Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Наказ ДМСУ (до 2012) № 819/641/435/441/310/592 від 31.08.2005
Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї здiйснення попереднього документального контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України
Наказ КРМ № 803 від 19.08.2005
Про проведення експерименту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/13597-ЕП від 28.10.2005
Щодо митного контролю i митного оформлення м'яса та м'ясопродуктiв, якi перемiщуються транзитом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1083 від 08.11.2005
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 10.12.01 N 800
Наказ № 626 від 17.11.2005
Про втрату чинностi наказом митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 969 від 13.10.2005
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/484-ЕП від 16.12.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1136 від 21.11.2005
Про мiсця прибуття автотранспорту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1220 від 12.12.2005
Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1217 від 09.12.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/127-ЕП від 12.01.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/13-ЕП від 11.01.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/484-ЕП від 20.01.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 34 від 23.01.2006
Про затвердження форми договору про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 242 від 24.03.2006
Про втрату чинностi наказу Держмитслужби України вiд 11.12.97 N 624
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/3842-ЕП від 10.04.2006
Постанова КМУ № 588 від 27.04.2006
Про внесення змiни до перелiку мiсць митного контролю природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/4951-ЕП від 06.05.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/336-ЕП від 11.05.2006
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист Мінюсту № 24-50-842 від 04.04.2006
Про надання роз'яснення
Постанова КМУ № 858 від 24.06.2006
Про внесення змiн до Порядку здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 494/622/343 від 20.06.2006
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної митної служби України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 05.03.97 N 99/168/57
Наказ ДМСУ (до 2012) № 551 від 03.07.2006
Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України та про внесення змiни до наказу ДМСУ вiд 12.12.2005 N 1220
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-21/8946-ЕП від 14.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/9030-ЕП від 16.08.2006
Про виконання Порядку здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/9070-ЕП від 16.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/9106-ЕП від 17.08.2006
Про внесення змiни до листа Держмитслужби вiд 16.08.2006 N 11/2-18/9030-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/490-ЕП від 18.08.2006
Про набуття чинностi наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/9294-ЕП від 22.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/9695-ЕП від 01.09.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/9807-ЕП від 06.09.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/520-ЕП від 01.09.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-31/10003-ЕП від 08.09.2006
Щодо формування електронної копiї попереднього повiдомлення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 765 від 11.09.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 04.08.2004 N 566
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/594-ЕП від 13.10.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-63/11705-ЕП від 18.10.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/683-ЕП від 24.11.2006
Про технологiчнi схеми здiйснення контролю за перемiщенням товарiв
Постанова КМУ № 1654 від 29.11.2006
Про затвердження Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1070 від 30.11.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 10.12.01 N 800
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/876-ЕП від 19.12.2006
Про затвердження Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/14602-ЕП від 21.12.2006
Про запобiгання утворенню черг в автомобiльних пунктах пропуску
Постанова КМУ № 1845 від 27.12.2006
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2005 р. N 269
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/14899-ЕП від 27.12.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/15108-ЕП від 29.12.2006
Щодо оформлення попередньої вантажної митної декларацiї
Лист Мiнкультури № 10-3169/18 від 28.04.2005
Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.05 N 269
Лист МОЗ № 05.03.02-10/484 від 24.05.2005
Про здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист Мінагрополітики № 37-15-7/7349 від 23.05.2005
Про здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист Мінагрополітики № 812-03-9 від 23.05.2005
Про здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1158/1028/895/808/570/1218 від 27.11.2006
Про внесення змiн до наказу вiд 31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-38-ЕП від 20.01.2007
Про надсилання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2006 N 1845

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.