Арбитражный суд

АРБIТРАЖНИЙ СУД

     При розглядi документiв в даному роздiлi слiд враховувати, що деякими положеннями Цивiльного кодексу України передбачено вiдшкодування шкоди, заподiяної органом державної влади фiзичнiй або юридичнiй особi.

     Стаття 1173. Вiдшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiєю чи бездiяльнiстю органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування при здiйсненнi ними своїх повноважень, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини цих органiв.

     Стаття 1174. Вiдшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування при здiйсненнi нею своїх повноважень, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини цiєї особи.

     Стаття 1175. Вiдшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування у сферi нормотворчої дiяльностi

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi в результатi прийняття органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним i скасований, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини посадових i службових осiб цих органiв.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19-8571-ЕП від 04.06.2003
Щодо оскарження рiшень суду
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19-11101-ЕП від 15.11.2002
Щодо виконавчого провадження
Закон України ВР № 762-IV від 15.05.2003
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Закон України ВР № 3018-III від 07.02.2002
Про судоустрiй України
Постанова КМУ № 1086 від 17.07.2003
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1198 від 05.08.2003
Про затвердження Порядку фiнансування витрат, пов'язаних iз захистом прав та iнтересiв України пiд час розгляду справ у закордонних юрисдикцiйних органах
Постанова ВСУ № 2-15/2542-02 від 17.12.2002
Постанова ВСУ № 188/12-204 від 28.01.2003
Постанова ВСУ № А27/40 від 18.03.2003
Лист № 01-8/526 від 16.05.2003
Про практику Верховного Суду України у справах зi спорiв, пов'язаних iз застосуванням законодавства про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi
Наказ Мінюсту № 137/5 від 11.11.2003
Про внесення змiн до Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй стосовно порядку передачi на реалiзацiю арештованого майна
Постанова КМУ № 221 від 03.03.2004
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/7-42/3552-ЕП від 25.03.2004
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.03.04 N 221
Постанова КМУ № 671 від 26.05.2004
Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрацiї правочинiв
Наказ ДПАУ № 82/245 від 27.04.2004
Про затвердження Порядку взаємодiї мiж органами ДПАУ та Державного казначейства України в процесi судового розгляду та виконання рiшень суду щодо безспiрного списання коштiв з рахункiв
Закон України ВР № 1701-IV від 11.05.2004
Про третейськi суди
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/39-2279-ЕП від 11.06.2004
Про практику розгляду Вищим господарським судом України окремих господарських спорiв
Наказ Мінюсту № 47/5 від 21.06.2004
Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/5-15-39/7857-ЕП від 21.06.2004
Щодо порушення вимог листа Держмитслужби
Постанова ВСУ № 3/161 від 30.12.2003
Наказ Мінюсту № 108/5 від 21.09.2004
Про внесення змiн до Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй
Закон України ВР № 1992-IV від 09.09.2004
Про внесення змiн до Закону України "Про судову експертизу"
Закон України ВР № 4038-XII від 25.02.1994
Про судову експертизу
Наказ Мінюсту № 118/5 від 14.10.2004
Про внесення змiн до Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй
Постанова ВСУ № 5/110 від 29.04.2002
Лист № 01-8/1169 від 18.06.2004
Про практику Верховного Суду України зi справ у спорах, пов'язаних iз застосуванням законодавства про акцизний збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/39-4784-ЕП від 26.10.2004
Щодо ухвали Господарського суду Сумської областi у справi N 3/443-04 вiд 13.10.04
Указ ВР від 25.10.1963
Про ратифiкацiю Європейської конвенцiї про зовнiшньоторговельний арбiтраж
Міждержавна угода від 21.04.1961
Європейська конвенцiя про зовнiшньоторговельний арбiтраж
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/5-15-39/13641-ЕП від 15.11.2004
Про рiшення господарського суду
Наказ Мінюсту № 40/5 від 21.04.2005
Про затвердження Змiн та доповнень до Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй
Інше № 04-5/76 від 29.03.2005
Про деякi питання практики призначення судових експертиз у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi
Закон України ВР № 2716-IV від 23.06.2005
Про внесення змiн до законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
Закон України ВР № 2705-IV від 23.06.2005
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо досудового врегулювання спорiв
Закон України ВР № 2709-IV від 23.06.2005
Про мiжнародне приватне право
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-21/10407-ЕП від 23.08.2005
Про ухвалу та запит господарського суду м. Києва
Закон України ВР № 2875-IV від 08.09.2005
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1227-ЕП від 27.09.2005
Про надання iнформацiї
Лист ВР № 06-8/11-447 від 16.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-21/12802-ЕП від 13.10.2005
Про митне оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/37-ЕП від 16.01.2006
Закон України ВР № 3269-IV від 22.12.2005
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16/1092-ЕП від 04.02.2006
Постанова ВСУ від 19.04.2005
Постанова КМУ № 740 від 25.05.2006
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рiшень
Указ ПУ № 505/2006 від 09.06.2006
Про порядок призначення представникiв вiд України до спискiв Посередникiв та спискiв Арбiтрiв Мiжнародного центру по врегулюванню iнвестицiйних спорiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1078-ЕП від 26.06.2006
Про надання інформації
Наказ Мінфіну № 557 від 14.06.2006
Про Порядок надання iнформацiї Мiнфiну ДПАУ, ДМСУ, Держказначейством при пiдготовцi, супроводженнi та розглядi в судах справ, рiшення по яких можуть вплинути на дохiдну та видаткову частини держ.бюджету
Лист № 01-8/864 від 18.04.2006
Про Закон України "Про внесення змiн до Кодексу адмiнiстративного судочинства України"
Постанова ВСУ від 20.06.2006

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.