ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

     Основнi документи:

     1. Закон Україны вiд 20.02.2003 N 549-IV "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання";

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення";

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання";

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2012 N 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) щодо здiйснення експорту товарiв";

     5. Наказ Державної служби експортного контролю України вiд 29.11.2004 N 355 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок оформлення i використання дозвiльних документiв у галузi державного експортного контролю";

     6. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 649 "Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволiв i висновкiв Державної служби експортного контролю України та їх електронних копiй".

     Державний експортний контроль - комплекс заходiв з контролю за мiжнародними передачами товарiв, їх використанням юридичною чи фiзичною особою, що здiйснюється центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, та iншими державними органами з метою забезпечення захисту iнтересiв нацiональної безпеки та вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України.

     Пiдставою для ввезення, вивезення, транзиту та митного оформлення пiдконтрольних товарiв є дозвiл або висновок Державної служби експортного контролю України.

     Дозвiл - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який надає право на експорт чи iмпорт товарiв. Дозвiл може бути разовим, генеральним або вiдкритим.

     Висновок - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарiв чи їх транзит, проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення або про експорт товарiв подвiйного використання та iнших товарiв до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарiв. Висновок може бути разовим, генеральним або вiдкритим.

     Разовий дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв або суб'єктам, зазначеним у частинi третiй статтi 15 Закону Україны вiд 20.02.2003 N 549-IV, для проведення вiдповiдних переговорiв або здiйснення конкретної мiжнародної передачi товарiв визначеному кiнцевому споживачу iз зазначенням їх найменування, кiлькостi, вартостi, особливих умов поставки, назви iноземного суб'єкта господарської або iншої дiяльностi, держави призначення або походження товарiв та їх кiнцевого споживача.

     Генеральний дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв для неодноразового проведення вiдповiдних переговорiв чи здiйснення мiжнародних передач товарiв визначеному кiнцевому споживачу iз зазначенням їх найменування, особливих умов поставки, назви iноземного суб'єкта господарської або iншої дiяльностi, держави призначення або походження товарiв та їх кiнцевого споживача.

     Вiдкритий дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв для неодноразового проведення вiдповiдних переговорiв чи здiйснення мiжнародних передач товарiв iз зазначенням тiльки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарiв.

     Iнструкцiю про порядок оформлення i використання дозвiльних документiв у галузi державного експортного контролю затверджено наказом Державної служби експортного контролю України вiд 29.11.2004 N 355.

     Список товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю наведено в додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807.

     Вiдповiдно до Спiльного рiшення Державного митного комiтету України та Експертно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 05.06.1996 (див. лист Державного митного комiтету України вiд 10.06.1996 N 11/6-3920) при проведеннi iдентифiкацiї товарiв головною ознакою для прийняття рiшення є технiчнi характеристики конкретних товарiв, пред'явлених до митного оформлення. Збiг кодiв ТН ЗЕД товарiв, що пред'явленi до митного оформлення, з зазначеними у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, не може бути пiдставою для вiдмови в митному оформленнi у разi, коли технiчнi характеристики таких товарiв не збiгаються з визначеними у постановах Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Особливостi контролю наявностi та використання в митних органах електронних копiй дозволiв i висновкiв Державної служби експортного контролю України при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 649.

      Пам'ятайте! На запит заявника митнi органи в установленому порядку видають сертифiкат пiдтвердження доставки, яким засвiдчують факт надходження в Україну товарiв, зазначених у цьому сертифiкатi.

Постанова КМУ № 1005 від 22.08.1996
Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3594 від 21.04.1997
Щодо пеpелiку товарiв, iмпорт та транзит яких здiйснюється за дозволом УКПЕК
Постанова КМУ № 384 від 22.04.1997
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної зброї
Постанова КМУ № 302 від 12.03.1996
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у її створенні
Постанова КМУ № 563 від 27.07.1995
Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9763 від 15.09.1997
Щодо перелiку товарiв, iмпорт та транзит яких здiйснюються за дозволом УКПЕК
Постанова КМУ № 1358 від 08.12.1997
Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення
Постанова КМУ № 125 від 04.02.1998
Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням договорiв про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення
Наказ ДСЕК № 219 від 17.11.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок оформлення та використання дозволiв на право здiйснення вивезення, ввезення та транзиту товарiв, що пiдлягають ЕК
Постанова КМУ № 1320 від 18.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 1005
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2180-ЕП від 17.09.1998
На додаток до листа Держмитслужби вiд 8.09.98 N11/4-9471
Наказ ДМСУ (до 2012) № 55 від 19.02.1996
Про затвердження порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю
Наказ ДСЕК № 155 від 23.07.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10790 від 13.10.1998
Щодо порядку оформлення та використання дозволiв/висновкiв Держекспортконтролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2877-ЕП від 27.11.1998
Щодо розроблених iнструкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-191-ЕП від 25.01.1999
Щодо порядку декларування товарiв,якi пiдлягають експортному контролю i експортуються пiдприємствами-спецекспортерами
Наказ ДМСУ (до 2012) № 38 від 20.01.1999
Щодо порядку митного оформлення товарiв,якi пiдлягають експортному контролю
Лист ДМКУ № 11/1-1152 від 16.03.1995
Про пропуск через митний кордон України зброї вiйськових зразкiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-707-ЕП від 18.03.1999
Щодо реалiзацiї доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.99 N 4369/98
Указ ПУ № 283/99 від 26.03.1999
Про внесення змiн i доповнень до Указiв Президента України вiд 28-12-1996 року N 1279 i вiд 13 лютого 1998 року N 117
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-976-ЕП від 02.04.1999
Указ ПУ № 1279/96 від 28.12.1996
Про дальше вдосконалення державного експортного контролю
Указ ПУ № 117/98 від 13.02.1998
Про Положення про державний експортний контроль в Українi
Наказ КРМ № 83 від 16.02.1999
Про затвердження тимчасового порядку митного оформлення вантажiв, що пiдлягають експортному контролю
Указ ПУ № 488/99 від 10.05.1999
Про внесення змiн i доповнень до Положення про Державну службу експортного контролю України
Указ ПУ № 121/99 від 04.02.1999
Питання вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами, експортного контролю та вiйськово-промислової полiтики
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1588-ЕП від 28.05.1999
Щодо надання дозволу на укладання договорiв комiсiї ВО "Луганський верстатобудiвний завод"
Постанова КМУ № 920 від 27.05.1999
Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контрол
Постанова КМУ № 1042 від 15.06.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанов КМУ з питань державного експортного контролю
Постанова КМУ № 1086 від 22.06.1999
Про здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-1966-ЕП від 01.07.1999
Щодо введення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1086
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2121-ЕП від 13.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 1042 вiд 15 червня 1999 р.
Указ ПУ № 953/99 від 02.08.1999
Про внесення доповнення до Указу Президента України вiд 13 лютого 1998 року N 117
Наказ ДМСУ (до 2012) № 489 від 04.08.1999
Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.99 N 920
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2484-ЕП від 10.08.1999
Щодо митного оформлення товарiв за дозволами Держекспортконтролю
Постанова КМУ № 1468 від 13.08.1999
Питання реалiзацiї Закону України "Про металобрухт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2565-ЕП від 16.08.1999
До постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1086
Постанова КМУ № 1358 від 08.12.1997
Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення
Постанова КМУ № 302 від 12.03.1996
Положення про порядок контролю за експортом,iмпортом i транзитом товарiв,що стосуються ядерної дiяльностi
Постанова КМУ № 384 від 22.04.1997
Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної та токсинної зброї
Постанова КМУ № 1005 від 22.08.1996
Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, що можуть використовуватися для створення озброєння
Постанова КМУ № 563 від 27.07.1995
Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2726-ЕП від 31.08.1999
Щодо порядку прийняття до митного оформлення товарiв, якi пiдлягають експортному контролю
Наказ № 128/227/160/598 від 29.07.1999
Про затвердження Положення про порядок залучення вiйськових представництв до виконання робiт у галузi експортного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2941-ЕП від 15.09.1999
До постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1086
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3143-ЕП від 04.10.1999
Щодо листа Держмитслужби вiд 08.04.99 N 11/4-3914
Лист ДМСУ (до 2012) № 08/1-3220-ЕП від 08.10.1999
Постанова КМУ № 1856 від 07.10.1999
Про внесення змiни в додаток до Положення про порядок контролю за експортом,iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв
Наказ Одеської митниці № 269 від 03.08.2005
Технологiчна схема митного контролю та митного оформлення товарiв, що пiдлягають експортному контролю в Одеськiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-4-ЕП від 09.01.2007
Щодо перелiкiв продукцiї на 2007 рiк

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.