ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст. 377; 1993 р., N 17, ст. 184; 1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2004 р., N 14, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 78) такi змiни:

     1) абзаци двадцять п'ятий, двадцять шостий, двадцять восьмий, двадцять дев'ятий статтi 1 виключити;

     2) статтю 7 доповнити частинами такого змiсту:

     "В Українi згiдно з цим Законом запроваджуються такi правовi режими для товарiв, що iмпортуються з держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi - СОТ):

     нацiональний режим, який означає, що стосовно iмпортованих товарiв походженням з держав - членiв СОТ надається режим не менш сприятливий, нiж для аналогiчних товарiв українського походження щодо податкiв, зборiв, встановлюваних законами та iншими нормативно-правовими актами правил та вимог до внутрiшнього продажу, пропозицiї до продажу, купiвлi, транспортування, розподiлу або використання товарiв, а також правил внутрiшнього кiлькiсного регулювання, якi встановлюють вимоги щодо змiшування, переробки або використання товарiв у певних кiлькостях чи пропорцiях;

     режим найбiльшого сприяння, який стосується мит, митних зборiв, методiв стягнення таких мита i зборiв, правил i формальностей у зв'язку з iмпортом i означає, що будь-яка перевага, сприяння, привiлей чи iмунiтет, якi надаються стосовно будь-якого товару, що походить з будь-якої держави, повиннi негайно i безумовно надаватися аналогiчному товару, який походить з територiї держав - членiв СОТ або держав, з якими укладено двостороннi або регiональнi угоди щодо режиму найбiльшого сприяння.

     Виключення щодо режиму найбiльшого сприяння в формi преференцiй можуть бути зробленi для товарiв, що походять з держав, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю або митний союз чи промiжнi угоди, що у майбутньому призведуть до створення зон вiльної торгiвлi або митних союзiв у межах розумного перiоду часу (10 рокiв), чи угоди про прикордонну торгiвлю та застосування генеральної системи преференцiй";

     3) в абзацi восьмому частини першої статтi 9 слова "пiдлягає лiцензуванню або" виключити;

     4) статтi 16 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй

     Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй визначається як комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання дозволу на здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв.

     Лiцензування експорту (iмпорту) товарiв здiйснюється у формi автоматичного або неавтоматичного лiцензування.

     Автоматичне лiцензування визначається як комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлюються квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Автоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     Автоматичне лiцензування iмпорту має бути скасовано в разi припинення обставин, що були пiдставою для його запровадження, а також у разi iснування iнших процедур, за допомогою яких можна розв'язати завдання, для вирiшення яких запроваджується автоматичне лiцензування.

     Неавтоматичне лiцензування визначається як комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Неавтоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї використовується в разi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень) на експорт (iмпорт) товарiв.

     Кiлькiснi обмеження застосовуються виключно на недискримiнацiйнiй основi, тобто нiякi заборони чи обмеження не застосовуються Україною щодо iмпорту будь-якого товару на територiю України чи щодо експорту будь-якого товару, призначеного для територiї будь-якої держави, якщо тiльки iмпорт аналогiчного товару з усiх третiх держав в Україну або експорт до всiх третiх держав є аналогiчним чином забороненим чи обмеженим, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами та законодавством України.

     Лiцензування експорту товарiв запроваджується в Українi в разi:

     значного порушення рiвноваги щодо певних товарiв на внутрiшньому ринку, що мають вагоме значення для життєдiяльностi в Українi, особливо сiльськогосподарської продукцiї, продуктiв рибальства, продукцiї харчової промисловостi та промислових товарiв широкого вжитку першої необхiдностi або iнших товарiв. Таке лiцензування має тимчасовий характер i застосовується до моменту вiдновлення рiвноваги щодо певних товарiв на внутрiшньому ринку;

     необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог державної безпеки;

     експорту золота та срiбла, крiм банкiвських металiв;

     необхiдностi застосування заходiв щодо захисту вiтчизняного товаровиробника в разi обмеження експорту вiтчизняних матерiалiв, необхiдних для забезпечення достатньою кiлькiстю таких матерiалiв вiтчизняної переробної промисловостi протягом перiодiв, коли внутрiшня цiна на такi матерiали тримається на рiвнi, нижчому за свiтову цiну, за умови впровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України плану стабiлiзацiї та за умови, що такi обмеження не повиннi призводити до зростання експорту товарiв такої галузi вiтчизняної промисловостi. Такi заходи застосовуються виключно на недискримiнацiйнiй основi;

     необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та авторських прав;

     необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України.

     Лiцензування iмпорту товарiв запроваджується в Українi в разi:

     рiзкого погiршення стану платiжного балансу та зовнiшнiх платежiв (якщо iншi заходи є неефективними);

     рiзкого скорочення або мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв;

     необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог державної безпеки;

     iмпорту золота та срiбла, крiм банкiвських металiв;

     необхiдностi застосування заходiв щодо захисту вiтчизняного товаровиробника у випадках зростання iмпорту в Україну, що завдає значної шкоди або загрожує завданням значної шкоди нацiональному товаровиробнику подiбного або безпосередньо конкуруючого товару. Таке лiцензування має тимчасовий характер i застосовується на строк, який дає змогу не допустити завдання значної шкоди або компенсувати завдану значну шкоду нацiональному товаровиробнику i дає йому можливiсть вiдновити його прибутковiсть;

     необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та авторських прав;

     необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України.

     Рiшення про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) товарiв, у тому числi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень), приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з визначенням перелiку конкретних товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, перiоду дiї лiцензування та кiлькiсних або iнших обмежень щодо кожного товару.

     У разi застосування захисних заходiв щодо захисту вiтчизняного товаровиробника рiшення про запровадження режиму лiцензування приймається Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi згiдно iз законодавством.

     Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид лiцензiї.

     Лiцензiї видаються центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики, а також у межах наданих ним повноважень - вiдповiдним республiканським органом Автономної Республiки Крим, структурним пiдроздiлом обласної, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     У разi порушення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi порядку здiйснення такої дiяльностi, встановленого цим Законом або iншими законами України, до нього може бути застосовано iндивiдуальний режим лiцензування вiдповiдно до статтi 37 цього Закону.

     Лiцензiї видаються на пiдставi заявок суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     Для одержання лiцензiї заявники звертаються, як правило, до одного органу виконавчої влади. У разi необхiдностi в одержаннi погодження можливе звернення до кiлькох органiв виконавчої влади, але не бiльше нiж до трьох.

     Розгляд заявок на одержання лiцензiй може здiйснюватися в порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрацiї заявок, або одночасно пiсля закiнчення оголошеного строку їх приймання.

     У заявцi на одержання лiцензiї зазначаються такi данi: повне найменування суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, прiзвище та iм'я його керiвника, найменування та код товару (товарiв) згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) , найменування виробника, споживача товару (товарiв), код та назва держави (держав) походження i призначення - у разi експорту, код та назва держави (держав) походження i вiдправлення - у разi iмпорту, строк дiї лiцензiї, кiлькiсть та вартiсть товару (товарiв), код i назва митницi, повнi найменування та адреси продавця i покупця, вид угоди, валюта платежу, основна та додаткова одиницi вимiру товару (товарiв), погодження з органами виконавчої влади (у разi необхiдностi), пiдстава для запиту лiцензiї, особливi умови лiцензiї.

     При поданнi заявки можуть вимагатися документи та iнформацiя, якi вважаються необхiдними для пiдтвердження даних, зазначених у заявцi та зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi).

     Заявка не може бути вiдхилена в разi допущення незначних помилок у документах, якi подаються для одержання лiцензiї, якщо вони не змiнюють основних даних, що мiстяться в заявцi. Основними вважаються данi, передбаченi умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     У разi запровадження режиму автоматичного лiцензування строк видачi лiцензiї не повинен перевищувати 10 робочих днiв вiд дати одержання заявки та iнших необхiдних документiв, що вiдповiдають установленим вимогам. Не може бути вiдмовлено у видачi лiцензiї, якщо всi необхiднi документи поданi i вiдповiдають встановленим вимогам.

     У разi запровадження режиму неавтоматичного лiцензування:

     строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днiв вiд дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та бiльше 60 днiв вiд дати закiнчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всi вони розглядаються одночасно;

     лiцензiя видається на пiдставi заявки в межах квоти iз зазначенням строку дiї лiцензiї;

     якщо на момент подання заявки (у разi застосування процедури розгляду в порядку надходження) встановленi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження) вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт, що квоти (кiлькiснi або iншi обмеження) вичерпанi, суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який подав вiдповiдну заявку, повiдомляється письмово протягом семи робочих днiв вiд дати її одержання;

     рiшення про видачу лiцензiї приймається з урахуванням даних щодо використання ранiше одержаних лiцензiй за умови додержання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     При розглядi поданих заявок одночасно, у разi запровадження неавтоматичного лiцензування вперше, розподiл квот здiйснюється пропорцiйно обсягам, зазначеним у заявках суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Неавтоматичне лiцензування не повинно справляти обмежувального або такого, що порушує торгiвлю, впливу на товари на доповнення до того впливу, що виникає внаслiдок запровадження режиму неавтоматичного лiцензування.

     Лiцензiя видається, якщо заявку та iншi поданi документи оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством. Термiн дiї лiцензiї має передбачати виконання зобов'язань отримувача лiцензiї за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), але не перевищувати термiн дiї кiлькiсних обмежень.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї повинно бути вмотивованим, прийнятим у строки, встановленi для розгляду заявок, i надсилається (видається) заявниковi у письмовiй формi.

     У разi вiдмови у видачi лiцензiї заявник має право на оскарження рiшення згiдно iз законодавством.

     За видачу лiцензiї справляється збiр, розмiр якого встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних iз застосуванням процедури лiцензування.

     Митне оформлення товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється тiльки за наявностi вiдповiдної лiцензiї.

     Центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики щомiсяця iнформує центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи про виданi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, що пiдлягають лiцензуванню.

     Центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи щомiсяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики iнформацiю про обсяги експорту (iмпорту) товарiв за виданими лiцензiями.

     Лiцензування товарообмiнних (бартерних) операцiй здiйснюється в тому разi, якщо предметом цих операцiй є товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     Лiцензування експорту (iмпорту) дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здiйснюється з урахуванням вимог законодавства з питань виробництва, експорту (iмпорту) дискiв для лазерних систем зчитування вiдповiдно до процедури видачi лiцензiй, встановленої цiєю статтею.

     Лiцензування не поширюється на експорт та реалiзацiю компенсацiйної i прибуткової продукцiї, одержаної iнвестором у власнiсть на умовах угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до вимог Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї". Запровадження будь-яких обмежень щодо експорту та реалiзацiї такої продукцiї, в тому числi кiлькiсних, не допускається, якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї.

     Встановленi цiєю статтею процедури лiцензування не поширюються на експорт (iмпорт) товарiв, зазначених у статтi 20 цього Закону.

     Перелiк товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, iнформацiя про строк дiї лiцензiй та внесення будь-яких змiн до них, порядок подання та розгляду заявок опублiковуються в офiцiйних друкованих виданнях України з повiдомленням вiдповiдного комiтету СОТ протягом 60 днiв з дня опублiкування та наданням копiй цих публiкацiй.

     Публiкацiя повинна включати таку iнформацiю:

     перелiк товарiв, що пiдлягають процедурам лiцензування;

     контактний пункт для надання iнформацiї про право на одержання лiцензiї;

     адмiнiстративний орган (органи) для подання заявок на лiцензiю;

     дату i назву публiкацiї, в якiй викладено процедури лiцензування;

     зазначення того, чи є лiцензування автоматичним або неавтоматичним;

     адмiнiстративнi цiлi - у випадку процедур автоматичного лiцензування iмпорту;

     зазначення заходiв, що застосовуються через процедури лiцензування, - у випадку процедур неавтоматичного лiцензування iмпорту;

     очiкуваний термiн тривалостi процедури лiцензування, якщо його може бути встановлено з певною мiрою ймовiрностi, а якщо нi - то причину, чому цю iнформацiю не може бути надано.

     У разi якщо квота розподiляється серед держав-постачальникiв, iнформацiя про розподiл квоти пiдлягає опублiкуванню з повiдомленням про це iнших держав, заiнтересованих у постачаннi в Україну певних товарiв.

     Офiцiйне опублiкування здiйснюється у строк не пiзнiше дати запровадження режиму лiцензування.

     На запит заiнтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися вiдповiдна iнформацiя щодо:

     порядку застосування обмежень;

     кiлькостi виданих за певний перiод лiцензiй iз зазначенням у разi необхiдностi обсягу та/або вартостi товарiв;

     розподiлу лiцензiй серед держав-постачальникiв;

     статистичних даних про обсяги та/або вартiсть товарiв.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на операцiї Нацiонального банку України, якi здiйснюються ним вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України".

     Здiйснення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних операцiй без вiдповiдних лiцензiй тягне за собою накладення штрафу згiдно зi статтею 37 цього Закону у сумi 10 вiдсоткiв вартостi проведеної операцiї, перерахованої у валюту України за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на день здiйснення такої операцiї.

     Штрафи стягуються органами державної податкової служби на пiдставi вiдповiдних рiшень центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики у порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     Стаття 17. Заборона окремих видiв експорту та iмпорту

     В Українi забороняється:

     експорт з територiї України предметiв, якi становлять нацiональне, iсторичне, археологiчне або культурне надбання українського народу, що визначається згiдно iз законами України;

     iмпорт або транзит будь-яких товарiв, про якi заздалегiдь вiдомо, що вони можуть завдати шкоди суспiльнiй моралi, здоров'ю чи становити загрозу життю населення, тваринному свiту та рослинам, або призвести до заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно транзитних товарiв не вжито необхiдних заходiв для запобiгання такої шкоди;

     iмпорт продукцiї та послуг, що мiстять пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду тощо, якi суперечать вiдповiдним нормам Конституцiї України;

     експорт природних ресурсiв, якi вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрiшнього споживання або виробництва;

     експорт та iмпорт товарiв, якi здiйснюються з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

     експорт з територiї України товарiв у межах виконання рiшень Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про застосування обмежень або ембарго на поставки товарiв у вiдповiдну державу.

     Впровадження заборони експорту або iмпорту з iнших пiдстав можливо лише, якщо це дозволено мiжнародними договорами, учасником яких є Україна.

     Перелiк товарiв, експорт (iмпорт) яких через територiю України забороняється, визначається виключно законами України.

     Контроль за виконанням вимог, що мiстяться в цiй статтi, покладається на митнi органи України та центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики";

     5) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Заходи України у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань

     У разi якщо є вiдомостi про те, що iншi держави, митнi союзи або економiчнi угруповання обмежують здiйснення законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, у вiдповiдь на такi дiї можуть застосовуватися адекватнi заходи. У разi якщо такi дiї завдають шкоди або створюють загрозу її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначенi заходи можуть передбачати її вiдшкодування.

     Заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань здiйснюються вiдповiдно до законiв України, мiжнародних договорiв України, загальноприйнятих норм, стандартiв та правил мiжнародного права.

     Такими заходами є:

     застосування повної заборони (повного ембарго) на торгiвлю;

     застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгiвлю;

     позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму;

     запровадження спецiального мита;

     запровадження режиму лiцензування та/або квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

     встановлення квот (контингентiв);

     запровадження комбiнованого режиму квот i контингентiв;

     запровадження iндикативних цiн щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

     iншi заходи, передбаченi законами та мiжнародними договорами України.

     У разi якщо Україна та держава, яка застосувала по вiдношенню до України дiї, що мiстять ознаки дискримiнацiйних та/або недружнiх, є членами однiєї i тiєї ж мiжнародної мiжурядової органiзацiї, розгляд та врегулювання спiрної ситуацiї здiйснюється вiдповiдно до правил i процедур такої органiзацiї.

     У разi якщо Україна та митний союз або економiчне угруповання, якi застосували по вiдношенню до України дiї, що мiстять ознаки дискримiнацiйних та/або недружнiх, є членами однiєї i тiєї ж мiжнародної мiжурядової органiзацiї, розгляд та врегулювання спiрної ситуацiї здiйснюється вiдповiдно до правил i процедур такої органiзацiї.

     Рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi згiдно iз рекомендацiями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiдповiдно до їх компетенцiї.

     З метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики проводить вiдповiдне розслiдування у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Матерiали такого розслiдування розглядаються Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi, яка дає рекомендацiї вiдповiдним державним органам щодо застосування вiдповiдних заходiв. На пiдставi матерiалiв розслiдування центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики разом iз Мiнiстерством закордонних справ України звертається до вiдповiдних державних та/або компетентних органiв iнших держав або митних союзiв чи економiчних угруповань з пропозицiєю щодо розгляду та врегулювання спiрної ситуацiї.

     У разi одержання позитивної вiдповiдi вiд зазначених органiв центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики формує делегацiю для проведення вiдповiдних переговорiв та пiдготовки вiдповiдних мiжнародних договорiв мiжвiдомчого або мiжурядового характеру.

     У разi якщо вiдповiднi державнi та/або компетентнi органи iнших держав або митних союзiв чи економiчних угруповань не дали офiцiйної згоди на застосування мiжнародно-правових засобiв врегулювання мiжнародних спорiв та/або коли дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї цих органiв безпосередньо або опосередковано порушують мiжнароднi договори України з цими державами, митними союзами або економiчними угрупованнями, центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики у межах своєї компетенцiї, вiдповiдно до рекомендацiй Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi, самостiйно передає матерiали Кабiнету Мiнiстрiв України для прийняття вiдповiдних рiшень про застосування необхiдних заходiв.

     Застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань припиняється в разi припинення вiдповiдними державами, митними союзами або економiчними угрупованнями таких дiй щодо України, пiдписання вiдповiдної угоди та/або вiдшкодування шкоди.

     Акти Кабiнету Мiнiстрiв України про врегулювання спору та застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади в Українi, суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi.

     Рiшення про застосування вiдповiдних заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань може бути оскаржено в судовому порядку протягом мiсяця вiд дати запровадження таких заходiв у порядку, встановленому законами України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 листопада 2006 року
N 360-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.