ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 33, N 12, ст. 109, N 17, ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120; 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318; 2002 р., N 17, ст. 121) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй

     Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй визначається як комплекс дiй органу виконавчої влади з надання дозволу на здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв.

     Лiцензування експорту (iмпорту) товарiв здiйснюється у формi автоматичного або неавтоматичного лiцензування.

     Автоматичне лiцензування визначається як комплекс дiй органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлюються квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Автоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     Неавтоматичне лiцензування визначається як комплекс дiй органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Неавтоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї використовується в разi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень) на експорт (iмпорт) товарiв.

     Лiцензування експорту товарiв запроваджується в Українi в разi:

     значного порушення рiвноваги щодо певних товарiв на внутрiшньому ринку, особливо сiльськогосподарської продукцiї, продуктiв рибальства, продукцiї харчової промисловостi та промислових товарiв широкого вжитку першої необхiдностi або iнших товарiв, що мають вагоме значення для життєдiяльностi в Українi;

     необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог державної безпеки;

     експорту дорогоцiнних металiв, крiм банкiвських металiв;

     необхiдностi застосування заходiв захисту вiтчизняного товаровиробника;

     необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та авторських прав;

     необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України.

     Лiцензування iмпорту товарiв запроваджується в Українi в разi:

     рiзкого погiршення стану платiжного балансу та зовнiшнiх платежiв (якщо iншi заходи є неефективними);

     рiзкого скорочення або мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв;

     необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог державної безпеки;

     iмпорту дорогоцiнних металiв, крiм банкiвських металiв;

     необхiдностi застосування заходiв захисту вiтчизняного товаровиробника;

     необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та авторських прав;

     необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України.

     Рiшення про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) товарiв, у тому числi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень), приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з визначенням списку конкретних товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдпадає пiд режим лiцензування, перiоду дiї цього режиму та кiлькiсних або iнших обмежень щодо кожного товару.

     У разi застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв щодо захисту вiтчизняного товаровиробника рiшення про запровадження режиму лiцензування приймається Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi згiдно iз законодавством.

     Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид лiцензiї.

     Лiцензiї видаються центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики, а також у межах наданих ним повноважень - вiдповiдним республiканським органом Автономної Республiки Крим, структурним пiдроздiлом обласної, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     Лiцензiї видаються на пiдставi заявок суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     Для одержання лiцензiї заявники звертаються, як правило, до одного органу виконавчої влади. У разi необхiдностi в одержаннi погодження можливе звернення до кiлькох органiв виконавчої влади, але не бiльше нiж до трьох.

     Розгляд заявок на одержання лiцензiй може здiйснюватися в порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрацiї заявок, або одночасно пiсля закiнчення оголошеного строку їх приймання.

     У заявцi на одержання лiцензiї зазначаються такi данi: повне найменування суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, прiзвище та iм'я його керiвника, найменування та код товару (товарiв) згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), найменування виробника, споживача товару (товарiв), код та назва країни (країн) походження i призначення - у разi експорту, код та назва країни (країн) походження i вiдправлення - у разi iмпорту, строк дiї лiцензiї, кiлькiсть та вартiсть товару (товарiв), код i назва митницi, повне найменування та адреса продавця i покупця, вид угоди, валюта платежу, основна та додаткова одиницi вимiру i цiна товару (товарiв), погодження з органами виконавчої влади (у разi необхiдностi), особливi умови лiцензiї.

     При поданнi заявки можуть вимагатися документи та iнформацiя, якi вважаються необхiдними для пiдтвердження даних, зазначених у заявцi та зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi).

     Заявка не може бути вiдхилена в разi допущення незначних помилок у документах, якi подаються для одержання лiцензiї, якщо вони не змiнюють основних даних, що мiстяться в заявцi. Основними вважаються данi, передбаченi умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     У разi запровадження режиму автоматичного лiцензування заявка на одержання лiцензiї та iншi необхiднi документи можуть подаватися в будь-який робочий день до митного оформлення товарiв. Строк видачi лiцензiї не повинен перевищувати 10 робочих днiв вiд дати одержання заявки та iнших необхiдних документiв, що вiдповiдають установленим вимогам.

     У разi запровадження режиму неавтоматичного лiцензування:

     строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днiв вiд дати одержання заявки, якщо вони розглядаються в порядку їх надходження, та не бiльше 60 днiв починаючи вiд дати закiнчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всi вони розглядаються одночасно;

     лiцензiя видається на пiдставi заявки в межах квоти iз зазначенням строку дiї лiцензiї;

     якщо на момент подання заявки (у разi застосування процедури розгляду в порядку надходження) встановленi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження) вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт вичерпання квот (кiлькiсних або iнших обмежень) суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який подав вiдповiдну заявку, повiдомляється письмово протягом семи робочих днiв вiд дати її одержання;

     рiшення про видачу лiцензiї приймається з урахуванням даних щодо використання ранiше одержаних лiцензiй за умови додержання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Лiцензiя видається, якщо заявку та iншi поданi документи оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї повинне бути вмотивованим, прийнятим у строки, встановленi для розгляду заявок, i надсилається (видається) заявниковi в письмовiй формi.

     У разi вiдмови у видачi лiцензiї заявник має право на оскарження рiшення згiдно iз законодавством.

     За видачу лiцензiї справляється збiр, розмiр якого встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних iз застосуванням процедури лiцензування.

     Митне оформлення товарiв здiйснюється за умови подання митному органу оригiналу лiцензiї, яку одержав суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Копiя лiцензiї додається до вантажної митної декларацiї пiд час декларування товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдпадає пiд режим лiцензування, i є однiєю з пiдстав для пропуску таких товарiв через митний кордон України.

     Центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики щомiсяця iнформує центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи про виданi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, що пiдпадають пiд режим лiцензування.

     Центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи щомiсяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики iнформацiю про обсяги експорту (iмпорту) товарiв за виданими лiцензiями.

     Лiцензування товарообмiнних (бартерних) операцiй здiйснюється в тому разi, якщо предметом цих операцiй є товари, експорт (iмпорт) яких пiдпадає пiд режим лiцензування.

     Лiцензування експорту (iмпорту) дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється з урахуванням вимог законодавства з питань виробництва, експорту (iмпорту) дискiв для лазерних систем зчитування вiдповiдно до процедури видачi лiцензiй, встановленої цiєю статтею.

     Режим лiцензування не поширюється на експорт та реалiзацiю компенсацiйної i прибуткової продукцiї, одержаної iнвестором у власнiсть на умовах угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до вимог Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї". Запровадження будь-яких обмежень щодо експорту та реалiзацiї такої продукцiї, у тому числi кiлькiсних, не допускається, якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї.

     Встановленi цiєю статтею процедури лiцензування не поширюються на експорт (iмпорт) товарiв, зазначених у статтi 20 цього Закону.

     Перелiк товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдпадає пiд режим лiцензування, iнформацiя про строк дiї лiцензiй та внесення будь-яких змiн до них, порядок подання та розгляду заявок опублiковуються в офiцiйних друкованих виданнях України з повiдомленням вiдповiдного комiтету Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ) протягом 60 днiв з дня опублiкування та наданням копiй цих публiкацiй.

     У разi якщо квота розподiляється серед країн-постачальникiв, iнформацiя про розподiл квоти пiдлягає опублiкуванню з повiдомленням про це iнших країн, заiнтересованих у постачаннi в Україну певних товарiв.

     Офiцiйне опублiкування здiйснюється у строк не пiзнiше дати запровадження режиму лiцензування.

     На запит заiнтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися вiдповiдна iнформацiя щодо:

     порядку застосування обмежень;

     кiлькостi виданих за певний перiод лiцензiй iз зазначенням у разi необхiдностi обсягу та/або вартостi товарiв;

     розподiлу лiцензiй серед країн-постачальникiв;

     статистичних даних про обсяги та/або вартiсть товарiв.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на операцiї Нацiонального банку України, якi здiйснюються ним вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України".

     2. Цей Закон набирає чинностi через 60 днiв з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 листопада 2003 року
N 1315-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.