ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктiв господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти iз значними iнвестицiями в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 61.3 статтi 61 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї України".

     2. В абзацi першому пункту 70.6 статтi 70 слова "органи внутрiшнiх справ" виключити.

     3. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) пiдпункт "а" пiдпункту 165.1.1 пiсля слiв "членам сiмей вiйськовослужбовцiв" доповнити словом "полiцейських";

     2) у пiдпунктi 165.1.54:

     абзац другий пiдпункту "а" пiсля слiв "вiйськових формувань" доповнити словами "полiцейських та працiвникiв Нацiональної полiцiї України";

     пiдпункт "б" пiсля слiв "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональну полiцiю України".

     4. У пiдпунктi "б" пiдпункту 170.7.4 пункту 170.7 статтi 170 слова "приймальнику-розподiльнику системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "приймальнику-розподiльнику для дiтей органу Нацiональної полiцiї України".

     5. В абзацi другому пiдпункту 213.3.4 пункту 213.3 статтi 213 слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, Нацiональної гвардiї України".

     6. В абзацi першому пiдпункту 267.6.3 пункту 267.6 статтi 267 слова "Органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "Органи, що здiйснюють державну реєстрацiю транспортних засобiв".

     7. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 76 такого змiсту:

     "76. Тимчасово, до 1 сiчня 2035 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробiв до нього, визначених у пiдпунктi 15 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, що ввозяться платником податку - iнвестором iз значними iнвестицiями виключно для реалiзацiї iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями на виконання спецiального iнвестицiйного договору.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене абзацом першим цього пункту, застосовується в межах строку реалiзацiї iнвестицiйного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарiв загального обсягу надання державної пiдтримки, визначеного у спецiальному iнвестицiйному договорi, з урахуванням даних реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями щодо обсягу такої пiдтримки, а також дати та часу внесення вiдповiдних вiдомостей до такого реєстру.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене абзацом першим цього пункту, до моменту отримання контролюючим органом вiдомостей про досягнення/перевищення загального обсягу державної пiдтримки або про припинення надання такої пiдтримки вiдповiдно до реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, не вважається порушенням податкового законодавства i не тягне за собою виникнення обов'язку iз сплати податку на додану вартiсть та/або пенi.

     Суми податку на додану вартiсть, не сплаченi до бюджету у зв'язку iз застосуванням звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбаченого абзацом першим цього пункту, до дати отримання контролюючим органом вiдомостей про таке досягнення/перевищення або про припинення надання такої пiдтримки вiдповiдно до реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, пiдлягають вiдшкодуванню платником податку - iнвестором iз значними iнвестицiями в порядку, передбаченому законодавством та вiдповiдним спецiальним iнвестицiйним договором, та на них не поширюються норми цього Кодексу щодо погашення податкового боргу.

     У разi вiдчуження устаткування (обладнання) та комплектуючих виробiв до нього, ввезених на митну територiю України у порядку, визначеному цим пунктом, ранiше п'яти рокiв з дати ввезення їх на митну територiю України чи у разi їх нецiльового використання або дострокового припинення спецiального iнвестицiйного договору (крiм випадкiв, якщо дострокове припинення спецiального iнвестицiйного договору зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної пiдтримки за спецiальним iнвестицiйним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) платник податку - iнвестор iз значними iнвестицiями зобов'язаний сплатити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке вiдчуження, нецiльове використання чи дострокове припинення спецiального iнвестицiйного договору, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена при ввезенi на митну територiю України таких товарiв, а також зобов'язаний сплатити пеню вiдповiдно до цього Кодексу, розраховану з дня ввезення на митну територiю України до дня збiльшення податкового зобов'язання. При цьому встановленi статтею 102 цього Кодексу строки давностi не застосовуються.

     Термiни "iнвестор iз значними iнвестицiями", "iнвестицiйний проект iз значними iнвестицiями", "спецiальний iнвестицiйний договiр" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     Положення цього пункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою - агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом";

     2) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 55 такого змiсту:

     "55. Тимчасово, до 1 сiчня 2035 року, застосовуються особливостi оподаткування прибутку пiдприємства - iнвестора iз значними iнвестицiями (крiм тих, що реалiзують iнвестицiйнi проекти у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин), яке є стороною спецiального iнвестицiйного договору, укладеного вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi", за умови, що такий прибуток отриманий внаслiдок виконання такого спецiального iнвестицiйного договору.

     Термiни "iнвестор iз значними iнвестицiями", "iнвестицiйний проект iз значними iнвестицiями", "спецiальний iнвестицiйний договiр" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     Для платникiв, визначених цим пунктом, податковими (звiтними) перiодами є календарнi: квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. При цьому податкова декларацiя розраховується наростаючим пiдсумком. Платники, визначенi цим пунктом, не можуть застосовувати виключно рiчний податковий (звiтний) перiод.

     Зазначений в абзацi першому цього пункту прибуток пiдприємства - iнвестора iз значними iнвестицiями звiльняється вiд оподаткування податком на прибуток пiдприємств протягом п'яти послiдовних рокiв починаючи з першого числа першого мiсяця календарного кварталу, який визначено платником податку - iнвестором iз значними iнвестицiями у поданiй ним до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї такого платника податку у довiльнiй формi заявi про використання права на застосування передбаченого цим пунктом звiльнення, але не ранiше дати подання такої заяви, а також зазначеної у реєстрi iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями дати виконання iнвестором iз значними iнвестицiями зобов'язань, передбачених спецiальним iнвестицiйним договором, щодо внесення обсягу значних iнвестицiй в об'єкти iнвестування та початку функцiонування таких об'єктiв iнвестування в рамках реалiзацiї iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями та за умови виконання платником податку - iнвестором iз значними iнвестицiями своїх зобов'язань за спецiальним iнвестицiйним договором. При цьому перiод застосування такого звiльнення не може перевищувати строку дiї спецiального iнвестицiйного договору.

     У разi якщо контролюючим органом протягом десяти робочих днiв з дня отримання заяви не надано вiдмову про застосування звiльнення, визначеного цим пунктом, така заява вважається прийнятою. Заява подається платником у порядку, визначеному пунктом 42.4 статтi 42 цього Кодексу. Повiдомлення про вiдмову у наданнi звiльнення надається контролюючим органом у порядку, визначеному пунктом 42.4 статтi 42 цього Кодексу.

     Загальна сума вивiльнених вiд оподаткування коштiв (сум податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються у розпорядженнi платника податку - iнвестора iз значними iнвестицiями) враховується у складi загального обсягу передбаченої спецiальним iнвестицiйним договором державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями, яка надається вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     У разi встановлення вiдповiдно до законодавства досягнення/перевищення загального обсягу державної пiдтримки, отриманої платником податку - iнвестором iз значними iнвестицiями вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi", над встановленим вiдповiдно до цього Закону обмеженням щодо загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями платник податку зобов'язаний починаючи з першого числа першого мiсяця календарного кварталу податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулося таке перевищення, нараховувати та сплачувати податок на прибуток пiдприємств у загальному порядку.

     Незалежно вiд особливостей, визначених цим пунктом, якщо платник податку - iнвестор iз значними iнвестицiями здiйснює в рамках дiяльностi, пов'язаної з виконанням спецiального iнвестицiйного договору, контрольованi операцiї, визначенi статтею 39 цього Кодексу, об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, визначається окремо на рiвнi:

     перевищення цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договiрною (контрактною) вартiстю (вартiстю, за якою вiдповiдна операцiя повинна вiдображатися вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi) реалiзованих товарiв (робiт, послуг);

     перевищення договiрної (контрактної) вартостi (вартостi, за якою вiдповiдна операцiя повинна вiдображатися вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi) придбаних товарiв (робiт, послуг) над цiною, визначеною за принципом "витягнутої руки".

     Якщо платник податку - iнвестор iз значними iнвестицiями є контролюючою особою, окремим об'єктом оподаткування податком на прибуток пiдприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, визначений вiдповiдно до статтi 392 цього Кодексу.

     Об'єкти оподаткування, визначенi абзацами восьмим та одинадцятим цього пункту, не звiльняються вiд оподаткування та пiдлягають оподаткуванню в загальному порядку.

     У разi дострокового припинення спецiального iнвестицiйного договору платник податку втрачає право на застосування встановлених цим пунктом правил оподаткування. При цьому такий платник зобов'язаний за пiдсумками податкового (звiтного) перiоду, в якому достроково припинений спецiальний iнвестицiйний договiр, визначити податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств у загальному порядку.

     За всi iншi попереднi перiоди застосування звiльнення вiд податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до цього пункту платник податку зобов'язаний у строк, визначений для квартального податкового (звiтного) перiоду, починаючи з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому достроково припинений спецiальний iнвестицiйний договiр, подати уточнюючу (уточнюючi) податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств, нарахувати та сплатити податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств, штрафнi санкцiї та пеню вiдповiдно до норм цього Кодексу. Положення цього абзацу не застосовуються у разi, якщо дострокове припинення спецiального iнвестицiйного договору зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної пiдтримки за спецiальним iнвестицiйним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

     При цьому встановленi статтею 102 цього Кодексу строки давностi не застосовуються";

     3) пiдроздiл 6 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Тимчасово, до 1 сiчня 2035 року, установити, що в частинi плати за землю за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено, що використовуються в рамках реалiзацiї iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями (крiм iнвестицiйних проектiв у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi", органи мiсцевого самоврядування можуть:

     встановлювати ставки земельного податку та орендну плату за землi державної та комунальної власностi в розмiрi, меншому нiж розмiр земельного податку, встановлений рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування для певної категорiї земель, що сплачується на вiдповiднiй територiї;

     звiльняти вiд сплати земельного податку.

     До таких рiшень органiв мiсцевого самоврядування та/або рiшень про внесення змiн до таких рiшень не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпунктiв 12.3.3, 12.3.4 i 12.3.7 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 цього Кодексу та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Загальна сума вивiльнених вiд оподаткування коштiв (сум податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються у розпорядженнi платника податку - iнвестора iз значними iнвестицiями) враховується у складi загального обсягу передбаченої спецiальним iнвестицiйним договором державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями, яка надається вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     У разi досягнення загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями платник податку - iнвестор iз значними iнвестицiями починаючи з календарного мiсяця, в якому досягнуто зазначений обсяг, втрачає право на застосування пiльги, визначеної цим пунктом.

     При досягненнi загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями протягом звiтного (податкового) перiоду платник податку - iнвестор iз значними iнвестицiями зобов'язаний протягом 20 календарних днiв з дати внесення вiдповiдної iнформацiї до реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями подати уточнюючу податкову декларацiю за такий звiтний (податковий) перiод, в якiй збiльшити податковi зобов'язання iз сплати плати за землю за перiод починаючи з календарного мiсяця, в якому досягнуто загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями.

     При цьому до дати внесення змiн до договорiв оренди земельних дiлянок, що використовуються в рамках реалiзацiї iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, у зв'язку з досягненням загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями розмiр орендної плати для нарахування податкових зобов'язань з орендної плати визначається за правилами, визначеними пунктом 288.5 статтi 288 цього Кодексу.

     Штрафнi санкцiї та пеня, визначенi цим Кодексом за заниження податкового зобов'язання з плати за землю, за перiод починаючи з дати досягнення загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями до дати внесення вiдповiдної iнформацiї до реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями щодо досягнення загального обсягу такої пiдтримки, не застосовуються.

     Прийняття органами мiсцевого самоврядування рiшень вiдповiдно до абзацу першого цього пункту здiйснюється з урахуванням вимог Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi" щодо обмеження загального обсягу державної пiдтримки iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями та положень вiдповiдних спецiальних iнвестицiйних договорiв, укладених вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi";

     4) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 63 такого змiсту:

     "63. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику, здiйснюють автоматичний обмiн iнформацiєю, що мiститься / має мiститися в реєстрi iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, в тому числi щодо наданого вiдповiдно до пункту 76 пiдроздiлу 2 цього роздiлу звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, в обсязi та порядку, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включати iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за вiдповiдний рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 березня 2021 року
N 1293-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.