Нетарифное регулирование, разрешения госорганов

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ДОЗВОЛИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ

     Заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (пункт 13 частини 1 статтi 4 Митного кодексу України) - не пов'язанi iз застосуванням мита до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, встановленi вiдповiдно до закону заборони та/або обмеження, спрямованi на захист внутрiшнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспiльної моралi, на охорону здоров'я та життя людей i тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачiв товарiв, що ввозяться в Україну, а також на охорону нацiональної культурної та iсторичної спадщини.

     Заходи офiцiйного контролю (пункт 13-1 частини 1 статтi 4 Митного кодексу України) - фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України.

     Посадовими особами вiдповiдних уповноважених органiв (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.10.2018 N 31063/7/99-99-18-03-01-17):

     1) не здiйснюється проведення пiд час перемiщення усiх товарiв усiма видами транспорту та у всiх напрямках перемiщення, у тому числi у формi попереднього документального контролю:

 • екологiчного контролю;

 • радiологiчного контролю;

 • санiтарно-епiдемiологiчного контролю.

     2) не здiйснюється проведення пiд час вивезення за межi митної територiї України усiх товарiв усiма видами транспорту заходiв офiцiйного контролю (ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин).

     Органи доходiв i зборiв не контролюють документи, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 436, а саме:

 • повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту;

 • сертифiкат вiдповiдностi;

 • свiдоцтво про визнання вiдповiдностi;

 • ветеринарне свiдоцтво;

 • iндивiдуальна лiцензiя на вивезення фiзичною особою за межi України банкiвських металiв;

 • спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на ввезення юридичною особою (крiм уповноважених банкiв) в Україну банкiвських металiв;

 • декларацiя про вiдповiднiсть;

 • фiтосанiтарний сертифiкат;

 • сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР i сертифiкат ISTA.

     Законом України вiд 06.09.2018 N 2530-VIII встановлено обмеження щодо перемiщення окремих товарiв, пропуск та митне оформлення яких здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi таких документiв:

 • дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (або вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв);

 • письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв (або висновок Мiнприроди про те, що вiдходи, якi включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням);

 • дозволу на iмпорт чи експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;

 • сертифiкату на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;

 • сертифiкату на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES;

 • форми реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв;

 • сертифiкату на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зразкiв видiв дикої фауни i флори;

 • витягу, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО;

 • дозволу на ввезення продукцiї, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослiдних цiлей;

 • дозволу на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi ГМО.

Постанова МЗЕЗторгу № 577 від 11.09.1996
О дополнительных мерах по применению статьи 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"
Постанова КМУ № 1590 від 31.12.1996
О перечне товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 1997 году
Наказ Держстандарту № 499 від 27.11.1996
Про внесення змiн та доповнень до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Постанова КМУ № 310 від 04.04.1997
О перечне товаров, экспорт которых подлежит квотированию и лицензированию в 1997г.
Постанова КМУ № 1005 від 22.08.1996
Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки
Лист Комстандарту № 1377/5-3 від 21.03.1997
Щодо введення обов'язкової сертифiкацiї засобiв обчислювальної технiки в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3803 від 25.04.1997
Щодо встановлення особливого контролю за товарами, якi декларуються митницям в товарнiй позицiї ТН ЗЕД 3004-лiкарськi засоби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3594 від 21.04.1997
Щодо пеpелiку товарiв, iмпорт та транзит яких здiйснюється за дозволом УКПЕК
Постанова КМУ № 500 від 26.05.1997
Про внесення доповнень до перелiку товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 1997роцi
Постанова КМУ № 384 від 22.04.1997
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної зброї
Постанова КМУ № 908 від 04.11.1993
Положение о порядке ввоза на территорию Украины средств измерений
Лист МЗЕЗторгу № 27-26/160 від 28.05.1997
Про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5876 від 23.06.1997
Про порядок ввезення товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997роцi.
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист Держстандарту № 2262/5-3 від 09.06.1997
Про видачу органами Держстандарту разових дозволiв на ввезення засобiв вимiрювальної технiки(ЗВТ)
Закон України ВР № 333/97-ВР від 11.06.1997
Про внесення змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв "Про стандартизацiю i сертифiкацiю"
Наказ Держстандарту № 268 від 17.05.1997
Про внесення змiн до Перелiку, що пiдлягає в Українi обов'язковій сертифiкацiї, затвердженного наказом Держстандарту N 499
Постанова КМУ № 302 від 12.03.1996
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у її створенні
Постанова КМУ № 563 від 27.07.1995
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 339 від 22.07.1997
Стосовно експорту спирту етилового та лiкеро-горiльчаних виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6676 від 16.07.1997
До листа Держмитслужби вiд 23.04.97 р. N 11/3-3702
Наказ № 34 від 24.06.1997
Про затвердження Положення про порядок погодження на ввезення окремих видiв товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997р.
Постанова КМУ № 704 від 28.06.1997
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Постанова КМУ № 863 від 08.08.1997
Про затвердження загальних обсягiв квот на експорт товарiв у 1997р.
Лист Держстандарту № 3067/5-3 від 04.08.1997
Щодо сертифiкацiї будiвельної продукцiї
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Закон України ВР № 468/97-ВР від 17.07.1997
Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї
Постанова КМУ № 1008 від 27.08.1996
Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським об'єднанням вугілля і сталі та Україною про торгівлю деякими сталеливарними виробами
Постанова КМУ № 440 від 20.06.1995
Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї
Наказ № 72 від 25.09.1996
Про затвердження Правил фiтосанiтарного контролю на державному кордонi України
Лист ДМКУ № 05/1203 від 30.08.1994
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9763 від 15.09.1997
Щодо перелiку товарiв, iмпорт та транзит яких здiйснюються за дозволом УКПЕК
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Постанова КМУ № 1172 від 28.10.1997
Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів
Постанова КМУ № 1211 від 04.11.1997
Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Наказ Комстандарту № 366 від 25.06.1997
Об утверждении правил обязательной сертификации средств вычислительной техники
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5298 від 27.05.1998
Щодо сертифiкацiї продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-11244 від 26.11.1997
Про митнi збори при сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9430 від 03.10.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 460 від 31.07.1998
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12336 від 25.12.1997
Про доповнення до листа Деpжмитслужби вiд 08.12.97р. N 11/1-11694
Постанова КМУ № 7 від 05.01.1998
Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1998 роцi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.