Таможенная стоимость

МИТНА ВАРТIСТЬ

     Митною вартiстю товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, є вартiсть товарiв, що використовується для митних цiлей, яка базується на цiнi, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари.

     Заканодавча та нормативно-правова база, що регулює питання визначення митної вартостi:

     Мiжнароднi угоди:

     Генеральна угода про тарифи й торгiвлю 1994 року;

     Угода про застосування статтi VII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року.

     Закони України:

     Митний кодекс України.

     Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вiд 21.05.2012 N 446 "Про затвердження Порядку включення суми роялтi та iнших лiцензiйних платежiв до цiни, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, пiд час визначення їх митної вартостi".

     Накази Мiнiстерства фiнансiв України:

     вiд 24.05.2012 N 598 "Про затвердження форми рiшення про коригування митної вартостi товарiв, Правил заповнення рiшення про коригування митної вартостi товарiв та Перелiку додаткових складових до цiни договору";

     вiд 24.05.2012 N 599 "Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення";

     вiд 11.09.2015 N 689 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо роботи посадових осiб органiв доходiв i зборiв з аналiзу, виявлення та оцiнки ризикiв при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України".

     Визначення митної вартостi товарiв, якi ввозяться в Україну вiдповiдно до митного режиму iмпорту, здiйснюється за такими методами:

     1) основний - за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї);
     2) за цiною договору щодо iдентичних товарiв;
     3) за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв;
     4) на основi вiднiмання вартостi;
     5) на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть);
     6) резервний.

     Основним методом визначення митної вартостi товарiв, якi ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, є перший метод - за цiною договору (вартiсть операцiї).

     Кожний наступний метод застосовується лише у разi, якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу вiдповiдно до норм Митного кодексу України.

     Застосуванню другорядних методiв передує процедура консультацiй мiж органом доходiв i зборiв та декларантом з метою визначення основи вартостi згiдно з положеннями статей 59 i 60 Митного кодексу України. Пiд час таких консультацiй орган доходiв i зборiв та декларант можуть здiйснити обмiн наявною у кожного з них iнформацiєю за умови додержання вимог щодо її конфiденцiйностi.

     Митною вартiстю товарiв, що ввозяться в Україну вiдповiдно до митних режимiв, вiдмiнних вiд режиму iмпорту, є цiна товару, зазначена у рахунку-фактурi чи рахунку-проформi. Визначення митної вартостi товарiв, що ввозяться на митну територiю України та помiщуються в митнi режими, вiдмiннi вiд режиму iмпорту (крiм митного режиму транзиту) зi справлянням митних платежiв, здiйснюється вiдповiдно до глави 9 Митного кодексу України.
     При змiнi митного режиму митна вартiсть, визначена при першому помiщеннi товару в митний режим, пiдлягає замiнi митною вартiстю, визначеною вiдповiдно до наступного митного режиму.
     У разi неможливостi визначення митної вартостi товарiв згiдно з положеннями статей 59 i 60 Митного кодексу України за основу для її визначення може братися або цiна, за якою iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари були проданi в Українi не пов'язаному iз продавцем покупцю вiдповiдно до статтi 62 Митного кодексу України, або вартiсть товарiв, обчислена вiдповiдно до статтi 63 Митного кодексу України.
     При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.
     Методи на основi вiднiмання та додавання вартостi (обчислена вартiсть) можуть застосовуватися у будь-якiй послiдовностi на прохання декларанта або уповноваженої ним особи.
     У разi якщо неможливо застосувати жоден iз зазначених методiв, митна вартiсть визначається за резервним методом вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 64 Митного кодексу України. (стаття 57 Митного кодексу України)

     Митною вартiстю товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, є цiна товару, зазначена у рахунку-фактурi чи рахунку-проформi.
     Митна вартiсть товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, визначається при помiщеннi цих товарiв уперше в митний режим з наступним фактичним перемiщенням їх через митний кордон України. При змiнi митного режиму пiд час знаходження товарiв за межами митної територiї України митною вартiстю товарiв є митна вартiсть, визначена на день прийняття органом доходiв i зборiв митної декларацiї при їх першому помiщеннi в митний режим. (стаття 66 Митного кодексу України)

     У випадках, визначених Митним кодексом України, для заявлення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, органу доходiв i зборiв, який проводить митне оформлення цих товарiв, разом з митною декларацiєю та iншими необхiдними для митного оформлення зазначених товарiв документами в установленому порядку подається декларацiя митної вартостi. (стаття 52 Митного кодексу України)

     Декларант або уповноважена ним особа, якi заявляють митну вартiсть товару, зобов'язанi подавати органу доходiв i зборiв достовiрнi вiдомостi про визначення митної вартостi, якi повиннi базуватися на об'єктивних, документально пiдтверджених даних, що пiддаються обчисленню. Орган доходiв i зборiв з метою здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв має право у випадках, встановлених Митним кодексом України, письмово запитувати вiд декларанта або уповноваженої ним особи встановленi статтею 53 Митного кодексу України додатковi документи та вiдомостi, якщо це необхiдно для прийняття рiшення про визнання заявленої митної вартостi.

Постанова КМУ № 1282 від 24.10.1996
Про мінімальну митну вартість на імпортні автомобілі та шини до них
Лист ДМКУ № 11/2-8697 від 27.11.1996
Разъяснение к постановлению N 1282 "О минимальной таможенной стоимости на импортные автомобили и шины к ним"
Постанова КМУ № 1433 від 02.12.1996
Об установлении минимальной таможенной стоимости на импортные ликеро-водочные изделия и пиво
Постанова КМУ № 502 від 26.05.1997
Про встановлення мiнiмальної митної вартостi на деякi товари, що пiдлягають обкладенню акцизним збором
Постанова КМУ № 63 від 27.01.1997
Про мiнiмальну митну вартiсть iмпортних тютюнових виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-90 від 09.01.1997
Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi
Постанова КМУ № 64 від 27.01.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1282
Постанова КМУ № 75 від 24.01.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996р. N 1282
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-391 від 17.01.1997
Щодо визначення мiнiмальної митної вартостi транспортних засобiв
Закон України ВР № 2097-XII від 05.02.1992
Про Єдиний митний тариф
Постанова КМУ № 1215 від 03.11.1997
Про встановлення мiнiмальної митної вартостi окремих видiв товарiв
Постанова КМУ № 1231 від 06.11.1997
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 63
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12175 від 22.12.1997
Про заповнення вартiсних граф ВМД
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1164 від 27.07.1998
Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів імпортних товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-674 від 07.04.1998
Про можливi вiдхилення вiд цiн, зазначених в бюлетенi "Огляд цiн українського та свiтового товарних ринкiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-769-ЕП від 16.04.1998
Постанова КМУ № 628 від 07.05.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 26 травня 1997р. N 502
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-431 від 10.07.1998
Про затвердження максимальної митної вартостi на олiю рослинну,при iмпортi на Україну в 1998 роцi.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 10.08.1998
Про Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-507 від 17.08.1998
Щодо затвердження максимальної митної вартостi на олiю рослинну
Постанова КМУ № 1290 від 17.08.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997р. N 63
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2236-ЕП від 24.09.1998
Щодо впровадження Довiдки-розрахунку митної вартостi на виконання Наказу ДМСУ вiд 10.08.98р. N 485
Постанова КМУ № 1598 від 05.10.1998
Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2650-ЕП від 05.11.1998
Щодо скасування дiї листа Держмитслужби вiд 07.04.98р. N 14/1-674-ЕП
Декрет КМУ № 4-93 від 11.01.1993
Про Єдиний митний тариф України
Постанова КМУ № 331 від 09.03.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 р. N 1433
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1538 від 11.02.1999
Щодо визначення митної вартостi нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1782 від 17.02.1999
Щодо включення винагород до митної вартостi товару
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-954-ЕП від 31.03.1999
Щодо визначення митної вартостi носiїв iнформацiї
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 33/61/140/67/01-08/246 від 12.03.1997
Про затвердження Порядку обчислення мiнiмальних цiн на пиво солодове та тютюновi вироби, що iмпортуються на митну територiю i реалiзуються (продаються) в Українi
Постанова КМУ № 50 від 18.01.1999
Про заходи щодо здiйснення державного контролю за реалiзацiєю iмпортних тютюнових виробiв
Наказ ДПАУ № 23/38/115 від 17.02.1999
Про затвердження Порядку визначення та застосування мiнiмальних цiн на iмпортнi тютюновi вироби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2776 від 15.03.1999
Щодо митної вартостi товарiв українського походження, повернутих по рекламацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11084 від 21.11.1997
Указ ПУ № 545/94 від 21.09.1994
Про заходи щодо здiйснення єдиної державної полiтики регулювання iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1702-ЕП від 08.06.1999
Указ ПУ № 691/99 від 22.06.1999
Про Єдиний митний тариф України
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1961-ЕП від 30.06.1999
Щодо виконання п.1 постанови КМУ вiд 31.08.98 N 1354 iз змiною, внесеною постановою КМУ вiд 25.03.99 N 464
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2071-ЕП від 08.07.1999
Щодо визначення митної вартостi легкових автомобiлiв
Постанова КМУ № 1387 від 29.07.1999
Установлення мiнiмальної митної вартостi на товари легкої промисловостi та сiльськогосподарську продукцiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-2331 від 02.03.1999
Щодо митного оформлення автомобiлiв
Наказ СРМ № 193 від 18.03.2002
Щодо посилення контролю за визначенням митної вартостi окремих товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/655-ЕП від 13.07.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16/6020-ЕП від 01.06.2006
Про виконання Протоколу про спiвпрацю
Наказ ДМСУ (до 2012) № 782 від 02.12.1999
Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи
Закон України ВР № 1327-XIV від 21.12.1999
Про внесення змiни до статтi 5 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"
Доручення КРМ № 112 від 12.11.1998
Про iнформацiйнi цiни на меблі
Доручення КРМ № 63 від 16.06.1998

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.