КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 травня 2006 р. N 617


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 травня 2006 р. N 617

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 1993 р. N 14 "Про Книгу запису застав" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 54).

     2. Пункти 1 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 1993 р. N 667 "Питання Державного комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 6).

     3. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 1996 р. N 15.

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 1996 р. N 39 "Про змiну розмiрiв вiдшкодування населенням вартостi житлово-комунальних послуг" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 164).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 1996 р. N 197 "Про затвердження Положення про порядок передачi судам службових примiщень" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 214).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 216 "Про державну пiдтримку мiжнародного спiвробiтництва у сферi високих i критичних технологiй".

     7. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 122.

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 1996 р. N 249 "Про заходи щодо реалiзацiї програм вiтчизняного лiтакобудування" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 231).

     9. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 157.

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1996 р. N 320 "Про затвердження Типового положення про представництво Агентства координацiї мiжнародної технiчної допомоги в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 260).

     11. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 226.

     12. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 1996 р. N 245.

     13. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1996 р. N 254.

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 квiтня 1996 р. N 432 "Про внесення доповнення до пункту 1 Положення про державний фонд сприяння зайнятостi населення" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 297).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1996 р. N 478 "Про затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 313).

     16. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 374.

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 1996 р. N 672 "Про пiдготовку пiдприємств Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї до роботи в осiнньо-зимовий перiод 1996/97 року".

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 р. N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 386).

     19. Додаток N 6 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 1996 р. N 713 "Про реорганiзацiю структури апарату Кабiнету Мiнiстрiв України".

     20. Пункт 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 453.

     21. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 461.

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 849 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 1996 р. N 672".

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 853 "Про затвердження Порядку здiйснення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення її з митної територiї України".

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 890 "Про заходи щодо погашення заборгованостi за обов'язковими платежами до Пенсiйного фонду за рахунок продукцiї власного виробництва та майна".

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 951 "Про внесення змiн до Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 449).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 955 "Про затвердження Положення про Державний цiльовий фонд розвитку промисловостi та порядок формування, облiку i використання його коштiв".

     27. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 1996 р. N 983 "Про внесення змiн до складу постiйно дiючої Мiжвiдомчої робочої групи з питань енергозабезпечення суспiльного виробництва i населення".

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1996 р. N 1006 "Про впорядкування використання коштiв вiд донарахованих i стягнутих сум податкiв".

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1996 р. N 1007 "Про створення Державної акцiонерної компанiї "Укрзолото".

     31. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 1996 р. N 544.

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1996 р. N 1031 "Про встановлення плати за користування пiдручниками в загальноосвiтнiх школах" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 474).

     33. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 1996 р. N 1003 "Про пiдвищення ролi та вiдповiдальностi Мiнiстерства економiки i Мiнiстерства фiнансiв у формуваннi й реалiзацiї державної економiчної та фiнансово-бюджетної полiтики".

     34. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 1996 р. N 1073 "Про затвердження Порядку справляння плати за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв i тимчасових нормативiв плати за їх спецiальне використання" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 482).

     35. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизацiї та вiднесення амортизацiйних вiдрахувань на витрати виробництва (обiгу)".

     36. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 р. N 1098 "Про затвердження Положення про постiйно дiючу Мiжвiдомчу робочу групу з питань енергозабезпечення суспiльного виробництва i населення" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 488).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1996 р. N 1137 "Про затвердження Положення про вкладку до паспорта громадянина України" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 500).

     38. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 р. N 623.

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1294 "Про змiцнення матерiально-технiчної бази та забезпечення соцiальних потреб працiвникiв державних податкових адмiнiстрацiй".

     40. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1996 р. N 1342 "Про внесення змiн до складу постiйно дiючої Мiжвiдомчої робочої групи з питань енергозабезпечення суспiльного виробництва i населення".

     41. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 1996 р. N 1397 "Про затвердження Положення про нацiонального повiтряного перевiзника" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 558).

     42. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1996 р. N 751.

     43. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1996 р. N 1568 "Про зупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизацiї та вiднесення амортизацiйних вiдрахувань на витрати виробництва (обiгу)".

     44. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1996 р. N 829.

     45. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 1996 р. N 1571 "Питання Державної акцiонерної компанiї "Укрзолото".

     46. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 1996 р. N 1574 "Про порядок фiнансування системи державного резерву".

     47. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1997 р. N 4 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 р. N 1190 "Питання Мiнiстерства у справах науки i технологiй" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 2, с. 51).

     48. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 1997 р. N 16.

     49. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 1997 р. N 213 "Про додатковi заходи щодо забезпечення своєчасностi сплати податкiв, внесення iнших обов'язкових платежiв до бюджетiв та ефективного використання бюджетних коштiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 11, с. 90).

     50. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1997 р. N 450 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1364".

     51. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 1997 р. N 516 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 1997 року N 213" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 23, с. 74).

     52. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 568 "Питання Державного iнвестицiйно-клiрингового комiтету" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 73).

     53. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 569 "Про Координацiйну раду з питань iнвестицiйно-клiрингового спiвробiтництва".

     54. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 610 "Про посилення контролю за експортом спирту етилового" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 27, с. 41).

     55. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 752 "Про затвердження Типового положення про тимчасовi комiсiї з питань забезпечення своєчасностi сплати податкiв, внесення iнших обов'язкових платежiв та ефективного використання бюджетних коштiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 43).

     56. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 1997 р. N 1091 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 568" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 34).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 1997 р. N 1135 "Питання Державного комiтету зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 42, с. 54).

     58. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1997 р. N 1308 "Про Мiжвiдомчу координацiйну раду з пiдготовки другого проекту розвитку пiдприємств".

     59. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 грудня 1997 р. N 692.

     60. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 6 "Про затвердження Порядку подання галузевими мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади пропозицiй щодо внесення змiн i доповнень до перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 1, ст. 17).

     61. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 1998 р. N 24 "Про створення Акцiонерної компанiї "Держiнвест України".

     62. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1998 р. N 56 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1997 р. N 1504" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 3, ст. 103).

     63. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 1998 р. N 165 "Про внесення змiн до Положення про порядок укладення, виконання та денонсацiї мiжнародних договорiв України мiжвiдомчого характеру" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 7, ст. 252).

     64. Постанова Кабiнету Министрiв України вiд 16 лютого 1998 р. р. N 171 "Питання Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 7, ст. 255).

     65. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 191 "Про заходи щодо упорядкування бюджетних видаткiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 8, ст. 297).

     66. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 318 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 листопада 1997 р. N 1308".

     67. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1998 р. N 342 "Про внесення змiн до Положення про Державний iнвестицiйноклiринговий комiтет" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 12, ст. 450).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 381 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 13, ст. 486).

     69. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1998 р. N 687 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 1997 р. N 213" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 20, ст. 733).

     70. Пункт 1 змiн i доповнень, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 р. N 1013 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 999).

     71. Пункти 16, 22, 28, 34 i 39 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

     72. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1466 "Про забезпечення вiдшкодування витрат державного бюджету, якi виникли внаслiдок виконання зобов'язань за iноземними кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1393).

     73. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1998 р. N 2080 "Про впорядкування використання залишкiв бюджетних коштiв на рахунках банкiвської системи" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 52, ст. 1939).

     74. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 сiчня 1999 р. N 13.

     75. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 1999 р. N 25 "Про затвердження Порядку визначення об'єктiв концесiї на будiвництво та реконструкцiю автомобiльних дорiг i Порядку проведення концесiйного конкурсу на будiвництво та реконструкцiю автомобiльних дорiг" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 2, ст. 60).

     76. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 1999 р. N 120 "Про затвердження Положення про позабюджетний фонд Нацiонального агентства України з управлiння державними корпоративними правами" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 170).

     77. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 1999 р. N 396 "Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 11, ст. 439).

     78. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 1999 р. N 719 "Про колегiю Мiнiстерства вугiльної промисловостi України".

     79. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 1999 р. N 726 "Про введення в дiю заводу великопанельного домобудування в м. Севастополi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 17, ст. 745).

     80. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 1999 р. N 887 "Про затвердження Порядку передачi Нацiональному агентству з управлiння державними корпоративними правами акцiй, часток, паїв, що належать державi у статутних фондах господарських товариств" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 965).

     81. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1999 р. N 996 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 23, ст. 1060).

     82. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1999 р. N 1048 "Питання Комiтету медичної та мiкробiологiчної промисловостi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 24, ст. 1115).

     83. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 1999 р. N 1058 "Про затвердження Порядку виробництва, транспортування, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1164).

     84. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1098 "Питання Комiтету з питань гiдрометеорологiї" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1174).

     85. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1999 р. N 1163 "Питання Комiтету з питань геологiї та використання надр" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 26, ст. 1232).

     86. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 1999 р. N 983.

     87. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2000 р. N 470 "Про внесення змiн до структури Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 10, ст. 385).

     88. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2000 р. N 128.

     89. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2000 р. N 540 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 1997 р. N 62" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 12, ст. 478).

     90. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2000 р. N 610 "Про членiв колегiї Державного комiтету у справах охорони державного кордону".

     91. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2000 р. N 809 "Про затвердження членiв колегiї Державного комiтету промислової полiтики".

     92. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2000 р. N 873 "Про колегiю Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 938).

     93. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1121 "Про затвердження членiв колегiї Державного комiтету молодiжної полiтики, спорту i туризму".

     94. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2001 р. N 119 "Про виконання обов'язкiв голови Урядового комiтету з реформування аграрного сектору та з питань екологiї i надзвичайних ситуацiй".

     95. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2001 р. N 367 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 17, ст. 739).

     96. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2001 р. N 262 "Про утворення мiжвiдомчої робочої групи для сприяння розв'язанню проблем, пов'язаних з лiквiдацiєю комерцiйного акцiонерного банку "Слов'янський".

     97. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2001 р. N 264 "Про утворення мiжвiдомчої робочої групи для сприяння розв'язанню проблем Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна".

     98. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2001 р. N 292 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2001 р. N 264".

     99. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 984 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1996 р. N 1031" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 32, ст. 1495).

     100. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2001 р. N 415 "Про голову Мiжвiдомчої комiсiї з питань формування промислово-фiнансових груп".

     101. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. N 455 "Про голову Мiжвiдомчого координацiйного центру з питань диверсифiкацiї джерел постачання газу та нафти в Україну".

     102. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. N 1227 "Про голову Мiжвiдомчої комiсiї iз забезпечення виконання Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату".

     103. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 494 "Про голову Ради експортерiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України".

     104. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 582 "Про затвердження голови Мiжгалузевої комiсiї з питань навiгацiї i управлiння транспортними засобами та iншими рухомими об'єктами".

     105. Пункт 16 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

     106. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2002 р. N 36 "Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2001 р. N 264".

     107. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 498 "Про внесення змiни до складу мiжвiдомчої робочої групи для сприяння розв'язанню проблем, пов'язаних з лiквiдацiєю комерцiйного акцiонерного банку "Слов'янський".

     108. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 574 "Про внесення змiни до складу мiжвiдомчої робочої групи для сприяння розв'язанню проблем, пов'язаних з лiквiдацiєю комерцiйного акцiонерного банку "Слов'янський".

     109. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2003 р. N 35 "Про затвердження Тимчасового порядку реєстрацiї фiзичних осiб за мiсцем проживання" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 3, ст. 82).

     110. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 238 "Про змiну в складi мiжвiдомчої робочої групи для сприяння розв'язанню проблем Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна".

     111. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 635 "Про голову Мiжвiдомчої комiсiї iз забезпечення виконання Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 848).

     112. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2003 р. N 298 "Про утворення постiйно дiючої робочої групи для забезпечення виконання Державною комiсiєю з питань реформування, розвитку Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, озброєння та вiйськової технiки покладених на неї завдань".

     113. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2003 р. N 1006 "Про внесення змiн до перелiку та обсягiв матерiалiв, комплектуючих виробiв i обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авiацiйної технiки та надання послуг пiдприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 27, ст. 1333).

     114. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1416 "Про додатковi заходи щодо створення сприятливих умов для посiву озимих культур пiд урожай 2004 року".

     115. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1965 "Про внесення змiн до Тимчасового порядку реєстрацiї фiзичних осiб за мiсцем проживання" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2769).

     116. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1361 "Деякi питання внесення змiн до iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються у спецiальних економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2759).

     117. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2004 р. N 929 "Про змiну складу колегiї Мiнпаливенерго".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.