Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Закон України ВР № 2669-IV від 16.06.2005
Про ратифiкацiю Угоди (у формi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
Закон України ВР № 450-IV від 16.01.2003
Про ратифiкацiю Угоди мiж КМУ i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Постанова КМУ № 1077 від 17.07.2003
Про схвалення i подання на ратифiкацiю ВР України Меморандуму про взаєморозумiння мiж КМУ i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО
Постанова КМУ № 1769 від 16.11.2002
Про схвалення i подання на ратифiкацiю ВР України Угоди мiж КМУ i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, iнших надзвичайних ситуацiй
Постанова КМУ № 261 від 22.03.2001
Про подання на ратифiкацiю ВР України Угоди мiж КМУ та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру
Постанова КМУ № 364 від 18.05.2005
Про ратифiкацiю Угоди (у формi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
Постанова КМУ № 457 від 10.08.1992
Про подання на ратифiкацiю Верховнiй Радi України Договору про дружбу i спiвробiтництво мiж Україною i Турецькою Республiкою
Постанова КМУ № 375 від 06.03.2007
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Королiвства Данiя про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
Міждержавна угода від 13.06.2007
Угода мiж Мiнекономiки України та Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi Росiйської Федерацiї про регулювання поставок пруткiв для армування залiзобетонних конструкцiй походженням з України
Міждержавна угода від 01.03.2007
Угода мiж Україною та Грузiєю про взаємну правову охорону географiчних зазначень для вин, спиртних напоїв та мiнеральних вод
Міждержавна угода від 07.07.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Iндiї про повiтряне сполучення
Лист МЗС № 72/12-612/1-2714 від 10.09.2007
Щодо статусу мiжнародного договору
Лист Мінекономіки (до 2011) № 142-29-3/411 від 01.11.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9915 від 20.10.1997
Міждержавна угода від 20.05.1987
Конвенцiя про спрощення формальностей у торгiвлi товарами
Указ ПУ № 219/2007 від 20.03.2007
Про затвердження Угоди мiж Україною та Королiвством Нiдерландiв про взаємну адмiнiстративну допомогу в митних справах
Лист МЗС № 72/14-612/1-783 від 14.03.2007
Щодо Угоди про мiжнароднi автомобiльнi перевезення
Лист МЗС № 72/14-612/1-784 від 14.03.2007
Щодо Угоди про взаємодопомогу в митних справах
Лист МЗС № 72/14-612/1-5802 від 27.10.2006
Щодо набуття чинностi Угодою мiж Україною та ЄС про певнi аспекти повiтряного сполучення
Міждержавна угода від 18.10.2005
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про взаємну охорону прав на результати iнтелектуальної дiяльностi, що створенi в ходi двостороннього вiйськово-технiчного спiвробiтництва
Лист МЗС № 72/14-612/1-935 від 26.03.2007
Щодо набуття чинностi Конвенцiями
Лист МЗС № 72/14-612/1-936 від 26.03.2007
Щодо набуття чинностi Угодою мiж КМУ та Урядом Республiки Бiлорусь про взаємну охорону прав на результати iнтелектуальної дiяльностi, що створенi в ходi двостороннього вiйськово-технiчного спiвробiтництва
Лист МЗС № 72/14-612/1-1559 від 16.05.2007
Щодо набуття чинностi мiжнародними договорами
Лист МЗС № 72/17-612/1-1410 від 04.05.2007
Щодо набрання чинностi Угодою
Закон України ВР № 1510-III від 02.03.2000
Про ратифікацію Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил
Міждержавна угода від 07.10.2005
Меморандум про взаєморозумiння мiж Урядом України, Урядом Республiки Молдова та Європейською Комiсiєю щодо мiсiї Європейської Комiсiї з надання допомоги в питаннях кордону в Українi та Республiцi Молдова
Міждержавна угода від 23.04.2007
Угода (у формi обмiну нотами) про продовження мандату Мiсiї Європейської Комiсiї з надання допомоги в питаннях кордону Українi та Республiцi Молдова
Лист МЗС № 72/14-612/1-1817 від 08.06.2007
Щодо набуття чинностi мiжнародним договором
Постанова КМУ № 486 від 30.06.1995
Про подання на ратифікацію ВР Угоди між урядами держав-учасниць СНД про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань
Закон України ВР № 42/96-ВР від 09.02.1996
Про ратифікацію Угоди між урядами держав - учасниць СНД про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань
Міждержавна угода від 24.03.1997
Угода мiж Урядом України i Урядом Азербайджанської Республiки про спiвробiтництво у митних справах
Міждержавна угода від 27.11.1996
Угода мiж Урядом України i Урядом Турецької Республiки щодо взаємної допомоги у митних питаннях
Міждержавна угода від 24.03.1998
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Болгарiя щодо спiвробiтництва у митних справах
Міждержавна угода від 25.11.1996
Угода мiж Урядом України i Урядом Держави Iзраїль щодо взаємної допомоги у митних питаннях
Міждержавна угода від 02.06.1990
Угода мiж Урядом Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк та Урядом Сполучених Штатiв Америки про спiвробiтництво та взаємодопомогу мiж митними службами цих країн
Міждержавна угода від 03.08.1994
Угода мiж Україною i Росiйською Федерацiєю про спiвробiтництво i взаємодiю з прикордонних питань
Міждержавна угода від 17.09.1999
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Казахстан про спiвробiтництво у митних справах
Міждержавна угода від 14.02.1997
Угода мiж Урядом України i Урядом Грузiї про спiвробiтництво у митних справах
Міждержавна угода від 25.02.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України та Державною митницею Туркменистану про спiвробiтництво в боротьбi з контрабандою та порушенням митних правил
Міждержавна угода від 25.02.1993
Угода про процедуру митного оформлення транзитних вантажiв та взаємодiї митних органiв України та Туркменистану при такому оформленнi
Міждержавна угода від 23.02.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України i Державною митною iнспекцiєю при Урядi Республiки Киргизстан про взаємне визнання митних документiв та митного забезпечення
Міждержавна угода від 20.04.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України та Державним митним комiтетом Республiки Таджикистан про спiвробiтництво у боротьбi з незаконним обiгом наркотикiв i психотропних речовин
Міждержавна угода від 13.04.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України i Державним комiтетом Республiки Грузiя про спiвробiтництво в боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил
Міждержавна угода від 13.04.1993
Угода про процедуру митного оформлення транзитних вантажiв i взаємодiю митних органiв України i Республiки Грузiя при такому оформленнi
Міждержавна угода від 01.03.2001
Меморандум про порядок подання взаємодопомоги мiж Державною митною службою України i Мiнiстерством з державних доходiв Республiки Вiрменiя
Міждержавна угода від 20.05.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України i Державним митним комiтетом Азербайджанської Республiки про спiвробiтництво в боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил
Міждержавна угода від 20.05.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України i Державним митним комiтетом Азербайджанської Республiки про спiвробiтництво у боротьбi з незаконним обiгом наркотикiв i психотропних речовин
Міждержавна угода від 20.03.1993
Угода мiж Державним митним комiтетом України i Державним департаментом митного контролю Республiки Молдова про спiвпрацю в боротьбi з контрабандою та порушенням митних правил
Міждержавна угода від 20.03.1993
Протокол мiж Державним митним комiтетом України i Державним департаментом митного контролю Республiки Молдова про митне оформлення транзитних вантажiв i багажу громадян
Міждержавна угода від 10.07.2001
Меморандум про порядок подання взаємодопомоги Державною митною службою України й Департаментом митного контролю Республiки Молдова

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.