ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 06.02.98 N 62


Про затвердження Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 лютого 1998 р. за N 137/2577

Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держкомкордону
N 26 вiд 20.01.2000

     Вiдповiдно до Законiв України "Про правовий статус iноземцiв", "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України (додається).

     2. Штабу Держкомкордону, командуючим вiйськами напрямiв, командирам з'єднань i частин забезпечити виконання вимог цiєї Iнструкцiї та керуватися нею у службовiй дiяльностi.

     3. Управлiнню прикордонного контролю, фiнансовiй службi органiзувати виготовлення i закупку штампiв та печаток.

     4. Управлiнню зв'язку i автоматизацiї внести необхiднi змiни в програмно-технiчний комплекс "Гарт-1П" для забезпечення перевiрки iноземцiв, якi прямують через державний кордон України, за спецiалiзованою базою даних.

     Наказ довести до всього особового складу Прикордонних вiйськ України (в частинi, що стосується).

Голова Державного комiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних

 

Затверджено
наказом Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону - командуючого Прикордонними вiйськами України
06.02.1998 р. N 62
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 лютого 1998 р. за N 137/2577

Iнструкцiя
про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України

     1. Iнструкцiя про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України (далi - Iнструкцiя) розроблена вiдповiдно до Правил в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074.

     2. В'їзд в Україну iноземцю може бути заборонено у разi наявностi пiдстав, передбачених частиною другою статтi 25 Закону України "Про правовий статус iноземцiв", а саме:

     2.1. В iнтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку.

     2.2. Якщо це необхiдно для охорони здоров'я, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, якi проживають в Українi.

     2.3. Якщо при порушеннi клопотання про в'їзд в Україну вiн подав про себе свiдомо неправдивi вiдомостi або пiдробленi документи.

     2.4. Якщо його нацiональний паспорт або документ, який його замiнює (далi - нацiональнi документи), вiза пiдробленi, зiпсованi чи не вiдповiдають встановленому зразку або належать iншiй особi.

     2.5. Якщо вiн у пунктi пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митнi правила, санiтарнi норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осiб Прикордонних вiйськ України, митних та iнших органiв, що здiйснюють контроль на державному кордонi.

     Рiшення про заборону в'їзду в Україну iноземцю за порушення митних правил, санiтарних норм чи правил або невиконання законних вимог посадових осiб митних та iнших органiв, що здiйснюють контроль на державному кордонi, приймається начальником органу охорони державного кордону за письмовим поданням керiвника вiдповiдного органу.

(Пункт 2.5 доповнено абзацом другим згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     У поданнi про заборону в'їзду в Україну зазначаються: установочнi данi на особу (прiзвище, iм'я, громадянство (пiдданство), дата народження, стать); обставини правопорушення, вчиненого iноземцем пiд час його перебування в пунктi пропуску; правовi пiдстави такого рiшення.

(Пункт 2.5 доповнено абзацом третiм згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     Подання щодо заборони в'їзду в Україну iноземцю не приймається до розгляду, якщо воно не мiстить вищезазначених даних.

(Пункт 2.5 доповнено абзацом четвертим згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     Про прийняте рiшення начальник органу охорони державного кордону iнформує письмово керiвника органу, який подав клопотання про заборону в'їзду в Україну iноземцю.

(Пункт 2.5 доповнено абзацом п'ятим згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     2.6. Якщо встановлено факти порушення ним законодавства України пiд час попереднього перебування в Українi.

     3. У разi наявностi пiдстав, зазначених в пунктi 2 цiєї Iнструкцiї, командир пiдроздiлу прикордонного контролю (старший змiни прикордонних нарядiв) складає протокол (додаток 1 до цiєї Iнструкцiї) i доповiдає рапортом (додаток 2 до цiєї Iнструкцiї) командиру з'єднання (частини) прикордонного контролю.

     4. Командир з'єднання (частини) прикордонного контролю забороняє iноземцю в'їзд в Україну за рапортом командира пiдроздiлу прикордонного контролю (старшого змiни прикордонних нарядiв).

     5. Термiн, на який iноземцю забороняється в'їзд в Україну, встановлюється командиром з'єднання (частини) прикордонного контролю вiд шести мiсяцiв до п'яти рокiв залежно вiд обставин i характеру вчиненого правопорушення. Цей термiн може бути продовжено, якщо стосовно iноземця продовжують iснувати пiдстави, передбаченi чинним законодавством.

     6. За розпорядженням командира з'єднання (частини) прикордонного контролю командир пiдроздiлу прикордонного контролю (старший змiни прикордонних нарядiв) проставляє штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на ... " (додаток З до цiєї Iнструкцiї) у нацiональному документi iноземця, засвiдчує його пiдписом та печаткою (додаток 4 до цiєї Iнструкцiї), записує рiшення командира з'єднання (частини) прикордонного контролю про заборону iноземцю в'їзду в Україну до протоколу.

     7. Рiшення про заборону в'їзду в Україну оголошується iноземцю в пунктi пропуску через державний кордон України командиром пiдроздiлу прикордонного контролю (старшим змiни прикордонних нарядiв).

     8. Iноземцi, яким заборонено в'їзд в Україну, через державний кордон не пропускаються (за винятком випадкiв, коли вони виїжджають з України).

     У випадках, передбачених мiжнародними угодами України, вони можуть передаватися представникам прикордонних органiв сумiжної держави.

     9. Штаб з'єднання (частини) не пiзнiш як за 24 години направляє телеграму до Держкомкордону та з'єднань (частин) прикордонного контролю Прикордонних вiйськ України про iноземцiв, яким заборонено в'їзд в Україну.

     10. Штаби з'єднань (частин) прикордонного контролю, командири пiдроздiлiв прикордонного контролю ведуть журнали облiку (бази даних) осiб, яким заборонено в'їзд в Україну, iз зазначенням: громадянства, серiї та номера нацiонального документа, прiзвища, iменi, по батьковi, дати народження, дати, мiсця та обставин порушення,термiну заборони в'їзду в Україну, хто прийняв рiшення про заборону в'їзду, вiдмiтки про вiдмiну заборони, номера штампа, номера печатки (додаток 5 до цiєї Iнструкцiї).

     11. Управлiння прикордонного контролю Держкомкордону, штаби напрямiв Прикордонних вiйськ, з'єднань i частин не рiдше одного разу на рiк органiзують комiсiйнi перевiрки стану роботи щодо заборони в'їзду в Україну iноземцям.

     Контрольнi звiрки облiкiв бази даних щодо iноземцiв, яким заборонено в'їзд в Україну, штабами з'єднань i частин проводяться щокварталу.

     Управлiнням прикордонного контролю Держкомкордону щомiсячно формується та надсилається на адресу зацiкавлених органiв державної влади список iноземцiв, яким посадовими особами Прикордонних вiйськ заборонено в'їзд в Україну (додаток 6 до цiєї Iнструкцiї).

(Пункт 11 доповнено абзацом третiм згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     12. Штаб окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" веде єдиний облiк (базу даних) iноземцiв, яким посадовими особами Прикордонних вiйськ заборонено в'їзд в Україну, i не менше одного разу на рiк проводить його звiрку з облiками (базами даних) з'єднань (частин) прикордонного контролю.

     13. Матерiали про заборону в'їзду в Україну iноземцям надсилаються командиром пiдроздiлу прикордонного контролю до штабу з'єднання (частини) прикордонного контролю, де вони зберiгаються протягом року пiсля закiнчення термiну заборони в'їзду в Україну.

     Штаб з'єднання (частини) виключає з облiку (бази даних) iноземцiв, термiн заборони в'їзду в Україну яким закiнчився.

     При виявленнi особи, в паспортi якої проставлено штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на..." i термiн заборони в'їзду в Україну закiнчився, старший змiни прикордонних нарядiв пiсля перевiрки зазначеного в штампi термiну за облiком (базою даних) осiб, яким заборонено в'їзд в Україну, анулює зазначений штамп шляхом проставляння поверх нього штампа "Анульовано" та засвiдчує факт проставляння штампа печаткою i особистим пiдписом.

(Пункт 13 доповнено абзацом третiм згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     При виявленнi особи, якiй посадовими особами Прикордонних вiйськ України заборонено в'їзд в Україну, але в паспортному документi якої штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на..." вiдсутнiй, старший змiни прикордонних нарядiв проставляє штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на..." iз зазначенням термiну, вказаного в облiкових документах (базi даних).

(Пункт 13 доповнено абзацом четвертим згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)

     14. Штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на ..." та печатка зберiгаються в металевiй шафi у службовому примiщеннi старшого змiни прикордонних нарядiв. Печатка має реєстрацiйний номер.

     Старший змiни прикордонних нарядiв пiд час несення служби несе вiдповiдальнiсть за зберiгання i використання штампа та печатки. Приймання, передача штампа i печатки вiдмiчаються в журналi приймання-передачi пiд час змiни прикордонних нарядiв.

 

Додаток 1
до пункту 3 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України
 

Протокол адмiнiстративного затримання

    мiсто (селище, село)   "___" ________ 19__ року
 
(посада, звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)
    сьогоднi о "___" год. "___" хв. у присутностi:  
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса мiсця проживання)
    за участю перекладача   мови  
 

    на пiдставi п.__ ст.7 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" затримано на строк

до   за  
 
 
    1. Прiзвище, iм'я, по батьковi  
    2. Дата, мiсце, рiк народження  
    3. Адреса мiсця проживання  
    4. Нацiональнiсть, громадянство  
    5. Освiта  
    6. Мiсце роботи  
    7. Сiмейний стан  
    8. Судимiсть та затримання у минулому  
    9. Документ, що засвiдчує особу  
    10. Обставини порушення, пiдстави та мотиви затримання  
 
 
    11. Пояснення затриманого  
 
 
 
    12. Клопотання, зауваження та заяви затриманого  
 
 
    Протокол прочитаний затриманому(ним)  
(з перекладом на   мову) та присутнiм особам
    Затриманий   (прiзвище, пiдпис)
    Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдпису затриманим  
    Присутнi   (прiзвище, пiдпис)
  (прiзвище, пiдпис)
    Перекладач   (прiзвище, пiдпис)
    Протокол склав  
(посада, прiзвище, пiдпис)
    Затриманого  
утримувати в   строком до   дiб
(IТУ,спецiальному примiщеннi) (словами)

    На пiдставi ст. 25 Закону України "Про правовий статус iноземцiв" громадянину

  заборонено
в'їзд в Україну термiном на   до  
Командир вiйськової частини
 
"___" ___________ 19__ року
    Про затримання   повiдомлено прокурора
(дата, час i спосiб повiдомлення)
    Затриманого   "___" ________ 19__ року
    о "___" год. "___" хв.  
 
(передано, звiльнено, взято пiд варту)
    Пiдпис  

 

Додаток 2
до пункту 3 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України
Рiшення командира частини Командиру вiйськової частини
   
   
   
 

Рапорт

    Вiдповiдно до ст. 25 Закону України "Про правовий статус iноземцiв" та пункту 16 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 "Про правила в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" клопочу про заборону в'їзду в Україну iноземця:

    1. Вiдомостi про особу:
    Прiзвище  
    Iм'я  
    По батьковi  
    Стать  
    Дата народження  
(число, мiсяць, рiк)
    Мiсце народження  
    Громадянство  
    Нацiональнiсть  
    Сiмейний стан  
    2. Документи, що посвiдчують особу:  
 
    3. Мiсце, час та суть адмiнiстративного правопорушення:
 
 
Старший змiни прикордонних нарядiв
     
(посада, вiйськове звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
Начальник КПП (ВIДПК)
     
(вiйськове звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)

 

Додаток 3
до пункту 6 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України

Штамп
"Заборонено в'їзд в Україну термiном на ..."

N___/_______
Герб Заборонено
в'їзд в Україну
термiном на     р.
до "   "     р.
Пiдпис  
"   "     р. м.п.

     Штамп "Заборонено" виготовлено у виглядi прямокутника, який має розмiри: висота - 37 мм, ширина - 58 мм. У верхнiй частинi вiдбитка штампа розмiщається напис "N ___/______", висота великої лiтери - 4,5 мм; пiд ним лiворуч - Малий Герб України (висота - 13 мм, ширина - 9,5 мм), праворуч - напис "Заборонено в'їзд в Україну", висота великих лiтер - 4 мм, маленьких - 2,5 мм. Нижче розмiщенi такi написи: "термiном на ________", "до "__"______ ___р.". Висота маленьких лiтер - 2 мм. Ще нижче написи: "Пiдпис ________", "__"_________ ___р. м.п.". Висота великої лiтери - 2,5 мм, маленьких лiтер - 1,5 мм.

     Вiдбиток штампа виконується в документах на незаповненому аркушi штемпельною фарбою червоного кольору.

     Графи цього штампа заповнюються таким чином:

     " ___/____" - в першiй частинi вказується номер печатки, якою засвiдчується штамп, в другiй частинi - порядковий номер штампа за журналом облiку осiб, яким заборонено в'їзд в Україну;

     "термiном на ___" - вказується термiн, на який заборонено в'їзд в Україну;

     "до _______" - вказується дата, до якої заборонено в'їзд в Україну;

     "Пiдпис", "__" ________ року м.п." - вказується дата проставлення штампа, ставиться пiдпис посадової особи та засвiдчується номерною печаткою.

 

Додаток 4
до пункту 6 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України

Печатка
"Держкомкордон України *___*"

     Печатку "Держкомкордон України *___*" виготовлено у виглядi кола дiаметром 25 мм.

     У центрi печатки в колi дiаметром 16 мм розмiщається Малий Герб України, який має розмiри: висота - 10 мм, ширина - 7 мм.

     Мiж колами зроблено напис "Держкомкордон України *__*, " висота великої лiтери - 3,5 мм, маленьких лiтер - 2,5 мм.

     Мiж зiрками розмiщається тризначний номер вiд 1 до 400, висота цифр 3 мм.

     Вiдбиток печатки виконується штемпельною фарбою червоного кольору.

 

Додаток 5
до пункту 10 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України

Журнал
облiку iноземцiв, яким заборонено в'їзд в Україну
________________________________________________
(назва частини)

Том N  
Розпочато  
Закiнчено  
На   аркушах
Журнал в   томах

 

N
пп
Грома-
дянство,
серiя та номер нацiо-
нального документа
Прiзвище,
iм'я, по
батьковi,
дата народ-
ження
Дата, мiсце та обста-
вини пору-
шення
Термiн
заборони
в'їзду
Хто прийняв рiшення про
заборону
в'їзду
Вiдмiтки про
вiдмiну в'їзду
Номер
штампа
Номер
печтки
                 
                 

 

Додаток 6
до п.11 Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України
 
(назва органу, на адресу якого направляється список)

Список
iноземцiв, яким в ____________ мiсяцi ______ року заборонено в'їзд в Україну посадовими особами Прикордонних вiйськ України

N
з/п
Прiзвище, iм'я,
по батьковi
(українською
мовою)
Прiзвище, iм'я,
по батьковi
(латинськими
лiтерами)
Дата
народження
день,
мiсяць, рiк
(дд,мм,рр)
Громадянство Стать
(чол./жiн.)
Термiн
закiнчення
заборони
в'їзду
           
           

 

(Iнструкцiю доповнено Додатком 6 згiдно з Наказом Держкомкордону N 26 вiд 20.01.2000)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.