ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ -
КОМАНДУЮЧИЙ ПРИКОРДОННИМИ ВIЙСЬКАМИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 28.05.99 N 252


Про затвердження Iнструкцiї про порядок пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 червня 1999 р. за N 375/3668


     Вiдповiдно до Вiденських конвенцiй "Про дипломатичнi зносини" (1961), "Про консульськi зносини" (1963), Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", iнших законодавчих актiв України НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами (додається).

     2. Штабу Держкомкордону, командуючим вiйськами напрямiв Прикордонних вiйськ, командирам з'єднань i частин забезпечити виконання вимог цiєї Iнструкцiї та керуватися нею у службовiй дiяльностi.

     Наказ довести до особового складу всiх пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України в частинi, що стосується їх.

Голова Державного комiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних

 

Затверджено
Наказ Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України - командуючого Прикордонними вiйськами України
28.05.99 N 252
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 червня 1999 р. за N 375/3668

Iнструкцiя
про порядок пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами

1. Визначення термiнiв

     У цiй Iнструкцiї наведенi нижче термiни мають таке значення:

     дипломатичнi привiлеї та iмунiтети - сукупнiсть особливих пiльг, прав i переваг, якi надаються iноземним дипломатичним агентам i консульським посадовим особам, їх персоналовi, iншим особам, якi користуються захистом на територiї держави перебування вiдповiдно до мiжнародного права;

     дипломатичнi агенти - глава дипломатичного представництва - посол, посланник, нунцiй, iнтернунцiй, повiрений у справах; члени персоналу дипломатичного представництва, що мають дипломатичний ранг, - радники, торговi представники, аташе, вiйськовi аташе, першi, другi i третi секретарi, заступники торгових представникiв, помiчники аташе;

     члени адмiнiстративно-технiчного персоналу - члени персоналу дипломатичного представництва, якi здiйснюють адмiнiстративно-технiчне обслуговування представництва;

     члени обслуговуючого персоналу - члени персоналу представництва, якi виконують обов'язки з обслуговування представництва;

     консульська установа - будь-яке генеральне консульство, консульство, вiце-консульство або консульське агентство;

     глава консульської установи - особа, якiй доручено дiяти в цьому статусi;

     консульська посадова особа - будь-яка особа, включаючи главу консульської установи, якiй доручено в цьому статусi виконувати консульськi функцiї;

     консульський службовець - будь-яка особа, яка виконує адмiнiстративнi або технiчнi обов'язки в консульськiй установi;

     працiвник обслуговуючого персоналу - будь-яка особа, яка виконує обов'язки з обслуговування консульської установи;

     працiвники консульської установи - консульськi посадовi особи, консульськi службовцi та працiвники обслуговуючого персоналу;

     працiвники консульського персоналу - консульськi посадовi особи (за винятком глави консульської установи), а також консульськi службовцi та працiвники обслуговуючого персоналу;

     приватний домашнiй працiвник - особа, яка перебуває виключно на приватнiй службi у спiвробiтника дипломатичного представництва чи консульської установи.

2. Загальнi положення

     2.1. Ця Iнструкцiя розроблена на виконання вимог Вiденських конвенцiй "Про дипломатичнi зносини" (1961), "Про консульськi зносини" (1963), мiжнародних договорiв, законiв та iнших законодавчих актiв України.

     2.2. Пропуск через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей здiйснюється за дiйсними дипломатичними й службовими паспортами та вiзами України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами та законодавством України.

     2.3. Правом на позачергове перетинання державного кордону України, проведення прикордонного контролю в транспортних засобах (бiля них) на спецiально визначених дипломатичних смугах руху (в примiщеннях) користуються такi особи:

     дипломатичнi агенти, консульськi посадовi особи i члени їх сiмей;

     дипломатичнi кур'єри, тимчасовi дипломатичнi кур'єри пiд час виконання ними службових обов'язкiв;

     Генеральний секретар ООН, його помiчники та iншi посадовi особи ООН, за наявностi вiдповiдних документiв;

     члени сiмей вищезазначених осiб, якi їх супроводжують або прямують окремо, щоб приєднатися до них або повернутися у свою державу, за наявностi вiдповiдних дипломатичних документiв;

     члени адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичних представництв, консульськi службовцi;

     члени обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, працiвники обслуговуючого персоналу консульських установ, приватнi домашнi працiвники в разi прямування їх разом з дипломатичними агентами, консульськими посадовими особами або виконання ними обов'язкiв щодо супроводу та доставки транспортних засобiв з дипломатичними номерами.

     2.4. Iншi особи, якi є членами обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, працiвниками обслуговуючого персоналу консульських установ, приватними домашнiми працiвниками, перетинають державний кордон у загальному порядку.

     2.5. У пунктах пропуску через державний кордон України дипломатичнi смуги руху, спецiальнi примiщення визначаються командирами, штабами з'єднань (частин) прикордонного контролю Прикордонних вiйськ разом з митними органами, а якщо це неможливо, то видiляються мiсця для прикордонного, митного та iнших видiв контролю дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами.

     2.6. Дипломатичнi смуги руху, спецiальнi примiщення (мiсця) розташовуються, як правило, мiж секторами "в'їзд", "виїзд" пунктiв пропуску. Вони мають забезпечувати швидкий проїзд в обох напрямках i проведення усiх видiв контролю дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами.

3. Органiзацiя пропуску через державний кордон

     3.1. Пропуск через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами органiзовується та здiйснюється органами прикордонного контролю Прикордонних вiйськ спiльно з iншими контрольними службами, що здiйснюють контроль у пунктах пропуску.

     3.2. У технологiчних схемах пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна вiдображаються дипломатичнi смуги, примiщення (мiсця) проведення всiх видiв контролю, порядок проведення прикордонного контролю, облiку дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб, що перетнули державний кордон тощо.

     3.3. Перевiрка документiв на право перетинання державного кордону України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей здiйснюється прикордонними нарядами з перевiрки документiв у прiоритетному порядку.

     3.4. Огляд лiтакiв, вагон-салонiв, купе вагонiв, пасажирських кают, автомобiлiв, якi повнiстю зайнятi особами та членами їх сiмей, зазначеними в пунктi 2.4 цiєї Iнструкцiї, транспортних засобiв з дипломатичними номерами та якi перевозять дипломатичну пошту, а також особисте майно, речi та багаж дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб, як правило, не здiйснюється.

     Виняток становлять випадки, коли є вагомi пiдстави вважати, що в дипломатичних транспортних засобах, транспортних засобах, у яких прямують дипломатичнi агенти, консульськi посадовi особи та члени їх сiмей, особистому майнi, речах або багажi дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб перебувають особи, якi намагаються незаконно перетнути державний кордон України, або є предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законодавством України. Тодi за рiшенням Голови Держкомкордону може бути здiйснено їх огляд. Такий огляд здiйснюється тiльки в присутностi дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб або уповноважених ними осiб.

     3.5. Дипломатична пошта не пiдлягає нi розкриттю, нi затриманню. Усi мiсця, що належать до дипломатичної пошти, повиннi мати зовнiшнi позначки, що вказують на їх характер, i вони можуть вмiщувати лише дипломатичнi документи та предмети, призначенi для офiцiйного користування.

     3.6. Митнi пiльги, порядок митного контролю та оформлення дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей, транспортних засобiв з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб регулюються Законом України "Про митну справу в Українi" та Митним кодексом України.

     3.7. Особи, якi зустрiчають або забезпечують зустрiч дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей, транспортних засобiв з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб, допускаються в пункти пропуску за акредитацiйними дипломатичними, консульськими, службовими картками та нацiональними паспортами з дозволу командира з'єднання (частини) прикордонного контролю або особи, яка його замiщає.

     3.8. Iнформацiя про перетинання державного кордону зазначеними особами надається за письмовими запитами керiвникiв мiнiстерств, центральних органiв виконавчої влади та правоохоронних органiв.

4. Обов'язки посадових осiб органiв прикордонного контролю

     4.1. Посадовi особи Прикордонних вiйськ, якi несуть службу в пунктах пропуску через державний кордон, зобов'язанi:

     пiсля прибуття в пункт пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей, транспортних засобiв з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентiв i консульських посадових осiб створити умови для позачергового їх проїзду на дипломатичну смугу (в мiсце проведення контролю);

     поiнформувати посадових осiб контрольних служб про їх прибуття в пункт пропуску та негайно органiзувати оформлення;

     провести прикордонний контроль i доповiсти по лiнiї оперативно-чергової служби.

5. Взаємодiя з питань здiйснення пропуску

     5.1. Взаємодiя з питань здiйснення пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами органiзовується мiж управлiнням прикордонного контролю штабу Держкомкордону, управлiнням державного протоколу та консульським управлiнням Мiнiстерства закордонних справ України.

     5.2. Взаємодiя здiйснюється за такими основними напрямами:

     розробка та затвердження порядку здiйснення пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами в конкретних пунктах пропуску;

     обмiн iнформацiєю про намiри, час та мiсце перетинання державного кордону України дипломатичними агентами, консульськими посадовими особами, членами їх сiмей та транспортними засобами з дипломатичними номерами;

     здiйснення погоджених заходiв щодо запобiгання i виявлення порушень чинного законодавства з прикордонних i митних питань при здiйсненнi пропуску через державний кордон України дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей та транспортних засобiв з дипломатичними номерами.

     5.3. У разi виникнення конфлiктних ситуацiй пiд час здiйснення прикордонного контролю осiб, зазначених у пунктi 2.4 цiєї Iнструкцiї, командир з'єднання (частини) або особа, що його замiщає, негайно доповiдає в управлiння прикордонного контролю штабу Держкомкордону, вживає заходiв щодо їх локалiзацiї. Дiї посадових осiб документуються, проводиться ретельне розслiдування з поданням донесення до штабу Держкомкордону.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.