ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНОМОРСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

07.12.2001 р. N 08/16-01/10743

 

Начальникам пiдпорядкованих митниць, начальникам оперативних пiдроздiлiв ЧРМ


Щодо заповнення графи 31 ВМД

     Проведений аналiз щодо правильностi митного оформлення у регiонi вантажних митних декларацiй вказує на те, що мають мiсце непоодинокi випади неправильного або неповного заповнення графи 31 ВМД, що не вiдповiдає вимогам Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97р. N 574 наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97р. N 307 "Про затвердження iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", листiв ДМСУ вiд 22.04.97р. N 11/2-3653, вiд 05.11.99р. N 21/1-3508-ЕП.

     Найбiльш розповсюдженою помилкою є те, що при заповненнi графи 31 ВМД товари, що мають однаковий код за УКТ ЗЕД, але рiзнi характеристики (асортимент, розмiри, номери моделей, стандарти, типи, комплектнiсть тощо), або рiзнi данi (такi як країна походження), товари не розподiляються мiж собою належним чином iз застосуванням додаткових аркушiв ВМД (форма МД-3).

     Невиконання вимог щодо правильностi заповнення графи 31 ВМД може призводити до виникнення випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД вiд сплати митних податкiв у повному обсязi, заходiв нетарифного регулювання, заниження рiвня митної вартостi товарiв.

     У зв'язку з чим пропоную:

     1. Першочергово звернути увагу на правильне заповнення графи 31 ВМД особами, якi уповноваженi на декларування, а також на необхiднiсть ретельної перевiрки їх правильностi заповнення з боку посадових осiб митницi при реєстрацiї вантажних митних декларацiй та при контролi на послiдуючих етапах, не допускати подiбних випадкiв порушення вимог законодавчо-нормативних документiв.

     2. Керiвникам оперативних пiдроздiлiв Чорноморської регiональної та пiдпорядкованих митниць провести роз'яснення з особовим складом щодо вимог заповнення графи 31 ВМД.

     3. У разi невиконання декларантами вантажiв правил заповнення вантажних митних декларацiй, брати з декларантiв письмовi пояснення та здiйснювати роз'яснення вимог щодо заповнення графи 31 ВМД з посилкою на статтю 43 Митного кодексу України.

     Вищезазначенi пропозицiї прийняти до неухильного виконання.

Т.в.о. начальника регiональної митницi С.С.Терещенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.