ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi першiй статтi 42 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замiнити словом "заявою".

     2. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

     1) у статтi 60:

     перше речення частини першої пiсля слiв "за повiдомленням пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян або" доповнити словами "на пiдставi рiшення суду про оголошення фiзичної особи померлою чи";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "У разi одержання вiд суду рiшення про оголошення фiзичної особи померлою державний нотарiальний архiв передає це рiшення державнiй нотарiальнiй конторi за мiсцем вiдкриття спадщини для вжиття заходiв з охорони спадкового майна. Якщо у вiдповiдному населеному пунктi немає державної нотарiальної контори, таке рiшення передається державним нотарiальним архiвом до виконавчого комiтету сiльської, селищної чи мiської ради";

     2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У разi пред'явлення нотарiусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцiй за ним, нотарiус зобов'язаний повiдомити вiдповiдний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".

     3. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляцiйним судом Автономної Республiки Крим, апеляцiйними судами областей, мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "районними, районними у мiстах, мiськими та мiськрайонними судами".

     4. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2001 р., N 44, ст. 226; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140, N 35, ст. 412):

     1) статтю 3 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) судовi накази";

     2) у частинi третiй статтi 111 слово "затверджується" замiнити словом "визнається";

     3) статтю 181 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) судовi накази";

     4) у частинi першiй статтi 37:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) визнання вiдмови стягувача вiд примусового виконання рiшення суду";

     у пунктi 2 слово "затвердження" замiнити словом "визнання".

     II. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про визнання та виконання в Українi рiшень iноземних судiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 76).

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
6 вересня 2005 року
N 2798-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.