Документ скасований: Наказ КРМ № 163 від 19.02.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

20 березня 2002 р. N 265


Про затвердження Технологiчної схеми проведення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, та анулювання облiкової картки суб'єкта ЗЕД

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у пiдроздiлах Київської регiональної митницi, анулювання Облiкових карток суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та на виконання вимог Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Держмиткому України вiд 31.05.1996р. N 237 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.1996р. за N 292/1317,

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Технологiчну схему проведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi в зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, та анулювання облiкової картки суб'єкта ЗЕД (додається).

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     4. Уважати такими, що втратили чиннiсть:

 • наказ Київської митницi вiд 05.07.1996р. N 71 "Про порядок акредитацiї суб'єктiв ЗЕД Київської митницi";

 • наказ Київської регiональної митницi вiд 02.07.1997р. N 483 "Що до вдосконалення порядку акредитацiї суб'єктiв ЗЕД Київської регiональної митницi";

 • наказ Київської регiональної митницi вiд 02.04.1998р. N 170 "Про формування єдиної бази даних учасникiв ЗЕД Київської регiональної митницi";

 • пункти 2.1 - 2.4 наказу Київської регiональної митницi вiд 16.09.1997р. N 639 "Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй приватних пiдприємцiв";

 • наказ Київської регiональної митницi вiд 15.03.1999р. N 148;

 • доручення Київської регiональної митницi вiд 23.04.1998р. N 41;

 • доручення Київської регiональної митницi вiд 29.06.2000р. N 75 "При змiнi назви фiрми".

     5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступникiв начальника митницi у вiдповiдностi з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

Начальник митницi О.Симонов

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
наказом Київської регiональної митницi
вiд 20 березня 2002 року N 265

ТЕХНОЛОГIЧНА
схема проведення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, та анулювання облiкової картки суб'єкта ЗЕД

1. Загальнi положення

     1.1. Облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у пiдроздiлах митницi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Держмиткому України вiд 31.05.1996р. N 237, листом Держмитслужби України вiд 05.09.1997р. N 11/3-8383 "Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємств" та iншими нормативно-правовими актами Держмитслужби України.

     1.2. Дiя Технологiчної схеми проведення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, та анулювання облiкової картки суб'єкта ЗЕД (далi - Технологiчна схема) розповсюджується на:

 • суб'єктiв ЗЕД, незалежно вiд форм власностi;

 • представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не займаються самостiйно комерцiйною дiяльнiстю, але здiйснюють декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України для власних потреб представництв;

 • приватних пiдприємцiв, без створення юридичної особи, якi бажають здiйснювати операцiї, пов'язанi з iмпортом, експортом, транзитом товарiв та знаходяться в зонi дiяльностi Київської регiональної митницi.

     1.3. Порядковi номери оперативних пiдроздiлiв визначаються згiдно з цифровими iндексами пiдроздiлiв Київської регiональної митницi, розробленими загальним вiддiлом.

     1.4. Фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли українських суб'єктiв ЗЕД без створення юридичної особи, не пiдлягають облiку в митних органах.

     1.5. Ведення облiку суб'єкта ЗЕД здiйснюється на пiдставi Облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (додаток 2), яка заповнюється суб'єктом ЗЕД iз використанням ПЕОМ на державнiй мовi та подається до оперативного пiдроздiлу у зонi дiяльностi якого знаходиться мiсце державної реєстрацiї суб'єкта. Заповнена картка засвiдчується особистим пiдписом представникiв суб'єкта ЗЕД, що зазначається у картцi, та його печаткою. Картки, заповненi вiд руки або з виправленнями, до облiку не приймаються.

     1.6. Начальники пiдроздiлiв призначають iнспекторiв, вiдповiдальних за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД та надають iнформацiю про них до вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики (далi IАР та МС).

     1.7. Вiдсутнiсть Облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi.

2. Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у структурних пiдроздiлах митницi

     2.1. Для проведення облiку у Київської регiональної митницi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (або за його дорученням особi, уповноваженiй на декларування) необхiдно подати iнспектору оперативного пiдроздiлу митницi, який вiдповiдає за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД, комплект реєстрацiйних документiв, вiдповiдно до перелiку (додаток 1). Документи суб'єкта повиннi надаватися у окремiй тецi. До документiв додаються три примiрники оригiналiв Облiкових карток.

     2.2. Iнспектор, вiдповiдальний за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД, перевiряє наданi документи та вiдсутнiсть подвiйного митного облiку; звiряє ксерокопiї документiв з їх оригiналами. При вiдсутностi зауважень передає їх для розгляду керiвництву пiдроздiлу.

     2.3. Керiвництво пiдроздiлу розглядає наданi документи, уточнює напрямки та обсяги зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкта ЗЕД i вiзує перший екземпляр Облiкової картки. Документи повертаються iнспектору з метою подальшої реєстрацiї.

     2.4. Iнспектор присвоює Облiковiй картцi реєстрацiйний номер i проставляє його на всiх примiрниках картки суб'єкта ЗЕД. Формування номера проводиться наступним чином: 10000PPRRNNNN, де PP - цифровiй iндекс пiдроздiлу; RR -останнi цифри року; NNNN - порядковий номер реєстрацiї. Облiкова картка завiряється особистою номерною печаткою iнспектора.

     2.5. Перший примiрник Облiкової картки разом з копiями документiв залишається у справах вiддiлу, другий примiрник - повертається суб'єкту ЗЕД, як свiдоцтво про облiк у митницi, третiй примiрник разом iз реєстром передається до вiддiлу IАР та МС кожну середу та п'ятницю до 12.00.

     2.6. Облiкова картка суб'єкта ЗЕД реєструється в Журналi облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (додаток 3).

     2.7. Комплекти документiв кожного суб'єкта ЗЕД який перебуває на облiку у пiдроздiлi, зберiгаються в окремих теках.

     2.8. По закiнченню реєстрацiї iнспектор вносить данi Облiкової картки на ПЕОМ, якi щоденно пересилаються в електронному виглядi за реєстром (файли bank_out.dbf, cli_out.dbf) до вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики на поштову скриньку "10000" Цi файли повиннi пересилатися в директорiї пiд назвою AKRNN_DD, де NN - номер вiддiлу, DD - число поточного мiсяця.

     2.9. При наявностi у ВIАР та МС третього примiрника Облiкової картки iнформацiя картки суб'єкта ЗЕД надсилається до IАМУ у ЦВД. Пересилання iнформацiї до IАМУ проводиться ВIАР та МС кожну середу й п'ятницю тижня.

     2.10. У разi будь-яких змiн та доповнень даних суб'єкта ЗЕД, що заявленi у Облiковiй картки (крiм змiни назви пiдприємства), представник суб'єкта зобов'язаний у найкоротший термiн внести змiни у Облiкову картку, шляхом надання нової картки у трьох примiрниках й документiв та їх ксерокопiй, на пiдставi яких вносяться змiни (доповнення) до Облiковiй картки. Iнспектором вiддiлу вилучається попереднiй другий примiрник Облiкової картки суб'єкта ЗЕД та здiйснюються дiї, вiдповiдно до п.п. 2.4. -2.8. Реєстрацiйний номер Облiкової картки залишається незмiнним.

3. Порядок анулювання Облiкової картки суб'єкта ЗЕД

     3.1. Анулювання Облiкової картки суб'єкта ЗЕД здiйснюється у випадках утрати картки, лiквiдацiї пiдприємства або змiни його назви, призупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкта, виявлення пiдроблення документiв суб'єкта ЗЕД, подвiйної акредитацiї у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, перехiд на облiк до iншої митницi, тощо. Рiшення про анулювання облiкової картки приймається керiвництвом митницi на пiдставi заяви суб'єкта ЗЕД,

     3.2. Для анулювання картки суб'єкт ЗЕД повинен надати заяву у оперативний пiдроздiл, за мiсцем митного облiку. У заявi вiдображається питання про необхiднiсть анулювання Облiкової картки. Уповноважений за облiк суб'єктiв ЗЕД iнспектор перевiряє реквiзити пiдприємства на вiдсутнiсть даних про порушення законодавства та погоджую свої пропозицiї з керiвництвом вiддiлу.

     3.3. Керiвництво оперативного пiдроздiлу за мiсцем митного облiку суб'єкта ЗЕД зазначають на заявi свої пропозицiї щодо необхiдностi анулювання картки облiку i невiдкладно направляють її через загальний вiддiл для розгляду керiвництвом iнших оперативних пiдроздiлiв митницi та прийняття остаточного рiшення керiвництвом митницi.

     3.4. Лист суб'єкта ЗЕД iз зазначенням рiшення керiвництва митницi загальним вiддiлом доводиться до вiдповiдного пiдроздiлу та вiддiлу IАР та МС.

     3.5. Вiддiл IАР та МС термiново повiдомляє митницi України про анулювання Київською регiональною митницею Облiкових карток суб'єктiв ЗЕД.

     3.6. Анульована Облiкова картка залишається в справах вiддiлу разом iз комплектом документiв на облiк. Iнспектор оперативного пiдроздiлу вилучає у суб'єкта ЗЕД другий примiрник Облiкової картки (у разi його наявностi) та здiйснює запис на Облiкових картках: "Анульовано. Вх. КРМ вiд "_" ____ 200__р. N ____. Причина анулювання. Дата". Запис завiряється особистим пiдписом iнспектора та ОНП, який вiдповiдальний за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД.

     3.7. Номер Облiкової картки анулюється без подальшого його використання.

     3.8. Електронна копiя картки даного пiдприємства, усi екземпляри Облiкової картки та документи, якi надавались для митного облiку, зберiгаються в архiвi вiддiлу та в архiвi електронної бази даних.

     3.9. Для оформлення нової картки суб'єкт ЗЕД повинен надати у пiдроздiл, в якому перебуває на облiку, документи (пункт 2 даної Технологiї) та внести змiни до перелiку працiвникiв, призначених для роботи з митницею.

4. Заключнi положення

     4.1. Вимоги iнших Технологiй застосовуються у частинах, що не суперечать цiй Технологiчнiй схемi.

     4.2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в Облiковiй картцi вiдомостей несе керiвник суб'єкта ЗЕД.

     4.3. Невиконання вимог цiєї Технологiчної схеми є грубим порушенням трудових обов'язкiв.

 

Додаток 1

Перелiк документiв, що подаються:

     I. Суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     1. Установчi документи:

 • рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, таким рiшенням є установчий договiр);

 • статут пiдприємства (якщо, вiдповiдно до законодавства, це необхiдно для створюваної органiзацiйної форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi).

     2. Протокол засiдання засновникiв про призначення директора та його паспортнi данi iз зазначенням мiсця проживання.

     3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у районнiй державнiй адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання); свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в Українi.

     4. Довiдка органiв статистики про занесення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) та присвоєння кодiв територiї - КОАТУУ, СПАТО, форми власностi -ЗКФВ, кодiв про право займатися ЗЕД.

     5. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть карбованцевого розрахункового та (або) валютного рахункiв.

     6. Наказ про призначення головного бухгалтера, прiзвище, iм'я, по батьковi, NN телефонiв, паспортнi данi (копiя паспорта).

     7. Наказ про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею. Їх прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (копiя паспорта), NN телефонiв, зразки пiдписiв, зразки печаток, якi використовуються пiд час оформлення документiв у митницi.

     8. Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (далi - ПДВ) або довiдки з податкових органiв, що пiдприємство не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку.

     9. Договiр оренди примiщення (якщо вiдсутнє власне примiщення).

     10. Наказ про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника пiдприємства, iз визначенням його матерiальної вiдповiдальностi та вiдповiдальностi за дiяльнiсть пiдприємства, якщо керiвником є громадянин iноземної держави.

     II. Представництвами iноземних фiрм:

     1. Свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi.

     2. Довiдка з органiв Державного комiтету статистики про присвоєння кодiв.

     3. Довiдка з податкової iнспекцiї.

     4. Довiдка з банку, якщо представництво має рахунки.

     5. Договiр оренди примiщення.

     6. Наказ про призначення вiдповiдальних осiб для роботи з митницею.

     7. Паспорт керiвника представництва, службова картка та паспорти осiб, вiдповiдальних за роботу з митницею.

     III. Приватними пiдприємцями:

     1. Свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, у виконавчому комiтетi мiської, районної у мiстi Ради або районнiй, мiськiй мiст Києва та Севастополя державної адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання).

     2. Реквiзити Державної податкової адмiнiстрацiї, яка надала код iз Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (код ЄДРПОУ адмiнiстрацiї, назва, адреса, N телефону).

     3. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть гривневого розрахункового та (або) валютного розрахункiв.

     4. Паспортнi данi приватного пiдприємця.

     5. Зразки пiдпису та печатки, якi використовуються при оформленнi документiв у митних органах. На печатцi повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

 

Додаток 2
 

ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi,
взятого на облiк у ______________ вiддiлi
Київської регiональної митницi

Повна назва пiдприємства  
Код ЄДРПОУ   Код КОАТУУ   Код ЗКФВ  
Юридична адреса  
Фактична (поштова) адреса  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю  
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Паспорт (N, серiя, ким та коли виданий)  
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., пiдпис
 
Паспорт (N, серiя, ким та коли виданий)  
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел., код ЄДРПОУ)  
 
Свiдоцтво про реєстрацiю платника податкiв (N, ким та коли виданий)  
 
Iндивiдуальний податковий номер  
Розрахунковий рахунок у нацiональнiй валютi України:
назва банку  
юридична адреса  
код ЄДРПОУ       МФО  
Валютний розрахунковий рахунок: назва банку:
назва банку  
юридична адреса  
код ЄДРПОУ       МФО  
Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел.,
пiдпис, паспортнi данi з мiсцем проживання  
 
При змiнi даних, зазначених у цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган ____________ пiдпис.

"__"____________ 200__р,
М.П. __________________
пiдпис керiвника пiдприємства

"__"______________ 200__р.
ОНП ___________________
пiдпис iнспектора
"ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ ________"
"АДРЕСА ОПЕРАТИВНОГО ПIДРОЗДIЛУ _________"

 

Додаток 3

Журнал
облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

 N
п/п
Номер
облiкової
картки
Дата
Облiку
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
ЄДРПОУ
П.I.Б.
Iнспектора
Пiдпис
iнспектора
Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.