ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)

     Тимчасове ввезення (див. статтю 103 Митног кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 104 Митного кодексу України):

      1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового ввезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового ввезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов'язання про реекспорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться, у строки, встановленi митним органом;
     3) подати митному органу дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
     4) сплатити митнi платежi вiдповiдно до статтi 106 Митного кодексу України або забезпечити виконання зобов'язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 105 Митного кодексу України) помiщуються виключно товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), на умовах, визначених цими Додатками, а також повiтрянi судна, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.
     У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 106 Митного кодексу України) вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) можуть помiщуватися товари (за винятком пiдакцизних), не зазначенi у статтях 105, 189 Митного кодексу України, а також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), або такi, що не вiдповiдають вимогам зазначених Додаткiв.

     Тимчасове вивезення (див. статтю 113 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари або транспортнi засоби комерцiйного призначення вивозяться за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реiмпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 114 Митного кодексу України):
     1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового вивезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового вивезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов'язання про реiмпорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово вивозяться, у строки, встановленi митним органом;
     3) подати митному органу дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове вивезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

     Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється митним органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення (див. статтю 108 та статтю 116 Митного кодексу України).

     Порядок видачi книжок (карнетiв) А.Т.А. затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2006 N 1654. Цей Порядок визначає процедуру видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що використовуються вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990р. у м. Стамбулi.
     Книжка (карнет) А.Т.А. - унiфiкований мiжнародний митний документ, що використовується як митна декларацiя для митного оформлення товарiв, якi перемiщуються у митному режимi тимчасового вивезення за межi митної територiї України i ввозяться на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення за спрощеною митною процедурою без сплати ввiзного мита та будь-яких iнших зборiв, податкiв, нарахувань i платежiв, що вносяться пiд час ввезення товарiв на митну територiю цiєї держави, за винятком платежiв та зборiв, що вносяться за надання послуг з митного оформлення, та є гарантiйним документом про сплату ввiзного мита i податкiв у разi порушення особою, якiй видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарiв на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення.

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2012 N 657.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7544 від 15.07.1998
Щодо iнструктивного листа МЗЕЗторгу стосовно оформлення нової форми разової (iндивiдуальної) лiцензiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7787 від 22.07.1998
Щодо порядку пропуску та митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться в Україну для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 558 від 09.09.1998
Щодо митного контролю за товарами,заявленими в митний режим "тимчасове ввезення"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 784 від 16.12.1998
Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-185-ЕП від 25.01.1999
Щодо скасування листiв Держмитслужби
Постанова КМУ № 793 від 20.07.1996
Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДМКУ № 11/6-8610 від 25.11.1996
Постанова КМУ № 341 від 20.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-678-ЕП від 16.03.1999
Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784
Наказ КРМ № 85 від 16.02.1999
Про затвердження Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1174-ЕП від 22.04.1999
Щодо листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11001 від 19.11.1997
Стосовно зняття з контролю майна, що загинуло
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1578-ЕП від 27.05.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1799-ЕП від 15.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2033-ЕП від 06.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2051-ЕП від 07.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.06.99 N 15/1-1945-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2101-ЕП від 12.07.1999
На додаток до листа ДМСУ вiд 14.02.97 N 11/1-1403
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2119-ЕП від 13.07.1999
Щодо порядку пiдтвердження факту загибелi або втрати товарiв,тимчасово вивезених за митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2136-ЕП від 14.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051 ЕП
Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999
Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2310-ЕП від 27.07.1999
Постанова КМУ вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового транспортних засобiв на митну територiю України"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2418-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2306-ЕП від 27.07.1999
Щодо митного оформлення особового складу та технiки вiйськових формувань
Лист ВР № 06-10/546 від 20.07.1999
Як оформляти електричнi машини,ввезенi з-за кордону для ремонту на українському пiдприємствi
Лист ДПАУ № 675/11/16-1214 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2728-ЕП від 31.08.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 року N 1250
Постанова КМУ № 1569 від 27.08.1999
Про вiдчуження на митнiй територiї України транспортних засобiв, що належать iноземним дипломатичним представництвам
Наказ КРМ № 168 від 18.03.1999
Про внесення змiн та доповнень до Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9295 від 02.09.1999
Збiрник документiв стосовно додаткового двох вiдсоткового митного збор
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3198-ЕП від 07.10.1999
Про митне оформлення автотранспорту Бюро делегата Нiмецької економiки в Українi
Наказ СРМ № 289 від 17.09.1997
Про порядок продовження термiнiв тимчасового ввезення(вивезення) майна
Наказ СРМ № 656 від 07.10.1998
Щодо змiни митного режиму "тимчасове ввезення" на "iмпорт"
Наказ СРМ № 392 від 23.06.1999
Про внесення змiн до наказу СРМ вiд 17.09.97 р. N 289
Наказ СРМ № 340 від 14.05.2002
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi щодо здiйснення митного контролю за тимчасовим увезенням та зворотнiм вивезенням товарiв та iнших предметiв
Наказ ДнРМ № 292 від 21.05.2004
Про пiдготовку та узагальнення статистичної звiтностi щодо митного оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)
Наказ Одеської митниці № 228 від 20.07.2005
Технологiчна схема застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв в Одеськiй митницi
Лист ДПАУ № 336/2/18-0303 від 06.10.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № б/н від 01.10.1999
Деякi питання митного оформлення виставкових товарiв
Лист ДПАУ № 17141/7/16-1121-26 від 17.11.1999
Щодо оподаткування ПДВ операцiй з тимчасового ввезення на митну територiю України товарiв пiд зобов'язання зворотного вивезення
Лист ДПАУ № 366/2/18-0303 від 06.10.1999
Щодо оподаткування товарiв, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4016-ЕП від 20.12.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 775 від 01.12.1999
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4063-ЕП від 22.12.1999
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 16.08.99 N 15/1-2569-ЕП
Наказ КРМ № 889 від 29.12.1999
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.99 р. N 85
Лист ДМКУ № 11/1-4653 від 30.10.1995
Щодо митного оформлення українських марок акцизного збору при вивезеннi їх з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-930-ЕП від 21.03.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 16.02.2000 N 83
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1198-ЕП від 05.04.2000
Щодо оподаткування операцiй з ввезення товарiв за договорами оренди (лiзингу)
Телетайпограма ДМСУ (до 2012) № Т-450 від 18.07.1996

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.