Временный ввоз (вывоз)

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)

     Тимчасове ввезення (див. статтю 103 Митног кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 104 Митного кодексу України):

     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового ввезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового ввезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходiв i зборiв зобов'язання про реекспорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться, у строки, встановленi органом доходiв i зборiв;
     3) подати органу доходiв i зборiв дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
     4) сплатити митнi платежi вiдповiдно до статтi 106 Митного кодексу України або забезпечити виконання зобов'язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 105 Митного кодексу України) помiщуються виключно товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), на умовах, визначених цими Додатками, а також повiтрянi судна, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.
     У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 106 Митного кодексу України) вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) можуть помiщуватися товари (за винятком пiдакцизних), не зазначенi у статтях 105, 189 Митного кодексу України, а також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), або такi, що не вiдповiдають вимогам зазначених Додаткiв.

     Тимчасове вивезення (див. статтю 113 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари або транспортнi засоби комерцiйного призначення вивозяться за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реiмпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 114 Митного кодексу України):
     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового вивезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового вивезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходiв i зборiв зобов'язання про реiмпорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово вивозяться, у строки, встановленi органом доходiв i зборiв;
     3) подати органу доходiв i зборiв дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове вивезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

     Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення (див. статтю 108 та статтю 116 Митного кодексу України).

     Порядок видачi книжок (карнетiв) А.Т.А. затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2006 N 1654. Цей Порядок визначає процедуру видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що використовуються вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990р. у м. Стамбулi.
     Книжка (карнет) А.Т.А. - унiфiкований мiжнародний митний документ, що використовується як митна декларацiя для митного оформлення товарiв, якi перемiщуються у митному режимi тимчасового вивезення за межi митної територiї України i ввозяться на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення за спрощеною митною процедурою без сплати ввiзного мита та будь-яких iнших зборiв, податкiв, нарахувань i платежiв, що вносяться пiд час ввезення товарiв на митну територiю цiєї держави, за винятком платежiв та зборiв, що вносяться за надання послуг з митного оформлення, та є гарантiйним документом про сплату ввiзного мита i податкiв у разi порушення особою, якiй видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарiв на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення.

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2012 N 657.

Лист ДМКУ № 11/6-6890 від 17.09.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1042-ЕП від 28.03.2000
Наказ КРМ № 319 від 20.04.2000
Про продовження термінів тимчасового ввезення/вивезення речей громадян
Наказ ДМСУ (до 2012) № 173 від 28.03.2000
Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1673-ЕП від 10.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Постанова КМУ № 919 від 05.06.2000
Про митне оформлення деяких товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2217-ЕП від 15.06.2000
Наказ КРМ № 446 від 09.06.2000
Про затвердження Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв
Постанова КМУ № 984 від 20.06.2000
Про затвердження зразка свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2369-ЕП від 29.06.2000
Щодо митного оформлення літаків
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2403-ЕП від 03.07.2000
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/895 від 13.08.1998
Щодо митного оформлення сiдельних тягачiв
Постанова КМУ № 68 від 27.01.1997
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10400 від 01.11.1997
Стосовно посилення контролю за митним оформленням виставкового майна
Наказ ДМСУ (до 2012) № 186 від 25.04.1997
Щодо делегування регiональним митницям права на розгляд окремих питань, пов'язаних з практичним регулюванням процесу митного оформлення товарiв та майна
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2894 від 03.04.1997
Щодо порядку видачi, облiку та погашення векселiв при реекспортi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3082-ЕП від 17.12.1998
Щодо митного оформлення тимчасового ввезення товарiв
Наказ КРМ № 647 від 10.08.2000
Про внесення змiн до Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв КРМ пiд час митного оформлення тимчасового ввезення товарiв та контролю за зворотним вивезенням
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3508-ЕП від 20.09.2000
Щодо тимчасового ввезення в Україну громадянами предметів особистого користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-8288 від 19.09.2000
Про митне оформлення підприємств космічної галузі
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3731-ЕП від 04.10.2000
На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 до N 634/45
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3762-ЕП від 06.10.2000
Щодо митного оформлення обладнання
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3873-ЕП від 13.10.2000
Стосовно ввезення виставкових експонатiв
Лист ДПАУ № 1378/7/16-1220-26 від 01.02.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4044-ЕП від 25.10.2000
Стосовно митного оформлення лiтакiв Як-40 (бортовi N UR 88309, UR88310)
Лист ДПАУ № 7406/5/16-1218 від 31.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-5160-ЕП від 29.12.2000
Щодо направлення зразкiв свiдоцтв на право вивезення культурних цiнностей, вiдтискiв штампiв та печаток
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-575-ЕП від 09.02.2001
Щодо проведення виставки
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-800-ЕП від 21.02.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-1127-ЕП від 06.03.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1213-ЕП від 13.03.2001
Щодо порядку митного оформлення iнспекцiйного обладнання МАГАТЕ
Рішення ДСЕК № 2/8-413 від 13.03.2001
Міждержавна угода від 06.12.1961
Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14-9701 від 10.12.2001
Наказ КРМ № 76 від 25.01.2002
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09 червня 2000 року N 446
Наказ ДМСУ (до 2012) № 64 від 04.02.2002
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повiтряних суден, що здiйснюють мiжнароднi перевезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-07-1713-ЕП від 25.02.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-07-1773-ЕП від 26.02.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-1895-ЕП від 28.02.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-2101-ЕП від 07.03.2002
Про митний контроль професiйного устаткування, що тимчасово ввозиться на митну територiю України представниками iноземних ЗМI
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1874-ЕП від 28.02.2002
Щодо застосування митного режиму тимчасового ввезення товарiв
Наказ КРМ № 267 від 20.03.2002
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повiтряних суден, що здiйснюють мiжнароднi перевезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 249 від 13.05.2002
Про внесення змiни до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-4768-ЕП від 30.05.2002
Щодо внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-7108-ЕП від 12.08.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/446 від 31.07.2002
Про доведення "Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасового вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2648-ЕП від 05.11.1998
Постанова КМУ № 1855 від 12.12.2002
Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.