ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо пiдтримки лiтакобудiвної галузi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Тимчасово, до 1 сiчня 2025 року, суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть по операцiях з:

     ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних), що використовуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi, якщо такi товари є звiльненими вiд оподаткування ввiзним митом згiдно iз пiдпунктом 13 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України;

     постачання на митнiй територiї України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi.

     У встановлений перiод операцiї з продажу продукцiї (послуг), виробленої зазначеними пiдприємствами за рахунок коштiв Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою.

     У разi порушення вимог, встановлених цим пiдроздiлом, до платникiв податку - суб'єктiв лiтакобудування застосовуються норми роздiлу II цього Кодексу".

     2. Пiдроздiл 4 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Тимчасово, до 1 сiчня 2025 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств - суб'єктiв лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi" i здiйснюють розробку та/або виготовлення з кiнцевим складанням лiтальних апаратiв та двигунiв до них.

     Вивiльненi кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженнi платника податку) використовуються на науково-дослiднi та дослiдницько-конструкторськi роботи з лiтакобудування, створення чи переоснащення матерiально-технiчної бази, збiльшення обсягу виробництва, запровадження новiтнiх технологiй. Використання таких коштiв має бути пов'язане з дiяльнiстю платника податку, прибуток вiд якої звiльняється вiд оподаткування. Порядок контролю за використанням вивiльнених коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суми вивiльнених коштiв визнаються як отримане цiльове фiнансування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     У разi порушення напрямiв цiльового використання, порядку використання вивiльнених коштiв платник податку зобов'язаний збiльшити податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств, починаючи з першого числа мiсяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафнi санкцiї та пеня визначаються вiдповiдно до цього Кодексу".

     3. Пiдроздiл 6 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. До 1 сiчня 2025 року звiльняються вiд сплати земельного податку суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi" i здiйснюють розробку та/або виготовлення з кiнцевим складанням лiтальних апаратiв та двигунiв до них, крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти соцiального, торговельного, сiльськогосподарського призначення та непромислового будiвництва".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 грудня 2016 року
N 1795-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.