Документ скасований: Наказ КРМ № 436 від 16.05.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

20 липня 1999 р. N 477

 

     Згiдно з ст. 18 Митного Кодексу України "Контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України",

     НАКАЗУЮ:

     1. Ввести в дiю з 21.07.99 р. "Технологiчну схему взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м. Києвi " ( Додаток на 10 арк. ).

     2. Провести заняття з iнспекторським складом пiдроздiлiв для чiткого виконання " Технологiчної схеми взаємодiї...". Прийняти залiки. Про виконання подати службовi записки у строк до 23.07.99 р. ( к. 306 ст.iн. Заiчко О.М. )

     3. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальникiв транзитно-вантажних вiддiлiв.

     4. Загальний контроль залишаю за собою.

    Додаток на 10 арк.

В.о. начальника Київської регiональної митницi В.Г. Вечер

 

Технологiчна схема взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м.Києвi

1. Загальнi положення

     Дана технологiчна схема призначена для органiзацiї роботи та взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Державного управлiння екологiчної безпеки в м.Києвi по здiйсненню екологiчного контролю за товарами та iншими предметами, що перемiщуються через митний кордон України.

     Основними принципами взаємодiї є суворе дотримання законiв України, дiючих нормативних актiв, що регулюють здiйснення екологiчного контролю за товарами та iншими предметами, що перемiщуються через митний кордон України.

     Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України", ст. 18 Митного кодексу України в Державному управлiннi екологiчної безпеки в м. Києвi створений вiддiл радiацiйної безпеки та екологiчного контролю на кордонi. Спецiалiсти сектора екологiчного контролю на кордонi надiленi правами держiнспекторiв i здiйснюють в пунктах екологiчного контролю слiдуючi функцiї:

     - екологiчний контроль вантажiв, якi мiстять вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини, пестициди i агрохiмiкати; об'єкти рослинного i тваринного свiту, що ввозяться на територiю України або вивозяться з неї;

     - радiацiйний дозиметричний контроль вантажiв

2. Порядок здiйснення екологiчного контролю

     Згiдно ст.18 Митного кодексу України, товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, окрiм митного контролю можуть пiдлягати санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю.

     Митне оформлення може бути завершене тiльки пiсля закiнчення зазначених видiв контролю.

     Екологiчному контролю в Державному управлiннi екологiчної безпеки в м.Києвi

     Державному кордонi України, або мають вiдмiтку в документi: "Пiдлягає екологiчному контролю по мiсцю надходження".

     Перелiк товарної продукцiї, що пiдлягає екологiчному контролю наданий в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99р. N 1034 " Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон".

     Пiдставою для митного оформлення вантажу наряду з дозволами та сертифiкатами являється вiдмiтка в товаросупровiдних документах про проходження екологiчного контролю в пунктi пропуску на митному кордонi України i наявнiсть на товаросупровiдних документах штампу "Екологiчний контроль. Ввiз дозволено" Зразки штампiв затвердженi розпорядженням Мiнекобезпеки вiд 13.04.99р. N 15 ( Додаток N 1 ).

     В разi вiдсутностi вищезазначеного штампу або в тому випадку, коли в товаросупровiдних документах буде проставлена вiдмiтка "Вантаж пiдлягає екологiчному контролю по мiсцю надходження", iнспектор митницi зо6ов'язаний вимагати вiд представникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-власникiв вантажу проведення екологiчного контролю, та залучати до його проведення держiнспектора сектора екологiчного контролю вантажiв Держуправлiння екобезпеки в м. Києвi.

     У вiдповiдностi до покладених на сектор екологiчного контролю завдань, спецiалiсти сектора мають право:

 • у встановленому порядку перевiряти документи та оглядати всi пiдконтрольнi о6'єкти та вантажi;

 • вимагати вiд посадових осiб мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, установ та органiзацiй, громадян, iноземних фiзичних i юридичних осiб необхiднi довiдковi та iнформацiйнi матерiали, пояснення для визначення екологiчного стану вантажiв, вiдходiв та iнших речовин, що перевозяться через прикордоннi пункти;

 • у встановленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення та подальше використання вантажiв, якi пiдлягають екологiчному контролю та використання яких регулюються вiдповiдними мiжнародними угодами України, при вiдсутностi вiдповiдного дозволу до його одержання;

 • давати обов'язковi для виконання приписи в межах своєї компетенцiї органiзацiям, установам, пiдприємствам та громадянам-власникам вантажiв;

 • забороняти ввезення на територiю України вiдходiв, хiмiчних елементiв, матерiалiв та речовин, сполук, що належать до категорiї небезпечних;

 • стягувати збори за виконання робiт по наданню послуг при здiйсненнi екологiчного контролю вантажiв, розмiри яких встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України

     Для проведення екологiчного контролю власнику вантажу необхiдно надати в сектор екологiчного контролю ( м.Київ, узвiз Вознесенський 14 ( бувша Смирнова-Ласточкiна ), тел. 212-25-65 ) або пункт пропуску "Київський рiчковий порт" (вул. Набережна Лугова, 2.) такi документи:

 • лист-заявку;

 • контракт;

 • рахунок-фактуру;

 • вантажну накладну ( СМR, залiзничну накладну );

 • сертифiкат якостi, походження, вiдповiдностi;

 • дозвiл на ввiз, вивiз екологiчно-небезпечних вантажiв або промислових вiдходiв;

 • акт експертизи вiд торгово-промислової палати;

 • фiтосанiтарний сертифiкат ( на вантажi, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю );

 • ветеринарний сертифiкат ( на вантажi, якi пiдлягають ветеринарному контролю)

 • протокол радiацiйного обстеження

     По завершенню проведення екологiчного контролю вантажiв, у вiдповiдних документах: товаро-транспортнiй накладнiй, провiзнiй вiдомостi, книжцi МДП та iнших супровiдних i транспортних документах державним iнспектором сектора екологiчного контролю проставляється один iз зазначених нижче штампiв: "Ввiз дозволено", "Вввiз заборонено", "Вивiз дозволено", "Вивiз заборонено". Пiсля цього екологiчний контроль вважається закiнченим. Наявнiсть в товаросупровiдних документах на вантаж штампу "Екологiчний контроль. Ввiз дозволено" являється пiдставою для проведення митного оформлення. Зразки штампiв та печатки постiв екологiчного контролю Державного управлiння екологiчної безпеки в м.Києвi наведенi в додатку N 2.

     Згiдно з "Порядком здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв...", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98р. N 999 держiнспектори проводять екологiчний контроль експортних партiй металобрухту в перiод формування транспортних партiй в мiсцях його накопичення. Експортер подає заявку, до якої додається:

 • контракт;

 • дозвiл Мiнекобезпеки на транскордонне перевезення металобрухту;

 • лiцензiю на збирання, заготiвлю, переробку, купiвлю i продаж металобрухту, видану в установленому порядку;

 • сертифiкат походження металобрухту;

 • протокол радiацiйного контролю

     Пiсля перевiрки супроводжувальних документiв в разi вiдсутностi порушень природоохоронного законодавства видається Сертифiкат екологiчного контролю i завiряється необхiдна кiлькiсть копiй Сертифiкату ( вiдповiдно до кiлькостi транспортних партiй ).

     Держiнспектор у нижнiй частинi копiї Сертифiкату, згiдно з наданими документами на транспортний засiб, записує:

     "дiйсна на вантаж металобрухту, в кiлькостi _________тонн, завантажений у автомобiль ( вагон ) держ. N ____________, причiп N_____\_____ ( при наявностi )" пiсля чого завiряє її своїм штампом.

     Завiренi копiї Сертифiкату повиннi знаходитись у пакетi документiв на вантаж кожної транспортної партiї i є однiєю з пiдстав для здiйснення митного оформлення у зонi дiяльностi внутрiшнiх митниць. Додаткових штампiв або вiдмiток, якi пiдтверджують здiйснення екологiчного контролю експортних партiй металобрухту, на iнших документах постановою КМУ вiд 02.07.98р. N 999 не передбачено.

     Екологiчний контроль продукцiї, що може мiстити озоноруйнуючi речовини проводиться при наявностi "Погодження на ввезення / вивезення озоноруйнуючих речовин та продукцiї, що їх мiстить" або "Листа-роз'яснення" про те, що така продукцiя не мiстить озоноруйнуючих речовин.

     Здiйснення екологiчного контролю є пiдставою для справляння зборiв за надання послуг пiд час його проведення в пунктах пропуску ( якщо код вантажу входить до перелiку товарної продукцiї, за здiйснення екологiчного контролю якої справляються збори ( постанова КМУ вiдi 5.06.99р. N 1634 ), то особа, вiдповiдальна за вантаж, повинна отримати рахунок та здiйснити оплату. З метою скорочення витрат часу на екологiчний контроль вантажiв передбачено, що власник вантажу, вантажовiдправник, вантажоодержувач або транспортно-експедицiйна органiзацiя мають право здiйснити попередню оплату робiт, пов'язаних з наданням послуг у Державному управлiннi екологiчної безпеки в м.Києвi.

     При виникненнi мотивованої пiдозри про невiдповiднiсть речовин, що перевiряються, держiнспектор сектора екологiчного контролю приймає рiшення про вiдбiр проб для проведення аналiзу. В разi необхiдностi проведення вiдбору проб власник вантажу повинен отримати письмовий дозвiл Київської регiональної митницi.

     При отриманнi дозволу держiнспектор сектору екологiчного контролю в присутностi iнспектора митницi, в зонi митного контролю якої знаходиться вантаж, здiйснює вiдбiр з обов'язковим складанням акту вiдбору проб iз зазначенням кiлькостi вилученого вантажу. При проведеннi вiдбору проб iнспектор митницi, що присутнiй при цьому, складає акт митного огляду, де зазначає, що в ходi огляду здiйснювався вiдбiр проб та зазначає кiлькiсть вiдiбраних зразкiв. Один екземпляр акту вiдбору проб залишається на митницi ( додаток N 3).

Начальник вiддiлу радiацiйної безпеки
та екологiчного контролю на кордонi

В.П.Гончаров

 

         ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ
МIНIСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ
            БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
    (назва терторiального природохоронного органу)

              АКТ N_______
    вiдбору зразив для проведення лабораторних аналiзiв

        вiд "____"__________199 р.

 Мною, державним iнспектором_________________ з охорони навко-
лишнього  природного  середовища____________________  згiдно  з
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 року N
198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон" проведено догляд пiдконтрольних вантажiв з вiд-
бором  зразкiв  для  проведення  лабораторних  аналiзiв. Назва
матерiалу_________________________________________

Кiлькiсть (вага, кiлькiсть мiсць, одиниця вимiру, об'єм куб.м)
Тип транспортування________________________________________________
у супроводi транспортних документiв N__________
вiд "____"__________199__р.
Країна походження__________________________________________________
Дозвiл на iмпорт, транзит N______вiд "____" _________199_р.
по "____" ________199_р.
Для проведення лабороторних аналiзiв вiдiбрано зразки
___________ у кiлькостi ______одиниць, вагою________ кiлоiрамiв.
Зразки переданi____________________________________________________
   (назва органiзацiї, яка буде здiйснювати лабораторнi аналiзи)


Державний iнспектор з охорони
навколишнього природного середовища _________________________

Представник власника
транспортного засобу         _________________________

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.