ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.06.99 N 14/1-1702-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку з численними запитами, якi надходять вiд митних установ стосовно порядку визначення митної вартостi на товари, якi надходять на митний лiцензiйний склад на умовах консигнацiї, повiдомляємо наступне.

     У вiдповiдностi до п. 6.8. Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592, митна вартiсть товарiв, що заявленi для вiльного обiгу на митнiй територiї України, визначається на момент випуску товарiв iз складу. Якщо товари при надходженнi на митний лiцензiйний склад за договорами консигнацiї (комiсiї, доручення, агентськими угодами) залишаються власнiстю нерезидента до їх випуску митницею з митного лiцензiйного складу у вiльний обiг, умови їх реалiзацiї можуть бути визначенi при укладеннi контракту купiвлi-продажу (лист Держмитслужби вiд 29.06.95 р. N 11/3-2786), тобто безпосередньо на момент випуску цих товарiв з митного лiцензiйного складу у вiльний обiг на територiї України. Величина митної вартостi зазначеного товару може вiдрiзнятися вiд заявленої при розмiщеннi на митний лiцензiйний склад. Її визначення здiйснюється на загальних пiдставах, тобто, виходячи з вартостi, обумовленої контрактом купiвлi-продажу та рахунку-фактури, на пiдставi якого здiйснюється оплата цього товару. У разi сумнiвiв щодо заявленої митної вартостi, чи достовiрностi наданих до митного оформлення документiв, визначення митної вартостi здiйснюється на пiдставi цiни на iдентичнi чи подiбнi товари у вiдповiдностi до частини 2 ст. 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98 р. N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через кордон України".

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.