ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.12.2004р. N 25/1-9-16/15425-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про заповнення графи 49 попередньої вантажної митної декларацiї

     З метою впорядкування заходiв по здiйсненню митними органами України контролю за товарами, що ввозяться на митну територiю України з метою їх розмiщення у митний режим митного складу, керуючись статтею 213 Митного кодексу України, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1867 "Деякi питання застосування режиму митного складу", iз змiнами й доповненнями, Порядком митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.11.97 N 1211, зi змiнами й доповненнями, Порядком заповнення та використання попереднього повiдомлення, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 24.04.99 N 240 (зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 14.05.99 за N 306/3599), зi змiнами й доповненнями, та Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 28.02.03 N 129 (зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.03 за N 424/7745), зi змiнами й доповненнями, повiдомляємо.

     До внесення вiдповiдних змiн до порядку заповнення попередньої вантажної митної декларацiї (додаток 3 до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.02.03 N 129), якщо перемiщення товарiв за попередньою вантажною митною декларацiєю (далi - ПД) здiйснюється до митного лiцензiйного складу, застосовується наступний порядок заповнення графи 49 ПД:

     у графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Пiд час оформлення ПД або попереднього повiдомлення (далi - ПП) посадова особа митного органу призначення в обов'язковому порядку перевiряє наявнiсть письмової гарантiї власника митного лiцензiйного складу про вiдповiднiсть примiщень та умов для зберiгання заявленої партiї товару, а також договору зберiгання - у разi якщо власник митного лiцензiйного складу не є стороною зовнiшньоекономiчного контракту.

     Наявнiсть у графi 49 ПД або ПП вiдомостей про номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу свiдчить про вiдповiднiсть примiщень та умов для зберiгання конкретної партiї товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою їх розмiщення у митний режим митного складу.

     Умовою перемiщення товарiв через митний кордон України, що ввозяться на митну територiю України з метою їх розмiщення у митний режим митного складу є перевiрка посадовою особою митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) наявностi електронної копiї ПД або ПП в ЄАIС Держмитслужби шляхом оперативного запиту до неї за номером ПД, ПП, перевiрки наявностi у графi 49 ПД, ПП вiдомостей про номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, перевiрки вiдповiдностi вiдомостей, що мiстяться в товаросупровiдних документах, вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї ПД, ПП, та в разi потреби - перевiрки вiдповiдностi товарiв вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї ПД, ПП.

     Листи Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298 "Щодо сертифiкацiї продукцiї" та вiд 23.02.99 N 10/1-466-ЕП "До п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298" вважати такими, що втратили чиннiсть.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.