Документ скасований: Наказ № 742/1090 від 15.10.2004

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 25.12.97 N 477/877


Про затвердження Iнструкцiї про порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземних громадян та осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами МВС України, їх утримання та видворення за межi держави

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 сiчня 1998 р. за N 13/2453


     Вiдповiдно до законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", "Про мiлiцiю", "Про правовий статус iноземцiв", Кримiнального кодексу України, Кримiнально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 року N 1074 "Про правила в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю", вiд 12 травня 1994 року N 304 "Про прикордонну смугу", на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 1997 року N 21112/19 та з метою встановлення порядку передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ iноземцiв та осiб без громадянства, що порушили вимоги законодавства України про державний кордон та правовий статус iноземцiв, НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземних громадян та осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами МВС України, їх утримання та видворення за межi держави (додається).

     2. Начальникам головних управлiнь МВС України в Криму, мiстi Києвi та Київськiй областi, управлiнь МВС в областях, мiстi Севастополi та їх мiських i районних органiв, командуючим вiйськами напрямiв, командирам з'єднань (частин) Прикордонних вiйськ України органiзувати взаємодiю згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї та керуватися нею пiд час виконання покладених завдань.

     3. Наказ оголосити особовому складу в частинi, що його стосується.

Голова Держкомiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України В.Банних
Мiнiстр внутрiшнiх справ України генерал-полковник мiлiцiї Ю.Кравченко

 

Затверджено
Наказ Державного комiтету у справах охорони державного кордону України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України
25.12.97 р. N 477/877

Iнструкцiя
про порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземцiв та осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами внутрiшнiх справ України, їх утримання та видворення за межi держави

1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя про порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземцiв та осiб без громадянства, що

     є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами внутрiшнiх справ України, їх утримання та видворення за межi держави (далi - Iнструкцiя) розроблена у вiдповiдностi до Законiв України "Про державний кордон України", "Про прикордоннi вiйська України", "Про мiлiцiю", "Про правовий статус iноземцiв", Кримiнального кодексу України, Кримiнально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 року N 1074 "Про Правила в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" та вiд 12 травня 1994 року N 304 "Про прикордонну смугу".

     1.2. Ця Iнструкцiя визначає порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземцiв та осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами внутрiшнiх справ України, їх утримання та видворення за межi держави, якi:

     а) були затриманi за перетинання або спробу перетнути державний кордон України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але з порушенням правил його перетинання i вiдносно яких вiдмовлено в порушеннi кримiнальної справи, за винятком iноземцiв та осiб без громадянства, якi затриманi безпосередньо при перетинаннi державного кордону в Україну i пiдлягають передачi прикордоннiй охоронi сумiжної держави;

     б) порушили прикордонний режим;

     в) були затриманi за порушення Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю за межами прикордонної смуги чи контрольованого прикордонного району, де Прикордоннi вiйська здiйснюють охорону державного кордону України.

2. Порядок передачi з'єднаннями та частинами Прикордонних вiйськ України iноземцiв-порушникiв законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами внутрiшнiх справ України

     2.1. З'єднання та частини Прикордонних вiйськ України до передачi осiб-порушникiв органам внутрiшнiх справ:

     2.1.1. Здiйснюють утримання в iзоляторах тимчасового тримання, iнших примiщеннях, що спецiально обладнанi для цього, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї iноземцiв або осiб без громадянства, яких затримано в адмiнiстративному порядку на термiн бiльше трьох годин.

     2.1.2. Вживають заходiв для встановлення особи i громадянства порушникiв, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї, з'ясування обставин правопорушення, офiцiйної мети в'їзду в Україну, встановлення адреси їх проживання на територiї держави та за її межами, наявностi сторони, що приймає їх в Українi (юридичної чи фiзичної особи), участi посередникiв у здiйсненнi ними порушень законодавства України, встановлення каналiв, органiзаторiв нелегальної переправи цих осiб через державний кордон України тощо.

     2.1.3. Не пiзнiше нiж за одну добу до передачi направляють письмовi подання до територiальних органiв внутрiшнiх справ про передачу та приймання порушникiв, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї (додаток 1 - на осiб, у яких є в наявностi документи, що посвiдчують особу; додаток 2 - на осiб, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу), з урахуванням вимог пункту 2.1.6 цiєї Iнструкцiї.

     2.1.4. На iноземцiв або осiб без громадянства, якi прибули в Україну нелегально, територiальним органам внутрiшнiх справ додатково подають клопотання про їх видворення за межi України (додаток 3).

     2.1.5. Пiсля закiнчення термiну адмiнiстративного затримання, правопорушникiв, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї, доставляють та передають мiським, районним органам внутрiшнiх справ.

     Разом з iноземцем або особою без громадянства передаються копiї матерiалiв адмiнiстративного затримання (протокол про адмiнiстративне затримання, протоколи особистого огляду, огляду речей та вилучення речей i документiв, постанова про адмiнiстративне затримання на строк до 10 дiб, якщо така виносилася, постанова про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи, копiя запиту до МЗС щодо встановлення особи, якщо такий направлявся).

     Кожний факт приймання-передачi органом МВС України осiб, затриманих Прикордонними вiйськами за порушення законодавства України про державний кордон i вiдносно яких вiдмовлено в порушеннi кримiнальної справи, оформляється актом у двох примiрниках (додаток 4).

     2.1.6. Порушникiв прикордонного режиму, а також осiб, зазначених у пiдпунктi "в" пункту 1.2 цiєї Iнструкцiї, крiм iноземцiв та осiб без громадянства, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу, затримують на строк до трьох годин i, якщо не виникнуть новi обставини по сутi вчиненого правопорушення, що вимагають додаткової перевiрки, за протоколом адмiнiстративного затримання передають у мiськi, районнi органи внутрiшнiх справ за територiальнiстю. Разом iз затриманим передають один примiрник протоколу.

     2.2. Заходи, якi вживаються Прикордонними вiйськами до порушникiв законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв до моменту передачi їх органам внутрiшнiх справ:

     2.2.1. Рiшення щодо адмiнiстративного затримання осiб на термiн до трьох годин приймають офiцери, прапорщики Прикордонних вiйськ, якi виконують завдання з охорони державного кордону України.

     2.2.2. Рiшення щодо адмiнiстративного затримання осiб на термiн до трьох (десяти) дiб приймають командири прикордонних з'єднань (частин) або їх заступники (начальник штабу, заступник з оперативно-розшукової роботи).

     2.2.3. Протокол адмiнiстративного затримання складає старший прикордонного наряду, який затримав правопорушника, або iнша уповноважена особа Прикордонних вiйськ. Якщо прикордонний наряд очолює вiйськовослужбовець строкової служби та при виникненнi обставин, при яких затриману особу потрiбно доставляти у пiдроздiл Прикордонних вiйськ, протокол складає офiцер того пiдроздiлу, вiд якого висланий прикордонний наряд.

     2.2.4. Командир з'єднання (частини) приймає рiшення щодо передачi осiб, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї, мiським, районним органам внутрiшнiх справ.

     2.2.5. Прикордоннi комендатури, контрольно-пропускнi пункти, прикордоннi застави, вiддiлення прикордонного контролю, iншi пiдроздiли, що залучаються до несення служби по охоронi державного кордону, здiйснюють конвоювання, утримання затриманих правопорушникiв у спецiально обладнаних мiсцях.

     Iноземцiв, затриманих в адмiнiстративному порядку до трьох годин, передають мiським, районним органам внутрiшнiх справ.

     Осiб, вiдносно яких прийнято рiшення щодо їх затримання в адмiнiстративному порядку на строк до трьох (десяти) дiб, в установленому порядку передають старшому конвою для доставки в iзолятор тимчасового тримання частини.

     2.2.6. Штаби з'єднань та частин органiзують утримання та охорону затриманих правопорушникiв в iзоляторах тимчасового тримання Прикордонних вiйськ, їх конвоювання, у тому числi для передачi мiським, районним органам внутрiшнiх справ. По лiнiї оперативно-чергової служби iнформують територiальнi органи внутрiшнiх справ про факти затримання порушникiв державного кордону України.

     2.2.7. Оперативно-розшуковi органи з'єднань та частин Прикордонних вiйськ за фактом порушення законодавства України про державний кордон в установленому порядку проводять перевiрку затриманих в адмiнiстративному порядку осiб та передають їх мiським, районним органам внутрiшнiх справ. Виконують заходи, передбаченi пунктами 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5 цiєї Iнструкцiї.

     2.2.8. Контрольно-пропускнi пункти, вiддiлення прикордонного контролю при доставцi органами внутрiшнiх справ iноземцiв або осiб без громадянства для їх видворення проставляють датоштамп КПП на постановi про видворення пiсля фактичного вибуття зазначених осiб за межi України.

     2.2.9. Контроль за виконанням положень цiєї Iнструкцiї з'єднаннями (частинами), пiдроздiлами Прикордонних вiйськ здiйснюють вiдповiднi управлiння, служби, вiддiли за напрямами дiяльностi.

     2.3. Заходи, яких вживають органи внутрiшнiх справ щодо приймання iноземцiв та осiб без громадянства:

     2.3.1. Керiвництво ГУМВС України в Криму, м.Києвi та Київськiй областi, УМВС України в областях i м.Севастополi на пiдставi iнформацiї мiських, районних органiв внутрiшнiх справ приймає рiшення щодо розмiщення затриманих iноземцiв та осiб без громадянства в мiсцях тимчасового утримання, якi охороняються.

     2.3.2. Керiвництво мiських, районних органiв внутрiшнiх справ пiсля одержання вiд з'єднань (частин) Прикордонних вiйськ письмового подання про передачу порушникiв, зазначених у пунктi 1.2 цiєї Iнструкцiї, протягом доби розглядає його, вивчає поданi матерiали, за погодженням з керiвництвом територiального ГУМВС, УМВС України приймає рiшення щодо їх приймання, доставки та розмiщення, у встановлений термiн здiйснює приймання правопорушникiв. Дає вiдповiднi вказiвки конвойнiй чи патрульно-постовiй службi про приймання i доставку затриманих iноземцiв до мiсць тимчасового утримання, якi охороняються для подальшого вирiшення питання щодо цiєї категорiї осiб.

     Кожний факт приймання - передачi осiб оформляється актом у двох примiрниках.

     Разом з особою, що передається, приймаються речi, предмети, цiнностi, документи, якi належать їй, та копiї (примiрники) документiв, зазначених у пунктах 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6 цiєї Iнструкцiї.

     Iноземцiв або осiб без громадянства, зазначених у пунктi 2.1.6 цiєї Iнструкцiї, приймають за протоколом адмiнiстративного затримання для вжиття заходiв вiдповiдно до чинного законодавства України.

     2.3.3. Конвойнi або патрульно-постовi пiдроздiли повиннi:

     а) у разi наявностi письмового клопотання пiдроздiлу Прикордонних вiйськ щодо видворення iноземцiв або осiб без громадянства доставляти до органу внутрiшнiх справ правопорушникiв, особу яких встановлено за наявними нацiональними паспортами або документами, що їх замiнюють;

     б) забезпечити доставку до мiсць тимчасового утримання, якi охороняються, iноземцiв та осiб без громадянства у разi необхiдностi встановлення їх особи, а також тих, якi за санкцiєю прокурора пiдлягають затриманню i адмiнiстративному видворенню в примусовому порядку;

     в) пiсля пiдготовки паспортною службою необхiдних документiв для примусового видворення iноземцiв або осiб без громадянства за санкцiєю прокурора супроводжувати їх до контрольно-пропускних пунктiв Прикордонних вiйськ, де повиннi вручити пiд розписку особистi речi та документи, проставити на постановi про примусове видворення вiдмiтку про вибуття i здiйснити вiдправку правопорушникiв за межi України.

     2.3.4. Паспортна служба перед прийняттям рiшення керiвництвом органу внутрiшнiх справ про приймання iноземцiв або осiб без громадянства разом з представниками з'єднань (частин) Прикордонних вiйськ вивчає питання по кожному iноземцю окремо щодо можливостi його звiльнення чи доцiльностi передачi до органу внутрiшнiх справ для подальшого вiдпрацювання та вирiшення питання про видворення.

3. Порядок утримання органами внутрiшнiх справ та видворення за межi України iноземцiв i осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон та правовий статус iноземцiв

     3.1. Черговi частини дiють вiдповiдно до вимог нормативних актiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     3.2. Працiвники паспортної служби повиннi:

     3.2.1. Пiсля одержання вiд Прикордонних вiйськ первинних матерiалiв стосовно затриманих iноземцiв або осiб без громадянства вивчити цi документи i внести пропозицiї щодо кожного iноземця окремо керiвництву мiських, районних органiв внутрiшнiх справ, а саме:

     а) щодо iноземцiв або осiб без громадянства, особу яких не встановлено: про розмiщення їх в мiсцях тимчасового утримання, якi охороняються. Разом з працiвниками цих установ брати участь у встановленнi їх особи;

     б) щодо iноземцiв або осiб без громадянства, якi мають дiйснi нацiональнi документи i пiдлягають адмiнiстративному видворенню за межi України в примусовому порядку: про оформлення матерiалiв на видворення цiєї категорiї осiб у примусовому порядку за межi України. Оформити цi матерiали.

     3.2.2. Подавати фiнансово-економiчнiй службi попереднi розрахунки необхiдних витрат для видiлення коштiв на здiйснення примусового видворення.

     3.2.3. Разом зi службою дiльничних iнспекторiв мiлiцiї вживати заходiв для встановлення органiзацiї, що запросила iноземцiв або осiб без громадянства та стягнення з неї коштiв на їх повернення, виключно в порядку цивiльного судочинства. Притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi посадових осiб органiзацiй, що їх приймають.

     3.3. Приймальники-розподiльники зобов'язанi:

     3.3.1. На пiдставi санкцiонованої прокурором постанови про помiщення до приймальника-розподiльника приймати вiд працiвникiв конвойної чи патрульно-постової служби iноземцiв або осiб без громадянства, особу яких не встановлено, їхнi речi, довiдки, матерiали згiдно з супровiдними документами, проводити їх особистий огляд, перевiряти їх вiдповiднiсть вказаному в супровiдних документах.

     3.3.2. Спiльно з працiвниками паспортної служби здiйснювати заходи щодо встановлення особи затриманого.

     3.3.3. Невiдкладно, через паспортнi пiдроздiли ГУМВС, УМВС надсилати запити до Консульського управлiння МЗС України щодо надання допомоги у встановленнi особи та паралельно здiйснювати перевiрку iноземцiв або осiб без громадянства за облiками паспортної служби та органiзацiй, що їх приймають.

     3.3.4. За результатами перевiрки оформляти довiдку з фотокарткою про встановлення особи iноземця або особи без громадянства, яка засвiдчується печаткою та пiдписом керiвника приймальника-розподiльника.

     3.3.5. Пiдставою для звiльнення iноземця або особи без громадянства з приймальника-розподiльника є постанова начальника цiєї установи мiлiцiї про звiльнення або письмове повiдомлення паспортної служби про закiнчення оформлення документiв на видворення iз зазначенням дати, часу i мiсця вiдправки iноземця або особи без громадянства за межi України.

     3.3.6. Передати працiвникам конвойної або патрульно-постової служби утримуваних iноземцiв або осiб без громадянства для супроводження їх до мiсця вiдправки за межi України. Разом з галузевими службами складати акти про витрати на утримання, встановлення особи та видворення iноземцiв або осiб без громадянства.

     3.4. Iзолятори тимчасового утримання зобов'язанi:

     3.4.1. На пiдставi санкцiонованої прокурором постанови про взяття пiд варту та примусове видворення приймати та розмiщувати iноземцiв або осiб без громадянства, що вчинили злочини та пiдлягають видворенню, провадити їх особистий огляд, перевiряти наявнi документи, забезпечувати належне утримання зазначених осiб протягом термiну, необхiдного для їх видворення.

     3.4.2. Брати участь разом з галузевими службами в складаннi актiв про витрати на видворення iноземцiв або осiб без громадянства.

     3.5. Транспортна мiлiцiя зобов'язана:

     3.5.1. Надавати територiальним органам внутрiшнiх справ допомогу в реалiзацiї заходiв, пов'язаних з органiзацiєю видворення iноземцiв або осiб без громадянства з України, у тому числi перевезення цих осiб поїздами.

     3.5.2. Забезпечувати доставку iноземцiв або осiб без громадянства, затриманих у поїздах, на вокзалах та iншiй закрiпленiй територiї, до спецустанов мiлiцiї.

     3.5.3. У разi прийняття рiшення щодо примусового видворення iноземцiв або осiб без громадянства з країни надавати працiвникам органiв внутрiшнiх справ допомогу в супроводженнi цих осiб до контрольно-пропускних пунктiв Прикордонних вiйськ, що знаходяться за межами областi.

     3.6. Фiнансово-економiчна служба ГУМВС, УМВС зобов'язана:

     3.6.1. Видiляти кошти, необхiднi для здiйснення примусового видворення.

     3.6.2. Вести облiк витрат, пов'язаних з примусовим видворенням iноземцiв або осiб без громадянства, разом з галузевими службами складати акти про цi витрати.

     3.6.3. Надсилати до МВС України другi примiрники актiв про витраченi кошти та матерiальнi засоби, пов'язанi з примусовим адмiнiстративним видворенням iноземцiв або осiб без громадянства за межi України у вiдповiдностi iз затвердженим i погодженим з Мiнфiном України наказом МВС України вiд 27.11.96 р. N 814 Порядком вiдшкодування зазначених коштiв iз державного бюджету.

     3.6.4. Зараховувати фактичнi витрати на видворення iноземцiв або осiб без громадянства на вiдповiднi статтi видаткiв кошторисiв на утримання органiв внутрiшнiх справ.

 

Додаток 1
до пункту 2.1.3
Вiйськова частина
0000
"__" ________ 199_ р.
N ______________
м. ________
Начальнику
__________
__________
Р(М)ВВС
району,
областi
 
(с/звання; прiзвище)
 
м. ________
 

Подання
щодо передачi та приймання тих порушникiв законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, у яких є в наявностi документи, що посвiдчують особу

1. Вiдомостi про особу, яку планується передати
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання  
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  
Документи, що посвiдчують особу
Назва
документа
Номер Ким, коли виданий
     
     
Неповнолiтнi дiти, якi затриманi разом з особою
Прiзвище, iм'я (iмена) Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
4. Обставини прибуття в Україну
Дата i мiсце перетинання кордону  
 
На пiдставi якого документа прибув в Україну  
 

Яким чином прибув в Україну (нелегально, на пiдставi компетентного дозволу, вiзи, запрошення, трудового контракту, iнше)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (туристська, довгострокова вiза, статус бiженця, нелегально, iнше)

 
 

5. Обставини затримання пiдроздiлом Прикордонних вiйськ

Дата, час, мiсце затримання  
 
Ким здiйснено затримання  
 
Причина затримання  
 
6. Пропонована дата передачi  

7. Вiдмiтка про подання клопотання про видворення за межi України (номер, дата, кому подано)

 
 
Командир з'єднання (частини)
     
(в/звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
"___" ____________ 199_ р.

 

Додаток 2
до пункту 2.1.3

Вiйськова частина
0000
"__" ________ 199_ р.
N ______________
м. ________мiсце для
фотокартки

 

Начальнику
__________
__________
Р(М)ВВС
району,
областi
 
(с/звання; прiзвище)
 
м. ________
 

Подання
щодо передачi та приймання тих порушникiв законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу

1. Вiдомостi про особу, яку планується передати
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання  
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  

Документи, що посвiдчують особу, вiдсутнi, установочнi данi подаються зi слiв затриманого. Неповнолiтнi дiти, затриманi разом з особою

Прiзвище, iм'я (iмена) Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
4. Обставини прибуття в Україну
Дата i мiсце перетинання кордону  
 
На пiдставi якого документа прибув в Україну  
 

Яким чином прибув в Україну (нелегально, на пiдставi компетентного дозволу, вiзи, запрошення, трудового контракту, iнше)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (туристська, довгострокова вiза, статус бiженця, нелегально, iнше)

 
 

5. Обставини затримання пiдроздiлом Прикордонних вiйськ

Дата, час, мiсце затримання  
 
Ким здiйснено затримання  
 
Причина затримання  
 
6. Пропонована дата передачi  

7. Вiдмiтка про подання клопотання про видворення за межi України (номер, дата, кому подано)

 
Командир з'єднання (частини)
     
(в/звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
"___" ____________ 199_ р.

 

Додаток 3
до пункту 2.1.4
Вiйськова частина
0000
"__" ________ 199_ р.
N ______________
м. ________
Начальнику управлiння
у   областi
 
 
(с/звання; прiзвище)
 
м. ________
 

Клопотання
про видворення за межi України

    Вiдповiдно до положень пункту 42 Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 року N 1074, клопочу про видворення за межi України iноземця (особи без громадянства), який(а) нелегально прибув(ла) в Україну

1. Вiдомостi про особу
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання  
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  

Документи, що посвiдчують особу

Назва
документа
Номер Ким, коли виданий
     
     

(При вiдсутностi документiв робиться примiтка: "Документи, що посвiдчують особу, вiдсутнi, установочнi данi подаються зi слiв затриманого".
Неповнолiтнi дiти, затриманi разом з особою

Прiзвище, iм'я (iмена) Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     

4. Обставини нелегального прибуття в Україну (Дата, мiсце, спосiб нелегального перетинання державного кордону України)

 
 

5. Обставини затримання пiдроздiлом Прикордонних вiйськ

Дата, час, мiсце затримання  
 
Ким здiйснено затримання  
 
Причина затримання  
 

6. Коли i якому територiальному органу внутрiшнiх справ передається

 
 
Командир з'єднання (частини)
     
(в/звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
"___" ____________ 199_ р.

 

Додаток 4
до пункту 2.1.5
Кутовий штамп
частини
Кутовий штамп
пiдроздiлу
МВС
 

Акт

м. ________ "___" _________ 199_ р.
приймання-передачi органом МВС осiб, затриманих Прикордонними вiйськами за порушення законодавства України про державний кордон, вiдносно яких вiдмовлено в порушеннi кримiнальної справи

1. Представник з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ, який передає особу (посада, звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

 
 

2. Представник територiального органу внутрiшнiх справ, який приймає особу (посада, звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

 
 
3. Вiдомостi про особу, яка передається:
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання  
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  

Документи, що посвiдчують особу

Назва
документа
Номер Ким, коли виданий
     
     

Неповнолiтнi дiти, якi передаються разом з особою (записуються в акт приймання-передачi одного з родичiв)

Прiзвище, iм'я (iмена) Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
4. Обставини прибуття в Україну
Дата i мiсце перетинання кордону  
 
На пiдставi якого документа прибув в Україну  
 

Яким чином прибув в Україну (нелегально, на пiдставi компетентного дозволу, вiзи, запрошення, трудового контракту, iнше)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (туристська, довгострокова вiза, статус бiженця, нелегально, iнше)

 
 

5. Обставини затримання пiдроздiлом Прикордонних вiйськ

Дата, час, мiсце затримання  
 
Ким здiйснено затримання  
 
Причина затримання  
 

6. З вищезазначеною особою передаються її речi (документи, цiннi речi, засоби платежу з точним їх описом i перелiком)

 
 

7. З приводу приймання - передачi особа, яка приймає - передає, робить такi зауваження (прохання, скарги особи, яка передається, матерiальнi претензiї, тiлеснi пошкодження i т.iн.)

 
 
Пiдпис представника з'єднання (частини) Прикордонних вiйськ Пiдпис представника територiального органу внутрiшнiх справ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.