Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 543 від 29.09.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

19 березня 1999р. N 171

 
Щодо введення бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-З нового зразка

     Вiдповiдно до статтi 46 Митного кодексу України та на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.05.98 N 643 "Про внесення змiн та доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574"

     НАКАЗУЮ:

     1. Починаючи з 01.04.99, митне оформлення товарiв вiдповiдно до Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, здiйснювати з використанням бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-З нового зразка, що замовляються та розповсюджуються Державною митною службою України.

     2. Установити, що поставка бланкiв МД-2 та МД-З митницям здiйснюється Постачальним митним господарством згiдно з розподiлом, виконаним Господарсько-експлуатацiйним митним управлiнням, у кiлькостi, зазначенiй у цьому розподiлi для певної митницi.

     Заявка на забезпечення митницi бланками МД-2 i МД-3 складається нею на пiдставi статистичних даних про кiлькiсть вантажних митних декларацiй, оформлених у зонi дiяльностi митницi за минулий рiк. Вiдповiдальнiсть за достатнiсть обсягiв замовлення несе безпосередньо начальник митного органу.

     3. Установити, що з метою рiвномiрного та безперервного забезпечення декларантiв бланками МД-2 i МД-З нового зразка розподiл таких бланкiв проводиться на пiдставi їх заявок з урахуванням даних про кiлькiсть декларантiв у зонi дiяльностi митницi, виконаних ними декларацiй за минулий рiк, наявних у митницi бланкiв тощо. Передання бланкiв декларантам здiйснюється безоплатно, оскiльки витрати на виготовлення та розповсюдження бланкiв МД-2 i МД-З покриваються декларантами в складi митних зборiв за митне оформлення.

     Номери бланкiв, що передаються декларанту, вносяться до книги облiку бланкiв МД-2 i МД-З та засвiдчуються в нiй пiдписами особи, яка видала бланки вiдповiдно до заявки, та особи, яка їх прийняла, iз зазначенням її прiзвища, iменi, по батьковi, якi вносяться на пiдставi пред'явленого паспорту. Форма книги та порядок облiку бланкiв для забезпечення надiйного контролю за бланками в перiод до 01.05.99 затверджуються митницею.

     4. Зiпсованi бланки МД-2 i МД-З та бланки, використанi для декларацiй, не оформлених митницею, щомiсячно передаються декларантами до митного органу i пiдлягають реєстрацiї в книзi облiку iз зазначенням номерiв таких бланкiв.

     Зiпсованi бланки пiдлягають знищенню в установленому порядку iз складанням акта про списання типової форми СЗ-З. Бланки, використанi для декларацiй, прийнятих для оформлення, але не оформлених митницею, знищенню не пiдлягають, а зберiгаються митницею в установленому нею порядку.

     Пiсля подання декларантом звiту про використання бланкiв попередньої партiї видається наступна партiя бланкiв МД-2 та МД-З.

     5. Якщо митниця не має можливостi забезпечити декларанта новими бланками МД-2 або МД-З, до 01.07.99 дозволяється оформлення вантажних митних декларацiй з використанням бланкiв старого зразка.

     6. Документи, що заповнюються на бланках форм МД-2 i МД-З вiдповiдно до наказiв Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 та вiд 08.12.98 N 771 (АД, ПД, ПП), можуть виконуватись на бланках МД-2 i МД-З старого зразка.

     7. Управлiнню бухгалтерського облiку, звiтностi та економiчного аналiзу (Околiта М. В.) у термiн до 20.04.99 розробити i подати на затвердження Порядок облiку, зберiгання та реалiзацiї бланкiв суворої звiтностi в митних органах (у тому числi i бланкiв МД-2 та МД-З).

     8. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пiдприємства, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, про цей наказ.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.