Документ скасований: Наказ КРМ № 1184 від 09.12.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

19 лютого 2003р. N 163


Про затвердження та введення в дiю Технологiчної схеми здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi ЗЕД), якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi

     З метою приведення процедури облiку суб'єктiв ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi до єдиного порядку та на виконання вимог наказу Держмиткому України Держмиткому України вiд 31.05.1996р. N 237 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах",

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Технологiчну схему здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi (додається).

     2. Зазначену вище Технологiчну схему ввести в дiю з 01.03.2003р.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв митницi опрацювати з особовим складом дану Технологiчну схему та керуватися нею пiд час здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД у митницi.

     4. Заступнику начальника митницi - начальнику вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил (Серветник А.В.) та начальнику вiддiлу технiчних засобiв митного контролю та зв'язку (Петренко О.Ю.) надати необхiдну iнформацiю до вiддiлу iнформацiйно- аналiтичної роботи та митної статистики для роботи Групи облiку суб'єктiв ЗЕД.

     5. Вважати такими, що втратили чиннiсть з 01.03.2003р., наказ Київської регiональної митницi вiд 10.03.2002р. N 265 "Про затвердження Технологiчної схеми облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi та анулювання картки облiку" та доручення Київської регiональної митницi вiд 20.11.2002р. N 205 "Про посилення контролю за проведенням облiку суб'єктiв ЗЕД у транзитно-вантажних вiддiлах Київської регiональної митницi, по мiсцю державної реєстрацiї суб'єктiв".

     6. Заступнику начальника загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до вiдома пiдроздiлiв митницi.

     7. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника начальника митницi Макаренка А.В.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Заступник Голови Служби - начальник Київської регiональної митницi Гутник А.Є.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Київської регiональної
вiд 19 лютого 2003р. N 163

Технологiчна схема
здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ЗЕД), якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi
(Технологiчна схема)

1. Загальнi положення

     1.1. Облiк суб'єктiв ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Держмиткому України вiд 31.05.1996р. N 237, листом Держмитслужби України вiд 05.09.1997 р. N 11/3-8383 "Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємств" та iншими нормативно-правовими актами Держмитслужби України.

     1.2. Дiя Технологiчної схеми здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, розповсюджується на:

     - суб'єктiв ЗЕД, незалежно вiд форм власностi;

     - представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не займаються самостiйно комерцiйною дiяльнiстю, але здiйснюють декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України для власних потреб представництв;

     - приватних пiдприємцiв, без створення юридичної особи, якi бажають здiйснювати зовнiшньоекономiчнi операцiї та знаходяться в зонi дiяльностi Київської регiональної митницi.

     1.3. Порядковi номери оперативних пiдроздiлiв визначаються згiдно з цифровими iндексами пiдроздiлiв Київської регiональної митницi, у вiдповiдностi з номенклатурою справ митницi.

     1.4. Фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли українських суб'єктiв ЗЕД, без створення юридичної особи, не пiдлягають облiку у Київськiй регiональнiй митницi.

     1.5. Ведення облiку суб'єкта ЗЕД здiйснюється згiдно з Облiковою карткою суб'єкта ЗЕД (Облiкова картка) (додаток 1), яка заповнюється суб'єктом ЗЕД державною мовою друкованими лiтерами (на ПЕОМ або друкарськiй машинцi) й подається Групi облiку суб'єктiв ЗЕД вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики (Група облiку). Заповнена Облiкова картка засвiдчується особистим пiдписом керiвника та завiряється печаткою даного суб'єкта ЗЕД. Облiковi картки, заповненi вiд руки або з виправленнями й помилками, для здiйснення облiку у Київськiй регiональнiй митницi не приймаються.

     1.6. Облiк суб'єктiв ЗЕД у митницi, поза мiсцем їх державної реєстрацiї вiдповiдно до зон дiяльностi оперативних пiдроздiлiв митницi, здiйснюється виключно за рiшенням керiвництва Київської регiональної митницi.

     1.7. Вiдсутнiсть Облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у здiйсненнi митного оформлення.

     1.8. Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил надає, у електронному виглядi, Групi облiку базу даних щодо порушникiв митного законодавства (База даних 1).

     1.9. Вiддiл технiчних засобiв митного контролю надає, у електронному виглядi, Групi облiку узагальнену базу даних щодо суб'єктiв ЗЕД, якi недоставили вантажi у митницi призначення (База даних 2).

2. Порядок ведення облiку суб'єктiв ЗЕД

     2.1 Облiк суб'єктiв ЗЕД у митницi здiйснюється Групою облiку за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 8-а. Рiшення про можливiсть здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi приймає старший Групи облiку (згiдно зi своїми функцiональними обов'язками) на основi наданих для здiйснення облiку суб'єктом ЗЕД документiв.

     2.2. Для здiйснення облiку суб'єкт ЗЕД (або за його дорученням особа, уповноважена на декларування) надає посадовiй особi Групи облiку лист-звернення з викладеними обставинами щодо здiйснення облiку та комплект документiв у окремiй тецi, вiдповiдно до перелiку (додаток 2), з описом (2 примiрники) наданих документiв. Опис наданих до здiйснення облiку документiв завiряється пiдписами суб'єкта ЗЕД (або за його дорученням особою, уповноваженою на декларування) та посадовою особою Групи облiку. Один екземпляр опису документiв залишається у справах Групи облiку, iнший повертається суб'єкту ЗЕД. До комплекту документiв додаються також два примiрники оригiналiв Облiкових карток.

     2.3. У разi, коли при перевiрцi документiв, якi надаються суб'єктом ЗЕД для здiйснення облiку, посадовою особою Групи облiку встановлено що:

     - керiвник та головний бухгалтер пiдприємства - нерезиденти;

     - керiвник, головний бухгалтер та уповноваженi на здiйснення митного оформлення особи - не мають постiйного мiсцепроживання у м. Києвi, похилого вiку (понад 65 рокiв), молодого вiку (до 20 рокiв) чи пред'явлений паспорт є паспортом старого зразка;

     - вiдсутнiсть контактних телефонiв або недiйснiсть їх номерiв, якi перевiряються посадовою особою Групи облiку одночасно з перевiркою документiв, наданих суб'єктом ЗЕД для здiйснення облiку, або у разi виникнення iнших сумнiвiв щодо наданих документiв, посадова особа Групи облiку надає помiчнику начальника Київської регiональної митницi по взаємодiї з правоохоронними органами зазначений комплект документiв з метою погодження можливостi здiйснення облiку. Посадова особа Групи облiку також здiйснює погодження з вiддiленням по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил щодо можливостi здiйснення облiку вищезгаданого суб'єкта ЗЕД.

     2.4. Пiсля проведення зазначених вище дiй, посадова особа Групи облiку перевiряє вiдсутнiсть (наявнiсть) даного суб'єкта ЗЕД у Базi даних 1 та Базi даних 2, перевiряє наданi документи, звiряє ксерокопiї документiв з оригiналами та перевiряє згiдно з Базою даних учасникiв ЗЕД, якi облiкованi у Київськiй регiональнiй митницi (Електронна база) можливiсть подвiйного облiку даного суб'єкта ЗЕД. У разi вiдсутностi зауважень посадова особа Групи облiку, яка здiйснювала дану перевiрку, робить запис на листi-зверненнi суб'єкта ЗЕД: "Зауважень щодо здiйснення облiку немає", та погоджує дане рiшення зi старшим Групи облiку. У разi виявлення фактiв порушення митного законодавства (наявнiсть у Базi 1, Базi 2) вирiшення питання облiку можливе лише пiсля погодження даного питання з вiддiленням по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил. У випадку виявлення факту наявностi облiку даного суб'єкту ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi, облiк суб'єкта ЗЕД не здiйснюється, про що посадовою особою Групи облiку, яка здiйснювала дану перевiрку, робиться запис на листi-зверненнi суб'єкта ЗЕД: "У облiку вiдмовлено. Суб'єкт ЗЕД (назва) знаходиться на облiку у Київськiй регiональнiй митницi в оперативному пiдроздiлi (назва оперативного пiдроздiлу) згiдно з Облiковою карткою вiд ___ N ___" .

     2.5. Посадова особа Групи облiку, яка здiйснювала зазначену вище перевiрку, у разi вiдсутностi зауважень щодо здiйснення облiку даного суб'єкта ЗЕД, присвоює Облiковiй картцi реєстрацiйний номер та проставляє його на двох примiрниках Облiкової картки суб'єкта ЗЕД. Формування номера здiйснюється наступним чином: 10000/PP/RR/NNNNN, де PP - цифровий iндекс пiдроздiлу; RR - останнi цифри року; NNNNN - порядковий номер реєстрацiї. Облiкова картка завiряється пiдписом та особистою номерною печаткою посадової особи Групи облiку (ОНП), яка здiйснювала зазначену процедуру облiку суб'єкта ЗЕД у митницi.

     2.6. Перший примiрник Облiкової картки разом з копiями документiв залишається у Групi облiку (де формується архiв пiдприємств, облiкованих у митницi), другий примiрник повертається суб'єкту ЗЕД, як засвiдчення факту його облiку в митницi.

     2.7. Облiкова картка суб'єкта ЗЕД реєструється посадовою особою Групи облiку в Журналi облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Журнал облiку) (додаток 3). Журнал облiку ведеться Групою облiку у паперовому виглядi. Журнал облiку зберiгається у справах Групи облiку.

     Посадова особа Групи облiку вносить (в той же день) вiдомостi про суб'єкта ЗЕД, якого було облiковано у митницi до Електронної бази та до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (ЄАIС Держмитслужби).

     Зазначеною Електронною базою забезпечуються всi оперативнi пiдроздiли митницi та вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил митницi.

     2.8. Комплекти документiв кожного суб'єкта ЗЕД, який перебуває - облiку у Київськiй регiональнiй митницi, згiдно з вимогами даної Технологiчної схеми, зберiгаються в окремих теках у Групi облiку.

     2.9. У разi будь-яких змiн чи наявностi доповнень до вiдомостей суб'єкта ЗЕД (змiни номера телефону, юридичної чи поштової адреси тощо), якi були заявленi у Облiковiй картцi (крiм змiни назви пiдприємства), суб'єкт ЗЕД повинен внести змiни (у тижневий термiн) до Облiкової картки шляхом надання нової картки у двох примiрниках й документiв та їх ксерокопiй, на пiдставi яких вносяться змiни (доповнення), з описом (2 примiрники) наданих документiв. Опис наданих до здiйснення облiку документiв завiряється пiдписами суб'єкта ЗЕД (або за його дорученням особою, уповноваженою на декларування) та посадовою особою Групи облiку. Один екземпляр опису документiв залишається у справах Групи облiку, iнший повертається суб'єкту ЗЕД. Посадова особа Групи облiку вилучає у суб'єкта ЗЕД попереднiй (другий) примiрник Облiкової картки суб'єкта ЗЕД та здiйснює дiї вiдповiдно до роздiлу 2 даної Технологiчної схеми. Пiсля внесення змiн в реєстрацiйному номерi Облiкової картки без змiн залишається рiк постановки на облiк даного суб'єкта ЗЕД у Київськiй регiональнiй митницi.

3. Порядок анулювання Облiкової картки суб'єкта ЗЕД

     3.1 Анулювання Облiкової картки здiйснюється у випадках втрати Облiкової картки, лiквiдацiї пiдприємства або змiни його назви, призупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єкта, виявлення пiдроблення документiв суб'єкта ЗЕД, неправдивих даних, подвiйного облiку у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, здiйснення облiку у iншому митному органi (окрiм випадкiв, визначених Держмитслужбою України), тощо. Остаточне рiшення про анулювання Облiкової картки приймається керiвництвом Київської регiональної митницi на пiдставi листа-звернення суб'єкта ЗЕД або службової записки посадової особи митницi, яка надається Групi облiку.

     3.2 Для анулювання Облiкової картки суб'єкт ЗЕД надає лист- звернення до оперативного пiдроздiлу митницi з викладенням обставин щодо анулювання Облiкової картки. Посадова особа оперативного пiдроздiлу здiйснює перевiрку щодо порушень даним суб'єктом ЗЕД митного законодавства, про що робить запис на листi-зверненнi суб'єкта ЗЕД та надає зазначений лист-звернення до керiвництва оперативного пiдроздiлу. Керiвництво оперативного пiдроздiлу за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД надає на листi-зверненнi пропозицiї щодо можливостi анулювання Облiкової картки та направляє зазначений лист-звернення до Групи облiку.

     3.3. Посадова особа Групи облiку здiйснює перевiрку даного суб'єкта ЗЕД щодо порушенням ним митного законодавства, про що робиться запис на листi-зверненнi: "Перевiрено. Заперечень щодо можливостi анулювання Облiкової картки немає" та вилучає у суб'єкта ЗЕД другий примiрник Облiкової картки.

     3.4. Пiсля здiйснення перевiрки посадовими особами Групи облiку, лист-звернення (з резолюцiєю керiвництва вiддiлу iнформацiйно- аналiтичної роботи та митної статистики щодо можливостi анулювання Облiкової картки) та iншi необхiднi документи, через загальний вiддiл митницi, надаються керiвництву митницi для прийняття остаточного рiшення щодо можливостi анулювання Облiкової картки.

     3.5. Пiсля отримання зазначеного листа-звернення iз висновками керiвництва митницi щодо можливостi анулювання Облiкової картки, посадова особа Групи облiку робить запис на Облiкових картках (перший та другий примiрники): "Анульовано. Вх. КРМ вiд " " 200 р. N. Причина анулювання. Дата". Запис завiряється особистим пiдписом посадової особи Групи облiку та особистою номерною печаткою (ОНП). Далi посадова особа Групи облiку вносить вiдповiдний запис щодо анулювання Облiкової картки до Журналу облiку й здiйснює анулювання (в той же день) Облiкової картки в Електроннiй базi.

     3.6. Пiсля закiнчення процедури анулювання Облiкової картки посадова особа Групи облiку, з метою запобiгання випадкiв несанкцiонованого використання анульованої Облiкової картки, вносить (в той же день) вiдповiдну iнформацiю до бази даних ЄАIС Держмитслужби України.

     3.7. Анульована Облiкова картка залишається у справах Групи облiку разом iз комплектом документiв, згiдно з якими здiйснювався облiк даного суб'єкта ЗЕД у митницi.

     3.8. Номер Облiкової картки анулюється без подальшого його використання.

4. Заключнi положення

     4.1 Вимоги iнших Технологiй (Технологiчних схем) застосовуються у частинах, що не суперечать цiй Технологiчнiй схемi.

     4.2 Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в Облiковiй картцi вiдомостей несе керiвник пiдприємства.

     4.3 Невиконання вимог цiєї Технологiчної схеми посадовими особами Київської регiональної митницi є грубим порушенням трудових обов'язкiв.

 

Додаток 1
 

ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який облiкований у____________________(назва оперативного пiдроздiлу) Київської регiональної митницi

Повна назва пiдприємства:  
Код ЄДРПОУ:   Код КОАТУУ:   Код КФВ:  
Належнiсть iнвестицiй:   (в %)  
Юридична адреса:  
Фактична (поштова) адреса (iндекс):  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю:  
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Паспорт /N, серiя, ким та коли видано, реєстрацiя, мiсце проживання/
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi головного бухгалтера, тел., пiдпис
 
Паспорт /N, серiя, ким та коли видано, реєстрацiя, мiсце проживання/
 
Податкова iнспекцiя (назва, адреса, тел., код ЄДРПОУ)
 
Свiдоцтво про реєстрацiю платника податкiв (N, ким та коли видано)
 
Iндивiдуальний податковий номер  
Розрахунковий рахунок у нацiональнiй валютi України:
назва банку  
юридична адреса  
код ЄДРПОУ       МФО  
Валютний розрахунковий рахунок: назва банку:
назва банку  
юридична адреса  
код ЄДРПОУ       МФО  
Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел.,
пiдпис, паспортнi данi:  
 
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь повiдомити про це митний орган __________________ пiдпис.
При змiнi даних, зазначених в цiй картцi, зобов'язуюсь в тижневий термiн повiдомити про це митний орган __________________ пiдпис.

"__"____________ 200__р,
М.П. __________________
пiдпис керiвника пiдприємства

"__"______________ 200__р.
М.П. ___________________
пiдпис посадової особи митницi

 

Додаток 2

Перелiк документiв, що подаються
до Київської регiональної митницi для здiйснення облiку:

I. Cуб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     1. Облiкова картка (складається в двох примiрниках):

     - перший примiрник разом з копiями поданих для проведення облiку документiв залишається в архiвi Групи облiку;

     - другий примiрник вiддається суб'єкту ЗЕД як засвiдчення факту його облiку у митницi.

     2. Установчi документи (нотарiально завiренi копiї):

     Рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, таким рiшенням є установчий договiр).

     Статут пiдприємства (якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйно-правової форми суб'єкта пiдприємницької дiяльностi).

     3. Протокол засiдання засновникiв про призначення керiвника та його паспортнi данi.

     4. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в мiськiй держадмiнiстрацiї за його мiсцем знаходження (мiсцем проживання) чи в Мiнюстi України (для громадських та благодiйних органiзацiй), чи в Мiноборони України або в МВС України (для вiйськових частин, правоохоронних структур), чи в НБУ (для комерцiйних банкiв).

     5. Довiдка органiв статистики про внесення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), (нотарiально завiрена копiя) та присвоєння кодiв територiї - КОАТУУ, СПАТО, форми власностi - ЗКФВ, кодiв на право займатися зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю.

     6. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв (у валютi України та у iноземнiй валютi).

     7. Наказ пiдприємства про призначення головного бухгалтера (прiзвище, iм'я, по батьковi, NN телефонiв, паспортнi данi).

     8. Наказ пiдприємства про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею (прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, копiя паспорта, прописка, NN телефонiв, зразки пiдписiв) та зразки печаток, якi використовуються при оформленнi документiв в митних органах.

     9. Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (далi ПДВ) або довiдки з податкових органiв, що пiдприємство не являється платником ПДВ, або свiдоцтво про сплату єдиного податку.

     10. Договiр оренди примiщення (якщо вiдсутнє власне примiщення), або свiдоцтво про власнiсть, договiр купiвлi-продажу примiщення.

     11. Iнформацiйне повiдомлення про наявнiсть чи вiдсутнiсть iноземної iнвестицiї (в разi внесення в статутний фонд пiдприємства iноземних iнвестицiй (копiя).

     12. У випадку, якщо керiвником пiдприємства є громадянин iноземної держави, особа без громадянства, в Облiкову картку обов'язково вносяться вiдомостi як про керiвника пiдприємства, так i про особу - громадянина України, яка тимчасово буде виконувати обов'язки керiвника в перiод його вiдсутностi. У цьому випадку обов'язкове надання виписки з наказу пiдприємства "Про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника пiдприємства" з покладанням на нього матерiальної вiдповiдальностi i вiдповiдальностi за дiяльнiсть пiдприємства. В разi необхiдностi дозвiл на працевлаштування iноземного громадянина.

II. Представництвами iноземних органiзацiй та фiрм:

     1. Облiкова картка (складається в двох примiрниках) :

     - перший примiрник разом з копiями поданих для проведення облiку документiв залишається в архiвi Групи облiку;

     - другий примiрник вiддається суб'єкту ЗЕД як засвiдчення факту його облiку у митницi.

     2. Свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi (отриманого в Мiнiстерствi економiки України);

     3. Довiдка з органiв Державного комiтету статистики про присвоєння кодiв.

     4. Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть (якщо воно є) або довiдки з податкових органiв про те, що представництво не є платником ПДВ.

     5. Довiдка з банку, якщо представництво має рахунки (у валютi України та у iноземнiй валютi).

     6. Договiр оренди примiщення.

     7. Наказ пiдприємства про призначення працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею (прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, копiя паспорта, прописка, NN телефонiв, зразки пiдписiв) та зразки печаток, якi використовуються при оформленнi документiв в митних органах.

     8. Паспорт керiвника представництва, службова картка та паспорти осiб, вiдповiдальних за роботу з митницею.

     9. Доручення, яке видано керiвнику представництва для виконання ним своїх обов'язкiв (легалiзоване дипломатичними установами України за межами України, у встановленому порядку).

     10. Виписка з торгового реєстру щодо рiшення iнопартнера вiдкрити представництво свого пiдприємства на територiї України (легалiзоване дипломатичними установами України за межами України, у встановленому порядку).

III. Приватними пiдприємцями:

     1. Облiкова картка (складається в двох примiрниках):

     - перший примiрник разом з копiями поданих для проведення облiку документiв залишається в архiвi Групи облiку;

     - другий примiрник вiддається суб'єкту ЗЕД як засвiдчення факту його облiку у митницi.

     2. Свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у мiськiй держадмiнiстрацiї за його мiсцем знаходження (мiсцем проживання).

     3. Реквiзити Державної податкової адмiнiстрацiї, яка надала код iз Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (код ЄДРПОУ адмiнiстрацiї, назва, адреса, N телефону).

     4. Свiдоцтво платника податку на додану вартiсть або довiдки з податкових органiв про те, що пiдприємець не є платником ПДВ, або свiдоцтво про сплату єдиного податку.

     5. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв (у валютi України та у iноземнiй валютi).

     6. Паспортнi данi приватного пiдприємця.

     7. Зразки пiдпису та печатки, якi використовуються при здiйсненнi митного оформлення у митних органах. На печатцi повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     8. Трудова угода та наказ про призначення головного бухгалтера та особи, уповноваженої на роботу з митницею (якщо вони є) з паспортними даними, зразки печаток, штампiв, пiдпису.

 

Додаток 3

ЖУРНАЛ
ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД

N
п/п
Номер
облiкової
картки
Дата
облiку
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
ЄДРПОУ
П.I.Б.
iнспектра
Пiдпис
iнспектора
Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.