ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.05.99 N 19/1-1371-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо застосування деяких положень Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР

     Останнiм часом почастiшали звернення митних органiв до Держмитслуж-би України з проханням роз'яснити порядок застосування абзацу третього пункту 3 Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України" при митному оформленнi товарiв. Вiдповiдно до цього абзацу громадяни - резиденти, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України, мають право додатково до визначених цiєю Постановою неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за винятком лiкеро-горiлчаних та тютюнових виробiв) без сплати мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть на суму, не бiльшу 50 % заробленої iноземної валюти, пiдтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Обставиною, що змушує митницi звертатися за роз'ясненнями, є той факт, що дiя постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.98 N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України" поширюється тiльки на громадян - резидентiв, якi направлялися у вiдрядження пiдприємствами, установами, органiзацiями, якi повнiстю або частково фiнансуються за рахунок бюд-жетних коштiв.

     З огляду на це митницi вiдмовляються визнавати за працiвника-ми небюджетних пiдприємств, установ, органiзацiй право на пiльги, передбаченi Постановою ВР України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР, i проводять митне оформлення ввезених зазначеними громадянами товарiв iз сплатою митних платежiв у повному обсязi. При цьому вони керуються листом Держмитслужби України вiд 14.10.98 N 09/1-2431 ЕП, який приписує оподатковувати предмети (товари), що ввозяться на митну територiю України працiвниками небюджетних органiзацiй, на загальних пiдставах. Однак у разi винесення судами рiшень про повернення таким громадянам сплачених ними митних платежiв митницi стикаються з проблемою вiдшукання необхiдних для цього коштiв.

     Слiд пiдкреслити, що Постанова ВР України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР надає пiльги усiм без винятку громадянам, якi перебували у службових вiдряд-женнях за кордоном, не подiляючи їх за ознакою джерела фiнансування пiдпри-ємств, на яких вони працюють. Постанова КМ України вiд 01.06.98 N 761 не звужує i не може звужувати коло суб'єктiв права на отримання зазначених пiльг, окреслене Постановою ВР України, оскiльки має меншу порiвняно з нею юриди-чну силу. Вона лише визначає порядок пiдтвердження суми заробленої за кордоном валюти для деяких з цих суб'єктiв.

     Проблеми з застосуванням абзацу третього пункту 3 Постанови ВР Украї-ни вiд 05.05.96 N 162/96-ВР виникли задовго до видання постанови КМ України вiд 01.06.98 N 761. Для розв'язання цих проблем Держмитслужбою було видано лист вiд 03.06.97 N 11/6-5076, який зобов'язував митницi у разi винесення судами рiшень про надання громадянам митних пiльг, передбачених Постановою ВР України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР, звертатися до судiв з проханням визначити до-кументи, на пiдставi яких повинне здiйснюватися пiльгове оформлення.

     У зв'язку з цим необхiдно зазначити, що вiдповiдно до частини другої статтi 273 ЦПК України судовим порядком можуть бути встановленi iншi (тобто крiм перелiчених у частинi першiй цiєї статтi) факти, вiд яких залежить виникнення, змiна або припинення особистих чи майнових прав громадян, якщо дiюче законодавство не передбачає iншого порядку їх встановлення. Отже, встановлення судовим порядком фактiв перебування громадянина у трудових вiдносинах з тим чи iншим небюджетним пiдприємством (установою, органiзацiєю) i направлення громадянина цим пiдприємством (установою, органiзацiєю) у вiдрядження за кордон, суми валюти, заробленої громадянином пiд час вiдрядження, та вартостi придбаних громадянином товарiв є, на думку Держмитслужби, цiлком правомiрним.

     Враховуючи це, лист Держмитслужби вiд 03.06.97 N 11/6-5076 на сьогоднi повнiстю зберiгає актуальнiсть вiдносно працiвникiв небюджетних пiдприємств, установ, органiзацiй.

     З огляду на викладене при зверненнi працiвникiв небюджетних пiдприємств, установ, органiзацiй до митниць з приводу пiльгового митного оформлення товарiв, що ввозяться ними в Україну, на пiдставi Постанови ВР України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР митницi повиннi надавати їм вiдмову в митному оформленнi з посиланням на законодавчу неврегульованiсть цього питання, одночасно пропонуючи звернутися до суду на предмет встановлення вищеперелiчених фактiв та визначення документiв, необхiдних для надання пiльг, передбачених зазначеною Постановою.

     При пред'явленнi заявником рiшення суду про визнання права на отримання таких пiльг митне оформлення слiд здiйснювати на пiдставi документiв, визначених у цьому рiшеннi.

     Лист Держмитслужби вiд 14.10.98 N 09/1-2431 ЕП визнати таким, що втратив чиннiсть.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.