, а також культурних цiнностей, до зазначених перелiкiв не включено.

     У цьому зв'язку, iз набранням чинностi новим Митним кодексом (з 01.06.2012) при митному оформленнi зазначений висновок в якостi документа, що пiдтверджує дотримання обмежень, не вимагається.

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.