Валютное регулирование

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

     Основнi документи:

     1. Закон України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї";

     2. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.12.95 N 207 "Про затвердження форми Декларацiї про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України i знаходяться за її межами";

     3. Постанова Нацiонального банку України вiд 27.05.2008 N 148 "Про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України";

     4. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 5 "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi".

     Валютне регулювання - дiяльнiсть Нацiонального банку України та в установлених Законом України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї" випадках Кабiнету Мiнiстрiв України, спрямована на регламентацiю здiйснення валютних операцiй суб'єктами валютних операцiй i уповноваженими установами.

     Валютна операцiя - операцiя, що має хоча б одну з таких ознак:
     а) операцiя, пов'язана з переходом права власностi на валютнi цiнностi та (або) права вимоги i пов'язаних з цим зобов'язань, предметом яких є валютнi цiнностi, мiж резидентами, нерезидентами, а також резидентами i нерезидентами, крiм операцiй, що здiйснюються мiж резидентами, якщо такими валютними цiнностями є нацiональна валюта;
     б) торгiвля валютними цiнностями;
     в) транскордонний переказ валютних цiнностей та транскордонне перемiщення валютних цiнностей.

     Уповноваженi установи - банки, небанкiвськi фiнансовi установи та оператори поштового зв'язку, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України згiдно з Законом України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї".

     Статтею 5 Закону України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї" встановлено, що гривня є єдиним законним платiжним засобом в Українi з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою цiєї статтi, i приймається без обмежень на всiй територiї України для проведення розрахункiв.
     Усi розрахунки на територiї України проводяться виключно у гривнi, крiм розрахункiв за:
     1) операцiями зi здiйснення iноземних iнвестицiй та повернення iноземному iнвестору прибуткiв, доходiв (у тому числi дивiдендiв) та iнших коштiв, одержаних на законних пiдставах у результатi здiйснення iноземних iнвестицiй;
     2) операцiями банкiв з надання банкiвських та iнших фiнансових послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї;
     3) операцiями з надання фiнансових послуг, визначених пунктами 1 - 5 частини другої та частиною третьою статтi 9 Закону України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї", що надаються небанкiвськими фiнансовими установами та операторами поштового зв'язку, якi мають лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй;
     4) операцiями з розмiщення, виплати грошового доходу та погашення облiгацiй, казначейських зобов'язань України, номiнованих в iноземнiй валютi, якщо це передбачено проспектом цiнних паперiв (умовами їх розмiщення);
     5) операцiями з купiвлi-продажу державних цiнних паперiв, номiнованих в iноземнiй валютi, якщо iнiцiатором або отримувачем за такою валютною операцiєю є банк;
     6) iншими операцiями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
     Розрахунки за операцiями, визначеними цiєю частиною, можуть проводитися в iноземнiй валютi, у гривнi, а також у банкiвських металах.
     Сплата комiсiї, iнших платежiв за здiйснення операцiй, визначених пунктами 1 - 6 частини другої цiєї статтi, здiйснюється виключно у гривнi, крiм розрахункiв зi сплати процентiв (вiдсоткiв) за депозитами або кредитами (позиками), що можуть проводитися в iноземнiй валютi, банкiвських металах та у гривнi.
     Порядок проведення розрахункiв за валютними операцiями визначається Нацiональним банком України.

     Положення про здiйснення операцiй iз валютними цiнностями затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України 02.01.2019 N 2.

     Статтею 13 Закону України вiд 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї" визначено, що Нацiональний банк України має право встановлювати граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв.
     У разi встановлення Нацiональним банком України граничного строку розрахункiв за операцiями резидентiв з експорту товарiв грошовi кошти пiдлягають зарахуванню на рахунки резидентiв у банках України у строки, зазначенi в договорах, але не пiзнiше строку та в обсязi, встановлених Нацiональним банком України. Строк виплати заборгованостi обчислюється з дня митного оформлення продукцiї, що експортується, а в разi експорту робiт, послуг, прав iнтелектуальної власностi та (або) iнших немайнових прав - з дня оформлення у письмовiй формi (у паперовому або електронному виглядi) акта, рахунка (iнвойсу) або iншого документа, що засвiдчує їх надання.
     У разi встановлення Нацiональним банком України граничного строку розрахункiв за операцiями резидентiв з iмпорту товарiв їх поставка має здiйснюватися у строки, зазначенi в договорах, але не пiзнiше встановленого Нацiональним банком України граничного строку розрахункiв з дня здiйснення авансового платежу (попередньої оплати).
     За окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв граничнi строки розрахункiв, встановленi Нацiональним банком України, можуть бути подовженi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, шляхом видачi висновку.
     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, приймає рiшення про видачу чи вiдмову у видачi зазначеного висновку протягом десяти робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви. Iнформацiя про виданий висновок оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi цього органу не пiзнiше наступного робочого дня пiсля видачi висновку.
     Порядок видачi висновку, у тому числi перелiк документiв, якi подаються для видачi висновку, пiдстави для вiдмови у видачi висновку або залишення документiв без розгляду, включаючи перелiк товарiв, за якими документи для видачi висновку пiдлягають залишенню без розгляду, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Видача висновку здiйснюється безоплатно.
     Порушення резидентами строку розрахункiв, встановленого згiдно iз цiєю статтею, тягне за собою нарахування пенi за кожний день прострочення в розмiрi 0,3 вiдсотка суми неодержаних грошових коштiв за договором (вартостi недопоставленого товару) у нацiональнiй валютi (у разi здiйснення розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) у нацiональнiй валютi) або в iноземнiй валютi, перерахованiй у нацiональну валюту за курсом Нацiонального банку України, встановленим на день виникнення заборгованостi. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суми неодержаних грошових коштiв за договором (вартостi недопоставленого товару).

     Порядок видачi висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 N 104.

     Пунктом 21 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 5 встановлено, що граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв становлять 365 календарних днiв.

     Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.05.2019 N 67 граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв, не поширюються на:
     1) товари, якi використовуються для виконання робiт iз виготовлення (розробки) агрегатiв, систем космiчних ракетних комплексiв (космiчних ракет-носiїв), космiчних апаратiв, наземного сегмента космiчних систем та їх агрегатiв, систем i комплектувальних виробiв, а також iз розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв для суб'єктiв космiчної дiяльностi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про космiчну дiяльнiсть", а також суб'єктiв лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi";
     2) товари, якi експортуються та (або) iмпортуються для потреб угоди про розподiл продукцiї та передбаченi такою угодою;
     3) товари, iмпорт яких здiйснюється в рамках виконання державних контрактiв з оборонного замовлення на постачання (закупiвлю) продукцiї, виконання робiт та надання послуг, укладених вiдповiдно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" та договорiв (контрактiв), укладених зi службою замовника, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.2011 N 464 "Питання державного оборонного замовлення";
     4) товари i послуги, що пiдлягають закупiвлi вiдповiдно до угод щодо закупiвлi, що укладаються Мiнiстерством охорони здоров'я України зi спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi, або угод щодо закупiвлi лiкарських засобiв, медичних виробiв, допомiжних засобiв та iнших товарiв медичного призначення i послуг, що укладаються централiзованою закупiвельною органiзацiєю - державним пiдприємством, засновником якого є Мiнiстерство охорони здоров'я України;
     5) послуги, роботи (крiм транспортних i страхових послуг та/або робiт), права iнтелектуальної власностi та (або) iншi немайновi права, що експортуються;
     6) медичнi послуги, що iмпортуються для забезпечення лiкування (у тому числi обстеження та дiагностики) за кордоном громадян України iз захворюваннями згiдно iз затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України перелiком рiдкiсних (орфанних) захворювань, якi призводять до скорочення тривалостi життя хворих або їх iнвалiдiзацiї та для яких iснують визнанi методи лiкування.

     Положення про транскордонне перемiщення валютних цiнностей затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 3.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6676 від 16.07.1997
До листа Держмитслужби вiд 23.04.97 р. N 11/3-3702
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9430 від 03.10.1997
Постанова НБУ № 34 від 04.02.1998
Про затвердження Класифiкатора iноземних валют
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4355 від 30.04.1998
Про внесення змiн до Порядку перемiщення валюти через митний кордон України
Указ ПУ № 319/94 від 18.06.1994
Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2370-ЕП від 07.10.1998
Щодо листа Нацiонального банку України вiд 24.09.98 13-211/2314 ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/01-2508-ЕП від 22.10.1998
Щодо завiрення копiй ВМД
Лист НБУ № 13-211/2651-7854 від 29.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2622-ЕП від 03.11.1998
Щодо завiрення копiй ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11642 від 04.11.1998
Щодо курсу гривні до білоруського рубля
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2912-ЕП від 01.12.1998
Щодо відміни валютних книжок при переміщенні валюти через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-011-ЕП від 04.01.1999
Декрет КМУ № 15-93 від 19.02.1993
Про систему валютного регулювання i валютного контролю
Наказ НБУ № 19029 від 14.03.1993
Порядок перемiщення валюти через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 155 від 29.06.1993
Про заходи по реалiзацiї УПУ "Про невiдкладнi заходи щодо посилення валютного контролю"
Телетайпограма ДМКУ № Т-2036 від 01.10.1993
Лист ДМКУ № 05/1435 від 18.10.1993
Лист ДМКУ № 05/625 від 02.03.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6120 від 01.07.1997
Про пересилання в Україну iноземної валюти в МПВ (вантажних вiдправленнях)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-11431 від 01.12.1997
Про дозвiл форми N 01 на вивезення валюти
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-513-ЕП від 18.03.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1050-ЕП від 21.05.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1445-ЕП від 06.07.1998
Лист НБУ № 13-134/1454-5091 від 14.07.1997
Лист НБУ № 13-134/48-171 від 09.01.1998
Постанова НБУ № 151 від 16.04.1998
Про внесення змiн до Порядку перемiщення валюти через митний кордон України
Лист НБУ № 13-110/1743-7061 від 05.10.1998
Лист НБУ № 13-311/1399 від 29.12.1998
Особливостi функцiонування ряда валют пiсля 1 сiчня 1999 р.
Указ ПУ № 714/98 від 30.06.1998
Про Комiсiю з питань повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами
Лист НБУ № 13-111/379-1762 від 01.01.1999
Постанова НБУ № 129 від 18.03.1999
Про затвердження Порядку встановлення i використання офiцiйного обмiнного курсу гривнi до iноземних валют
Постанова НБУ № 127 від 18.03.1999
Про затвердження Правил здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України
Постанова НБУ № 128 від 18.03.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.04.98 N 141
Лист НБУ № 13-124/682-3135 від 07.04.1999
Постанова НБУ № 221 від 05.05.1999
Про затвердження Положення про порядок надання iндивiдуальних лiцензiй на право вiдкриття юридичними особами-резидентами України рахункiв в iноземних банках
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5221 від 14.05.1999
Щодо Правил здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України
Лист НБУ № 15-3-66/1613 від 19.05.1999
Постанова НБУ № 174 від 06.04.1999
Про затвердження Тимчасових правил одержання валюти за переказами з-за кордону в євро та за чеками у євро
Лист НБУ № 13-211/1464-4726 від 27.05.1999
Щодо рахункiв за межами України
Постанова НБУ № 381 від 21.09.1998
Про внесення змiн i доповнень до деяких нормативних актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 136 від 24.03.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями
Лист ДПАУ № 5490/7/19-0117 від 13.04.1999
Про порядок облiку сум пенi за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист НБУ № 13-211/1447 від 26.05.1999
Щодо надання iнформацiї за формою N 531
Лист НБУ № 13-111/1001 від 03.06.1999
Про постанову Правлiння НБУ вiд 24.03.99 N 136
Постанова НБУ № 118 від 26.03.1998
Про затвердження Положення про вiдкриття та функцiонування в уповноважених банках України рахункiв банкiв-кореспондентiв в iноземнiй валютi та в гривнях
Постанова НБУ № 281 від 10.06.1999
Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за iмпортними договорами
Постанова НБУ № 285 від 14.06.1999
Про розрахунки мiж резидентами за векселями, вираженими в iноземнiй валютi
Указ ПУ № 713/99 від 23.06.1999
Про деякi змiни в оподаткуваннi операцiй iз розрахунками в iноземнiй валютi
Наказ № 125 від 15.05.1999

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.