Штрафные санкции по платежам

ШТРАФНI САНКЦIЇ ЩОДО МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

     Штрафнi санкцiї щодо сплати митних платежiв є двох видiв:
     1. Штрафи:
     - за несвоєчасне подання митної декларацiї для здiйснення митного оформлення товарiв (стаття 120 Податкового кодексу України);
     - за заниження сум податкових зобов'язань, виявлене контролюючим органом (стаття 123 Податкового кодексу України);
     - за порушення правил сплати або перерахування податку (стаття 126 Податкового кодексу України).
     2. Пеня, що нараховується на суму податкового боргу у разi порушення:
     - строкiв сплати митних платежiв;
     - умов митних режимiв, що передбачають умовне звiльнення вiд оподаткування;
     - умов цiльового використання товарiв, якi були ввезенi на митну територiю України з використанням податкових пiльг.

     Статтею 263 Митного кодексу України встановлено, що митна декларацiя подається органу доходiв i зборiв, який здiйснює митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, протягом 10 робочих днiв з дати доставлення цих товарiв, транспортних засобiв до зазначеного органу.
     Позицiя Державної митної служби України щодо особливостей застосування норм Податкового кодексу України при порушеннi строку подання декларацiй викладено в листi Державної митної служби України вiд 16.03.2011 N 11/2-10.15/4401-ЕП.

     Пiсля закiнчення встановлених Митним кодексом України та Податковим кодексом України строкiв сплати митних платежiв на суму податкового боргу нараховується пеня у розмiрi та порядку, визначених статтею 129 Податкового кодексу України (стаття 302 Митного кодексу України).
     У разi порушення умов митних режимiв, при розмiщеннi в якi надано умовне звiльнення вiд оподаткування, а також у разi порушення умов щодо цiльового використання товарiв, при ввезеннi яких надано звiльнення вiд оподаткування вiдповiдно до Податкового кодексу України, особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, а також особа, вiдповiдальна за дотримання умов, за яких надається звiльнення вiд оподаткування (щодо цiльового використання товарiв), зобов'язанi сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надано звiльнення (умовне звiльнення), та пеню, нараховану на суму такого податкового зобов'язання за перiод з дня надання звiльнення (умовного звiльнення) вiд оподаткування до дня оплати (стаття 132 Податкового кодексу України).
     Нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день.
     У разi якщо платник податкiв до початку його перевiрки контролюючим органом самостiйно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується (пункт 132.3 статтi 132 Податкового кодексу України).
     Штрафи та iншi санкцiї за несплату митних платежiв та за iншi порушення, виявленi у зв'язку з неправильною класифiкацiєю товарiв, застосовуються органами доходiв i зборiв виключно у разi, якщо прийняте органом доходiв i зборiв рiшення про класифiкацiю цих товарiв у складному випадку було прийнято на пiдставi поданих заявником недостовiрних документiв, наданої ним недостовiрної iнформацiї та/або внаслiдок ненадання заявником всiєї наявної у нього iнформацiї, необхiдної для прийняття зазначеного рiшення, що суттєво вплинуло на характер цього рiшення (стаття 69 Митного кодексу України).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1753 від 26.02.1997
Щодо оподаткування товарів, що імпортуються в Україну та експортуються з України у рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю
Наказ ДМСУ (до 2012) № 363 від 23.06.1998
Про затвердження Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю
Міждержавна угода від 07.10.1994
Угода між урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 17.12.1992
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вiльну торгiвлю
Міждержавна угода від 09.01.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 21.11.1995
Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 29.08.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.06.1993
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (Протоколи до угоди)
Міждержавна угода від 29.12.1994
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 28.07.1995
Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.05.1995
Угода між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 26.05.1995
Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 04.08.1993
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 05.11.1994
Угоду між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 23.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита
Постанова КМУ № 1104 від 01.10.1997
Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11251 від 26.11.1997
Постанова КМУ № 13 від 05.01.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2782 від 20.03.1998
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 203 від 18.02.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 18.04.1997
Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом Україна та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року
Наказ МЗЕЗторгу № 249/257 від 28.04.1998
Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй
Лист МЗЕЗторгу № 16-42/618 від 10.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2869-ЕП від 26.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3025-ЕП від 10.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1479-ЕП від 20.05.1999
Про механiзм повернення митних та iнших платежiв у разi винесення судовими органами рiшень про їх повернення власнику
Наказ ДМКУ № 442/146/90 від 12.09.1995
Про затвердження iнструкцiї про порядок здiйснення розрахункiв по митних платежах з державним бюджетом України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-3482 від 18.04.1997
Лист ДПАУ № 5490/7/19-0117 від 13.04.1999
Про порядок облiку сум пенi за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист НБУ № 13-211/1447 від 26.05.1999
Щодо надання iнформацiї за формою N 531
Лист НБУ № 13-211/1585 від 08.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5780 від 27.05.1999
Постанова КМУ № 1103 від 22.06.1999
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 203
Указ ПУ № 734/99 від 27.06.1999
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв та застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1964-ЕП від 01.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1103
Наказ Мінфіну № 26 від 13.02.1996
Про затвердження положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя
Міждержавна угода від 15.04.1994
Угода про створення зони вiльної торгiвлi
Указ ПУ № 714/99 від 23.06.1999
Про списання з суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi сум штрафних та фiнансових санкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2614-ЕП від 20.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9155 від 30.08.1999
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3206-ЕП від 07.10.1999
Щодо митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Закон України ВР № 1125-XIV від 06.10.1999
Про ратифiкацiю Угоди про створення зони вiльної торгiвлi та Протоколу про внесення змiн та доповнень до Угоди
Міждержавна угода від 02.04.1999
Протокол про внесення змiн та доповнень до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
Наказ ДПАУ № 542 від 04.10.1999
Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства
Лист ДПАУ № 8307/7/22-2117 від 10.06.1999
Нарахування пенi за порушення законодавчо встановлених термiнiв розрахункiв за товарообмiнними (бартерними) операцiями
Постанова КМУ № 2201 від 03.12.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3872-ЕП від 09.12.1999
Постанова КМУ № 2355 від 22.12.1999
Про пiдписання Протоколу про правила процедури проведення консультацiй щодо поетапного скасування вилучень з режиму вiльної торгiвлi держав - учасниць Угоди про створення
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-018-ЕП від 05.01.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.